Tolna Megyei Népújság, 1964. június (14. évfolyam, 127-151. szám)

1964-06-02 / 127. szám

mmmmm hgÉm MEGYEI A MAGYAR SZOCIALISTA MUNKÁSPÁRT TOLNA MEGYEI BIZOTTSÁGA ÉS A MEGYEI TANÁCS LAPJA XIV. évfolyam, 127. szám. ARA 60 FILLER Kedd, 1064. június 2. í Átadták az idei év első bérházát Szekszárdon (2. oj Diósberényi vasárnap (5. o.) Beszámoló az NB lll-ról 1 (6. o.) Lottó-gyorslista (8. o.j Elutazott Szalal elnök Megifcszerie megünnepelték a gyermeknapot Abdullah al-Szalal marsall, a Jemeni Arab Köztársaság elnöke és kísérete vasárnap délelőtt el­utazott Magyarországról. A jemeni államelnököt ünnepélyesen bú­csúztatták a zászlókkal, feliratok­kal díszített Ferihegyi repülőté­ren: több ezer fővárosi dolgozó gyűlt össze, a betonon díszőrség sorakozott fel csapatzászlóval; Megjelent a búcsúztatásnál Dobi István, a Népköztársaság Elnöki Tanácsának elnöke, Kádár János, a forradalmi munkás-paraszt kor­mány elnöke, Kisházi Ödön, az Elnöki Tanács helyettes elnöke, Fehér Lajos, Fock Jenő, Kállai Gyula, Pap János, a kormány el­nökhelyettesei, Kiss Károly, az Elnöki Tanács titkára, a kormány számos tagja, a politikai élet több más vezető személyisége. Ott volt a búcsúztatásnál a budapesti dip­lomáciai képviseletek számos ve­zetője és tagja; Díszjel harsaní, majd a díszőr­ség parancsnoka jelentést tett Sza­lal elnöknek. Felcsendült a ma­gyar és a jemeni Himnusz, s köz­ben 21 tüzérségi díszlövést adtak le a jemeni államfő tiszteletére. Abdullah al-Szalal elnök Dobi Istvánnal együtt ellépett a dísz- őrség előtt és köszöntötte az egy­séget; Ezután Abdutíah al-Szalal elnök búcsúbeszédet mondott, amelyben köszönetét mondott a hazánkban tapasztalt barátságért — A tárgyalásainkon megnyil­vánult teljes egyetértés és kölcsö­nös bizalom azt bizonyítja, hogy a magyar és a jemeni nép céljai és. vágyai azonosak. Egyetértünk ab­ban, hogy a gyűlölt imperializ­must és a kolonializmus vala­mennyi formáját fel kell számol­ni, biztosítani kell a népek sza­badságát, csökkenteni kell a nem­zetközi feszültséget és olyan bará­ti légkört kell teremteni az álla­mok egymás közötti viszonyában, amely lehetővé teszi korunk égető nemzetközi kérdéseinek békés rendezését és elősegíti az egyete­mes világbéke és a békés egymás- mellett élés elvének győzelmét az egész világon — mondotta; Szalal elnök nagy tapssal foga­dott beszéde után Dobi István, az Elnöki Tanács elnöke lépett a mikrofonhoz. Megállapította, hogy a baráti Jemen kormányküldöttségének lá­togatása eredményes volt, hozzá­járult népeink őszinte barátságá­nak elmélyítéséhez, az országaink közti kapcsolatok szélesítéséhez. Majd a többi Között ezeket mond­ta: — A látogatás napjaira vissza­gondolva úgy érzem, elmondha­tom, hogy jó munkát végeztünk és a tárgyalások során újabb távla­tokat nyitottunk népeink együtt­működése előtt. Az imperializmus Tito Helsinkiben Helsinki (TASZSZ). Joszip Broz Tito, a Jugoszláv Szocialista Szö­vetségi Köztársaság elnöke Urho Kekkonen finn államfő meghívá­sára hétfőn hivatalos látogatásra Helsinkibe érkezett. Tito elnök útban Finnország fe­lé, átrepült hazánk felett és táv­iratban üdvözölte Dobi Istvánt és Kádár Jánost, gyarmati neokolonialista törekvé­seivel szembeni összefogásunk ed­dig is sikereket hozott. Tárgyalá­saink lehetővé teszik, hogy ezen az úton töretlenül tovább halad­junk. Dobi István hosszan tartó tapssal fogadott beszéde után Szalal elnök kézfogással búcsút vett a magyar közéleti vezetőktől, a diplomáciai testület tagjaitól, valamint a jeme­ni és más arab diákok képviselői­től. A jemeni államelnök ezután Dobi István és Kádár János tár­saságában elhaladt a repülőtéren felsorakozott dolgozóit hosszú so­ra előtt. A különrepülőgép néhány perc­cel negyed tizenegy után a magas­ba emelkedett és a magyar légi­erők vadászgépkötelékének kísé­retében elindult a határ felé. Budapestre érkezett a Román Népköztársaság nagy nemzetgyűlésének küldöttsége Az országgyűlés elnökségének meghívására hétfőn Budapestre érkezett a Román Népköztársaság nagy nemzetgyűlésének küldött­sége. A delegációt Anton Moisescu a nagy nemzetgyűlés alelnöke ve­zeti; a küldöttség tagjai: Gheorghe Rosu, a nagy nemzetgyűlés köz- igazgatási bizottságának elnöke, Josif Uglar, a nagy nemzetgyűlés gazdasági — pénzügyi bizottságá­nak tagja, Gheorghe Stan, a nagy nemzetgyűlés jogügyi bizottságá­nak tagja, . a ploesti tartományi néptanács elnöke, Stanciu Stoian, a nagy nemzetgyűlés jogügyi bi­zottságának alelnöke, egyetemi ta­nár, a Pedagógiai Kutató Intézet igazgatója, Elene Grigoriu képvi­selő, a Bukarest tartományi nőta­nács elnöke, Nicolae Huditeanu képviselő, a Dobrudzsa tartomány­beli „Filimon Sirbu” kollektív gaz­daság elnöke, a szocialista munka hőse, Jonel Raducanu képviselő, a bukaresti „Elektronica" üzem dol­gozója. A delegáció ünnepélyes fogadá­sára a Ferihegyi repülőtéren meg­jelent Vass Istvánná, az ország­gyűlés elnöke, dr. Beresztóczy Miklós és Pólyák János, az or­szággyűlés alelnökei, Mihályfi Ernő, Nagy Dániel és Szakosíts Árpád, az Elnöki Tanács tagjai, Böjti János külügyminiszter-he­lyettes, Harmati Sándor, a Haza­fias Népfront Országos Tanácsá­nak titkára, dr. Pesta László, a fő­városi tanács végrehajtó bizottsá­gának elnökhelyettese, valamint az országgyűlés tisztikarának tag­jai, számos országgyűlési képvi­selő. Jelen volt Mihail Rosianu, a Román Népköztársaság budapesti nagykövete és a nagykövetség több tagja. A vendégeket Vass Istvánná, az országgyűlés elnöke üdvözölte. — Az Önök látogatása azért is nagyon kedves számunkra — mon­dotta — mert viszonozhatjuk azt a rendkívül szívélyes baráti fo­gadtatást, amelyben a Magyar Népköztársaság országgyűlésének küldöttségét részesítették a Román Népköztársaságban. Magyarorszá­gi tartózkodásuk alkalmat ad arra, hogy tovább mélyítsük, erősítsük azokat a baráti kapcsolatokat, amelyek a szocializmust építő né­peink között kialakultak. Anton Moisescu, a román dele­gáció vezetője köszönetét mondott a baráti fogadtatásért, •— s kife­jezte meggyőződését, hogy ma­gyarországi látogatásuk gyümöl­csözően hozzájárul majd a két szomszédos nép baráti kapcsola­tainak fejlesztéséhez, a szocialista közösségének, erősítésé A gyermeknap hagyományos, ■kedves ünnepségeit az idén is megtartották megyénkben. Az út törőcsapatok. KISZ-szervezetek és a nőtanács képviselői szinte vala­mennyi Tolna megyei községben igyekeztek az elmúlt vasárnapot emlékezetessé tenni a gyerekek számára. Több helyen tartottak ünnepélyes úttörő- és kisdobos- fogadalomtételt. Ilyen híreket kaptunk a dombóvári járásból, de kék és piros nyakkendős gye­rekeket láthattunk vasárnap reg­gel az avató szülők kíséretében szekszárdi I. és H, felé is. Bonyhádcm egész napos prog­ram szórakoztatta a gyerekeket, amelyben rajzverseny, bábelő­adás, rollerverseny és táncmulat­ság szerepelt. Bátaszéken az Aranykalász-vendéglő emeletét vették birtokukba a gyerekek, ahol játék, bábszínpad várta őket. A megye legtöbb úttörő­csapatánál ezen a napon volt az ünnepélyes fogadalomtétel, ami­kor felvették a kisdobosokat, a negyedikes, kisdobosokat átadták az úttörőnek, és a végzős nyol­cadikos úttörőket pedig a KISZ- nek.

Next

/
Thumbnails
Contents