Tolna Megyei Népújság, 1957. szeptember (2. évfolyam, 205-229. szám)

1957-09-01 / 205. szám

TOLNA MEGY** (.ÖTiyvta VILÁG PROLETÁRJAI EGYESÜLJETEK! yiisií' te®1­# II. évfolyam. 205. szám. ARA: 50 FILLÉR TANÁCSOK LAPJA Vasárnap, 1957 szeptember 1. TILTAKOZÁS! fl mázai kommunista bányászok példamutatása a bányásznapi versenyben A mázai kommunista bányászok legutóbbi taggyűlésükön úgy határoz tak, hogy üzemüket — a bányász­nap megünneplése jegyében — hozzá­segítik a 110 százalékos augusztus havi tervteljesítéshez. A kommunisták a taggyűlés dönté­sének szellemében élére álltak a munkának. Sipos István vájár munka helyét rosszabb viszonyokkal rendel­kező munkahellyel és gyengén dol­gozó csapattal cserélte fel. A Sípos-brigád az új munka­helyen egyötödével növelte a teljesítményt és 150 százalékos havi tervteljesítéssel első a má­zai fejtési csapatok versenyé­ben. A pártszervezet úgy osztja el a kommunista bányászokat, hogy min­den munkahelyen képviselve legyen a párt segítő, előrevivő ereje. Szép példát mutatnak Zádori Sándor, Csorna László és Németh János — akik gyenge teljesítményű csapatnál kaptak beosztást — és akiknek nagy részük van abban, hogy a brigád munkája már felfelé ível. { A mázai kommunista bányászok példamutató munkája sikeresen járult hozzá az üzem esedékes havi 112.9 százalékos tervteljesí­téséhez és ahhoz, hogy Máza és Komlói Szénbányászati Tröszt hét üzeme közül az első helyet foglalja el a bányásznapi ver­senyben. Máza ezzel egyben túlhaladta minden eddigi eredményét. A tervezettnél 30000 métermázsával több kenyérgabonát adtak el az államnak Tolna megyében A Tolna megyei Terményforgalmi Vállalat statisztikusának legújabb jelentése szerint eddig közel 2000 vagon búzát és 210 vagon rozsot vásároltak fel a megyében a vállalatnak és a földművesszövef­kezeteknek a kezelésében levő állami magtárak körzeteiben. A megyében minden gabonafajtából többet vásá­roltak fel a tervezettnél. Búzából ter­vezett 1677 vagon helyett közel 2000 vagont, ezen belül a szabadfelvásár­lásként tervezett 260 vagon helyett 398 vagonnal vásároltak fel nagyré­szét előzetes szerződéssel lekötve a termelőszövetkezetekkel és egyéni gazdákkal. Rozsból 40 vagon volt a szabadfel­vásárlási terv, s 56 vagonnal vásárol­tak fel eddig. Adógabona és egyebek címén — a szabadfelvásárlással együtt — 210 vagon rozsot vettek át a megye magtáraiban. Tolnában összesen 30 000 méter­mázsával több kenyérgabonát adtak el a termelőszövetkezetek és egyéni­leg dolgozó parasztok az államnak, mint amennyire maga az állam szá­mított. A ssocialixmus építésének útjáról soha le nem térünk Ml, a Pécsi Cementáruipari Vállalat dombóvári üzemének dolgozói tilta­kozunk, hogy az ENSZ rendkívüli közgyűlésén megtárgyalják a hír­hedt ötös bizottság magyar üggyel foglalkozó jelentését. • Vér folyik Algériában, Ománban és Ciprus szigetén, angol és ame­rikai imperialisták katonái ontják a szabadságukért küzdő arab és más népek vérét. Az ENSZ azonban úgyszólván semmit sem tesz az im­perialista hatalmakkal szemben, — ugyanakkor hazánk belügyeibe dur­va módon beavatkozva, magyar kér­dést kovácsol hazug vádak alapján. Az ötös bizottság jelentésének napirendre tűzése durva támadás békeszerető népünk ellen. Ezzel az üggyel az imperialisták el akar­ják terelni a figyelmet algériai és ománi gaztetteikről és ezért táma­dást indítanak a szocialista tábor országai, elsősorban a Szovjetunió ellen. Elítéljük, hogy az ENSZ-et külön­féle zavarkeltések eszközére hasz­nálják fel a nyugati imperialisták. Követeljük, hogy az imperialista államok által sugalmazott „n agyar kérdés”-t vegyék le a napirendről, mert az senki másra nem tartozik, mint a magyar népre és annak tör­vényes vezetőire. Bárhogy is fáj az imperialisták­nak és a szolgálatukba szegődött hazaárulóknak — Magyarország nem lesz a háborús gyújtogatok országa. Hazánkban ma a munkások és parasztok az ország gazdái. Sikere­sen építik a szocializmust és erről az útról soha nem térünk le! Egyhavi fizetést kapnak nyereségrészesedésként a teveli traktorosok PÉCSI CEMENTÁRU1PAR1 VÁLLALAT dombóvári üzemének 240 dolgozója. Tolna megye tíz gépállomása kö­zül egyedül a teveli gépállomás dol­gozott az év első . hét hónapjában nyereségesen. A teveli traktorosok minden költségnemnél megtakarítás­sal dolgoztak. Egy normálholdnak megfelelő munka elvégzéséhez a terv 21.88 forint értékű üzemanyag fel- használását biztosította számukra, 3.20 forint értékű üzemanyaggal azonban kevesebbet használtak fel egy-egy normálhold elvégzé­séhez a tervben megadott meny- nyiségnél. Az ugyanolyan területi adottságok­kal és géDi erővel rendelkező szom­szédos bonyhádi gépállomás 26 66 fo­rint értékű üzemanyag felhasználá­sával végzett el egy-egy normálhold­nak megfelelő munkát. 2 fillér hijján nyolc forinttal drágábban, mint a te- veliek. Amíg Tevelen alig egy és egynegyed forint rezsi költség terhel egy-egy normálhold munkát, addig a bonyhádi gépállomáson pontosan 4.25 Érdekes programja van az IBUSZ szekszárdi fiókjának szeptember hó­napra — a kirándulók örömére. Szep­tember 8-án indít egy különvonatot Harkányfürdőre. A vonat Tolna-Mözs vasútállomásról indul. Szekszárdiról egy budapesti kétnapos társasutazás is szerepel az IBUSZ tervében. Ezt a TTIT-vel szervezik és szeptember 21-én indul a kirándulóknak ez a cso­portja a fővárosba a délutáni fél né­gyes vonattal. A kirándulók az Erzsé­forint az egy normálholdra jutó rezsi költség. A Gépállomások Megyei Igazgatóságának a véleménye sze­rint ez a magas rezsi költség a sok és felesleges autózgatásból ered. Innét adódik, hogy a bonyhádi gépállomás több mint 152 000 forint veszteséggel dolgozott az év első hét hónapjá­ban, míg a teveli gépállomás 287 000 forint nyereséggel dolgozott ugyanebben az időben. Ebből a nyereségből már egyhónapi fizetésnek megfelelő részesedést kap­nak a teveli gépállomás dolgozói az évvégén, ami dolgozónként átlagosan 2000—2000 forintot tesz ki. Jellemző a két összehasonlított szomszédos gépállomás munkájára, hogy amíg a teveliek már augusztus 20-rp teljesítették az egyesített ta­vaszi—nyári tervüket, addig a bony­hádiak most igyekeznek befejezni tervüket. bet-szállóban lesznek elhelyezve. Más nap délelőtt operaelőadást tekintenek meg a kirándulók, délután városnézés lesz, utána pediig labdarúgómérkőzés­re megy a csoport. Ezen a társas kiránduláson már csak azért is érdemes résztvenni a kirándulóknak, mert anyagilag job­ban járnak, mintha egyénileg utazná­nak. Operajeggyel, szállással együtt a részvételi díj 118 forint. A jelentés célja a Szovjetunió és a népi demokráciák rágalmazása A Földművesszövetkezetek Tolna megyei Szövetkezeti Központja dol­gozói tiltakozunk az ENSZ ötös bi­zottsága által összeállított jelentés megtárgyalása ellen, mert a jelen­tést az ellenforradalomban részt­vevő, hazaáruló személyek vallo­másaiból állították össze, akiknek célja a Szovjetunió és a népi demo­kráciák rágalmazása, a figyelmet el­terelni a leszerelést következetesen követelő szovjet javaslatról, Nyugat- Németország atom és egyéb háborús előkészületeiről. Visszautasítjuk az ötös bizottság megállapítását, miszerint az októ­beri fegyveres felkelés spontán jel­legű volt. Ez tudatos hazugság, mert aZ ellenforradalmat a hazai reakciós erők, a külföldi imperialista ügynö­kök irányították és látták ej fegy­verekkel. Miután az ellenforradalmat a dolgozók által elismert kormá­nyunk a nép széles rétegei érdeké­ben a szovjet fegyveres erők segít­ségével szétverte, az imperiatisúa hatalmak fokozott támadást folytat- I nak politikai síkon népköztársasá­gunk ellen, amely belügyeinkbe való beavatkozás durva formája. Követeljük, hogy a „magyar ügy" helyett a leszerelést, az ománi és algériai helyzetet tárgyalja az ENSZ. Társasutazás Budapestre A MAI SZÁMBAN: Iskolások köszöntése Még egyszer az intrikáról A munkásélet krónikása Emlékezés a kötesd! csatáról Földművesszövetkezed Élet Rádióműsor Fegyelmez a Szekszárdi SC A Kreml látképe, el ötté a Moszkva folyó. Moszkva legszebb szállodája a 30 emeletes Hotel Ukrajna. A mezőgazdasági és ipari kiállítás bejárata.

Next

/
Thumbnails
Contents