Tolna Megyei Népújság, 1958. február (3. évfolyam, 27-50. szám)

1958-02-01 / 27. szám

TOLNA MEGYEI VILÁG PROLETÁRJAI EGYESÜLJETEK’ BOBaiOIOiOIOJOiOBCBOSOaOICHOICSD Q lottó e heti nyerőszámai: 13, 41, 47, 80, 87. ■ aiaioBogoioioioioioiaiiOBOiaioio III. évfolyam, 27. szám. ÄRA: 50 FILLÉR. Szombat. 1958 február 1. A városi tanácsülés elfogadta Szekszárd 3 éves fejlesztési programját A VB. intézkedései az óvodai helyzettel, a lakáshelyzettel kapcsolatban A városi tanács csütörtök esti ülé­sén tárgyalta Szekszárd hároméves fejlesztési programját. Ezen a ta­nácsülésen több újdonsággal talál­koztak a tanácstagok. Az egyik az volt, hogy a beszámolót előzőén megküldték minden tanácstagnak, így megfelelően előre felkészülhettek javaslataikkal. A tanácsülés első napirendi pont­jaként szerepelt Kalmár József VB- elnök jelentése az előző tanácsülés — amelyen a város 1958-as költség- vetését tárgyalták meg határoza­tainak végrehajtásáról. A november 26-i tanácsülésen el­fogadott költségvetést a Megyei Ta­nács megemelte, mivel szeptembertől kezdődően a húsz­tantermes iskola fenntartását is be kellett venni a költség- vetésbe, „ azonfelül megemelte az egészségügyi célokra fordítandó kiadásokat is. A tanácsülés határozatának megfele­lően felülvizsgálták az óvodák, is­kolai napközi otthonok helyzetét. Azt állapították meg, hogy a város óvodáiban összesen 30 olyan gyer­mek van, akinek gondozását otthon is el tudják látni és ezek helyett nehezebb körülmények között levő szülők gyermekeit veszik fel. A pro­gresszív hozzájárulásra tett javas­latot felterjesztették a megyei ok­tatási osztályhoz, amely — mivel több hasonló javaslat érkezett — el­juttatta az illetékes minisztériumhoz. A József-pusztai iskolával kapcsolat­ban az a helyzet, hogy újjáépítésre egyelőre hitel hiányában nem ke­rülhet sor, így a meglevő épület lesz felújítva, a meglevő 20 000 forintból és az ott lebontásra kerülő romos épület anyagának felhasználásával. A városi tanács folytat majd tárgyalásokat, hogy a felső ta­gozat tanulói bejárhassanak a városi iskolákba, ehhez meg­felelő autóbuszi;ratot lehet biz­tosítani. „ • — A végrehajtóbizottság hozott intézkedéseket a lakáshelyzet továb­bi javítására — folytatta a jelentést Kalmár elvtárs —, ennek megfele­lően az illetékes vállalatokkal foly­tattunk tárgyalásokat, hogy közösen ém'tsenek irodaházat és a felszaba­duló helyiségeket adják át lakások céljaira. A MÉSZÖV 800 ezer, az Állami Biztosító 400 ezer, a Nemzeti Bank 500 ezer, a Pénzügyőrség 400 ezer forint erejéig ajánlott fel hozzájárulást. Eddig még nem adott választ a Ter­ményforgalmi, az Állatforgalmi és a Magtermeltető Vállalat. Még egy­millió forint hiányzik, akkor meg lehet kezdeni az irodaház építését. Kalmár elvtárs ezután válaszolt a tanácstagok múlt tanácsülésen tett’ javaslataira, majd megkezdődött a vita a város hároméves fejlesztési tervéről. A terv felöleli Szekszárd mező- gazdaságának, ehhez kapcsoló­dóan a szőlőtermelés, a termelő­szövetkezeti gazdaságok, a föld­művesszövetkezeti mozgalom fejlesztését. A városfejlesztési programban a lakásépítkezés, a vízellátás megjaví­tása, a szennyvíz- és vadvízelvezetés, az utak és hidak építése, a köztisz­taság, parkgondozás, a művelődés- és közegészségügy, a kereskedelem és vendéglátás, az iparfejlesztés három évre kiterjedő részleteit. Harminc tanácstag és vendég mondta el javaslatait, észrevételeit a hároméves fejlesztési programmal kapcsolatban. Sok hozzászólás fog­lalkozott a termelőszövetkezeti moz­galommal. Solymár Gábor esperes például a következőket mondotta: „Ahogyan a parasztság áttért a faekéről a vasekére, majd a gépi munkára, úgy látja majd meg az anyagi előnyöket, amelyeket a szövetkezeti gazdálkodás jelent a számára. Ezt az utat nem lehet erőszakolni, de a tények tárgyilagos ismertetésé­vel rá lehet vezetni a parasztságot előbb, vagy utóbb.” A város hároméves fejlesztési programját végül egyhangú szava­zással elfogadta a tanácsülés. A tavaszra készülődnek már a Szekszárdi Cipész KTSZ-ben. Múlt év de­cemberében kezdték meg az újfajta, marhabox „Hungarian flexi’* * rá- irénvarrott női szandálok gyártását. A tartós és szép szandálokból, me­lyeknek tervezését és mintapéldánya nak elkészítését is a szövetkezetben végezték, az első negyedév folyamán háromezer darabot készítenek két­féle fazonban és közéj tucatnyi színben, illetve színárnyalatban. — Ké­pünkön Kiss Istvánná és Somogyi Jáiosné kikészítők az utolsó simításo­kat végzik a szandálokon. Hétfőn befejezik az üzemi tanácstagok választását a Simontornyai Bőrgyárban A Simontornyai Bőrgyárban is megkezdték az üzemi tanácstagok választását. A gyárban műhelyen­ként 2-2 munkást választanak az üzemi tanácsba. A választások első­nek a vixos-műhelyben voltak, pén­teken, és ma szombaton újabb üzem részekben választják meg az üzemi tanács műhely tagjait. Hétfőn a gyár karbantartói választják meg képviselőiket az üzemi tanácsba. Az üzemi tanács első ülésére február 6-án kerül sor. Az ülésen a terme­lés és szociális kérdések megvitatá­sa szerepel. Újjáalakult Mözsön az országoshírű Bartók Béla-kórus Mözs községben egy év pangása után újra megalakult az immár tíz­éves múltra visszatekintő országos- hírű Bartók Béla-kórus, amely az ellenforradalom idején feloszlott. A kórus, amelynek eddig 40 tag­ja van, két héttel ezelőtt kezdte meg munkáját, most folynak a hang­próbák. A kórus vezetője Farkas István általános iskolai énektanár, úgy tervezi, hogy az eddigi gyakor lattól eltérően a Bartók műveken kí­vül más zeneszerzők műveivel is foglalkoznak. A kórus újjászervezésében dicsé- j retes munkát végzett a mözsi föld-' művesszövetkezet igazgatósága és tagsága. A kórus ugyanis a föld­művesszövetkezet égisze alatt kezdte meg munkáját. Bulganyin távirata Münnich Ferenchez, a forradalmi munkás-paraszt kormány elnökéhez Moszkva (TASZSZ). N. Bulganyin, a Szovjetunió Minisztertaná­csának elnöke az alábbi táviratot intizte dr. Münnich Ferenchez, a for­radalmi munkás-paraszt kormány elnökéhez: Kedves Münnich Elvtárs! A szovjet kormány, valamint a magam nevében melegen köszöntőm Önt a magyar forradalmi munkás-pa~aszt kormány elnökévé történt meg­választása alkalmából s kívánom, h !gy magas tisztében érjen el nagy sikereket a Magyar Szocialista Munkáspárt vezetése alatt a szocializmust építő magyar nép javára. Erősödjék és fejlődjék országaink megbonthatatlan barátsága a marxizmus—leninizmus tanításának mindent legyőző zászlaja alatt. Új belépők Az októberi események után Toi- nanémedi községben a Meggyőződés és Felszabadulás Termelőszövetkeze­tek feloszlottak és a két tsz tagsága Uj Élet név alatt új termelőszövet­kezetet alakított. A termelőszövetkezet tagjai szor­galmasan folytatták tovább a kö­zös munkát, amelyeket látva többen kérték felvételüket. Már az új gaz­dasági évben 10 fő, To­rontáli Józsefné, Szabó Margit, Pó­lyák Erzsébet, Dobos János, Nagy Ignácz, Nagy József, Mórocz Ist­vánná, Bánki Rózsa, Mészáros Jó­zsef és Rácz Lajos kérte felvételét. Az új tagok máris dolgoznak. Országos első a Szekszárdi Erdőgazdasági Szállító Vállalat Az Erdőgazdasági Szállító Vállalat az ebnult évben három új Csepel D—420-as típusú tehergépkocsit ka­pott. A megnövekedett gépparkkal havonta több mint 5500 tonna fát szállítottak. A szekszárdi vállalatnál vegyes gép kocsipark van és ez nehezíti a javí­tási, szállítási munkákat. Ugyanis amíg az ország 12 hasonló telepe kö­zül nyolc telepen egységes a gép- kocsipark, addig Szekszárdon külön­böző típusú gépkocsikkal fuvaroznak. De így is a telepek versenyében az első helyre kerültek 112.7 százalékos tervteljesítéssel. A tonna/kilométer tervet is teljesítet­ték, jelentősen kevesebbe került egy köbméter fa szállítása, Imint az el­múlt 1956. évben. A vállalat gépkocsivezetői az el­múlt évben jól végezték munkájukat és jól is kerestek. Baksai Sándor például augusztusban 2762 forintot keresett, hasonló arányban kerestek a vállalat többi gépkocsivezetői is. A vállalat munkásainak átlagfizetése 2500 forint volt. Jelentős mennyiségben csökkente­ni tudták az önköltséget is a szere­lők munkájának javítása, átszerve­zése folytán. A tervezett önköltség csökkentés­sel szemben öt százalékos megta­karítást értek el, különösen a gépkocsialkatrészek fel- használásában értek el jó eredmé­nyeket. Bálint István, a vállalat vezetőjé­nek tájékoztatása szerint az idei terv több tűzifa szállítását írja elő, mint az elmúlt évi, de a megnöveke­dett feladatokat csak úgy tudják el­látni, ha bővítik a gépkocsiparkot. A vállalat idei munkájának érdekes­sége még az, hogy Csongrád megyé­ben is közel 10 000 tonna fát fognak szállítani, jelenleg a vállalat két gépkocsija ott dolgozik. A közeljövőben tartják meg a mér­legbeszámoló gyűlést, ahol több mint tízezer forintot juta­lomként osztanak szét a gép­kocsivezetők és a szerelők között. Moszkva, 1958 január 30. N. BULGANYIN, a Szovjetunió Minisztertanácsának elnöke. Híradás Alsóleperdről Megyénk egyik legnagyobb állami gazdasága az alsóleperdi, több, mint 10 000 holdon terül el. Ez a nagy terület sok munkát, jó szervezést és nem utolsó sorban lelkiismeretessé­get követel. E gazdaságba látogat­tunk el a napokban, ahol a múlt év eredményeiről, az idei év terveiről érdeklődtünk. * Híradásunkat azzal kezdjük, hogy a múlt év őszén befejezték a mezei munkákat- ötezer holdon végeztek őszi mélyszántást, ezenkívül mintegy 70 holdat szántottak fel a fe’futó községi tartalékterületekből. Jelen­leg a trágyahordást végzik, az idei évben ugyanis közel 2100 hold kerül istállótrágyázásra. * Készülődnek a gazdaságban a ta­vaszi megindulásra. Ennek érdeké­ben a legfontosabb gépek, az erő­gépek javítását szorgalmazzák. A G. 35-ös, az SZT- 80-as, a DT. trak­torok és Zetorok körülbelül 75 sz - zalékán már befejezték az éwégi nagyjavítást. Tavasszal már új gé­pek is segítik a munkát. Többek kö­zött négy szuperzetor, műtrágya­szóró vetőgép és öt traktoros fű­kaszáló. Négy éve próbálkoznak a gazda­ságban a levendula termesztéssel. A múlt évre már 31 holdra növekedett a levendula területe és a terv sze­rint a következő években összesen 50 holdra fog gyarapodni. A leven­dulatermés a múlt évben sikerült a legjobban: Összesen 837 mázsa zöld virágot szedtek le és adtak t, amelyért mázsánként 260 forintot kapott a gazdaság. * Büszkélkedhetik a gazdaság azzal, hogy az elmúlt évben 60 vagon III. fokú fémzárolt búzát, 10 vagon II. fokú fémzárolt őszi árpát, 10 vagon II. fokú fémzárolt zabot, három va­gon I. fokú szaporulatú napraforgót és három vagon fémzárolt hibrid- kukoricát adtak át az államnak. A fémzárolt gabona kifogás alá nem esett, így több mint 400 000 forint­tal kaptak többet a fémzárolt gabo­náért, mintha szokványminőségként értékesítették volna. * Az idén húsz növendék vemhes tenyészüszőt ad át a gazdas g ter­melőszövetkezeteknek. Tízet a gyu- laji Űj Barázda és tízet a dombóvári Vörös Sugár Termelőszövetkezet tag­jai kapnak. P. R. | A Repülök lub taggyűlése Január 31-én este hat órai kez­dettel taggyűlést rendezett a megyei tanács kistermében a Szekszárdi Re­pülőklub. A taggyűlésen az elmúlt év építkezési eredményeit ismertet­ték, amelyek a repülés megindítását lehetővé tették és megtárgyalták az ezévi feladatokat. A tervek szerint ebben az évben motorosgép tárolá­sára hangár, lakóépület és műszaki tárgyak tárolására alkalmas épület építését tervezik. Az építkezéshez szükséges anyag nagy része már kint van a helyszínen. Hetvenezer tégla, gerendák... az építkezés megkezdé­sét várják, s folyik a homok és sóder kiszállítása is. VÉDIK A MADARAKAT A mázai iskolában az egyik ter­mészetrajz órán a pajtások elhatá­rozták, hogy megvédik a hasznos, itt telelő madarakat. Elhatározásukat tett követte. Hatvan darab madár­etetőt, ahogy arra mondják, odút készítettek, s a község különböző he­lyein, a kertekben és a házak kör­nyékén helyezték el. Most már rend szeresen etetik a madarakat, öröm­mel jelentették be a tanító bácsi­nak, hogy a légpuska használatról áttérnek a rendszeres madárvéde­lemre. Nagy gondossággal biztosít­ják a cinkék téli eleségét, mert már az iskolán megtanulták, hogy fő­leg a gyümölcsfa rovarkártevőinek esküdt ellensége a cinke.

Next

/
Thumbnails
Contents