Tolna Megyei Népújság, 1964. május (14. évfolyam, 101-126. szám)

1964-05-01 / 101. szám

VILÁG -PftOlETÁRJAI, EGYESÜLJETEK!­MAGYAR SZOCIALISTA MUNKÁSPÁRT TOLNA MEGYEI BIZOTTSÁGA ÉS A MEGYEI TANÁCS LAPJA A nemzetközi munkásosztály ünnepe írta: ifj. Dudás Antal, a megyei pártbizottság osztályvezetője M ájus 1 hagyományai több mint hét évtizedig nyúl­nak vissza. Ezek a nem­zetközi munkásosztály hagyo­mányai, hiszen „csak együtt, a világ munkásainak közös har­cával lehet győzni a kizsákmá­nyolás felett” — hangoztatták minden esetben az ünnepek szónokai. Hogy mennyire nem­zetközi ez az ünnep, mutatják már az első lépések is, ame­lyek egy munkásünnep gondo­latának felvetését tartalmazták, megemlékezésül a philadelphiai munkástüntetésre. Végül az 1. Internacionálé első. alakuló kongresszusán részt vevő or­szágok küldöttei elhatározásá­ból ünneppé is nyilvánították. 1890 óta minden évben a munkások nagyszabású meg­mozdulásokkal. tüntetésekkel teszik emlékezetessé e , napot, Hirdetve Marx és Engels for­radalmi jelszavát; „Világ pro­letárjai, egyesüljetek!”. Nagy seregszemléi ezek a munkás- osztály erejének, összefogásá­nak, jövőbe vetett hitének, amelyet mindig összekapcsol­nak a tőke elleni harccal és amelyről egy pillanatra sem szabad megfeledkezni. A tőké éppen e demonstráció nagy ha­tása miatt igyekezett és igyek­szik még ma is megakadályozni az ünneplést a tőkés országok­ban. Ez az egységre való törekvés hatotta át a múltban, és ez jellemzi ma is a május else­jét. A múltban, amikor kevés ünnepelni valója volt a magyar munkásnak, amikor a puszta lé­tért kellett harcolni, a legelemibb emberi jogokért kellett szembe­szállni a rendőrkardokkal, sor- füzekkel. akkor is ünnep volt e nap. Ünneppé tette a , közös harc. az együvétartozás érzése, a közös érdek és a jövőbe ve­tett hit. A gyakorlat bebizo­nyította. nem volt hiábavaló elődeink harca, nem volt hiába­való az áldozatvállalás. Ha so­kan nem is érték meg a munkásosztály győzelmét, nem voltak hiábavalók tetteik, mert a magyar nép ma már az ál­taluk elképzelt úton halad és építi a jövőt. A nemzetközi összefogás, a 'munka és a béke ünnepe május 1. Minden. évben ugyan­az, mégis mindig más. mindig új. Hirdeti, hogy a magyar nép egységesen halad abban a nagy nemzetközi hadseregben, amely a proletár-internaciona­lizmus lobogója alatt küzd a béke és munka világának győ­zelméért. az emberiség békés, boldog jövőjéért. Felemelő ér­zés végiggondolni azt az utat, amelyet a magyar munkás­osztály végigjárt a nyolcórás munkanapért, a választójogért vívott harctól, a győztes nép­hatalom virágzásáig. E meg­tett út hosszú és nem csupán győzelmekből állt. Sok nehéz feladattal, néha kudarcokkal is meg kellett küzdenünk. de a munkásosztály, a szocializmus végül is mindig erősebbnek bi­zonyult, mint a vele szemben­álló erők és győzedelmeskedett. E harcban, a magyar nép forradalmi küzdelmében hatal­mas segítséget kaptunk állan­dóan a nemzetközi munkás- mozgalomtól. A győzelmeink mindegyikében tükröződik er az összetartozás és éppen ez a legfontosabb záloga szabadsá­gunknak, és forrása sikereink­nek az új élet építésében. Ezért alapvető kötelességünk nemcsak hazánk, hanem az egész szocialista közösség, minden nép szeretető. Május elsejei ünnepünk tartalma is e törekvés jegyében kell, hogy kiteljesedjen. „Világ proletár­jai. egyesüljetek!” — hangzott Marx és Engels felhívása, amely korunkban még nagyobb jelen­tőségűvé vált. mint valaha a munkásmozgalom történetében Alapja az antiimperialista osz­tályszolidaritás, amely közös sorba tömöríti a különböző kontinensek népeit, attól füg­getlenül. hogy hova tartoznak, milyen nyelven beszélnek, mi­lyen a bőrük színe. Az emberi­ség .története során egyre nőtt az az erő. amely felsorakozott a tőke uralmának megdönté­séért, de még soha nem volt lehetőség akkora erők össze­fogására, mint ma, amikor az a ntjj mpé rial is tg front hallatla­nul kiszélesedett.­őrünk forradalmi erői. a szocializmust és kom­munizmust építő népek, a nemzetközi forradalmi mun­kásmozgalom. a nemzeti fel­szabadító mozgalom cseleke­deteinek kölcsönös kapcsolata és azok egysége, a népek anti­imperialista harcának alapja és győzelmének záloga. A szocia­lizmus építését és a nemzet­közi munkásmozgalom ered­ményeit nem lehet elválasztani egymástól. Szoros összefüggé­sét mutatja a gyakorlat, amely­ben egyik eredménye, vagy ku­darca nagy hatással van a má­sikra. Ezért a magyar munkás­osztálynak is fokozott felelős­séggel kell munkálkodni a Vili. pártkongresszus által kitűzött célok megvalósításáért. így válik egy nép ügye nemzet­közivé. Különösen fontos az inter­nacionalizmus a szocializmust építő országok kapcsolataiban. Megnyilvánulásait egyre gyak­rabban láthatjuk a tapasztala­tok kollektív tanulmányozása és felhasználása területén. Ha gyorsabban akarunk előre­haladni. jobban akarjuk meg­oldani közös feladatainkat, ak­kor állandóan, rendszeresen át kell vennünk egymástól min­dent, ami jobb. Lenin úgy kép­zelte el a szocialista népek jövő­beni, együttműködését, mint egy­séges világszövetkezetet. amely­ben közös terv szerint gazdál­kodnak. 1918-ban a munkás- szövetkezetek kongresszusán tar­tott beszédében ezt mondotta: „Most egy dologra van szük­ség: meglegyen az egységes tö­rekvés arra. hogy nyílt szívvel belépjünk ebbe az egységes világszövetkezetbe”. E szavak kifejezik a végső célt, amelyre valamennyi szo­cialista ország, a munkás- osztály egész nemzetközi for­radalmi mozgalma törekszik. De a „népek világszövetkezeté­nek” létrehozása bonyolult, hosszan tartó folyamat. A cél­hoz vezető úton több. egymást követő szakaszon kell átmen­nünk. Eközben szívós munká­val igyekeznünk kell megoldani a különböző kis és nagy prob­lémák hosszú sorát. El kell tüntetni az egymástól való el­zárkózást. a nemzetek közötti bizalmatlanságot, hogy teljes diadalt arasson a testvériség, barátság, együttműködés szel­leme. Ezért sajnálatos és el­ítélendő a Kínai Kommunista Párt vezetőinek egységbontó tö­rekvése, akik a stratégia és taktika valamennyi alapkérdé­sében eltérnek a kommunista világmozgalom lenini irány­vonalától. ellentétbe kerülnek a kommunista párt kiáltványá­nak jelszavával. „Világ prole­tárjai. egyesüljetek! — hangzik a munkásosztály jelszava. E jelszóval cselekedeteinknek, tet­teinknek is meg kell egyezni, mert csak így tudjuk előbbre vinni e nagy ügyet. Éppen ezért a kommunista világmoz­galom. a szocialista világrend- szer, a nemzetközi munkás-: mozgalom érdekei megkövete­lik. hogy leleplezzük a Kínai Kommunista Párt vezetőinek ezt az antimarxista. an ti leni­nista álláspontját. Nem első eset. hogy a különbeké téves nézetek és gyakorlat található a munkásmozgalomban De mindeddig volt olyan erős a munkásosztály, hogy legyőzte a nehézségeket. Most is szilárdan hisszük, hogy győzedelmeskedni fog és újabb sikereket ér el a munkásosztály nagy ügyéért, a népek békéjéért és biztonsá­gáért vívott nagy harcban. Ép­pen ezért minden kommunista legfontosabb feladata. hogy munkájával erősítse a szocia­lista közösséget, annak hely­zetét a világpolitikai küzdő­téren, erősítse a szocialista tá­bort, a kommunisták sorait a békéért, a demokráciáért és szocializmusért folyó harcban. A mai május 1-i ünnepsé­gek mindenütt, világ­szerte a békéért folyó küzdelem újabb harcos fel­lépései is lesznek. A békét, amely drága kincs a népek szá­mára. az imperializmus ellen vívott napi harcban kell biz­tosítani. E harc azonban egy­úttal összekapcsolódik az ál­talános és teljes leszerelésért, a népek szabadságáért, függet­lenségéért. az emberi jogokért, a haladásért folytatott küzde­lemmel. Nem is lehet másként, mert egyiket sem lehet elkép­zelni béke nélkül. A nemzet­közi munkásmozgalom alap­vető feladata biztosítani a nyu­godt. békés életet. Nekünk a szocializmust és kommunizmust építő országokkal közösen e harcban az élen kell járnunk. Ma a népeknek elsősorban azért kell egyesülni, hogy örök­re elűzzék a háború rémét az emberiség feje fölül, de ugyan­akkor a szocialista felvirágzá­sért vívott harcunk egybefonó­dik az egész emberiség közös érdekével is, mert minél fej­lettebb, szilárdabb, vonzóbb a szocialista világ, annál remény- teljesebb a béke ügye is. XIV. évfolyam, 101. szám. ARA: 80 FILLÉR Péntek, 1984. május 1. r Éljen május 1, a munkásosztályn har seregszemléje!

Next

/
Thumbnails
Contents