Tolna Megyei Népújság, 1961. július (11. évfolyam, 153-178. szám)

1961-07-01 / 153. szám

ixszárd ^ j0i>' Könyvtár ■ j-zepessy u.3.sz. VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK’------\ z o m b a t 1961. július 1. XI. évfolyam Szabályozzák a Völgység-patakot Az elmúlt években többször Is fenyegette elöntéssel — nagy záporok idején — Bonyhádot 3 Völgység-patak. A medret előbb exkavátorral tisztították, majd kézi erővel szabályozták a kö­zelmúltban, s így mentesítették az elöntéstől a község mélyebben fekvő részeit. Serény munka folyik a naki határban Más években június 29-én, Pé- Napsugár Tsz-nek. De ezekben a ter-Pál napján kezdték az ara­tást Nakon. Az idén előbb kasza alá érett az őszi árpa, tíz nappal korábban kezd­hették a gabona betakarítá­sát a Napsugár Tsz-ben is. Ha ezt abból a szempontból néz­zük. hogy előbb magtárba kerül a termés — jó. örülnek is ennek a szövetkezeti gazdák. Viszont a június első fele csapadékos volt, s emiatt összetorlódtak a mun­kák. Az esős időjárás okoj-ta munkakiesések pótlása pedig nagy szorgalmat, körültekintő szervezést követelt meg a szövet­kezeti tagoktól, a családtagoktól és a közös gazdaság irányítóitól egyaránt. E tekintetben kitűnően vizsgáztak a naki Napsugár Tsz gazdái. A napsütéses nyári meleg be­köszöntése óta ugyanis kora reg­geltől késő estig népes a közös gazdaság határa: több mint négyszáz földmű­velő szorgoskodik a mezőn. Ez pedig nagy szó. mert összesen 231 nyilvántartott tagja van a ítélet a Kapás-ügyben A szekszárdi járásbíróság Szi­get Ferenc tanácsa ítéletet hozott Kapás Béla és társai ügyében. Kapás Béla, szekszárdi lakost 2 évi, Termel Lajos budapesti la­kost 1 évi, Vörös János szekszár­di lakost 1 évj és Tamás József szekszárdi lakost 6 hónapi bör­tönbüntetésre ítélte. A börtön- büntetés végrehajtását Tamás József esetében a bíróság fel­függesztette. Ezenkívül különbö­ző mellékbüntetéseket is szabott ki a bíróság. Amint azt a bíróság a tárgya­lás -során megállapította, Ter­mel Lajos magánkisiparos meg­vesztegette Kapás Bélát és Vörös Jánost, hogy számára munkát adjanak. Különböző s;kkasztúsi ügyekre is sor került- a nyomozás és a tárgyalás során. hetekben bekapcsolódnak a közös munkába a családtagok is. így az asszonyok már másodszor kapál­ják a kukoricát,- rendbetartják a 60 holdas kertészetet, de segíte­nek a zöldtakarmányok betakarí­tásában is. A férfiak pedig hord­ják kazalba a szénát, aratnak, csépelnek, zsákot hordanak. A 186 hold őszi árpa aratá­sának zömét a dalmandi gép­állomás végezte el a Napsu­gár Tsz-ben. De egyidejűleg a cséplés is fo­lyik. ami viszont a szövetkezeti gazdák érdeme, s ma estére rak­tárban lesz a közös gazdaság kö­zepesnél jobb idei ősziárpa-ter- mése. Július 3rán. hétfőn kezdik a búzát vágni Nakon is. A gépek mellett hetven arató munkacsa­pat is a búzamezőkön szorgosko­dik majd, akiknek négyszáz hold­ról kell az idén betakarítani a termést. A Magyar Szocialista Munkás­párt Központi Bizottsága és a Todor Zsivkov és Anion Jtagov elvtárs baráti látogatása Magyarországon magyar forradalmi munkás-pa­raszt kormány vendégeként To­dor Zsivkov elvtárs, a Bolgár Kommunista Párt Központi Bi­zottságának első titkára és An­ton Jugov elvtárs, a Bolgár Nép- köztársaság Minisztertanácsának elnöke, június 23 és 30-a között baráti látogatást tett Magyaror­szágon. Zsivkov és Jugov elvtársak magyarországi tartózkodásuk idején megbeszélést folytattak Kádár János elvtárssal, a Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottsága első titkárával, dr. Münnich Ferenc elvtárssal, a magyar forradalmi munkás-pa­raszt kormány elnökével és a kormány több tagjával. A ven­dégek megnézték Budapest ne­vezetességeit, nagyobb építkezé­seit, látogatást tettek az Egyesült Izzóban, a Balatonnagybereki Ál­lami Gazdaságban, a Balaton- boglári Állami Gazdaságban, a balatonkiliti Dózsa Termelőszö­vetkezetben és a badacsonyi sző­lészeti gazdaságban. A látogatá­sok során mindenütt találkoztak és beszélgettek a hely; párt- és 'állami szervek vct'frtőivel, mun­kásokkal, parasztokkal és mű­szaki vezetőkkel. A magyar és bolgár párt- és kormányküldöttség vezetői meg­beszéléseket folytattak a.z idősze­rű nemzetközi kérdésekről és a két testvérpárt és ország kapcso­latairól. A tárgyalásokon meg­állapították. hogy a két fél néze­tei valamennyi megtárgyalt kér­désben azonosak. Az időszerű nemzetközi kérdé­sekről folytatott eszmecserén a tárgyaló felek leszögezték, hogy a vitás kérdések tárgyalá­sok útján való rendezésének hí­vei. Megállapították, hogy ma a béke védelme, mindenekelőtt-az általános leszerelésért és a né­met kérdés rendezéséért folyta­tott állhatatos harcot követeli meg a népektől, a népek ügyeit felelősen intéző tényezőktől. Mindkét fél szükségesnek tartja a német békeszerződés mielőbbi megkötését és támogatja a Szovjetunió kormányának a német kérdésben előterjesztett pozitív javaslatait és elítéli egyes nyugati országok vezetői­nek kardcsörtető politikáját. Todor Zsivkov és Anton Jugov elvtársak magyarországi látoga­tása, a két testvérpárt és kor­mány közötti tárgyalások még jobban elmélyítették azt az őszinte testvéri barátságot, amely a két párt, a két kormány és a két ország népe között hosszú évek óta fennáll. A vendégek június 30-án re­pülőgéppel visszautaztak Bulgá­riába. Búcsúztatásukra a Feri­hegyi repülőtéren megjelent dr. Münnich Ferenc elvtárs, a for­radalmi munkás-paraszt kor­mány elnöke, a párt Politikai Bizottságának tagja és Kiss Ká­roly elvtárs, a Magyar Szocia­lista Munkáspárt Politikai Bi­zottságának tagja, a Központi Bizottság titkára. Ott volt Krasz- tyú Sztojcsev elvtárs, a Bolgár Népköztársaság budapesti rend­kívüli és meghatalmazott nagy­követe is. Az MSZMP Küzponti Bizottságának üdvözlő távirata a Kínai Knnnista Párt Küzponti Bizottságához A Kínai Kommunista Párt szagok új életük építéséhez erőt Központi Bizottságának, Pekin; Kedves elvtársak! A Magyar Szocialista Munkás­párt Központi Bizottsága vala­mennyi magyar kommunista és az egész magyar dolgozó nép nevében harcos, testvéri .üdvöz­letét küldi a dicső Kínai Kom­munista Pártnak, megalakulása 40. évfordulójára. Az önök nagy pártja a Nagy Októberi Szocialista. Forrada­lomra és a kínai nép forradalmi hagyományaira támaszkodva ala­kult és hősi utat tett meg az el­múlt négy évtized alatt. Töret­lenül vezette a kínai nép harcát a külföldi imperializmus és an­nak belső kiszolgálói ellen, az ország függetlenségért és demok­ratikus átalakításáért, a szocia­lizmus építéséért. Pártjuk ke­mény harcok közepette dolgozta ki a marxizmus-leninizmus hal­hatatlan eszméinek alkotó módon való alkalmazását és védi a nem­zetközi forradalmi munkásmoz­galom egységét. A hős kínai népnek, a Kínai Kommunista Párt által vezetett győzelmes harca, a szocializmus építésében elért sikerei felmér­hetetlen jelentőséggel bírnak a szocialista világrendszer erejé­nek növelése, a béke erőinek gyarapodása szempontjából. A gyarmati országok felszabadító harcukhoz és a volt gyarmati or­I társadalmi maaka eredménye a tikéi tsz-ben Az MSZMP bonyhádi járási nos iskola felsőtagozatú tanulói líteni, hogy ezt az összeget a bizottsága által szervezett társa- is. termelőszövetkezet nem osztja fel dalmi munkában a bonyhádi üze- A társadalmi munka az egyes a tagok részesedéseként, hanem mek. a cipőgyár, a zománcgyár, munkahelyeken reggel 5—6 óra- a fel nem osztható termelési ala- a téglagyár, a vegyesipari ktsz kor kezdődött és délelőtt 11 óra- pót kell ezzel a pénzösszeggel is és a közigazgatási szervek, a já- kor ért véget. A nagy meleg da- növelni, illetve a fel nem oszt- rási tanács, a Magyar Nemzeti cára a dolgozók zöme fegyelme- ható szövetkezeti alapba kell be- Bank, a földművesszövetkezet já- zetten végezte a munkát. A víz- rási központjának dolgozói és a hordók és az italbolt dolgozója munkásőrség tagjai vettek részt, a helyszínre száilított ivóvízzel, A bonyhádi dolgozók teher- jégbe hűtött sörrel, málnaszörp­pel és cukorkával tette a nap melegét elviselhetőbbé. A bonyhádi társadalmi mun­kások, a cikói KÍSZ-fiatalok, valamint az úttörők által vég zett munka értéke 98,80 mun kaegységet tesz ki, mi munkások munkaeszközökkel amelynek pénzértéke a beterve­történő ellátása, valamint a ha- zett 30 forintos munkaegységgel t.s7 kevésbé öntudatos, a mun- tárba való kiszállításuk. A bony- száitnolva 2904 forint. Ennyi te- kában rendszeresen részt nem hádi dolgozókhoz csatlakoztak a hát a társadalmi munkavégzés vevő tagjainak példát mutattak, cikói KISZ-fiatalok és az általa- forintértéke. Meg kell még era- (b) autókon és motorkerékpáro­kon érkeztek meg vasárnap hajnalban Cikó községbe, ahol a tsz elnöke és a közsé­gi tanács, elnöke fogadta őket. Tervszerűen történt a társadal­fizetnie. A munkaegység szerint el­számolt anyagi értéknél azon ban sokkal többet jelent a termelőszövetkezetnek nyúj­tott té.rsadalmi munka, mivel a gazos növényeket, a nap­raforgót, kukoricát, babot., más­részt a rendén lévő szénát si­és bizakodást mentenek a nagy kínai nép sikereiből. A kommunista és munkáspá tok Moszkvai Nyilatkozata alai ján összeforrott kommunista mozgalom, a szocialista tábor ha­talmas ereje korunkban egyre jobban ki bori? kozó fölényben van az imperialista tábor erői fölött és ez ragyogó, békés pers­pektíva lehetőségét nyitja meg az emberiség előtt. A szocialista tabor egysége és ereje biztosít’» ?. békés egymás mellett élés reá­lis lehetőségét, amelyben né­peink, a történelem során sokat szenvedett kínai nép is, nagy­szerű szocialista jövőjének épí­tésén fáradozhat. Ezen a nagy évfordulón tiszta szívből kívánunk újabb sikereket a nagy kínai testvérpártunknak és a baráti kínai népnek a szo­cializmus építéséért, népük boldog jövőjéért, a világbéke megőrzéséért vívott nemes har­cukban. Éljen a 40 éves Kínai Kommu­nista Párt! Éljen és erősödjék a nemzet­közi kommunista mozgalom har­cos egysége! A MAGYAR SZOCIALISTA MUNKÁSPÁRT KÖZPONTI BIZOTTSÁGA Ünnepség a Kínai Kommunista Párt msgaiayásánok 40. évíiriiuiöja alkalmából A Kínai Kommunista Párt megalakulásának 40. évfordulója alkalmából a Budapesti Pártbi­zottság pénteken ünnepséget ren­dezett a csepeli Sportcsarnokban. Az ünnepség elnökségében he­lyet foglalt Kállai Gyula, a Mi­nisztertanács első elnökhelyette­se és Focit Jenő, az MSZMP Köz­ponti Bizottságának titkára, az MSZMP Politikai Bizottságának tagjai; Komócsin Zoltán, az MSZMP Politikai Bizottságának póttagja, Kiss Dezső, a Budapes­ti Pártbizottság titkára. Molnár Ernő, a Csepel Vas- és Fémmű­vek pártbizottságának első tit­kára és Sági György, a gyár főmérnöke, az MSZMP Köz­ponti Bizottságának tagjai, Mol­nár Erik, a Magyar—Kínai Bará­került megmenteni. Erkölcsileg ti Társaság elnöke. Ugyancsak az is komoly segítséget adtak a tár sadalmi munkások azzal, hogy a elnökségben foglalt helyet Ősei Ce Min, a Kínai Népköztársaság budapesti nagykövete. Az ünnepséget Molnár Erik nyitotta meg, ma.id Kállai Gyu­la mondott ünnepi beszédei*

Next

/
Thumbnails
Contents