Tolna Megyei Népújság, 1957. június (2. évfolyam, 127-152. szám)

1957-06-01 / 127. szám

TOL™* "”€1E! VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! fal r, II. ÉVFOLYAM, 127. SZÁM. ARA: 50 FILLÉR SZOMBAT, 1957 JÚNIUS 1. Pedagógusnapi ünnepségek Szekszárdim Holnap a pedagógusokat ünnepli az egész ország. Az idén a Hazafias Népfront, a Nőtanács, az ifjúsági szervezetek, tanulók, felnőttek, szü­lők gyermekek együttesen készítették elő ezt az ünnepet, a pedagógu­sok számára, akik a szülőkkel együtt nevelik az új nemzedéket. Az előző évekhez képest az lesz új a mostani pedagógusnapi ün­nepségekben, hogy azokat iskolánként, óvodánként rendezik meg, mert az így sokkal bensőségesebb, meghittebb, mint a múlt években lezajlott nagy, reprezentatív jellegű ünnepek. A pedagógusok, szülők, gyermekek sokkal közelebb kerülnek így egymáshoz. Szekszárdon ma és holnap rendezik meg a Pedagógus Nap-ot. Az ünnep bevezetője lesz a megyei tanácsnál ma délelőtt sorrakerülő foga­dás, amelyen a megyei tanács elnöke, Tuska Pál elvtárs adja át számos pedagógusnak a miniszteri kitüntetéseket, a kiváló nevelőmunka jutal­maként. A kitüntetett pedagógusokat a szülők, iskolások óvodások kül­döttsége köszönti. Ezután kerül sor az iskolákban megtartandó ünnepségekre. A Köz- gazdasági Technikumban ma délben, az általános gimnáziumban holnap vasárnap tartják a pedagógusnapot. Az általános iskolák ma délután hat órakor tartják meg az ünnepséget, amelyen a tanulók, a szülők kö­szöntik a pedagógusokat. Ezt követően este 7 órakor a városi kultúrházban látják vendégül a pedagógusokat és családtagjaikat, és előadást rendeznek tiszteletükre. Az előadás során fellép a sárpilisi népi együttes is a „Volt egyszer egy király’“ népi játékkal és más műsorszámokkal. Nyolcezer forint jutalom a Bonyhádi Zománcmű dolgozóinak A Bonyhádi Zománcművek dolgo­zói az elmúlt negyedévi eredmé­nyes munkájuk jutalmaként a Bel­kereskedelmi Minisztériumtól nyolc ezer forintot kaptak. A vállalat ve­zetősége június 2-án a gyár dolgozóit vacsorán vendégeli meg ebből az ősz szegből. A vacsora érdekessége, hogy Csatári Miklós, a vállalat igazgatója a dolgozóknak elmondja, hogy a gyár az alapítás évétől 1909-től mint fejlődött, s milyen nevezetesebb eredményeket értek el, valamint a gyártmányok technológiai kidolgozó, sának fejlődését ismerteti. A va­csora után táncmulatságot rendez­nek. Aratásig meg tudok kapálni 260 holdat Beszélgetés Szoboszlai Dezső traktorossal Mikor a helyszínre értünk mun­karuhában, konyákig olajosán talál­tuk Szoboszlai Dezsőt, az Alsópéli Állami Gazdaság egyik kiváló zeto- rosát. Az utolsó simításokat végezte gépén és mindjárt elöljáróban beje­lentette, délután meg szeretné kez­deni a kapálást. — Bizony, kapál­jatok is Dezső, mert „megesz” a gaz mindent, — szólt közbe Somogyi elvtárs az állami gazdaság egyik agronómusa. Csakugyan az a helyzet, hotjy az utóbbi napok szokatlanul esős idő­járása hátráltatta a kapálást, any- nyirp, hogy az Alsópéli Állami Gazdaságban a közel 2000 hold kapálni valóból még alig végeztek el valamit. S csak úgy tudják, biz­tosítani a kapásnövények jó termé­sét, ha a zetorosok a közeli hetek­ben alaposan rákapcsolnak, kiesés nélkül dolgoznak. Szoboszlai Dezső a traktoros érzi, hogy milyen felelősségteljes mun­ka a kapálás, s tudja, hogy bíznak az állami gazdaság vezetői a zetoro- sokban, azt várják tőlük, hogy mun­kájuk legjavát adják a következő napokban. — Én öt éve ülök Zetoron, nem dicsekvésbői mondom, de még ez- ideig mindig jól dolgoztam, keres­tem is. Most is az a tervem hogy a 65 hold kukoricát, amely itt van az üzemegységben, aratásig leg­alább négyszer megkapálom. Én bí­zok abban, ha az időjárás közbe nem jön, ezt el is tudom végezni. El is kell végeznem, mert különben nagyon alacsony lesz a keresetem. Ha az aratás ideje elérkezik, akkor pedig már nem kapálhatok, mert aratok. Ezért a Traktoros Nap tiszte­letére megígérem, hogy a 260 hold kapálást elvégzem az aratás meg­kezdése előtt. Szeretném, ha az ál­lami gazdaságok többi zetorosai is hasonlóképpen vállalnák, hogy tő­lük telhetőén és a területtől függően annyit kapálnának meg, hogy ne le­gyen a gazdaság területén gyomos kapásnövény — mondotta Szo­boszlai Dezső és az égen úszkáló felhőkre tekintve, megjegyezte: — Talán megjavul az idő, nem lesz olyan sok eső, kezdhetjük a ka­pálást, Szoboszlai Dezsőnek igaza van. Az állami gazdaságokban csakugyan úgy tudják biztosítani a kapásnö­vények terméshozamát, ha aratásig egy-egy kapálógép legalább 200 hold kapálást elvégez. S most arra volna szükség, hogy Szoboszlai Dezsőhöz hasonlóan minden traktorvezető számbavenné a lehetőségeket, s a Traktoros Nap alkalmával megfo­gadná, hogy aratásig legalább 200 hold kapálást elvégez. Leányszállást rendeznek be a Tnlnai Selyemfonógyárban Az elmúlt három hónap alatt több minit háromszáz új dolgozót vettek fel a Tolnai Selyemfonógyárban. Az új dol­gozók betanítása sikeresen halad, s már közülük nőm egy a régebbi dolgozók tel­jesítményét. illetve keresetét is eléri. Moist a vállalat vezetősége úgy tervezi, hogy még otthonosabbá teszi az új dol­gozók életét azzal, hogy egy leányszállást szerveznek, ahol a bejáró dolgozók lak­hatnak majd. Ezzel az új dolgozók ke­resete is növekedni fog, hisz a mostani viszonyok szerint egy-egy dolgozó a községben szállásért havonta 120 forintot fizet. Kit igazoltak ai események Értónyben? (3. oldal) Legyen bőséges jóminőségű takarmány (3. oldal) Tolna asztaliteniszezőinek győzelme (4. oldal) Hatezer forint megtakarítás — vízből A fél fahi építi — a tanítónő kását Nagyszerű megnyilvánulása volt a képen látható esemény a közös segí- teniakarásnak, az emberek összefogásának. Az elmúlt héten Nagydoro- gon több mint 69 ember gyűlt össze özv. Gaál Endréné tanítónő épülő házánál, hogy segítségére legyenek. Nők, férfiak, öregek, fiatalok álltak neki a munkának, s ahol reggel még csak az alapozás volt meg, ott estére már egy két szoba-konyhás ház falai emelkedtek. — Gaál End­réné már húsz éve él Nagydorogon, azelőtt a férje is itt tanított, szere­tik a községben. Volt tanítványok és jelenlegi tanítványainak szülei jöt­tek el, hogy segítsenek az egyedülálló asszonynak. Meg kell még mon­dani, az emberek segítsége nemcsak ebből állt, bár ez is szép példája volt a megbecsülésnek és összefogásnak. A házépítés előkészületeinél a nagydorogiak társadalmi munkával 250 kocsi földet hordtak az építke­zéshez. A szekszárdi vágóhídiról eddig nem használták fel semmire sem a kc.ndenz vizet. A vágóhíd lelkes újí­tói megoldották a kondenzvíz fel- használásának lehetőségét, és ezzel a módszerrel évente mintegy hatezer forintot takarítanak meg csupán a vízdíjból. Ehhez még hozzájön a széntakarékosságnál elért eredmény Í9i GYERMEK SZÉPSÉGVERSENY 1957 NAGY ANIKÓ Bonyhád. BORBÉLY AGNESKA Bikács. KISS GYUSZIKA Kocsola. VECSEI LAJOSRA Szekszárd. NYERS MAGDUSKA Dombóvár.

Next

/
Thumbnails
Contents