Tolna Megyei Népújság, 1958. augusztus (3. évfolyam, 180-205. szám)

1958-08-01 / 180. szám

TOLNA MEGYEI •ROLETÄRJAI. EGYESÜLJETEK! ÉS A TANÁCSOK LAPJA MAGYAR SZOCIALISTA MUNKÁSPÁRT III. évfolyam, 180. szám. ARA: 50 FILLÉR Péntek, 1958 augusztus 1. Azóta már zöldet a másodvetés Szeptember 12-én nyílik az Országos Mezőgazdasági Kiállítás és Vásár amelyre a villányi és a balatonali- gai állami gazdaság mintegy 60 ko­saras szőlőbujtást készít a kiállítás szőlőfajta bemutatójának bővítésé­hez. A fajta-bemutatót elsősorban az Afuz, Itália, Saszla és az Erzsébet csemege-fajták bemutatásával igye­keznek változatossá tenni. Az állami gazdaságok — a minő­ségi borok kedvelőinek kívánságára — a kiállítás területén borkóstoló­pavilont építenek. A borkedvelők a pavilonban kiváló borszakértők út­mutatásai szerint végigkóstolhatják a történelmi borvidékek Tokaj, Som ló, Villány, Badacsony, Domoszló, Mór és még több bortermelő vidék legkiválóbb borait és az ízlésnek legmegfelelőbbeket a helyszínen — eredeti zárt palackokban —* meg is vásárolhatják. Üljenek össze a nagyhatalmak tanácskozni — követelik megyénk dolgozói A felháborodás hangjai, a tilta­kozó mozgalom hullámai egyre erő­södnek megyénk területén az Egye­sült Államok és Anglia középkeleti agressziója ellen. És nemcsak tilta­koznak megyénk dolgozói, hanem a világ nagyobbik felének békeszerető népével együtt követelik az agresz- szió azonnali megszüntetését. Amikor felháborodással elítélik az imperialisták nyugati intervencióját, ugyanakkor helyeslik és támogatják a mi megyénk békeszerető dolgozói is a Szovjetunió békepolitikáját. Mindezek jegyében bármilyen ösz- szejöveteire gyűlnek egybe, minde­nütt szerepel az agresszió elleni til­takozás és táviratok sokaságát kül­dik a KiŰügyminisztériumhoz, az Országos Béketanácshoz. Szerkesz­tőségünkhöz is számos tiltakozás ér­kezik, ebből közlünk az alábbiakban néhányat. „Mi, a Kistormás község pártalap- szervezetének kommunistái megren­düléssel hallottuk az amerikai im­perialisták középkeleti, az arab né­pek elleni nyílt fegyveres beavatko­zását. A leghatározottabban tiltako­zunk az arab népek szabadságának sárbatiprása ellen és követeljük az összes külföldi csapatok kivonását a Közép-Kelet-ről.“’ „Mi, a Teveli Gépállomás dolgo­zói elítéljük az amerikai és angol im­perialisták cselekedetét. Most is meg mutatták igazi arcukat, hogy a nyílt agressziótól sem riadnak vissza a saját imperialista gyarmatosító po­litikájuk érdekében. Ezzel a súlyos cselekedetükkel nemcsak az igazság­ért küzdő kis népek belügyeibe avat­koznak, hanem a világ békéjét is veszélyeztetik, . ezért követeljük, üljenek össze a nagyhatalmak ta­nácskozni, s tárgyalóasztal mellett oldják meg a vitás kérdéseket. Határozottan tiltakozunk és köve­teljük, hogy az amerikai és angol csapatokat haladéktalanul vonják vissza Libanonból és Jordániából és ne avatkozzanak bele az igazságért küzdő népek belügyeibe. 38 aláírás.’' * „A Tolna megyei Tejipari Válla­lat Majosi Vajüzemének dolgozói felháborodással értesültünk az impe­rialista hatalmak közép-keleti táma­dásairól. Tiltakozunk az agresszió el­len és az egész magyar nép, valamint a haladó világ akaratával egyetem­ben, mi is követeljük az agressziós csapatok azonnali kivonását Libanon és Jordánia területéről. 30 aláírás'’ Amikor felvételünk készült, szorgalmasan dolgoztak a Gerjeni Állami Gazdaság traktorosai, s nemcsak nappal, hanem éjszaka is 6—7 géppel végezték a tarlóhántást. Felvételünk azt a pillanatot örökíti meg, amikor Sz. 80-as lánctalpas traktorral Nánai István vezető dix-tillerrel tarlóhán­tást végez. A gép napi teljesítménye 25—30 hold És amit a kép is igazol a tarlóhántó gép után haladnak a másodvetők, akik éppen kölest szórtak a földbe. Azóta már zöldéi a másodvetés, bő termést ígérve a gazdaságnak. Postarablót lepleztek le a hatóságok Titokzatos módon eltűnt egy egész sor postai csomag az utóbbi két év alatt Nagydcrog—Györköny környé­kén. Többször előfordult, hogy ezen a részen feladtak egy csomagot pontos címzéssel, de a címzett hiába várta a csomagot. Az is megtörtént, hogy az ország valamelyik távolabbi részéből erre a vidékre küldtek cso­magot, de az sem érkezett meg a címzetthez. Az nyilvávaló volt, hogy nem valami szerencsétlen véletlen játszik közre, hanem lopásról van szó, mert elsősorban az értékkel feladott csomagok tűntek el. Hosszú időn keresztül azonban ered­ménytelen volt a nyomozás. Egyszer azonban felismertek egy pulóvert Börcsök Sándomén, a györkönyi Szolgálati fegyvert és egyenruhát kaptak az erdészek Az Erdészeti Főigazgatóság intéz­kedése folytán az erdészeti dolgo­zók, mint hatósági közegek — az eddigiektől eltérően — esküt tesz­nek. fegyverhasználatot és jellegze­tes egyenruhát kaptak. Az intézkedést az erdészeti dol­gozók nagy örömmel fogadták, mert ezzel régi vágyuk teljesült. Ugyanis méltán sérelmezték azt, hogy a fa­tolvajok és orvvadászok ellen, csak úgy járhattak el, ha tanúval tudták bizonyítani a fatolvajlást, vagy az orwadászást. Az Erdészeti Főigazgatóság intéz­kedése az erdészeti dolgozók iránti bizalmat és munkájuk elismerését igazolja. A jellegzetes egyenruha, a szolgálati fegyver viselése tekintélyt ad és tiszteletet parancsolócin azt mutatja, hogy az erdész szavának, mint hatósági közegnek döntő súlya van. postakocsis feleségén: ez a pulóver az eltűnt csomagok egyikében volt. Nyilvánvalóvá vált, hogy a tol­vaj nem más, min* Börcsök Sándor postakocsis. Eljárást indítottak ellene, házkuta­tást tartottak nála, és jórészt előke­rült az eltűnt csomagok tartalma. Közel 15 000 forint értékű holmit ta­láltak nála, amelyek az elveszett csomagokból származtak. Ezek kö­zött az aranygyűrűtől kezdve a leg­különfélébb értéktárgyak Vcljtakj Mint postakocsis, rendszeresen szál­lította a csomagokat a postahivata­lokból a nagydorogi vasútállomásra és útközben ellopott közülük egyet- egyet. Börcsök lopta el László Miklósné györkönyi lakos mintegy 7000 forint értékű csomagját, a pusztahencsei Sáfrány Katalin 1000 forint értékű csomagját stb. A bolgár ifjúsági küldöttség Két hétig vendégeskedik megyénk­ben a KISZ Tolna megyei Bizott­sága meghívására érkezett bolgár ifjúsági küldöttség. A bolgár fiata­lok ez idő alatt ellátogatnak a me­gye üzemeibe, állami gazdaságaiba, termelőszövetkezeteibe, ifjúsági ta­lálkozókon vesznek részt. Most be­mutatjuk olvasóinknak a küldöttség tagjait. , Peter Arnaudov, a Dimitrovi Népi Ifjúsági Szövetség burgaszi járási bizottságának titkára, a küldöttség vezetője. Régóta dolgozik az ifjúsági szövetség funkcionáriusaként, szak­mája kovács. Aposztol Ivanov, mezőgazdasági szakember, szintén évek óta foglal­kozik az ifjúság szervezésével, neve­lésével. Aposztol Kirjakov tengeri halász. A burgaszi Fekete tengeri halászati vállalatnál az ifjúsági szövetség tit­kára. Koszta Voev, a Kameno-i cukor­gyár lakatosa. Vezetőségi tagja a gyári ifjúsági szervezetnek. Georgi Doncsev traktoros. A Ka­meno-i gépállomás többszörösen ki­tüntetett ifjúsági traktoros brigádjá­nak tagja. Doncsó Raicsev zootechnikus- ként dolgozik a Dolno-Ezerovc-i „Ni­kola Vapcarov'’ termelőszövetkezet­ben. Titkára a termelőszövetkezet ifjúsági szervezetének. Jancso Kirjakov a küldöttség leg­fiatalabb tagja, 14 éves. Jaszna Poljan faluban a Sztálin termelőszövetke­zetben borjúnevelő, egyike a járás legjobb eredményt elérő borjúneve­lőinek. Sztanka Dikova úttörővezető Ka­men© faluban. Katerina Zseleva, ifjúsági brigád­vezető az „Atanaz Mancsev” termelő- szövetkezetben, Izvor faluban. Tagja az ifjúsági szervezet vezetőségének. Dimiter Ivanov, az ifjúsági szö­vetség burgaszi járási bizottságának instruktora. Ma silókombájn bemutató Faddon Hatalmas jelentősége van a mező- gazdaság egyre inkább elterjedő újabb gépének, a járvasilózó kom­bájnnak, amely lehetővé teszi, hogy a silózás sok munkást foglalkoztató munkáját egymaga végezze el. A járvasilózó összeszecskázza a siló- takarmányt, amelyet azonnal von­tatóra rak és a takarmány a vonta­tóról közvetlen a silógödörbe kerül. A megye 10 gépállomásán egye­lőre négy járvasilózó kombájn van, melyek egyikének a bemutatóját munkában a faddi Győzelem Ter­melőszövetkezetben a mai nap fo­lyamán tartanak meg. A termelő- szövetkezetnek 36 holdon van gyö­nyörű silókukorica vetése. Ezen a területen próbálják! ki a gépet és az egész munkát úgy szervezik meg, hogy a tábláról a szecskázott siló- takarmány azonnal a silógödörbe jut, s az előző gyakorlattól eltérően Zetor traktorral tudják a silót ta- postatni. Ez a módszer azért valósít­ható meg, mert a termelőszövetke­zet tengelici-féle földbe süllyesztett silógödröt készíttetett, amely lehe­tővé teszi, hogy a vontató eszközök a silógödrön keresztül haladjanak. Betonjárdát építenek MScsényben (Mőcsény eldugdtt kis község a hegyek közé ékelődve, s mindössze csak 600 egynéhány lakosa van. De Az elmúlt hetekben számos első típusú tszcs működését tanulmányoz­tuk. A legtöbb tszcs-nél az alapszabá­lyok be nem tartása okoz bonyodal­mat. Sok tszcs-tag a szövetkezeti alap létesítésének mond ellent, s en­nélfogva alig találni tszcs-ét, ahol szövetkezeti alapot hoztak volna létre. A szövetkezeti alappal kapcsolatos ellentmondásnak különös oka van. Ugyanis sok helyen egyrészt nincse­nek tisztában azzal, hogy mire kell a szövetkezeti alap, másrészt pedig a szövetkezeti alaphoz való hozzájá­rulás mennyiségét rosázui értelme­zik. MEKKORA LEGYEN A SZÖVETKEZETI ALAP Az I. típusú tszcs alapszabálya elő­írja, hogy a tszcs tagjai az évi „tiszta jövedelmüknek” legalább öt százalé­kát fordítsák szövetkezeti alap léte­sítésére. Számításokat végeztünk a napok­ban az egyik I. típusú tszcs-tag por­táján, s kiderült, hogy a tszcs-tag azért ellenezte a szövetkezeti alap létesítését, mert téves fogalmai vol­tak vele kapcsolatban. Úgy gondolta ugyanis, hogy az alapszabályok által előírt szövetkezeti alap 5 százalékát az „összjövedelmé­ből” kell kifizetnie. Ez esetben a szá­mításai szerint több mint 3000 fo­rintot kellett volna a közös alapra fordítani évi jövedelméből. Az ijesz­tően magas szám miatt ő is egyike volt azoknak, akik a szövetkezeti közgyűlésen ellenezték a szövetkezeti alap létesítését. Amikor kiszámítottuk, hogy a „tiszta jövedelem” 5 százalékát kel­lett volna a szövetkezeti tartalék- alapra összeadni, s ez mindössze 700 forint kiadást jelent, akkor azt mondta: — Az a 700 forint aztán igazán nem vág földhöz, ha azt befizetem, de meg ha befizetem a tartalékalap­ba a 700 forintot, akkor tulajdonkép­pen 1500 forintot megtakarítok, mi­vel az adókedvezményt akkor nem vonják meg tőlünk. Az egyik félreértés tehát innét ered. Összjövedelem és tiszta jövede­lem között nagy különbség van és ha valakitől az összjövedelem 5 szá­zalékát kérik a szövetkezeti alapra, magától értetődik, hogy ellenkezést vált ki belőle. MIRE FORDÍTSÁK A SZÖVETKEZETI ALAPOT Sok helyen úgy gondolják, hogy a szövetkezeti alapra befizetett pénz elveszik számukra, s ezért idegenked nek tőle. Ezek az emberek tévednek. A szövetkezeti alap minden eset­ben közvetlenül szolgálja a tagok érdekeit. Mezőgazdasági kisgépeket, műtrágyát, gyümölcsfa csemetét vá­sárolhatnak rajta. Hogy mire for­dítják ezt az alapot, az mindig a konkrét, helyi viszonyoktól függ, at­tól, hogy mire van legnagyobb szük­sége az I. típusú tszcs-be tömörült gazdaközösségnek. (H) ez az alig 600 lakos is azon fárado­zik, hogy községüket erejükhöz mérten széppé tegyék. A tanácsülés 10 százalék hozzájárulást szavazott meg a község fejlesztésére, s ez 22 ezer forintot jelent a tanács pénz­tárába, amit a falu lakosságának a kívánsága szerint használnak fel... A lakosság nagyrésze veszi igénybe a napközi otthont gyermekei részé­re. A napközinek a tanács asztalo­kat, padokat csináltatott saját anya­gából 2 ezer forintért. Ezerötszáz forintot útjavításra fordítottak, sala­kozták egy utat s a salakot a lakos­ság társadalmi munkában terítette szét... A községfejlesztési alapból 1000 forint támogatást a KlSZ-szer- vezetnek, 1000 forintot pedig a köz­ségi népkönyvtárnak juttat a ta­nács. A visszamaradó összegből pe­dig mihtegy 500 méteres szakaszon betonjárdát építenek. A járdaépítés­hez szükséges harminc mázsa ce­mentet és 50 mázsa salakot már megvásárolták, s az előbbi már a helyszínre szállítva várja a munka megkezdését. Úgy tervezik, hogy a járdaépítést még ez év szeptemberében, az őszi esőzések beállta előtt befejezik. v ___•<£> A félreértések elkerülése végett!

Next

/
Thumbnails
Contents