Tolna Megyei Népújság, 1962. szeptember (12. évfolyam, 204-229. szám)

1962-09-01 / 204. szám

2 Volna Siegte! nEpűjsaö 1962. szeptember ÍJ ...................... —■■■mi ................................ .................. 11 mi.1 S ajtótájékoztató a 64. Országos Mezőgazdasági Kiállításról Varsó (PAP). Adam Rapacki, lengyel külügyminiszter csütörtö­kön este a Minisztertanács épü­letében fogadást adott a Lengyel- országban tartózkodó U Thant ENSZ ügyvezető főtitkár tisztele­tére. U Thant a fogadáson kijelen­tette, tizenkét év tapasztalatai azt mutatják, nem lehet megálla­podást elérni anélkül, hogy a két nagyhatalom egyetértésre ne jut­na. U Thant hangsúlyozta, szi­lárd meggyőződése, hogy az ENSZ-nek békéltető, nem pedig A háború évfordulója Huszonhárom évvel ezelőtt, 1939 szeptember elsejének haj­nalán, miután a Danzig melletti Westerplatten eldördültek a Schleswig-Holstein ágyúi, meg­indultak a hitlerista csapatok Lengyelország ellen. Elkezdő­dött a világtörténelem legvére­sebb színjátéka, amely tíz és tízmilliók életét követelte áldo­zatul, s lerombolta az európai kultúra felmérhetetlen értékű alkotásait. Hitler tervszerűen készült a második világháború­ra, s hódító tervei között az egész világ leigázása szerepelt. A történelem azonban nagy leckét adott azoknak, akik Hit­lerre esküdtek fel, s a Hitler- ellenes koalíció, amelyben a legnagyobb részt a Szovjetunió vállalta, szétzúzta a fasiszta áb­rándokat. A második világháború után azonban fordult a helyzet, mert a nyugati szövetségesek a potsdami szerződés felrúgásá­val Németország nyugati felé­ben olyan rendszert segítettek uralomra, amely a militarista, revansista erőknek kedvezett, majd pedig 1952 május 26-án, a háborús különszerződés alá­írásával, amely az NSZK és a három nyugati hatalom „kap­csolatait szabályozta”, Nyugat- Németország nyíltan egy új vi­lágháború politikájának útjára lépett. Egy nappal később, má­jus 27-én Adenauer aláírta Pá­rizsban az úgynevezett európai védelmi közösség szerződését, amely kizárólag az amerikai imperializmus érdekeit szolgál­ta. Nyugat-Németország ezzel veszélyes utat választott, amit csak tetéz az a tény, hogy Eu­rópa közepén még ma sem tűn­tek el a második világháború maradványai, és ezt csak a NATO-támaszponttá változta­U Thant Varsóban Az NDK Legfelső Bírásága hétfőn hirdet ítéletet a kémek és a nyugat-berlini terroristák elleni bünperben tott nyugat-berlini helyzet ren­dezésével és a német békeszer­ződés megkötésével lehet ren­dezni. A második világháború kitö­résének 23. évfordulóján nem mondhatjuk el, hogy a világ minden részében levonták a ta­nulságot, s elsősorban épp Nyu- gat-Németország revansista kö­rei szeretnék ismét lángba bo­rítani a világot. A világuralom­ra törő Németország rövid idő alatt kétszer borította lángba a világot, egy emberöltőn belül kétszer söpört végig a földön a pusztító háború. A második vi­lágháború azonban új helyzetet teremtett, mert a történelem­ben először a revansista Né­metország mellett megalakult a munkások és parasztok Né­metországa is, az az ország, amely felismerve a történelem tanítását, végleg szakított a há­borús politikával. A Német Demokratikus Köztársaság kor­mánya és népe a többi szocia­lista országgal együtt szilárdan őrködik a béke védelmén, s tudja, hogy vele van a világ né­pei nagyobbik felének rokon- szenve, támogatása is. Az agresszorra megsemmisí­tő csapás vár, egyes nyugati kö­rök azonban ezt nem akarják tudomásul venni. A béke erői egyre hatalmasabbak, s a világ alakulásában egyre nagyobb a szavuk. A második világháború kitörésének évfordulója éppen ezért figyelmeztetés mindenki számára, aki a békére tör, aki ismét lángba akarja borítani a világot. Mert a népek nem fe­lejtették el, hogy mennyi szen­vedést, milyen pusztítást jelen­tett a második világháború, s minden erejüket összefogva megálljt kiáltanak az új világ­égés szitáinak. „nemzetközi harci szervnek” kell lennie. Rapacki lengyel külügyminisz­ter felszólalásában kifejezte meg­győződését, hogy az ENSZ nagy­mértékben hozzájárulhat a béké­ért, a leszerelésért és a nemzet­közi együttműködésért vívott harchoz. Az ENSZ mindenkor szá­míthat Lengyelország támogatá­sára a békés együttélés biztosí­tását célzó erőfeszítéseiben. Az ügyvezető főtitkár ezt kö­vetően a Belveder-palotában ta­lálkozott Edward Ochab-bal, az államtanács elnökhelyettesével. Pénteken délelőtt az Országos Mezőgazdasági Kiállítás területén 200 újságíró részvételével sajtó- tájékoztatót tartottak. A külföldi és hazai sajtó képviselőit Fehér Gyula, a Földművelésügyi Mi­nisztérium tájékoztatási és propa­gandaosztályának vezetője üdvö­zölte, majd Naményi Géza, a Mi­nisztertanács Tájékoztatási Hiva­Párizs (MTI). De Gaulle beje­lentése, hogy intézkedéseket ter­vez „az állami intézmények foly­tonosságának biztosítására”, szé­les visszhangot és nagy ellenke­zést váltott ki a francia politi­kai életben. Bár a köztársaság' elnök ezúttal is csak a nála meg­szokott homályos fogalmazásban utalt terveire, senki sem kétel­kedik abban, hogy a köztársasági elnök hatalmi pozíciójának to­vábbi megerősítéséről, a demok­rácia és a parlamenti rendszer újabb korlátozásáról van szó. De Gaulle meg akarja változ­tatni az 1958. évi alkotmányt. Bi-‘osítani akarja, hogy őt ma­gát, vagy utódját ne a parlamen­ti képviselők szavazataival, ha­nem népszavazással válasszák köztársasági elnökké. Szó van ar­ról is, hogy létrehozzák a köz­társasági elnök helyettesének tisztségét, hogy az elnök „eltűné­se” vagy akadályoztatása esetén ne következzék be zökkenő. Ez­zel a tisztséggel kapcsolatban Debré volt miniszterelnök nevét emlegetik. Moszkva (TASZSZ). A Pravda pénteki száma közölte Nyikola- jev és Popovics szovjet űrhajó­sok útíjegyzeteinek utolsó folyta­tását, amelyben a leereszkedési előkészületeket és magát a le­szállást írják le. Augusztus 15-én a két szovjet pilóta elérkezett útja legnehezebb Szakaszához, amelyben kötelék­szerű leereszkedést kellett végre­hajtania. Az űrhajósok az előké­szület óráiról a következőket ír­ják: „Nagyon örültünk, hogy hama­rosan szeretteink, rokonaink és barátaink ölelő karjaiban leszünk, de ugyanakkor valami kis szo­morúság vett erőt rajtunk, hogy meg kell válnunk annak a világ­űrnek szépségeitől, amelyben oly sok órát töltöttünk. Az űrhajók utoljára kerültek a Föld árnyé­kába és a Hold az űrhajó ab­lakain bekandikálva lassan vo­nult végig a kabin falán. Ezek­ben a percekben, amikor búcsút Vettünk az éjszakai lámpástól, valami elérzékenyült, lírai han­gulat kerített hatalmába.” A leereszkedés előtt az űrhajó­sok testgyakorlást végeztek, hi­szen a szervezetet hozzá kellett szoktatni ahhoz, hogy a súlyta­lanságot a leereszkedéskor jelen­tős túlterhelés fogja követni. Az űrhajók vezető tervezője rá­dión azt ajánlotta az űrhajósok­nak, hogy maguk válasszák meg a földet érés módját —• akár űr­hajóban, akár ejtőernyővel — Nyikolajev és Popovics nagyon szeretik az ejtőernyős sportot és habozás nélkül válaszoltak: „Ej­tőernyővel megyünk.” A feszült csendben először And- rijan Nyikolajev, majd Pavel Po­povics is kezdte hallani a bekap­csolt fékezőrakétók jellegzetes za­ját. Az űrhajó gyorsan vesztett sebességéből. A súlytalanság el­tűnt és kisebb túlterhelés jelent­talának vezetője ismertette a ki­állítás jelentőségét és anyagát. Naményi Géza tájékoztatása után Szőke Mátyás, az Országos Mezőgazdasági Kiállítás igazgató­ja vezette Végig az újságírókat a kiállítás területén és ismertet­te a kiállítás növénytermesztési és állattenyésztési látnivalóit. Az újságírók meglátogatták a külföl­di pavilonokat is. A francia politikusok széles körében élénk ellenkezést váltott ki de Gaulle terve, amelyet — mint hírlik — Nyugat-Németor­szági utazása után, még ősszel tető alá akar hozni. Politikai kö­rökben úgy tudják, az alkotmány­módosító népszavazása október­ben kerülne sor. A francia sajtó legnagyobb ré­sze hevesen szembeszáll de Gaulle tervével. „De Gaulle ha­talmának személyi jellegét akar­ja kidomborítani olyan időpont­ban, amikor rendszerének súlyos kudarcait volt támogatói közül is már sokan felismerik” — írja a L’ Humanité és rámutat: de Gaulle monarchikus jelleget akar adni uralmának. Még az általá­ban kormányt támogató Figaro is kiemeli: a francia jogászok csak­nem egyöntetűen törvénytelen­nek tartják a parlament meg­kerülésével történő alkotmány- módosítást, és hangoztatja, na­gyon sajnálatos lenne, ha de Gaulle ennek ellenére mégis a népszavazás eszközéhez folya­modnék. kezett. „Kellemes volt ismét érezni saját testünk súlyát.” Nyikolajev és Popovics vélemé­nye megegyezik abban, hogy éle­tük egyik legmegrázóbb élménye volt, amikor behatoltak a sűrűbb légrétegekbe, s amikor az űrhajó ablakai előtt több ezer fokos lángnyelvek táncoltak. „Leeresz­kedéskor a túlterhelés valamivel nagyobb volt, mint a pályára va­ló kivezérléskor. A légáramok megrázkódtatták az űrhajókat” Ezután a megsárgult ablaküve­geken túl kialudt az erős fény, és megszűnt a túlterhelés is. A Föld egészen közelinek tűnt A katapult-berendezés megtette a magáét, és előbb Andrijan Nyi­kolajev, majd Pavel Popovics fe­je fölött is szétterpeszkedett a ha­talmas ejtőernyő kupolája. Az űr­hajósok ekkor természetesen nem látták egymást, hiszen a hatper­ces időkülönbség több tucat ki­lométerre elválasztotta őket egy­mástól. De már a levegőben, a föld színéről, a terepviszonyokról mindegyik látta, hogy a megadott térségben ereszkedik le — vala­mivel délre Karagandától, a Ka- zahsztán-i bányászvárostól Elsőnek Nyikolajev ért le a fű­vel benőtt köves földre és nyom­ban kezdte levetni űrhajósruhá- jét. A hamarosan odaért készen­léti csoport orvosa megmérte vér­nyomását, és ellenőrizte árveré­sét. Ekkor már mindenfelől ló­háton közeledtek a környékbeli pásztorok. Popoviesot szintén orvos fo­gadta. „Mi van Andrjusával?” — ez volt Popovics első szava. A két űrhajós a repülőgépen megérkezett szakértőkkel együtt ezután megtekintette a leeresz­kedett űrhajókat. „Teljesen rend­ben voltak, azonnal lehetett vol­na újabb kozmikus útra indulni velük,’! Uj diplomáciai képviselők bemutatkozó látogatásai a kormány elnökénél Kádár János, a magyar forra­dalmi munkás—paraszt kormány elnöke pénteken bemutatkozó lá­togatáson fogadta Hoang Bao Son-t, a Vietnami Demokratikus Köztársaság új magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövetét, Sarino Mangunpra- noto-t, az Indonéz Köztársaság új magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövetét, va­lamint Kenichiro Yoshida-t, Ja­pán új magyarországi rendkívüli követét és meghatalmazott mi­niszterét. Események SOROKBAN Santiago (AP). Csile déli ré­szén négy tartományban csütör­tökön földlökéseket észleltek. Emberéletben nem esett kár, de a házak Osorno városban és több községben megrongálódtak. Bonn (TASZSZ). Panitzkl tá­bornok, a nyugatnémet légierő most kinevezett új parancsnoka közölte, hogy 1963 végére a nyu­gatnémet légierőnek atomfegyve­rek szállítására is alkalmas Star, fighter mintájú lökhajtásos va­dászgépekből álló hat légiezrede lesz. E gépek gyártása amerikai szabadalom alapján nyugatnémet repülőgépgyárakban történik. München (AP). Günther Sachs, gazdag nyugatnémet nagyiparos, az »előkelő társaság« közismert kedvence csütörtökön este kije­lentette, hogy feleségül kívánja venni Soraya volt iráni uralkodó­nőt. Párizs (MTI). Az Express című francia lap jelentése szerint Sous- tclle, volt főkormányzó, az OAS vezérkara helyébe lépett nemzeti ellenállási bizottság egyik veze­tője, augusztus 21-én, a de Gaulle elleni merénylet napján állítólag Párizsban tartózkodott egy volt UNR-párti politikus vendégeként. Az ezzel .kapcsolatos nyomozást a lap szerint Frey belügyminisz­ter személyesen irányítja. Buenos Aires (Reuter). Csü­törtökön egy ötezer méter ma­gasságban repülő argentin utas­szállító gép ajtaja kinyílt. A gép 23 éves stewardesse kizuhant és szörnyethalt. Moszkva (MTI). A Novoje Vremja legújabb száma tényekkel ismerteti az amerikai atomóvó- hely-hisztéria teljes csődjét. A lap hírül adja, hogy az Oak­land! óvóhelygyártó cég május­ban ment tönkre, mivel 15 hónap alatt csupán egyetlen óvóhelyet tudott eladói. A cég vagyonát el­árverezték. A Survive all (Mind­nyájan éljük túl) elnevezésű New York-1 cég sem élte túl a mester, ségesen felszított kampányt. Egy másik New York-j cég, amely hatszemélyes óvóhelyek szabvá­nyosított berendezésére speciali­zálta magát, százezer dollárnyi eladhatatlan készlettel csukta be a boltot. Koppenhága (MTI). Krag dán külügyminiszter a kormány ülése után közölte, higy Viggo Kamp- mann miniszterelnök egészségi állapotára való hivatkozással le­mondott. A most lemondott miniszter- elnököt három nappal ezelőtt szívroham után a kórházba szál­lították. Kairó (Reuter). Nasszer, az Egyesült Arab Köztársaság elnö­ke tanácskozott az egyiptomi küldöttség tagjaival, amely tün­tetőleg elhagyta az Arab Liga tanácskozásának színhelyét és visszautazott az EAK-ba. A tanácskozásról nem adtak ki semmiféle közleményt. Kairóban elterjedt hírek sze­rint hamarosan albizottságot hoz­nak létre az úgynevezett »arab népek ligájának« megalakítása céljából, Berlin (MTI). Az MTI berlini tudósítója jelenti: A Német Demokratikus Köztár­saság Legfelső Bíróságának I. büntető tanácsa pénteken foly­tatta a kémek és a nyugat-berlini terroristák ügyében kezdődött bűnper tárgyalását. Horst Sterzlk 32 éves, Berlin keleti részében lakó mérnök val­lomásában elmondta, hogy 1952- ben átszökött Nyugat-Berlinbe, ahol érintkezésbe került az ame­rikai titkosszolgálat megbízot- taival. Megfelelő kiképzés után Valószínű, hogy az Egyesült Arab Köztársaság végleg kilép az Arab Ligából. Az Arab Liga Tanácsa újabb ülésén tíz arab állam képviselői határozati javaslatot dolgoztak ki. amely az EAK és Szíria közötti ellentétek tompítására törekedett, hogy elejét vegye a végleges sza­kításnak. A határozati javaslat értelmében az Arab Liga Tanácsa nem folytatná a szíriai panasz megvitatását, tekintettel arra, hogy az EAK küldöttsége kivo­nult a tanács üléséről. vállalkozott rá, hogy visszatér a demokratikus Berlinbe és „Fahr- land” fedőnév alatt katonai jelle­gű kémkedést folytat. Ezért ha­vonta 350—400 márkát kapott megbízóitól. Sikerült beférkőznie a Szabad Német Ifjúság (FDJ) szervezetébe, és mint funkcioná­rius tevékenykedett. A bíróság asztalán ott lehetett látni a lefoglalt bűnjeleket: a kü­lönleges amerikai rádióadó, és vevőkészülékeket, a sifrírozott je­lentéseket, rejtjelezett utasításo­kat és a kilenc milliméter kalibe­rű amerikai katonai pisztolyt. A múlt év augusztus 13-a után azt az utasítást kapta Sterzik, hogy állandóan tartsa megfigye­lés alatt a berlini államhatár egyik szakaszát, s észrevételeiről mindig adjon részletes jelentést a titkos rádióadón. Arra a kérdésre, miért volt szük­ség ezekre a részletes jelentések­re, a vádlott beismerte: „Határ- provokációk előkészítésére.” Az öt vádlott vallomása és a tanúkihallgatások után a bíróság pénteken délelőtt meghallgatta a szakértői jelentéseket, majd sor kerül Josef Streit főállamügyész vádbeszédére, utána a védőbeszé­dekre. A legfelső bíróság hétfőn hirdet Ítéletet a bűnperben. De Gaulle alkotmánymódosítási terve élénk tiltakozást vált ki F ranciaországban Nyikolajev és Popovics jegyzeteinek utolsó fejezete a Pravdában Nasszer tanácskozott az egyiptomi küldöttséggel

Next

/
Thumbnails
Contents