Tolna Megyei Népújság, 1958. január (3. évfolyam, 1-26. szám)

1958-01-01 / 1. szám

Rajtunk is múlik, milyen! lesz az új esztendő Művészi kivitelw^ialvédőket terveznek Bonyhádira „Boldog újesztendőt kívánni jöt­tem én ..mondják a szokásos kö­szöntőben a gyerekek. Boldog esz­tendőt kívánnak egymásnak a fel­nőttek is. Szép évről évre megis­métlődő szokás. Az idén azért több ez a jókír^nság szép szokásnál. Több, mert a néhány órával ez­előtt elbúcsúztatott ó-esztendőben valóban megtanultuk, hogy minden­ki a maga szerencséjének, boldog életének is kovácsa. Mi volt az,1 ó-ejsatendő egyik nagy ajándéka? Az, hogy egy levert ellenforradalom maradványait fel­számoltuk, sikeres utat tettünk meg a gazdasági, politikai, kulturális, nemzetközi helyzetünk konszolidá­ciójának útján. Elértük az október előtti termelési szintet, népünk élet színvonala magasabb, mint valaha is volt: sokkal magasabb, mint 1938. ban és magasabb mint 1956-bari. Ezt természetesen egyedül sóba nem érhettük volna el olyan körül­mények között, mint 1957 ránk. kö­szöntött. Egy évvel ezelőtt % in­flációtól, a nagyméretű munkanél­küliségtől tartottunk. Nem követke­zett be, most a szociálist^ országok népeitől kapott nagyarányú gazda­sági segítség mellett ä magyar dol­gozók áldozatos, öntudatos munká­jának köszönhető. Megtanultuk sa­ját tapasztalatainkon keresztül mit jelent a testvéri népek segítsége, a proletárinterna.cáonalizmus, meg. tanultuk be - i ni saját munkánkat. Talán ez ■ >11 i legszebb ajándéka 1957-nek. Jcjg^al búcsúztattuk tehát az ó-évet és remények közepette kösz» , /et. Mit tartogat az új év számunkra — nem tudjuk, legalább js nem is­merjük teljes mértékben^ Mert né­hány dolgot — éppen a szocialista tervgazdálkodásból adódóan — elöro tudunk. így például tudjuk, hogy a hároméves tervben tovább emelke­dik népünk életszínvonala, meg­kezdjük népgazdaságunk helyes arányainak kialakítását, előre ha­ladunk a szocializmus építősében. Mit kívánunk az új évben? En­nek a kívánságnak széles skálája van. Első helyen áll a béke, amely népűn - és emberiség egyetemes érdeke. Népünk, amely két világ­háborúban óriási veszteségeket szén vedett. Alig van család, ahol nem volt áldozat a két háború alatt. Kí­vánjuk, hogy a nemzetközi feszült­ség a nagyhatalmak kormányfői ta­lálkozása nyomán enyhüljön. Egységesen követeljük az atom- és hidrogénfegyverek kísérleti rob­bantásának beszüntetését, haszná­latának és előállításának betiltását Kívánjuk, hogy ez az év hozza meg a békés egymásmellettélés diadalát, a szocialista és a kapitalista világ- rendszer gazdasági versenyét. A béketábor országai bíznak saját erejükben, gazdasági lehetőségeik­ben. s mindenekelőtt önmagukban. Minden előfeltétel megvan ahhoz, hdgy a békés versenyben történel­mileg rövid idő alatt elérjük és túl­szárnyaljuk a kapitalizmust. Még fülürikbg cseng az éjféli vi­dám pohárköszöntők hangja, amint bort, búzát, békességet kívánnak egymásnak az emberek. Ne feled­jük, jórészt rajtunk múlik milyen lesz az új esztendő. Az Idén már az üz­letekben lehet majd vásárolni a Bonyhádi Zománc- gyár táblaüzemé- be,n készülő, fest­mény-szerű képek­kel, mintákkal dí­szített zománcozott falvédőkből. Ké­pünk az üzem raj­zolóműhelyében ké szült, ahol Koll- mann Jenő ipar­művész, Rózsa Anna és Fleisz Ju­dit rajzolók keze alatt „születnek’“ a szebbnél szebb minták. BEDASZs 1958-ban az áramszolgáltató vál­lalat munkásai 30 kilométer elosztó­hálózatot. bővítenék. 88 kilométer (Vezetéket felújítanak, hat tsz-t és Szárazd községet villamosítják. I Paksi Konzervgyárban 1,120.000 mm zöldborsót 1,000.300 &úm bsf üet 2,O0OJßß adag imü 1.500.000 festeres úm meggyet készítenek TOLNA CTP' ViLAG PROLETÁRJAI EGYESÜLJETEK' Az. idén főleg az üveges áruk ké­szségére térnek át. A termékek nagy- részit üvegekbe rakják el és úgy hoz- záht majd forgalomba. Gépesítik majd az anyagmozgatást is. Helyi tervek alapján — melyeket a gyár újítói dolgoztak ki — kisvasúthálózattal építik be a gyár területét. A gyár karbantartói egy mozdonyt készíte­nek autómotorból a vontatás lebo­nyolítására. nyiségű ecetes és hordós uborkát i* készítenek. Nagyon kedveltek a paksi meggy­borok is. Úgy tervezik, hogy az idén hetven vagon meggybort készítenek. A hetven vagon meggyborból, másfél- millió félliteres üveget töltenek meg és úgy hozzák majd forgalomba. A fenti adatok nem véglegesek. Ehhez még hozzá kell számítani több vagon káposzta, zöldség, gyümölcs konzerválását is. Mint a számokból kiderül, az idén sokkal több befőttet adnak a kereskedelemnek a paksi kerzervgyáriak, mint az elmúlt év­ben. Az ügyeletes távirász 0 órakor megállt egy pillanatra, félbehagyta a szolgálati közlést, és a Morze táviró billentyűjén ő is lekopogta a szom­széd állomások távirászainak: BUÉK Péter Margit, Bátaszék. Több gyermekruházati cikk készül Minden olvasójának BOLDOG UJESZTENDÖT KÍVÁN a Tolna megyei Népújság Szerkesztősége és Kiadóhivatala Több mint négy millió forinttal nő az idén a megye kisipari szö­vetkezeteinek termelése az 1957- es évhez viszonyítva. — E je­lentős összegnek legnagyobb részét a- most még hiánycikként szereplő áru­féleségek termelése teszi ki. így pél­dául a Dunaföldvári Cipész KTSZ mintegy négyezer párral több gyer­mekcipőt fog gyártani, mint tavaly. Sokkal több gyermek alsó- és felső ruházati cikket gyártanak a szövet­kezetek a kereskedelem részére, mint az elmúlt évben. Néhány tavaszi újdonság a kis­ipari szövetkezetek terveiből: A Regölyi Vegyes- valamint a Ta­mási Ruházati és Szolgáltató KTSZ rövidesen megkezdi ballcnanyagból készülő újjas mellények (lemberd- zsekek) és esőkabátok gyártását. A Szekszárdi Építőipari KTSZ-nél fél­millió forintot fordítanak üzembő­vítésre, új szakipari részlegek — köztük kádár részleg — létrehozá­sára. PLASZTIK RETIKÜLÖK SOROZATGYÁRTÁSA CSEH­SZLOVÁKIÁBAN A csehországi napajedlei Fatra- gyárban állítják elő a világszerte ismert különböző csehszlovák plasz­tik gyártmányokat. Tekintettel a plasztikáruk nagy keresletére, ebben az évben tovább folyt a Fatra-üzem gépesítése és automatizálása. Az év folyamán több, mint 10 félautomata és teljes automata gépet állítottak be a termelésbe. A legkorszerűbb auto­mata gépek segítségével a közelmúlt­ban például megvalósították a női plasztik retikülök sorozatgyártását, úgyhogy az üzem nemcsak a hazai, hanem a külföldi igényeket is kielé­gíti majd jóminőségű, tetszetős női retikülökkel. "—^^^^^^mmmm»mmioooooo«iooix»ooil(»oocoooooooooo<ioooooi 0OOOOOOQOOOOOOOOOOOC Hazánkban ezideig élelmiszeripari pektint nem készítettek, a konzerv­gyárban egy új pektinkészítő üzemet építettek. Több éves kutatómunka előzte meg az új üzemrész felépíté­sét, a technológia kialakítását. — Az idén megkezdik a konzervgyárban az élelmiszeri pari pektin üzemszerű ter­melését. Az évi végleges tervszámokat még nem kapták meg a gyárban. A tájékoztató tervek szerint annyi zöld­borsót konzerválnak, hogy 1,120.000 ember egyszeri étkezésére elegendő lenne. Egymillió adag gyümölcsbefőtt készítése is szerepel a tervekben. Ha­talmas mennyiségben készítenek jamet is. A számítások szerint a termékből több, mint kétmillió adagot lehetne készíteni. Belföldön és kül_ földön is nagyon kedvelt a konzerv­gyár csemege uborkakészítménye. Az idei termés, ha jó lesz akkor négy­millió adagnak megfelelő mennyisé­get készítenek, ezenkívül nagymeny­A próbaüzemeltetés után szerelők ellenőrzik % fléTiíTfrüzem gépeit. Át % m $} V-\ & IH. évfolyam, 1. szám. MA 10 OLDAL. ÄRA 60 FILLÉR. Szerda, 1958 január i. Televíziós relé-állomás Szekszárdim A megyében egyre nagyobb az ér­deklődés a televízió iránt. Ez az új esztendőben minden bizonnyal foko­zódni fog, hiszen hamarosan üzembe, helyezik a szabadsághegyi nagyteL jesítményű új adóállomást, ezáltal a megyében is megjavulnak a vételi le­hetőségek. A szekszárdi RAVEL kirendeltség már hónapok óta készül erre. Jelen­leg mintegy 100 televíziós készülék működik a megye területén, de ez évben valószínűleg ennek többszö­rösét szerelik fel. A RÁVEL-nél szeptember óta tanfolyamon képezik ki televíziós szakemberekké a rádió- műszerészeket, a tanfolyam hallga­tóiból két szerelő és service-brigádot alakítanak. Felállítják majd a Kál­vária hegyi relé-állomást is, amely­nek berendezése még a tél folyamán elkészül. A térmérést már elvégez­ték, a mérés eredménye szerint lehe­tővé válik majd nem csak a buda­pesti adás vétele, hanem a gráci és esetleg a belgrádi adót is „behozzák“’ illetve felerősítik. I Az idén 120 autórádiót készítettek és szereltek fel, jövőre ennek több mint kétszeresét készíti el az autó- rádiós-brigád.

Next

/
Thumbnails
Contents