Tolna Megyei Népújság, 1958. július (3. évfolyam, 153-179. szám)

1958-07-01 / 153. szám

TOLNA MEGYE* VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! O*/. MAGYAR SZOCIALISTA MUNKÁSPÁRT II. évfolyam, 153. szám. ARA: 50 FILLÉR A TANÁGSOK LAPJA Kedd, 1958 július 1. A MEGYE FALVAIBÓL JELENTJÜK Munkában a műtrágyaszóróval egybekapcsolt kapálógép Hazaérkezett Bulgáriából a magyar párt- és kormányküldöttség Vasárnap hazaérkezett Szófiából a Magyar Szocialista Munkáspárt Köz­ponti Bizottságának és a Magyar Népköztársaság Minisztertanácsának küldöttsége, amely a Bolgár Kom­munista Párt Központi Bizottsága és a Bolgár Népköztársaság Miniszter- tanácsa meghívására baráti látoga­tást tett Bulgáriában. A párt- és kormányküldöttséget Kádár János, az MSZMP Központi Bizottsága első titkára, államminisz­ter vezette. A küldöttség tagja volt Kiss Károly, az MSZMP Politikai Bizottságának tagja, a Központi Bi­zottság titkára, Dögéi Imre földmű­velésügyi miniszter, az MSZMP Köz­ponti Bizottságának tagja, Péter Já nos, a külügyminiszter első helyet tese és Némety Béla, hazánk rendkí- j vüli és meghatalmazott nagykövete a Bclgár Népköztársaságban. A delegáció fogadtatására a feri­hegyi repülőtéren megjelent dr. Műn- j nich Ferenc, a Minisztertanács el­nöke, Biszku Béla, Fehér Lajos, l Foek Jenő, Kállai Gyula, Rónai Sán- : der, Somogyi Miklós, az MSZMP Po- 1 litikai Bizottságának tagjai, Komó- I csin Zoltán és Nemes Dezső, a Poli­tikai Bizottság póttagjai. Jelen volt a ! fogadtatáson az MSZMP Központi Bizottságának, a kormánynak szá­mos tagja, a politikai, a gazdasági a kulturális élet sok vezető szetné- sége. Részt vett a fogadtatáson a buda- ; pesti diplomáciai képviseletek számos vezetője és tagja. A párt- és kormányküldöttség kü- lcnrepülőgépo röviddel 1 óra előtt érkezett meg a magyar és bolgár zászlókkal, üdvözlő feliratokkal dí­szített repülőtérre. A repülőtér be­tonján és az érkezési csarnokban a budapesti dolgozók ezrei gyűltek ösz- sze, akik forró lelkesedéssel köszön­tötték Kádár Jánost és a delegáció többi tagját. A pártot, a forradalmi munkás-paraszt kormányt éltető jel­szavak hangzottak fel. A párt- és kormányküldöttség tag­jai üdvözölték a fogadtatásukra meg­jelent személyiségek, a diplomáciai testület tagjait és a dolgozókat, majd dr. Münnich Ferenc, a Miniszterta­nács elnöke köszöntötte a küldöttsé­get. Beszéde után Kádár János emelke­dett szólásra. Nagy lelkesedéssel fo­gadott beszédét gyakran szakította félbe a hallgatóság tetszésnyilvání­tása, tapsa. (MTI) Â Bulgáriában járt magyar párt- és kormányküldöttség távirata A Bulgáriában járt magyar párt-, és kormányküldöttség a következő táviratot intézte Todor Zsivkovhoz, a Bclgár Kommunista Párt első tit­kárához és Anton Jugovhoz, a Bol­gár Népköztársaság Minisztertaná­csa elnökéhez: „Hazatérve a testvéri Bolgár Nép­köztársaság vendégszerető földjéről a Magyar Népköztársaság párt- és kormányküldöttsége nevében még egyszer forró köszönetét mondunk Önöknek, drága elvtársaink, azért a felejthetetlen fogadtatásért, amely­ben bulgáriai tartózkodásunk alatt részünk volt. Köszönjük a bolgár ve­zetőknek, a bclgár nép képviselőinek, üzemi munkásoknak, szövetkezeti parasztoknak és értelmiségieknek azt a vendégszeretetet és barátságot, amellyel bennünket mindvégig körül­vettek. Meggyőződésünk, hogy a bol­gár nép, a Bolgár Kommunista Párt és a Bolgár Népköztársaság vezetői­vel folytatott tárgyalásainkon meg­nyilvánult teljes egyetértés tovább erősítette és mélyítette népeink ba­rátságát. Népeink testvériségének ez a ragyogó megnyilvánulása új har­cokra lelkesít bennünket a szocia­lizmus felépítése és a béke megvé­dése érdekében. A Magyar Népköztársaság párt- és kormányküldöttsége nevében: Kádár János” Nagy tüntetés Londonban a béke, független politika s a munkához valé jog mellett London (TASZSZ). Az angol dol­gozók vasárnap délután a legutóbbi évek legnagyobb tüntetését rendez-, lék a béke védelmében, a független angol külpolitika és az angol nép jo­gai mellett. A tüntetést a kommu­nista párt szervezte. A párt felhívá­sára az angol dolgozók tízezrei jelen­tek meg a tüntetésen. A Trafalgar téren „John Gollan, a Kommunista Párt főtitkára mondott nagy beszé­det. Felhívta az.angol népet, „védel-, mézzé meg az ország függetlenségét Dulles és az amerikai háborús gyúj­togatok merényletei ellen.’’ Hangsú­lyozta: a jelenlegi nemzetközi feszült­ség logikus következménye, a szo­cialista országok ellen folytatott el­lenséges, agresszív politikának, ame- lyet az amerikai milliomosok erősza­kolnak, s az angol konzervatívok tá­mogatnak. A Kanacsi Állami Gazdaságban a közelmúltban bevezetett újítást al­kalmazták a kapálásoknál. A képen Petiik József munkagépkezelő és kollégája, a traktorvezető látható, akik az újított géppel kapálják a kukoricát és egyúttal szórják a mű­trágyát. Eddig a Kanacsi Állami Gazdaságban ezzel a géppel 500 hold kukoricát és ÍOO hold silóku­koricát kapáltak meg s minden hold kukoricára 100 kiló műtrágyát szórtak ki, a silókukoricára pedig holdanként 80 kilót. Az így vég­zett kapálással a megtakarításon túlmenően mintegy 30 százalékkal magasabb termésre számítanak. A Hőgyészi Gyapjútermelő Vállalatnál is megalakult a KST A Hőgyészi Gyapjútermelő Vál­lalat üzemi tanácsa az elmúlt na­pokban tartotta ülését, amelyen 41 dolgozó, illetve üzemi tanácstag vett részt. Szó volt itt a gabonabe­takarításról, a munka és védőruhák igazságos, törvényes elosztásáról, a társadalmi tulajdon védelmével kapcsolatos feladatokról, valamint az igazgatói alap felhasználásáról. Az üzemi tanács ülésén elhatároz­ták, hogy a vállalaton belül meg­alakítják a Kölcsönös Segítő Taka­rékot. Az üzemi tanács tagjai azon­nal 50—100 forintot ajánlottak fel az induláshoz és kijelentettték, hogy minden hónapban hasonló összeget tesznek be és népszerűsítik a dol­gozók körében a takarékossági moz­galmat és a kölcsönös segítés jelen­tőségét. A Lengyeli Tangazdaság segíti a termelőszövetkezetet A Lengyeli Tangazdaság szakem­berei elvállalták a závodi termelő- szövetkezet patronálását. Ezen be­lül kidolgozták a vetésforgót és se­gítenek a munkák jobb megszerve­zésében. Ezen túlmenően tenyészál­latokat adott a tangazdaság a ter­melőszövetkezetnek, egy sertéstör­zset. Ugyancsak 20 anyakocának valót adott el a gazdaság a mucsi termelőszövetkezetnek is. A dombóvári járási tanács vb segítsége a községeknek A Bolgár Népköztársaság A dombóvári járási tanács végre­hajtó bizottsága úgy döntött, hogy ezután adott esetben tüzetesen meg­vizsgálja egy-egy községi tanács v. b. munkáját és segítséget nyújt a továbbiakhoz. Ennek megfelelően a járási tanács végrehajtó bizottsága legközelebbi ülésén meghallgatja a lápafői községi tanács végrehajtó bizottsága jelentését a tanács és a tömegek kapcsolatáról és efelett vi­tát indít. 100 vagon szálastakarmányt takarítottak be a Sárközi Állami Gazdaságban. A megye egyik legnagyobb állami gazdaságában, Sárközben, hetek óta folyik a gabona és a takarmány betakarítás. Szálastakarmányból ed­dig mintegy száz vagonnal hordtak kazalba. Ez egyben azt jelenti, hogy biztosítva van az állami gazdaság jószágállományának egész évi szá­lastakarmány szükséglete. De egyút­tal silóznak is. Eddig mintegy 700 köbméter silótakarmányt készítet­tek a gazdaságban. Érdemes megem­líteni, hogy ilyen nagymennyiségű szálastakarmányt még soha nem tároltak az állami gazdaságban. A Balkán-félsziget északkeleti ré­szén terül el a 110 000 'km2 nagyságú 7.5 millió lakosú Bolgár Népköztár­saság. A lakosság 88 százaléka bol­gár, 10 százaléka török, területén azonkívül macedónok, románok és görögök is laknak. Bulgáriát északon a Duna választja el Romániától, nyu­gaton Jugoszlávia, délen Görögország határolja, keletről pedig a Fekete-ten­ger mossa partjait. Az ország északi részén a Balkán-hegység húzódik, délen a Rodope tömbje emelkedik. Bulgária 1944-ig, felszabadulásig el­maradt agrár-ország volt. Az ötéves tervek az ország arculatát megváltoz­tatták. Számos bolgár folyón, különö­sen az Iszkeren a víztárolók és erő­művek egész sora épült fel, illetőleg áll építés alatt. A főváros és Dimit- rovo vasipara, Dimitrovgrád vegyi­művei, Várna hajóépítőgyára, Plov­div textilkombinátja a szocializmus építésének egy-egy állomását jelen­tik. Bulgária ipara 1957-ben majd­nem nyolcszor annyit termelt, mint 1939-ben. Bulgária földje ásványok­ban gazdag. A Rcdope-hegység déli- részén a görög határ mentén a színes ércbányák, Dimitrovo és Tirnovo környékén a szénbányák termelését tervszerűen fejlesztik, ugyanúgy, mint a Tundzsa völgy világhírű rózsa. olaj-lepárló üzemeit. A Marica és az Arda völgyében, a híres bolgár dohány-termelés központjaiban szá­mos új feldolgozó üzem létesült. Bul­gáriában a mezőgazdasági szövetke­zeti mozgalom rendkívüli sikerekre tekinthet vissza, a megművelhető földterület több mint 91.6 százaléka a termelőszövetkezetek kezén van. „Mégegyszer annyi terményt takarítunk be, mini az egyéniek" Ludas András, a teveli Kossuth Termelőszövetkezet elnöke levél­ben tájékoztatta szerkesztőségünket a szövetkezet életéről. „Jó termést ígérnek a gabonák. Tárgyilagos megállapításaink szerint legalább mégegyszer annyi búzát takarítunk be a szövetkezet nagy tábláiról, mint az egyéniek a kis parcellákról. Ezt az egyéniek is elismerik és már többen bejelentették, hogy az ősz­szel felvételüket kérik a szövetke­zetbe” — írja. Nagyszabású postásíalálkozó Szt kszárdon Az ünnepi beszédet Horn Dezső, a postás szakszervezet főtitkára tartotta Terra A postások szakszervezetének járási és helyi bizottsága Szekszár- don nagyszabású postás találkozót rendezett vasárnap délután. A ta­lálkozón részt vett Prantner József elvtárs, a párt megyei első titkára is. Az ünnepi ülést Biró Bódis Jó­zsef, a pécsi területi szakszervezeti bizottság elnöke nyitotta meg, majd Horn Dezső, a postás szakszervezet főtitkára tartott ünnepi beszédet. Az igen értékes beszámolójában be­szélt a postások legutóbbi kongresz- szusáról, a szakma időszerű problé­máiról, a postások régi és jelenlegi helyzetéről, életszínvonaláról, a pos­tahálózat fejlődéséről. Behatóan foglalkozott több olyan problémá­val is, amelyek a postásokat köz­vetlenül érintik, így a bérezés, a ruhajuttatás, a munkaidő és a nyug­díj kérdésével. Kihangsúlyozta, hogy a szakszervezet tevékenysége nem korlátozódhat csupán a több juttatásért való harcra, mert csak annak arányában lehet szét­osztani a javakból munkabér és juttatás formájában, ahogyan ter­melünk és hozzájárulunk a nép­gazdaság erősítéséhez. így minde­nekelőtt azért kell küzdeni, hogy az ország gazdaságilag erősödjön, mert addig semmi reális alapja nincs az életszínvonal növelésére vonatkozó kívánságnak. Beszélt arról is Horn elvtárs, hogy postás szakszervezeti vezetők több­ízben jártak külföldön és tanulmá­nyozták a külföldi postások életét, munkáját s ezeket a tapasztalato­kat igyekeznek minél szélesebb kör­ben a postások rendelkezésére bo­csátani. Az ünnepi ülés után közös ebé­den vettek részt a postások — mint­egy kétszázan. Majd pedig kultúr­műsor és táncmulatság következett. A postások jókedvű mulatozása még az éjszakai órákba is bele- nyúlott.

Next

/
Thumbnails
Contents