Tolna Megyei Népújság, 1963. november (13. évfolyam, 256-280. szám)

1963-11-01 / 256. szám

VHAG PROLETÁRJA).' EGYESÜLJETfirf A MAGYAR SZOCIALISTA MUNKÁSPÁRT TOLNA MEGYEI BIZOTTSÁGA ÉS A MEGYEI TANÁCS LAPJA XIII. évfolyam, 256. szám. ARA: 60 FILLÉR. Péntek, 1963. november 1. Mit mutatnak a községfejlesztési adatok a tamási járásban ? 12. o.) Űrhajós-esküvőre készül Moszkva (3. o.) 'Ti ? I ■ Hatmilliós építkezés i a Simontornyai Bőrgyárban l __ __J A Minisztertanács ülése A kormány Tájékoztatási Hi­vatala közli: A Minisztertanács csütörtökön ülést tartott. Apró Antal, a Mi­nisztertanács elnökhelyettese be­számolt a KGST Végrehajtó Bi­zottságának Moszkvában tartott üléséről. A kormány a beszámo­lót jóváhagyólag tudomásul vette. A Minisztertanács megtárgyalta és elfogadta a földművelésügyi miniszter tájékoztatóját az őszi mezőgazdasági munkák meneté­ről. a kenyérgabona vetését ok­tóber végére a tervnek megfele­lően országosan befejezték, a ko­rábbi esztendőkhöz képest jobb minőségben. A kormány szorgos és ered­ményes munkájukért elismerését feierte ki a mezőgazdasági üze­mek. valamint a mezőgazdasági munkát segítő vállalatok és irá­nyító szervek dolgozóinak. A kormány megállapította: a mező- gazdaságban további nagyon fontos és sürgető feladatok van­nak. Felhívja a mezőgazdaság dolgozóit, hogy a kedvező idő­járás kihasználásával is gyorsít­sák meg és gondos munkával mielőbb fejezzék be a betakarí­tást. az istállótrágya kihordását és az őszi mélyszántást. Az Országos Tervhivatal elnö­kének előterjesztése alapján a kormány megvitatta a mező­gazdaság második ötéves terve végrehajtásának eddigi eredmé­nyeit és tapasztalatait, s a to­vábbi tennivalókra határozatokat hozott. A pénzügyminiszternek. az Országos Tervhivatal elnökének, és a Minisztertanács tanácsszer­vek osztálya vezetőjének elő­terjesztése alapján a kormány határozatot hozott a tanácsok községfejlesztési tevékenységé­nek továbbfejlesztésére. A Tudományos és Felsőokta­tási Tanács elnöke jelentést tett a szakemberek külföldi képzésé­ről és továbbképzéséről. A kor­mány a jelentést megvitatta és tudomásul vette. A Minisztertanács ezután napi ügyeket tárgyalt.-alg r ■ » eriai Francia­gazdasági tárgyalások Párizsban Békés megoldást hozott a barnákéi értekezlet Elhallgatnak a fegyverek az algériai—marokkói határon Párizs (MTI). Besir Bumaza, az algériai kormány gazdasági és pénzügyminisztere egy algériai küldöttség élén tárgyalásokat folytat Párizsban. A harmadik napja tartó megbeszélések tárgya a francia—algériai gazdasági és pénzügyi együttműködés. A fran­cia kormány az eviapi egyez­mény szerint Algériának járó hi­telek és segély egy részét a fran­cia telepesek kártalanítására akarja visszatartani. Pompidou miniszterelnök . a ’ parlamentben tartott beszédében bejelentette, Franciaország részletekben fogja adagolni a segélyt és a részletek folyósítása az algériai kormány ..magatartásától” függ. A francia pénzügyi köröket az utóbbi na­pokban az háborította fel, hogy az algériai kormány korlátozta a Franciaországba irányuló pénz- átutalásokat. Az algériai kormány ezzel a lépéssel gátat akar vetni az algériai tőke külföldre áram­lásának. A tárgyalások a két or­szág közötti együttműködés ellen­tétes értelmezése miatt nehezen haladnak előre. Az algériai gazdaságügyi mi­niszter látogatást tett De Gaulle köztársasági elnöknél. Bumaza Ben Bella személyes üzenetét tol­mácsolta. Jólértesült körök sze­rint az algériai köztársasági el­nök a szaharai francia atomrob­bantási kísérletek és az olaj kér­dését vetette fel. Algéria nem ké­szül az olajforrások államosításá­ra, de nagyobb részesedést köve­tel jövedelmükből. A szaharai olajtermelés ez év­ben eléri a 24 millió tonnát. Egy fonna ára 100 frank. Ebből az al­gériai kormány most mindössze 12,50 frankot kap. Ezenfelül még további 13,75 frank illeti meg ton­nánként az algériai államot, ez a részesedés azonban csak öt évvel sé. A zömében francia és kisebb arányban amerikai olajtársaságok tiszta nyeresége jóval meghalad­ja azt az összeget, amit a termé­szeti kincsek tulajdonosa, az al­gériai állam kap. Bamako (DPA, AFP, AP). No­vember 2-ára virradóra elhallgat­nak a fegyverek az algériai— marokkói határon: Bamakóban szerdán aláírták a fegyverszüne­ti egyezményt. Az egyezmény olyan kompromisszumnak látszik, amely inkább az algériai állás­pontot vette tekintetbe. A megállapodás értelmében a vitatott határterületen demilitari- zált övezet létesül, az övezet pon­tos elhatárolása egy négyhatalmi — algériai, marokkói, etiópiai és mali tisztekből álló — bizottság feladata. Algéria és Marokkó megálla­podott ezenfelül abban, hogy ami­lyen gyorsan csak lehetséges, egy­behívják az afrikai egységszerve­zet külügyminiszteri értekezletét, úgy. amint ezt Ben Bella koráb­ban javasolta. E bizottság felada­ta lesz, hogy kivizsgálja, melyik fél felelős a határviszályért, neki kell a két- állam közötti határt megállapítania és a viszályt vég­érvényesen rendeznie. Mindkét fél kötelezte magát arra is, hogy november 1-től megszünteti a vi­tát a rádióban és sajtóban, figye­lembe veszi azt az alapelvet, hogy nem avatkozik más állam bel- ügyeibe és az afrikai államok kö­zött felmerülő minden vitás kér­dést tárgyalások útján old meg. Hailé Szelasszié etiópiai csá­szár, az értekezlet elnöke az egyezmény aláírása után szerdán elutazott Genfbe. A repülőtérre előtt egyesek kudarcba akartak fullasztani, végül is békét hozott. Igazolta reményeinket, amelyet mind a három államfő kikísérte. A megegyezés híre mindenütt megkönnyebbülést, megnyugvást váltott ki. Az algíri rádió meg- Afrikában és másutt, főként a szakítva adását jelentette be a szocialista országokban is osztot- tűzszünet létrejöttét. Az értekez- j tak, nevezetesen, hogy tárgyaló­iét — mondotta a rádió bemon- sok útján megvan a lehetőség a dója — amelyet még megkezdése megoldásra. Mindenütt megelégedést keltett a barnákéi egyezmény A bamakói egyezményt a leg­nagyobb megelégedéssel fogadta U Thant, az ENSZ főtitkára, őszinte tisztelet illeti nemcsak az érdekelt kormányfőket, hanem a közvetítésben a sokat fáradó Hailé Szelasszié császárt és Mo- dibo Keita mali köztársasági el­nököt, mert a megállapodással bölcsességükről tettek tanúbi­zonyságot, hangsúlyozza az ez al­kalommal közzé tett ENSZ-közle- mény. Tuniszban hivatalosan még nem kommentálták a bamakói egyezményt, de megelégedéssel géria kívánt. Reméli, tette hozzá, hogy az északaírikai országok el fogják felejteni az elmúlt hetek eseményeit és együtt fognak mű­ködni az egységért. A hírügynökségek Colomb Becharból jelentik, hogy még nem szűntek meg a harcok. Az algé­riai honvédelmi minisztérium szerda esti közleménye szerint több szektorban erős harcok foly­nak. A marokkói erők az algériai katonák ismételt támadásai elő! visszavonulásra kényszerültek. Az algériai erők október 29-ről 30-ra virradóra erőteljes ellentámadás­fogadták. A hivatalos álláspont j ba mentek át A visszavonuló ma előtt behatóan tanulmányozzák az *­egyezményből folyó diplomáciai és politikai helyzetet. Jazid. Ben Bella elnök külön- megbízottja New Yorkban a saj­tó képviselői előtt kiemelte: a tűzszüneti megállapodás a vitatott szaharai térségben az, amit Al­Huszonötödikére végezni akarnak a mélyszántással a bonyhádi járásban Az összes talajmunkás gép szánt — A bátaapátiak már befejezték Tegnap délelőtt úgynevezet t táv­mondatot közölt telefonon a köz­ségi tanácselnökeikkel a Bonyhádi Járási Tanács mezőgazdasági ősz­nek a helyszínen, alkalomszerű­en, a szükséglet szerint. A fő- agronómus külön ellenőrzi azt, hogy az úgynevezett egyoldalú tályának statisztikusa, miután fel- szántáshoz, a meredek dombol­vette a jelentést az aktuális mun­kák eredményeiről. Ebben a táv­mondatban arra figyelmezteti a tanácselnököket Rózsa Imre, a já­rási tanács elnökhelyettese, hogy a vetés befejezése után sem szűnt meg a vb-elnökök felelőssége a falu, a termelőszövetkezet mun­kájáért; elsősorban azért, hogy minél több legyen a kettős mű­szakban dolgozó gépek száma, s a mélyszántást november befejezze a szövetkezet. Végezni akar a mélyszántás­sal november 25-re a bony­hádi járás. Szomor Ferenc, a járási tanács mezőgazdasági osztályának főag- ronómusa azt mondja; minden adottság megvan ehhez. Sőt, ha az időjárás engedi, jó szervezés­sel 25-énél előbbre is hozható a „győzelmes” dátum. Valamennyi talajmunkás gép a mélyszántásra dalak lefelé történő megszántá- sához alkalmas váltóekéket jól karbantartották, előkészítették-e a gépállomásokon. A mélyszántásnak eddig 40— 42 százalékát végezték el a bonyhádi járás termelőszö­vetkezetei. A vetés idején 48 gépállomási és 18 szövetkezeti traktor dolgozott kettős műszakban. Szomor Fe- 25-ig renc tapasztalata szerint a mély­szántáskor megnövekszik a já­rásban a kettős műszakok száma; az utóbbi években így történt. Most is szükséges volna ez, mert a 4900 hold nyári mélyszántásnak körülbelül a fele erősen kigyomo- sodott, illetve nagyon megnőtt rajta az árvakelés: ezt a terüle­tet is meg akarják még szántani középmélyen. A járási tanács minden gazda­ságot értesített arról, hogy mek­állt rá a vetés befejezése után. kora területet kell megszántania Az összevont, kölcsönadott erő­gépek visszatértek eredeti helyük­az ősszel. A nyilvántartás alapján határozta meg. Nem mintha a tsz­Ugyancsak a gyorsabb, jobb munkára ösztönöz a járásban a rendszeres heti verseny- jelentés. az értékelés, rang­sorolása. Ezt sokszorosítva megkapja mind­egyik szövetkezet vezetősége min­den héten. Kétségtelenül megmu­tatkozik a hatása, különösen a legjobb helyen álló és a legjobban elmaradt szövetkezetekben. Az idén még lesz ilyen versenyjelen­tés a kukoricaszedésről és mind­végig a mélyszántásról. A tegnap kora délelőtt felvett telefonjelentések szerint a bony­hádi járás szövetkezetei közül a mélyszántásban legjobban előre jutott a bátaapáti Aranykalász, a kisdorogi Március 15, és a zombai Jó­barátság Tsz. A bátaapátiak már be is fejez­ték a mélyszántást, Kisdorogon pedig csupán 24 hold, a zombai Jóbarátságban 47 hold maradt szántatlan tegnapra. A szántható terület folyama­tos biztosítása céljából már sok helyen követik azt a módszert, rokkói erők halottakat, sebesülte­ket és jelentős hadianyagot hagy­tak a harctéren. Párizsban Ben Bella, valamim a két közvetítő államfő: Modibo Keita és Hailé Szelasszié diplo­máciai sikereként értékelik a Ba­makóban létrejött megállapodást. II. Hasszán ugyan elérte, hogy a határkérdés nemzetközi fórum elé kerül, de le kellett mondania arról a tervéről hogy katonai tá­madásával kész tények elé állítsa a tárgyalókat. „A fegyvereknek meg kellett hátrálniok a diplomá­cia elől — állapítja meg a Libéra- tion. A bamakói megállapodás — hangoztatja a lap — meghiúsítot­ta a marokkói király tulajdonkép­peni célját, azt, hogy csapást mér­jen az algériai forradalomra, amelynek szocialista irányú fejlő­dése a marokkói tömegekre gya­korolt vonzóerejével alapjaiban veszélyezteti a reakciós mo- narchista rendszert”. „Felvetődik a kérdés — írja az Aurore, — vajon a rabati trónus körül süvítő viharos szelek nem dagadnak-e előbb-utóbb pusztító orkánná”; Az Humanité kiemeli, a ba­makói döntésben nagy szerepe volt a fiatal Algériai Köztársaság iránt Afrikában, a szocialista or­szágokban és az egész világon megnyilvánuló szolidaritásnak. A marokkói monarchia elszigete­lődött, a bamakói egyezség az Af. rika ügyeibe mindig beavatkozás­ra kész imperialista erők kudar­cát jelenti — hangoztatja .az FKP lapja. Párizsban nagy jelentőséget tu­lajdonítanak annak, hogy négy hónappal az addisz-abebai alap­okmány létrejötte, után a fekete re, de újabb átcsoportosítás lesz ek általában nem tudnák ezt, de a feladatok pontos felmérése, az arra való figyelmeztetés serkentő még a mélyszántás idején is. Er­ről a járás vezetői, a gépállomá­st kitermelés után válik esedékes-Leók igazgatóival együtt intézked- akar lenni. hogy epszerre egy-egy kukorica- . kontinens országai már a maguk táblát takarítanak le a tsz-tagok, 1 néhol közös munkával, dókban. brigá- (SZ. jj : kezébe veszik a két szomszédál? i lám között kitört fegyveres konf- iliktus intézését.

Next

/
Thumbnails
Contents