Tolna Megyei Népújság, 1962. május (12. évfolyam, 1000-125. szám)

1962-05-01 / 100. szám

Éljen a kommunizmust építő Szovjetuniói OOOOOOOOOOOOOOOOQOOOOOóo^oOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOQOOOOOOOOOOC ★ OOOOOOQOOQQQDQOOOOOOOOOOOOOOOOOOOCXXXÍOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOQOCI Világszerte készülnek május 1 ünnepére MOSZKVA A hosszú tél után megfiatalod­va, tavaszi virágdíszben, sok-sok zászlóval, ötletes dekorációval kö­szönti Moszkva az idén is május 1-ét, a világ munkásosztályának nagy ünnepét. A pályaudvarok­ra, repülőterekre sorra érkeznek a díszszemlén és á dolgozók szín­pompás felvonulásán részt vevő külföldi küldöttségek. Seprényi Sándornak, a helyiipari és vá­rosgazdálkodási dolgozók szák­szervezete főtitkárának vezetésé­vel itt van már a magyar szak- szervezeti küldöttség is. Megér­keztek a kínai, a vietnami, a finn, az indonéz, az argentin és sok más szakszervezet küldöttei is. A szovjet főváros üzemeiben sorra fejezik be az első négy hó­nap termelési tervét. Egyre több gépre, munkapadra kerül fel a vörös zászló ezzel a felírással: „Tervét május 1. tiszteletére tel­jesítette.” Éjszakánként folynak a kato­nai díszszemle próbái a Gorkij utcán és a többi főútvonalon, de más „hadsereg” is felvonul: meg­jelennek a festők ezrei, akik fel­újítják az úttestek fehér sávjait, ezüstösre festik a megfakult lám­paoszlopokat, újjávarázsolják a parkok padjait. Készülődik a moszkvai kereskedelem is: a Le- nin-stadion mellett nagyszabású tavaszi vásár nyílt, amelyet az első öt nap alatt félmilliónál töb­ben kerestek fel. A népgazdasági kiállításon éj­jel-nappal folyik a munka. Nagy hajrában vannak: május l--én nyílik meg újra a kiállítás. Bo­risz Bogdanov, az igazgató el­mondotta, hogy noha' a XXII. kongresszus tiszteletére 25 000 új tárggyal bővítettéitr tavaly a "ki-' állitást, most ismét sok-sok új érdekességet kell bemutatni. Fél év alatt sokat fejlődött a sZQ.Vr jet élet, a kiállítás pedig arra' hivatott, hogy felkaroljon és be- mutassnn mindent, ami új, ami ért, szociális követeléseinek tel­jesítéséért. A Francia Kommunista Párt, a CGT Franciaország-valamennyi nagyobb városába»- -íriájus ,1. mél­tó megünneplésére■; készül. \ Pá­rizsban, ahol 1954. óta tilos a’ munkások május* 1-i felvonulása, a szakszervezetek házá előtt tar­tanak nagygyűlést, ■ amelynek Lo*' uis Saillant, a Szakszervezeti Vi­lágszövetség . főtitkára lesz > az egyik szónoka. Több ' vidéki* vá­rosban, így Toulouse-ban, .Lyon­ban' a CGT, a- 'keresztény ,szak-- szervezetek, diákok és pedagógu­sok együttesen ünnepük- meg a dolgozók- nemzetközi-' szolidaritá­sának napját, t -.•••; v PRÁGA v.jy.s'. •* A vasárnap délelőtti órákban már ünnepi voít a 'hangulat a csehszlovák fővárosban. - A prá­gai utcák zászlódíszbe öltöztek és különösen ünnepi köntöst öl­tött a Vencel-tér, ahol május el­sején a felvonulást tartják. , Ünnepi hangulatot mutat az üzemek belső képe is. Vasárnap számos helyen tartottak rövid ün­nepséget, a prágai Várban peáig összegyűltek az ország légidvá- lóbb dolgozói," hogy- átvegyék ki­tüntetésüket. - >" •>.. , .- ' VARSÓ -: c ■ . . I Lengyelország üritiepi külsőt öltött'május 1, - iftztélétéré. -A’vá­rosok és falvak házait színes de­koráció díszíti. Az-utcákat vörös és fehér-piros zászlók övezik. A gyárak és- középületek, homlokza­tán a nemzetközi'munkásmozga­lom és a Lengyel Népköztársaság vezetőinek fényképei, ötletes dí­szítések, valamint a szocializmus és a béke jelszavait hirdető fel­iratok láthatók. Lengyelország- szerte a gyárakban és a hivata­lokban díszünnepségeken, nyílt pártnapokon, vagy esti találkozó­kon emlékeznek meg a dolgozók nemzetközi szolidaritásának nap­járól. BELGRAD A jugoszláv- dolgozók elhatá­rozták, hogy lemondanak a má­jus 1-ét megelőző és követő „hét­köznapi” vasárnapokról, s a nagy ünnepet öt teljes napon át ülik meg. A jugoszláv főváros utcái már zászlódíszt öltöttek. BECS Az Osztrák Kommunista Párt vasárnap nyilvánosságra hozla május 1-i felhívását, amely egye­bek között hangoztatja, hogy az idei május 1-én a fasizmus és a neo-nácizmus legkövetkezetesebb ellenségei, a kommunisták,' a de­mokrácia, a béke, a haladás és a szocializmus mellett tüntetnek Bécs utcáin. HAVANNA A kubai lapok harcos, forra­dalmi szellemben köszöntik má­jus elsejét. A világ dolgozóinak nagy ünnepét köszöntő cikkek arra szólítják fel a népet, hogy harcoljon az amerikai imperia­lizmus felforgató, agresszív te­vékenysége ellen, vigye győze­lemre a szocialista forradalmat. Újabb tiltakozások az amerikai JpgkqrLnukl^gris robbantások ellen MOSZKVA". A Szovjet Békebizqttság j nyi-' ldöíbzatbáii ftél!' .é! áz Egyesült Államok által felújított' légköri atpmfegyverk: serieteket. A nyi­haladó ami elteriesztésre érdé- ; latkozat megállapítja, hogy a haladó, ami eiterjesztesre erae- szoyjet emberekujtakoznak az mes’ . amerikai uralkodó körök új ahb PÁRIZS A francia munkásosztály sztráj kok, bérmozgalmak közepette ké­szül május 1-re. A hét elején megbénult a vasúti forgalom, sztrájkoltak a repülőtéri dolgo­zók. Sok nagyüzemben figyelmez­tető munkabeszüntetésekre, ke­rült sor. A Francia Kommunista Párt és a CGT az algériai békét' sürgető nagy tömegmegmozdulá­sok után elérkezettnek látta, az időt, hogy fokozza harcát, a'dol­gozók helyzetjének megjayításá­Még mindig nem oldódott meg az argentin kormányválság Buenos Aires (MTI). Giudo ar­gentin elnök Alsogaray gazdasági miniszter után a hétvégi tanács­kozások eredményeként Jorge Walter Pankins volt képviselőt, a Frondizi-ellenes, úgynevezett népi radikális párt vezetőjét je­lölte ki belügyminiszternek. A kormányválság azonban ezzel még nem oldódott meg. Giudónak változatlanul hat miniszterre vím még szüksége. A betöltetlen tár­cáit között két kulcsfontosságú 'is akad, a hadügyminisztert, tfalá- mint a külügyminiszteri. Hírügynökségi jelentések sze­rint Andres Framini, £uenos Aires tartomány most-megválasz­tott peronista kormányzója ssyló­értekezletet tartott. 'Kijelentette; hogy törvénytelennek minősíti a választási eredmények megsem­misítését és május Gén-Mar Del Platába utazik hivatalának átvé­telére. Mint mondotta, a peronis- iák minden lehetőséget megtesz­nek. hogy a törvényesség keretén belül biztosítsák 'jogaikat. A'-jo­gaitól megfosztott nyolc peroniS- ta kormányzó fellebbezést juttat el a hivatalos szervekhez, és ha szükséges, még az Amerikai Álla­mok Szervezetéig is elmegy. * agresszív lépése miatt és azono­sítják magukat az amerikai kor­mány agresszív tevékenysége él­len. mindén országban fellépő! békeszerető erőkkel. A szovjet emberek követelik' a Csendés- óceán-i atomfegyver-kísérletek azonnali beszüntetését. A nyilat­kozat megállapítja, hogy ’a kí­sérletek felújítása következtében az amerikai kormány és az őt támogató angol kormány ször­nyű' fegyverek gyártásába ker­geti a világot. A békebizotlság' nyilatkozata hangsúlyozza, hogy a'szovjet bé­keharcosok határozottan folytat­ják az atom vészé Ív elleni har­cot. Készek a legszélesebb együtt; működésre mindenféle jóakarattá, mozgalommal, szervezettel és csoporttal. i. Ivan Alimarin vegyésztudós, a Szovjet Tudományos Akadémia levelező tagja kijelentétte, hogy a szovjet tudósok a nukleáris fegyverkísérletek megszakítására kérik fel az amerikai-kormányt. A tudós az emberiség elleni.hűn- tettnek nevezte az- amerikai atomfegyverkísérleteket. peticót juttattak, követelve, hogy Angüa tagadja meg a Karácsony ízrgetek atomkísérleti területként való felhasználását az Egyesült Államoktól. WASHINGTON Linus Pauling, Nobel-díjas tu­dós hivatalos volt arra a foga­dásra, amelyet Kennedy elnök adott a Fehér Házban vasárnap este 175 kiváló tudós tiszteletére, akik között 49 Nobel-díjas is van. Ezért értliető feltűnést kel­tett, hogy Pauling feleségével együtt szombaton déltől hárofri órán keresztül látható volt azoknak a. tüntetőknek a sorai­ban, akik a Fehér Ház előtt néma tüntetéssel adtak kifeje­zést a. légköri atomfegyverkísér­letek felújítása felett érzett fel­háborodásuknak. TOKIÓ Szombaton délután mintegy ezerfőnyi tüntető vonult fel az amerikai nagykövetség épülete előtt és írásos tiltakozást nyúj­tott át az atomfegyverkísérletek­nek a Csendes-óceán térségében történt felújítása ellen. VARSÓ A Lengyel Békebizottság el­nöksége nyilatkozatot adott ki, amelyben a lengyel közvélemény nevében tiltakozik az amerikai atomfegyverkísérletek ellen. OTTAWA A Kanadai Kommunista Párt amerikai elnököt;' hogy *szühtés4« be " ‘ ‘ Ittl* .......? b e az atoi^egv-v^rkíséri^tékdt.'*,i* íegjtverkísérletek betiltásáért' fo- • LONDON* - < ' '*>*' V t!1* lyó-hárcrá és kényszerítse a kor­sWríbaton ' Liverpool ... var.-s.V^ ** ** bái): á. . rendőr®^k, miptégytti QO tüntetőt, vett ’ őri^íbé;.',.a!sik,-,é Város középpontjfbáft rendezést tőmé.gtünte.lésen, j.:r.itótak.^zt%ká'. h légköri ''íatomfegyy.értíísg'r^íékivek az *.--------------PIPI t örtént felújítósa,felien. A tjöite-J yétéígvel nagygyűlést tartottak, 'tésft : á - nliklgártk.'áJcísíere-l'és&^t' ámpíveú elhatározták, hogy a kö­küzdő mo^alóm'íffl^yi*-sjtér«ez^; zelgő irtójüs elsejét' áz amerikai te' rendezte.' Ä Wléss Asádcióliön^ imperíaiizmus 'elleni a kubai for­hírügynöksé^ j^l^Ljése szerint, a radaloiS... védelmében, a demok­’’Ác ■ Ó7o1re|7orvű7ötí irvtfolf Alpkstéj.íí mos^yúi psjrtark^qí sZágos végrehajtó bizottsága táviratban 'i kérte í «fél • KpSne^yi; felszólít minden'.'békeszerétő ká­padait: egyesítse erejét áz atom­mánvt és' -a parlament " tagjait olyan nyilatkozat- tétélére, amely­nek értelmében Kanada nem'al­kalmaz atomfegyvereket. MONTEVIDEO Szómbatöré Montevideo váro­sában ' sbkezér 'főnyi tömeg rész Szombaton Cambridge-ben is vevői erélyes tiltakozást jelen- tömégtüntétés -volt az amerikai.-tettek be r.7 atomfegyverldsér- atojnfegvvérk5'-' ‘rléték ellen. A letek amerikai részről történt tüntetők asT* korttiényhoá'ffél újítása -elleni *■ ■»«■».(! .,'ár ■' - - •' < Á szolidaritási hónap, amelyet a magyar társadalmi . szervezetek képviselőiből ala­kult szolidaritási bizottság hir­detett meg, azt a mély rokon- szenvet tükrözi, amelyet a ma­gyar nép érez a függetlensé­gükért küzdő népek iránt. A magyar nép jól tudja, saját tör­ténelméből tanulta meg, hogy mit jelent az idegen, el v/omás, a gyarmati sors, s azt is tudja, hogy milyen hosszú utat kell megtenniük "az elnyomott né­peiének; amíg kivívják szabad­ságukat. , Népünkre tizenhét évvel ez­előtt- virradt fel az igazi sza­badság napja', s amikor a szov­jet csapatok kiűzték hazánk földjéről a fasiszta megszálló­kat, s a magyar nép végleg ke­zébe vphette sorsának intézését. A magyar néppel csaknem egy- időben számos ország szabadult fel, s a második világháború után alaposan • megváltozott a világ térképe. Előbb Ázsia, majd Afrika egy része szaba­dult fel a gyarmati elnyomás alól, a legutóbbi években pedig á .hős kubai nép harca nyomán az amerikai kontinens egyik k'S országa felett is a szabadság zászlója leng.’ De még mindig sokmillió ember él súlyos el­nyomatásban. keserves gyarma­ti sorsban. A Magyar Szolidari­tási Bizottság ezért fordul most az ország népéhez: .segít­se, támogassa a gyarmati né­pek függetlenségi harcát. Mint á bizottság felhívása mondja: Ázsia és Afrika népeinek szük­ségük van a világ haladó erői­nek testvéri segítségére. A nemzetközi szolidaritás eszméje parancsoló szükségességgel for­dít bennünket az eddig elnyo­mott és ma is harcban álló né­pek felé, mert rajtunk is múlik sorsuk. Egész népünket kérjük, — hangzik a Magyar Szolida­ritási Bizottság felhívása —, hogy emlékezzék vissza .törté­nelmének nehéz esztendeire, s fordítsa figyelmét azokra a né­pekre, amelyek még ma js bi­lincsekben szenvednek, ame­lyeknek hazáját fegyver dúlja, kizsákmányoló "osztogatja, a milliókra, akik sötét nyomorban és súlyos harcok közepette él­nek és halnak. Nem hagyhat juk sorsukra azokat, akiknek igaz ügyével együttérzőnk. A Magyar Szolidaritási Bi­zottság ezért hozott olyan ha­tározatot, hogy a május hónap­ját a szolidaritás hónapjának nyilvánítják, amikor az ország minden részében gyűléseken, előadásokon emlékeznek meg- a gyarmati sorban szenvedő né­pektől.. Az emlékezés mellett azonban a Magyar Szolidaritási Bizottság tettekkel is meg akar­ja mutatni a magyar nép mély­séges együttérzését, s társadal­mi gyűjtést rendez, hogy a ma­gyar nép anyagiakkal is segíte­ni tudja Afrika és Ázsia még» elnyomott népeit, s ezzel is megkönnyítse számukra a sza­badsághoz vezető utat. Befejeződött Kennedy és Macmillan washingtoni megbeszélése Washington. (MTI). Kennedy és Macmillan szombaton délután folytatta. a. -délelőtt megkezdett, tanácskozásokat. A találkozón — brit és amerikai szóvivők szerint — Kennedy tájékoztatta Macmil- lant Rusk és Dobrinyin tárgyalá­sairól. A két államférfi egyetér­tett abban, hogy ezeket a diplo­máciai beszélgetéseket folytatni kell. Egy kérdésre válaszolva a szóvivők kijelentették, í^gcmilian nem' hozta szóba, hogy a maga részéről ismét találkozni Kívánna Hruscsowal. Kennedy és Macmil­lan egyetértett továbbá abban, hogy hajlandók résztvenni kelet —nyugati csúcsértekezleten, amennyiben az eredményesnek ígérkezik, de úgy vélik, hogy ma ehhez még nincsenek meg a szük­séges feltételek. A szombat délutáni tanácskozá­son jelentős helyet foglalt el Anglia csatlakozása az európai közös piachoz. Macmillan felhív­ta a figyelmet arra a sok nehéz­ségre, amelyet Angliának még előzőleg le kell győznie, Kennedy pedig kiemelte, milyen' problé­mákat okozna a latin-amerikai országoknál«, ha teljesen kizárnák őket a közös piacból. A két államférfi kifejezte, „na­gyon fontosnak tartja a genfi fá­radozások folytatását az, atomkí­sérletek betiltására és a leszere­lésre vonatkozó megállapodás ér­dekében.” A megbeszélésen szóba került a laoszi kérdés is, amelynek kap­csán Kennedy és Macmillan kife­jezte azt a reményét, hogy siker­rel járnak a független és semle­ges Laosz megteremtését célzó kelet—nyugati tárgyalások. Kennedy és Macmillan vasár­nap délután még egy rövid meg­beszélést tartott és ezután került sor a befejező közös közlemény kiadására. Tüntetés Netc Yorkban a faji megkülönböztetés ellen A faji egyenlőségért harcoló szervezetek tagjai New Yorkban . tüntetést rendezlek a faji megkülönböztetés ellen. A tüntetés­ben igen sok színész is részt vett, tiltakozva a faji megkülön­böztetés ellen, az amerikai színházi világban. A képen: a tün­tetők aa 8t. Majes színház előtt. (MTI Külföldi Képszolgálat)

Next

/
Thumbnails
Contents