Tolna Megyei Népújság, 1963. október (13. évfolyam, 229-255. szám)

1963-10-01 / 229. szám

A MAGYAR SZOCIALISTA MUNKÁSPÁRT TOLNA MEGYEI BIZOTTSÁGA ES A MEGYEI TANACS LAPJA XIII. évfolyam. 229. szám. ARA 60 FILLÉR Kedd, 1963. október 1. Aki előtt Milyen messze van a művelődési ház a paksiaktól? (5. o.) Gyorslista a lottó* sorsolásról <«, O.) (2: Kormányhű csapatok ellenőrzik az algériai Tizi-Ouzu-t Algír (MTI). Az algériai nem­zeti íelszabadítási front, az FLN kabiliai szervezete vasárnap es­te nyilatkozatban tett hitet Ben Bella kormánya mellett. Felhívta a lakosságot, hogy fokozott éber­séggel szegüljön szembe a reak­ciós szakaid árok. tevékenységével Az algériai hadügyminisztérium közleménye szerint a 7. (kabiliai) liato.nai körzet parancsnokságának 6 katonatisztje hétfőn mélységesen elítélte a katonai körzet volt parancsnokának. El Hadzs ezre­desnek álláspontját, s elkötelez­te magát Ben Bella elnök és kormánva oldalán. A kabiliai Tizi-Ouzu-ban, a vasárnapi kormányellenes gyű­lés színhelyén, a legújabb jelen­tések szerint Ben Bellához hű­séges katonai egységek tartják fenn az ellenőrzést. Az algériai hadügyminiszté­rium által ^vezényelt kormány­hű csapatok körülzárták Tizi- Ouzut, s a városba tartó, vagy onnan eltávozó gépkocsikat át­itatják. A város utcáin gép­fegyverrel megerősített páncélos csapatszállító gépkocsik útira Magyar államférfiak üdvözlő távirata kínai államférfiakhoz Mao Ce-íung elvtársnak, a Ki nai Kommunista Párt Központi Bizottsága elnökének, Liu Sao-csi elv társnak, a Kínai Népköztársa­ság elnökének, Csu Te elvtárs- nak. a Kínai Népköztársaság or­szágos népi gyűlése állandó bizott­sága elnökének. Csou Eu-laj elv­társnak. a Kínai Népköztársaság államtanácsa elnökének PEKING A Kínai Népköztársaság kikiál­tásának 14. évfordulója alkalmá­ból a Magyar Szocialista Mun­káspárt Központi Bizottsága, a Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa, a magyar forradalmi munkás—paraszt kormány és az egész magyar nép nevében üd­vözletünket. jókívánságainkat küldjük önöknek és a nagy kínai népnek. A kínai forradalom győzelme, a népi hatalom létrejötte meg­nyitotta a kínai nép előtt a fel- I emelkedés útját, a szocialista tár­sadalom felépítéséhez vezető utat. A szocialista építés ügye, az im­perializmus elleni általános küz­delem érdeke összefűzi országain­kat, népeinket. Őszintén óhajtjuk, hogy kapcsolataink a népeink kö­zötti barátság útján, a marxizmus —leninizmus elvei alapján, a pro­letár internacionalizmus szelle­mében fejlődjenek. Nagy nemzeti ünnepük alkal­mából sikereket kívánunk a test­véri kínai népnek. Dobi István a Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsának elnöke Kádár János a Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottságának első titkára, a magyar forradalmi munkás—paraszt kormány elnöke Továbbra is cél a moszkvai szellem Ri zakódban ítélik meg a három külügyminiszter New York-i megbeszéléseit London (MTI). Az angol közvé­lemény bizakodással figyeli Gro- miko, Home, és Rusk New York-i megbeszéléseit, hangoztatva mind­három fél komoly megegyezési szándékát és a megbeszélések ba­rátságos, szívélyes légkörét. Sajtójelenlések pártkülönbség nélkül hangoztatják, hogy „továbbra is cél a moszkvai szellem”, értve ezen az atom- csend-szerződés által terem­tett további megegyezési lehe­tőségeket. Biztató jelnek tan jók a/zl is, hogy Gromiko javasolta, a sajtót csak a feltétlenül szükséges minimumról tájékoztassák, amiből arra követ­keztetnek. hogy a Szovjetunió el akarja/ kerülni a meddő nyilvános vitákat és alkotócélú, komoly tár­gyalásokat kíván bizalmas meg­egyezések nyugodt. tárgyilagos légkörében. Figyelemre méltó az is. bogy CirpjjnJtsfJtsi-.Tóníi olyat nem javasolt, amit á líyugat korábban ellenzett. A Daily Mirror külügyi szer­kesztője jelenti New Yorkból: Gromiko maga a barátságos, nyájas modor megtestesítője. Remélik Londonban, hogy a Bonnban küszöbönálló „őrségvál­tás" rugalmassá teszi majd a nyu­gatnémet álláspontot a kelet- nyugati tárgyalások tekintetében és Adenauer hőn óhajtott távozá­sa gyengíti De Gaulle akadékos­kodásának erejét. Azt várják Lon­donban, hogy rövidesen szovjet—amerikai megbeszélések kezdődnek a két ország közti kereskedelem­Két hónap múlva összeül a Béke-világtanács Közlemény a BVT Elnökségének bécsi üléséről Bécs (MTI) Szeptember 27—29 között Becsben ülést tartott a Béke-világtanács Elnöksége és elhatározta, hogy novem­ber 28 és december 2 közötti na­pokban Varsóban összehívja a Béke-világtanácsot. Az elnökségi ülésről kiadott közlemény rá­mutat: „Az atomfegyverkísérletek részleges beszüntetése új légkört alakított ki, s ez különös jelen­tőséget ad majd a varsói tanács­kozásnak. A moszkvai atomcsend- azerződés fordulópontot jelent a nemzetközi kapcsolatokban: ez az első lépés a feszültség megszün­tetéséhez, az általános és teljes leszereléshez vezető úton. Száz kormány írta alá a szerződést, megkötését nagy megnyugvással vette tudomásul a világ közvéle­ménye. A békéért fáradozó emberek elhatározottsága, együttes fellé­pése eredményeként újabb lépé­sek következhetnek. Ahhoz, hogy e jó úton tovább haladhassunk, hogy a visszaeséseket elkerüljük, hogy a békés egymás mellett élés ellenfeleivel szembeszállhassunk, új akciókra és új szerződésekre van szükség. E szerződések ügyét szolgálja a az alábbi témákat tárgyalják majd meg: az atomfegyverkísérletek rész­leges beszüntetése után a kísér­letek teljes beszüntetése: intézkedések az agresszió, a há­borúk véletlen vagy meglepetés- szerű támadás okozta kitörése ellen: az ellenőrzött leszerelés első intézkedései, elsősorban a szá­razföldeket és a tengereket egya­ránt magukba foglaló atomfegy- vei-mentes övezetek kialakításá­val; a nemzeti függetlenség elisme­rése. az állami szuverenitás tisz­teletben tartása. mindennemű gyarmati elnyomás megszünteté­se; a nemzetközi együttműködés megjavítása a gazdasági, a tár­sadalmi és a kulturális élet terü­letén. A fenti célokra vonatkozó szerződések lényegesen közelebb vihetnek minket az emberiség legfontosabb céljaihoz: a tömeg- pusztító eszközök betiltásához és felszámolásához valameny- nyi. idegen országban lé­vő katonai támaszpont megszün­tetéséhez; a hagyományos fegy­verzet nagymérvű csökkentésé­hez; az egyenjogú népek egyűtt­Béke-világtanács ülése, amelyen i működéséhez a nemzetköz/' biz­tonságért és az egyetemes béké­ért; mindennemű faji megkülön­böztetés kiküszöböléséhez; a Vi­lágkereskedelem akadályainak el­hárításához. A Béke-világtanács e jelentős tanácskozására meghívják mind­azokat — azon békemozgalmak képviselőit — akik síkraszállnak a leszerelést és a békét célzó közös akciókért” — fejeződik be a Bé­ke-világtanács Elnökségének ülé­séről kiadott közlemény. ről és felül fog kerekedni a gazdasági józan ész a politikai ellentétek felett. A szélsőjobboldali Daily Mail New York-i tudósítója szerint Hruscsov, Kennedy és Macmillan titkos megegyezést kötött, amely szerint kerülni fog mindent, ami zavarhatná a légkör nyugodtságát a kelet—nyugati feszültség enyhí­tésére irányuló jelenlegi erőfeszí­tések során. New Yorkban erőtel­jesen hangoztatják, Harriman és Hailsham moszkvai küldetésének gyümölcsei most kezdenek megér­ni. Lord Home hangulata feltűnő­en bizakodó. A Times New York-i kommen­tárja szerint nagyon megfelel a<z angol stílusnak a barátságos, tár­sas légkörben folyó diplomáciai munka, mint amilyen most New Yorkban folyik. Ezért komolyan remélik, hogy a villásreggelik és az ebédek soAzata határozott javaslatokat ered­ményez majd. amelyeket Genfbe továbbítanak, a rész­letekről történő tárgyalás cél­jából. A Guardian ENSZ-tudósítója szerint általában feltételezik, hogy a három hatalom állandó bizott­ságot állít fel. amely további egyezményeket dolgoz ki. s az Egyesült Államok és a Szovjetunió megegyezik a kétoldalú tárgyalá­sok újrafelvételében a világűr ka­tonai célokra történő felhasználá­sának megakadályozására, továb­bá a kereskedelmi tárgyalások in­dításéban. A Daily Telegraph diplomáciai tudósítójának New York-i jelenté­se csaknem bizonyosra veszi, hogy a meglepetésszerü támadások elle­ni biztosítékok problémáját a gen­fi leszerelési értekezlet elé terjesz tik. továbbá, hogy az Egyesült Ál­lamok és a Szovjetunió rövidesen egyezményt köt. amely megtiltja az atomfegyverek felhasználását a világűrben. A Daily Express New York-Í je­lentése kidomborítja, rövidesen megindul a találkozók nagyszerű Sorozata a három külügyminiszter között, hogy tovább vigyék az eny­hülést a kelet—nyugati viszony­ban. A pillanatnyi eredmény egye­lőre az, hogy a Szovjetunió. Ang­lia és az Egyesült Államok meg­egyezett. kerüli a nézeteltéréseket. Ez határozottan pozitív gesztus nemzetközi viszonylatban. Stevenson tele vízi ó-i n térj ű j a New York (MTI). Stevenson, az Egyesült Államok ENSZ-kiüdölt- ségének vezetője vasárnap este a „szemtől szemben a nemzettel" című adás keretében interjút adott az egyik.amerikai televíziós társai ság munkatársának. Egyebek kö­zött kijelentette, hogy véleménye szerint most lehetőség van bizo­nyos konstruktív lépésekre a le­szerelés területén, s ezenkívül a Szovjetunió és az Egyesült Álla­mok az ENSZ-közgyűlés őszi idő­szakán kialakult légkörben együtt­működhet több tudományágban, így például a távközlés, a távköz­lési célokat szolgáló mesterséges holdak működtetésének, valamint meteorológiai tájékoztatás-cserék területén. Érintve Gromiko szovjet kül­ügyminiszternek az ENSZ-közgyű­lés szeptember 19-én elhangzott javaslatát, amely indítványozta a tizennyolchatalmi leszerelési ál­Megnyílt a II. vatikáni zsinat második ülésszaka Róma (MTI). VI. Pál pápa! tervezeteket. Bár hivatalosan üzenetével vasárnap délelőtt a Szent Péter bazilikában ünne­pélyes külsőségek között meg­nyílt a II. vatikáni zsinat má­sodik ülésszaka, amelyen több mint 2400 katolikus főpap vesz reszí. Az ülésszakon más egy­házak 60 képviselője is jelen van. A pápa több mint egv óráig tartó beszéde lényegében azt a célt szolgálta, hogy kijelölje a «ina* ele kerülő legfontosabb; Jerikómul. a zsinat 17 tervezetet tárgyal, a pápai üzenet alapján ezek mind­össze négy pontban foglalhatók össze: 1. A katolikus egyház lelki - ismerete, 2. reformja. 3. a keresztények „újracsooor­tosítása”, pontosabban egyesítése a katolikus egyház égisze alatt, 4. az egyház kapcsolata a je­lamfői értekezlet összehívását, Stevenson ezt „igen jó dolognak” mondotta', de hozzáfűzte, hogy csak abban az esetben, ha a ti- zennyolchatalmi genfi leszerelési értekezlet előzőleg pozitív ered­ményeket mutat. Az ENSZ szék­helyén lezajlott szó v j et —ámen kai —angol tárgyalásokról szólva Ste­venson ova intett a „túlzott de­rűlátástól”,- megállapította azon­ban, hogy a megbeszélésekben a remény több jelét látja. Az atomleszerelés kérdésében elfoglalt negatív francia álláspont­ra vonatkozó kérdésre Stevenson válaszul kijelentette, hogy De Ga/ulle elnök az önálló francia atomerő fejlesztésének elhatározá­sával, s az atomcsend-szerződés aláírásának megtagadásával jelez­te: valószínűleg nem hajlandó alá­írni más nemzetközi megegyezé­seket sem. így például az atom­fegyverek további elterjedésének megtiltására kötendő megállapo­dást. Ezt Stevenson igen súlyos kilátásnak mondotta. Stevenson egy másik kérdésre válaszolva elismerte, hogy „Kubá­ban aligha vannak a szervezett katonai egységek értelmében vett szovjet erők". Az amerikai ENSZ- delegáciú vezetője azt mondotta, hogy Kubában kiképző katonai személyek tartózkodnak, akik egy darabig ott is fognak maradni. Stevenson azt tanácsolta az ENSZ afrikai tagállamainak, fé­kezzék a fajüldöző Dél-Afrika. s a gyarmattartó Portugália elleni akciójukat a világszervezetben. Stevenson azt állította, hogy „egy Ids türelem, egv lélekzetvételnyi szünet nemcsak Portugália, hanem az érintett afrikai országok érde­kbe. is áéoig^dia". n

Next

/
Thumbnails
Contents