Tolna Megyei Népújság, 1958. május (3. évfolyam, 102-127. szám)

1958-05-01 / 102. szám

ET ARJAI, EGYESÜLJETEK! TOLNA M vï.ô.r Esve-•CL:; A MAGYAR SZOCIALISTA MUNKÁSPÁRT ËS A TANÁCSOK LAPJA ARA: 60 FILLÉR. Csütörtök. 1958 május 1. ZÁSZLÓK ALATT Ünnepi műszakon kimagasló termelési eredmények III. évfolyam, 102. szám. A MÁJUSI p ánk köszöntött a 14. szabad Al május, öröm és vidámság a szívekben. Zászlódíszt öltött a falu és város egyaránt. Ünnepelünk. Má jus elseje, a világ minden dolgo­zójának egyetemes, harcos vérrel szentelt ünnepe. Akkor, amikor még az egész világon a kapitaliz­mus volt az uralkodó, s amikor a munkásosztály még csak az ere­jét próbálgatta a tőkés rend elleni harcra, Lenin erről a napról 1904- ben így írt: „...a világ munkásai ünnepük azt, hogy öntudatos élet­re ébredtek, megünnepük azt, hogy egyesültek az erőszak és az elnyomás minden formája ellen vívott harcban, a dolgozó milliók­nak az éhségtől, a nyomortól és a megaláztatástól való megszabadí­tásáért vívott harcban. Két világ áll egymással szemben ebben a nagy küzdelemben: a tőke világa és a munka világa, a kizsákmá­nyolás és rabszolgaság világa, a testvériség és a szabadság világa.” Lenin megjövendölte „a munka világának” győzelmét. A látnoki szavak beteljesülésének napjaink­ban is tanúi vagyunk. Közel egy- milliárd ember lerázta már ma­gáról a „tőke világát”. Az emberi­ség több mint egyharmada a kapi­talista világrendszerrel szembehe­lyezte a maga rendszerét, a dolgo­zók rendjét, a szocialista világ- rendszert. Egyre másra pattannak szét a gyarmati rendszer rozsdás láncszemei is. Ezeket a harcokat szerte a világon a kommunista pártok, a kommunisták vezetik, vagy aktívan támogatják. Szerte a világon létrejöttek a kommunista pártok, amelyek fel­készítették és vezették a proleta­riátust a tőkések elleni harcra. A kommunista mozgalom rövid né­hány évtized alatt a Nagy Októ­beri Szocialista Forradalom óta vi­lágmozgalommá lett. 1917-ben a Lenin vezette marxista pártnak 240 000 tagja volt. Akkor csupán a bolsevik párt volt egyedül a vi­lágon, amely a forradalmi marxiz­mus talaján állt. Néhány évvel később, a KOMINTERN VII. kong­resszusa idején (1935. augusztus), már több mint 3 millió, a második világháború végén mintegy 20 mil­lió tagot számláltak a kommunis­ta pártok. Jelenleg szerte a vilá­gon 75 kommunista párt dolgozik — közülük számosán illegális kö­rülmények között a legfékeveszet- tebb üldözések közepette — s ezek­ben a pártokban ma már több mint 45 millió kommunista tevé­kenykedik. Franciaországban 1957- ben 20 ezer fővel gyarapodott a kommunista párt, Indiában 70 ezer új tag kérte felvételét a forradal­mi pártba, az Argentin Kommu­nista Párt taglétszáma 30 ezerrel emelkedett — és lehetne még so­rolni tovább. Vége tehát annak az álom­nak, amelyben a tőkések és ideológusaik ringatták magukat a magyarországi ellenforradalom időszakában. Arról álmodoztak, hogy csődbe jutott a kommunista világmozgalom, nem érvényesek a marxizmus tételei és rövid idő alatt összeomlik a szocialista vi­lágrendszer. Azt hitték, hogy egyetlen roham elegendő ahhoz, hogy szétzúzzák a kommunista pártokat, hogy egyszer és minden­korra megszabadulnak a munkás* mozgalomtól. Tévedtek, nagyon alaposan tévedtek. Hiába támad­ták meg a fasiszták Franciaország­ban az Humanité szerkesztőséget és a párt székházát, hiába volt minden mesterkedése az olasz reakciónak, hogy a kommunista képviselőket kiszorítsa a parla­menti bizottságokból. Hiábavaló­nak bizonyult a nemzetközi mére­tekben szervezett offenzíva a ha­ladás erői ellen. Hiába csapott ed­dig szinte még nem tapasztalt ma­gasságokba a revizionizmus. Hiá­ba volt minden. Az események szerte a világon a forradalmi marxizmus talaján álló kommu­nistákat igazolják. Rövidlátással, vaksággal vádolták a kapitalista környezetben dolgozó kommunista pártokat és tagjait 1956 őszén a tőkések és a revizionisták, mert nem nemzeti szabadságharcot, de ellenforradalmat láttak a magyar- országi eseményekben. De a kom­munista pártok moszkvai tanács­kozása idején, s most a közelmúlt­ban, amikor Hruscsov elvtárs Ma­gyarországon járt, kénytelen kel­letlen be kellett ismerniök a tőké­seknek — nem teljesedik be az oly szeretettel dédelgetett álmuk, vá­gyuk, mert nem szétesik, de egyre inkább erősebb, egységesebb lesz a kommunista mozgalom. A szocia­lista országok kommunista párt­jainak nyilatkozata, s a többi kommunista pártok csatlakozása ehhez a nyilatkozathoz — egyér­telműen bizonyítják: a világ pro­letárjai egyesülnek a közös ellen­ség elleni harcban, a harcra. A május elsejék évtizedeken ke­resztül alkalmasak voltak — és ma is alkalmas — arra, hogy a világ proletariátusa azokat a legfonto­sabb tennivalókat írja vörös zász­lajára, amelyek megoldása az em­beriség jövője szempontjából adott korban a legdöntőbb volt. így pél­dául a harmincas években a nép­frontok létrehozása, a fasiszta erők előretörésének megakadályozása volt a jelszó. Ma is, 1958. május elsején közös jelszava van az ut­cára vonult proletariátus vértől vörös zászlajára írva: Békét a vi­lágnak! Ennek az akciónak az a célja, hogy lefogja az atom őrült­jeinek gyükosságra emelkedő ke­zét. Meg kell akadályozni a III. világháború kirobbanását. Szerte a világon május előestéjén elhang­zott a jelszó: kövessék a nyugati kormányok is a szovjet példát — szüntessék be az atom- és hidro­génbombák kísérleti robbantásait. Békét a világnak! — ezt a szót visszhangozzák szerte a világon. És megmozdult a világ. Ahol eddig a május elsejéken Mozart és Beethoven ünnepségeket rendez­tek, (Alsórajna vidéke), most az utcára mennek. A nyugatnémet fiatalok májusi jelszava: „Atom­mentes Közép-Európát!” Transz­parenseiken ott a figyelmeztetés: „Hirosima, Nagaszaki, Berlin? — tárgyaljatok !” Félreérthetetlenek ezek a jelszavak. Franciaországban még jóval má­jus elseje előtt betiltották a május elsejének ünnepi felvonulásait. De az ország legerősebb pártja, a Francia Kommunista Párt harcba hívta a dolgozókat — s ma ott van­nak a Bourse du Travail épülete előtt. A magyar proletariátus együtt ünnepel a világ dolgozói­val. Az ellenforradalom óta ez a második májusi ünnep. A magva»- proletariátus hálás szívvel Köszön­ti azokat a testvéri dolgozókat, kommunista pártokat, akik és ame­lyek anyagi és erkölcsi segítségben részesítettek minket legnehezebb napjainkban, amikor a nemzetkö­zi reakció támadásának homlok­terébe kerültünk. A proletárinter­nacionalizmus hazánkban már mindenki előtt kézzel fogható va­lóság. A proletámemzetköziség diadalának köszönheti a magyar nép az 1945-ös felszabadulását, s az 1956-os ellenforradalom leveré­sét, a gyors konszolidációt. A pro­letárnemzetköziségnek köszönhet­jük áldozatos, odaadó munkánk mellett, hogy nem következett be a gazdasági romlás, az infláció, hogy elkerültük azokat a nehéz napo­kat, amelyeket egyszer már köz­vetlenül a második világháborút követő egy-két esztendőben átél­tünk. Értékálló jó forintunk van, tel jes kapacitással dolgoznak üze­meink, nincs munkanélküliség, szépen műveltek szántóföldjeink, nőtt a termelési kedv — bizakodva nézünk a holnap elé. A mikor hazánk fővárosában a Dózsa György úton zászlóerdők közepette vonul a vö­rös Csepel, éltetve a pártot, a pro­letárdiktatúrát, s hangjaira vála­szol a Váci út, amikor megyénk­ben is felvonulnak a munkások, parasztok, értelmiségiek, alkalma­zottak, — hitet teszünk mindany- nyian a nemzetköziség, a proletár­internacionalizmus mellett, a vi­lág békéje mellett. A mi vörös zászlóinkon is a moszkvai deklará­ció jelszava áll: Békét a világnak! Tegnap reggel, műszakkezdéskor röpgyűléseket tartottak a Paksi Konzervgyár műhelyeiben munkahe­lyein. A röpgyűléseken, a párt- és szakszervezeti tagok javaslatára a munkások elhatározták, hogy ünnepi műszakot tartanak április 30-án. Az ünnepi műszakon fejezték be az export szállításokat, és ugyancsak Mint ismeretes, a késői kitavaszo­dás miatt a tavaszi munkák összetor­lódtak. Ezért a megye mezőgazdasági üzemeiben az idén szinte minden me­zei munkára alkalmas napokon dol­goztak. A traktorosok, a fogatosok munkával ünnepeltek április 4-én, husvétkor és azóta is minden vasár­nap dolgoztak. így a késői kitavaszodás okozta elmaradást sikerült behozni. A kukorica kivételével szinte min­denütt földbe tették már a kora­tavaszi növények vetőmagját. Ezért május 1-én minden állami gaz­daságban, gépállomáson, kísérleti és tangazdaságban ünnepelnek a dolgo­Két héttel ezelőtt határozták el a dunaföldvári gazdakör tagjai, hogy a május 1-i ünnepi felvonuláson kö­zösen vonulnak fel. A május 1-i ün­az ünnepi műszakon végezték el a gyári nagytakarítás utolsó simítá­sait. Tegnap több vagon üveges zöldbor­sót és szilvát szállítottak belföldre és a külföldi megrendelések kielé­gítéseképpen a Szovjetunióba, a Csehszlovák Köztársaságba és a Né­met Demokratikus Köztársaságba. Éljenek a békéért harcoló, hazánk függetlenségét és szocialista rendünket védelmező magyar munkások, parasztok és értelmiségiek! A mezőgazdasági üzemek dolgozói is ünnepelnek május 1-én A dunaföldvári gazdakör tagjai együtt vonulnak tel május 1-én Kiváló minőségű az export-cipő A Bonyhádi Cipőgyár a múlt héten kezdte meg a szovjet rendelésre készülő goyser-cipők gyártását. Négyezer pár már elkészült az export­cipőkből — kiváló minőségben — amit már át is vettek a külkereske­delmi vállalat minőségi ellenőrei. A gyártott cipők 94 százaléka export­minőségű. zók, kivéve azokat, akik az állatte­nyésztésben dolgoznak. A mezőgaz­dasági üzemekben is, csakúgy, mint az iparban és a falvakban, nagysza­bású ünnepségek lesznek május 1-én. A falvaktól távoleső üzemegységek ben külön ünnepségeket rendez­nek, amelyet majálissal« sport- és kultúrműsorral kötnek össze. De van több olyan állami gazdasági üzemegység is, amely együtt tart ünnepséget a falu lakosságával. így például a Lengyeli Tangazdaság dol­gozói a községiekkel együtt ünnepel­nek, a kanacsi és a biritói állami gazdaságból pedig lovasok vonulnak fel Pakson a május 1-i ünnepségen. népségek színhelyén a gazdakör egy sátort állított fel, ahol a legjobb dunaföldvári borokat árusítják majd a gazdakör tagjai.

Next

/
Thumbnails
Contents