Tolna Megyei Népújság, 1964. január (14. évfolyam, 1-25. szám)

1964-01-03 / 1. szám

-icSZ&icL* '.dni/vtál u» 3» A MAGYAR SZOCIALISTA MUNKÁSPÁRT TOLNA MEGYEI BIZOTTSÁGA ES A MEGYEI TANÁCS LAPJA r 1 ~“ XIV. évfolyam 1. szám. ÄRA 60 FILLÉR Péntek, 1964. január 3. Változások a világ térképén Boldog új évet villanyszerelők! (5. o.) 1 Gyorslista a lottó rendkívüli tárgy nyeremény-sorsolásáról («. o.) ító Ym sóról Jogos reményekkel Dobi István újévi köszöntője Dobi István, a Nagyar Nép- köztársaság Elnöki Tanácsának elnöke szerdán délben 12 órakor mondotta el a rádióban és a tele­vízióban a következő újévi kö­szöntőt: Isméi reánk köszöntött egy új esztendő első napja. A szilveszter éjszaka játékos öröme, vigassága után köszöntsük mi is őt, és rö­vid számvetéssel búcsúztassuk el a magunk mögött hagyott óesz­tendőt. Elégedett szívvel zárjuk le az 1963-as esztendő számadását. Megvoltak az évnek a gondjai, nehézségei, csalódásai, gyászai és veszteségei, egyéni, családi és közösségi értelemben. Ez elma­radhatatlan az élettől. Voltak ter­veink, szándékaink, amelyek nem teljesültek, maradt elhanyagolt és félretett munkánk, hol a ma­gunk hibájából, hol a másokéból. Mégis jó szívvel, barátsággal köszö­nünk el az ó-esztendőtől, mert ha egészében nézzük a ma­gunk mögött hagyott évet, az eredményeket, a fejlődést, az ország állapotát, a népjólétet, hazánk nemzetközi tekinté­lyének növekedését, hírünk alakulását a világban — pa­naszkodásra kevés okunk van. A csúcsoktól még pnessze va­gyunk. de általában jobb szerve­zettebb, eredményesebb és gazda­ságosabb a munka. A társadalmi életben, a kultúra területein, a közszellemben szaporodtak a szocialista jellemvonások, a párt okos, emberséges, kommunista politikája köré kialakul a nemzeti egység. Ez volt a sikerek forrása 1963-ban és további fejlődésünk biztosítéka 1964-re. Lépten-nyomon érezhetjük, hogy a szieretothez és barátság­hoz, amit a szocialista országok családjában élvezhetünk, Nyugat felől mind több tisztelet és meg­becsülés csatlakozik irántunk. Jól­esik ezt megállapítani, főleg azért, mert nem valami bonyolult világ- politikai játék következménye, hanem annak eredménye, hogy a magunk népe, hazánk boldogu­lása és az emberi haladás becsü­letes szolgálata érdekében vá­lasztott úton járunk, több siker­rel. mint amennyi ellenségeink­nek kedvéte lehet. Nem a barát­ságos, vagy kényszerű elismeré­sek és dicséretek, hanem kizárólag népünk érdeke ösz­tönöz bennünket, hogy to­vább haladjunk a szocialista úton, amelyet magunk válasz­tottunk és a legjobbnak tar­tunk. örülünk neki, ha közben a népek békés egymás mellett élését is szolgálhatjuk politikánkkal. A hidegháború enyhült. A vi­lág halad a szocializmus felé. Az emberi értelem szinte naponta új világokat hódít meg, hinnünk kell abban, hogy a népek józan értel­me és az államférfiak felelősség- érzete kialakítja a verseny és a fejlődés békés módszereit, meg­óvja az emberiséget az atom- katasztrófától. A Szovjetunió 1963-ban is ha­talmas erőfeszítéseket tett az em­beriség békéjének megőrzésére, és a világ népei mély békevá­gyának, a szocialista világ­rendszer létének, a szovjet kormány állhatatos erőfeszí­téseinek köszönhető, hogy megszületett az atomcsend- egyezmény, amely ha szerény kezdet is, de biztató, a béke híveit további harcokra ösztönző siker. Ma már történelmi kényszernek tűnik, hogy a tőkés államok ve­zetői is felelősséggel foglalkoz­zanak nemcsak a béke és a há­ború, hanem az emberi haladás egyéb kérdéseivel is. Ilyen körül­mények között a szovjet békepo­litika újabb sikereire és a szo­cializmus eszméinek további tér­hódítására számíthatunk az 1964. évben. Belső fejlődésünkkel elégedet­ten, a világhelyzetre bizakodással tekintve zárjuk le az óesztendő számadását és jogos reményekkel nyitjuk meg az új év lapjait. 1963-lban elértünk valamit és ezt nemcsak megtartani akarjuk, hanem az a törekvésünk, hogy to­vábbfejlesszük. Ma már tudjuk, nagyrészt tőlünk függ, hogyan boldogulunk azokkal a lehetősé­gekkel, amelyeket ennek a szép országnak különböző természeti kincsei, gazdagsága. népünknek szorgalma és tehetsége kínál. Ezekkel a gondolatokkal kö­szöntőm kedves hallgatóimat az 1964. év első napján. Kívánok mindenkinek sikerekben gazdag, boldog új esztendőt. Az utolsó napokban is sok látogatási engedélyt adtak ki Nyugat-Berlinben Berlin, (ADN): Erich Wendt, az NDK államtitkára és Horst Korber, nyugatberlini szenátusi tanácsos újabb megbeszélést tar­tott az NDK kormánya és a nyugatberlini szenátus közt 1963. december 17-én létrejött meg­állapodás gyakorlati lebonyolítá­sával kapcsolatos kérdések meg­vitatására. A megbeszélésen elhatározták, hogy a várható nagy érdeklődés­re való tekintettel január 4-én — ezen a napon már csak január 5-re adnak ki utazási engedélyt — a szokásosnál korábban nyit­nak az NDK postaügyi szervei­nek Nyugat-Berlinben felállított irodái. Merényletet kíséreltek meg Nkrumak elnök ellen London, (MTI). Kvvame Nkru- mah ghanai köztársasági elnök ellen merényletet kíséreltek meg. A ghanai főbiztos londoni hiva­tala bejelentette, hogy csütörtö­kön délután, amikor az elnök el­hagyta accrai rezidenciáját, a Flagstaff House-t, s gépkocsijá­hoz tartott, a közelből öt lövést adtak le rá. A golyók elkerülték Nkrumah elnököt, súlyosan meg­sebesítették azonban egyik test­őrét, aki később a katonai kór­házban belehalt sebeibe. A me­rénylőt a helyszínen letartóztat­ták, államférfiak, közéleti személyiségek nyilatkoztak az új esztendő küszöbén Szilveszter éjszakáján, újév napján világszerte megszólaltak az államíők. a miniszterelnökök, a közélet kiválóságai, a pártok, társadalmi szervezetek, egyházak vezetői. Hruscsov üzenete a japán néptiez Nyikita Hruscsov szovjet mi­niszterelnök két japán rádió- és televízió-társaság kérésére újévi üzenetet intézett a japán nép­hez. Üzenetében a szovjet kor­mányfő rámutat: — A béke megőrzéséért és a termonukleáris háború megaka­dályozásáért vívott küzdelem minden józan gondolkodású em­ber kötelessége függetlenül tár­sadalmi helyzetétől. Ebben a harcban egységesek a szovjet és a japán nép törekvései. Olyan irányban kell tevékenykedni, hogy a szovjet—japán viszony jó­szomszédi kapcsolattá fejlődjön. Népeinknek s9k vöífáfltőSJtsftan azonosak az érdekei, így első­sorban a békeharcban, a háború elhárításában. Ez kitűnő alap a Szovjetunió és Japán közötti együttműködésre. Hruscsov megállapította, hogy az 1963-as év a népek lankadat­lan béketörekvése eredménye­képpen ..bizonyos mértékben enyhítette a nemzetközi feszült­séget". Korunk jellemző vonása­ként értékelte Hruscsov azt a tényt, hogy a béke erői mindin­kább felülmúlják a háborús erő­ket. ..Amint azonban az esemé­nyek mutatják, vannak még a világon olyan emberek, akik há­ború segítségével óhajtják megoldani a nemzetközi problé­mákat". Éppen ezért a békeszerető népeknek mozgósítaniuk kell minden erőt annak érdekében, hogy a már megvalósult eredmé­nyekre támaszkodva további reális intézkedések történje­nek a nemzetközi feszültség enyhítése, az általános és teljes leszerelés megvalósí­tása érdekében. Újévi nyilafkszatok Varsóban, Berlinben, Bukarestben, Szófiában, Ulan Bátorban, Prágában Valamennyi szocialista ország­ban üdvözlő üzenettel fordultak a dolgozókhoz, az állam- és kor­mányfők, Varsóban Aleksander Zawadzki, az államtanács elnöke televíziós beszédében a moszk­vai atomcsend-szerződés megkö­tését nevezte az óév legfőbb ese­ményének és a további enyhülés reményével köszöntötte 1964-et. Walter Ulbricht, az NDK ál­lamtanácsának elnöke hasonló­képpen méltatta a moszkvai szer­ződés jelentőségét. Romániában Gheorghe Gheor- ghiu-Dej, a párt első titkára, az államtanács elnöke szintén a> rá­dióban és televízióban köszön­tötte az ország dolgozóit. Szófiában D. Ganev, a nemzet­gyűlés elnökségének elnöke egye­bek között hangsúlyozta, hogy az új évben BuLgária további erő­feszítéseket tesz a szomszéd ál­lamokkal — Görögországgal és Törökországgal való kapcsolatá­nak megjavítására. Ulan Bátorban a párt- és az állam vezető szervei újévi üze­netben köszöntötték a mongol népet, s a szocialista országok szoros gazdasági és kulturális együttműködését éltették. Antonin Novotny csehszlovák köztársasági elnök újévi üdvözlő beszédében az idegenforgalom növelése érdekében hozott új in­tézkedésekről szólt. Közölte, hogy életbe lép a határok megnyitásá­ról MagyarorsZággal kötött egyez­mény, s több más szocialista és néhány kapitalista állammal is meg fog állapodni Csehszlovákia az idegenforgalom kölcsönös bő­vítésében. 1984. a „ragyogó lehetőségek éve” Az Osztrák Kommunista Párt Központi Bizottsága újévi üdvöz­letében felszólít minden osztrá­kot, fokozza harcát a békéért, hogy az új nemzedék számára biatosítani lehessen a békés jövőt,1 Joszip Broz Tito jugoszláv köz- társasági elnök újévi üzenetében hangoztatta, hogy az 1964-es év­ben azzal a megalapozott re­ménnyel lépünk, hogy további haladást érünk el az egyetemes béke megerősítésé­ben és a népek közötti kap­csolatok javításában. Ho Si Minh. a Vietnami De­mokratikus Köztársaság elnöke újévi nyilatkozatában hang­súlyozta: ..Az elmúlt év leg­figyelemreméltóbb eseményei a következők voltak: az amerikai imperialisták ismét kudarcot val­lottak a háború kirobbantására irányuló szándékaik megvalósí­tásában: a nemzeti felszabadító mozgalom újabb sikereket ért el. számos ország felszabadult a gyarmati elnyomás alól; a tudo­mány és a technika új grandió­zus siker e volt a Vosztók—5 és V osztok—6 szovjet űrhajók űr­repülése”. Nehru . miniszterelnök újévi nyilatkozatában a következőket mondótta: — Remélem, hogy ebben az évben újabb sikerekre vezet a békepolitika és tovább csökken a nemzetközi feszültség. Hiszek abban, hogy a különböző poli­tikai rendszerű államok békés együttélésének eszméje tovább fog terjedni. Sir Alec Douglas-Home, brit miniszterelnök „ragyogó lehető­ségek évének” nevezte 1964-et. De Gaulle francia köztársasági elnök ismét Franciaország ön­álló atomütőerejének megterem­téséről beszélt, a békés szilvesz­teren a hidrogénbomba mielőbbi megalkotását sürgette. Heinrich Lübke nyugatnémet elnök természetesen az NDK fel­számolását szorgalmazta, mint mái- annyiszor, azelőtt. Örömmel szól arról, hogy a nyugat-berli­niek ismét utazhatnak a város keleti részében élő rokonaikhoz, de az erről szóló egyezményből nem vonta le sem a politikai, sem a jogi konzekvenciákat... Több országban nyilatkoztak a kommunista pártok, demokrati­kus szervezetek vezetői is. Pal- miro Togliatti, az Olasz Kom­munista Párt főtitkára az Unita hasábjain üdvözölte az olasz dol­gozókat. s az elmúlt év két legfontosabb eredményének nevezte egy­felől a moszkvai atomcsend- szerződés aláírását, másfelől az Olasz Kommunista Párt áprilisi választási előretöré­sét. Max Reimanm, a Német Kom­munista Párt Központi Bizottsá­gának első titkára berlini tele­víziós beszédében a németek közvetlen tárgyalásai mellett; szállt síkra. Magyar és szovjet állam­férfiak újévi üdvözletváltása Az új esztendő alkalmával üd­vözlő táviratot váltottak magyar és szovjet államférfiak. Dobi Isl- vár és Kádár János N. Sz. Hrus- csovnak és L. I. Brezsnyevnek küldött táviratában hangsúlyozza: „örömmel tölt el bennünket, hogy pártjának vezetésével a szovjet nép az elmúlt 1963. évben is újabb nagyszerű sikereket ara­tott a kommunista társadalom építésében, jelentős mértékben növelte hazája gazdaságát és ez­zel együtt az egész szocialista kö­zösség erejét. A Szovjetunió, kö­vetkezetes békepolitikájának nagyarányú nemzetközi sikerei hozzájárultak a feszültségek csök­kentéséhez. a béke megszilárdítá­sához. a gyarmati rendszer ma­radványainak felbomlásához. A szocializmus alapjainak lera­kása utgn a magyar nép is — folytatódik a távirat — biztosan halad előre a szocialista társada­lom teljes felépítésének útján. Az 1 196,3. esztendő eredményei grősí-} lenek bennünket az előttünk álló feladatok megoldására.” L. I. Brezsnyev és N. Sz. Hrus­csov távirata hangsúlyozza, a szovjet emberek őszintén örülnek a magyar nép nagyszerű sikerei­nek, annak, hogy a magyar nép kipróbált élcsapata, a Magyar Szocialista Munkáspárt vezetésé­vel sikeresen építi a szocialista társadalmat, és tevékenyen küzd a békéért, a népek barátságáért. ..Jólesik megállapítani — hang­zik a távirat —. hogy az elmúlt év folyamán tovább erősödött a szovjet—magyar barátság, min­den téren tovább fejlődött né­peink és országaink között az együttműködés, amihez nagymér­tékben hozzájárult a Magyar Nép- köztársaság párt- és kormánykül­döttségének 1963-ban a Szovjet­unióban tett látogatása”. Az újév alkalmából magyar ál­lamférfiak számos európai, ázsiai és tenderen túli ország államfér- fiaival váltottak üdvözlő távira­W* . . >

Next

/
Thumbnails
Contents