Tolna Megyei Népújság, 1957. március (2. évfolyam, 51-77. szám)

1957-03-01 / 51. szám

TOLNA MEGYEI A Magyar Szocialista Munkáspárt í ideiglenes Központi Bizottságának határozata szerrezeti és személyi kérdésekben II. fiYFOLYAM, 51. SZÁM. ARA: 50 FILLÉR PÉNTEK, 1957. MÁRCIUS 1. 0 A Központi Bizottság elhatározta a 1 párt vezető szerveinek megerősítését. > Az Ideiglenes Központi Bizottságot * 14 taggal, az Intéző Bizottságot 2 tag­* gal kiegészítette. Az Intéző Bizottság * mellett megszabott hatáskörrel létre­hozta a Központi Bizottság öt tagú Titkárságát, valamint öt tagú Központi Ellenőrző Bizottságot. A ve­zetőszerveket újonnan beválasztott elv társakkal kiegészítve, az alább M zölt összetételben erősítette meg: A Magyar Szocialista Munkáspárt ideiglenes Központi Bizottságának ülése A Magyar Szocialista Munkáspárt ideiglenes Központi Bizottsága 1957. február 26-án üléSf. tartott. A Központi Bizottság Kádár János és Kiss Károly elvtársak előadói beszédei alapján megtárgyalta az 1,Időszerűi kérdések és feladatok, valamint a 2. Szervezeti és személyi kérdések című napirendi pontokat. A két napirendi pont együttes tárgyalása során az előadókon kívül 17 elvtárs szólalt fel. A Központi Bizottság a napirendi pon­tokkal kapcsolatban több határozatot hozott. A Magyar Szocialista Munkáspárt ideiglenes Központi Bizottságának határozata az időszerű kérdésekről és feladatokról A Központi Bizottság megállapít­ja, hogy az ellenforradalmi erőkkel folytatott szakadatlan harc közben, a decemberi párthatározat végrehaj­tása eredményeként, jelentős sikerek születtek mind a politikai, a gazda­sági és kulturális élet, mind a párt- és a tömegszervezetek fejlesztése terén. I. A párt építése A proletárdiktatúra, a népi demo­krácia vezető erejének, a pártnak épí tése alapjában véve egészséges és ki­elégítő ütemben halad előre. Párttag­ságunk jelenleg heti átlagban il—12 ezer fővel növekszik és túlhaladta a 190 ezret. A városi pártszervezeteken kívül az ország falvainak 75 százalé­kában megalakult a pártszervezet; a párt alapszervezeteinek száma lénye­gesen meghaladta a 8 ezret. A párt központi lapja, a Népszabad ság, hétköznap 620 ezer, vasárnap 690 ezer példányszámban jelenik meg, az egyéni előfizetők száma elérte a 250 ezret. ~ A párt rendezvényeit általában a magasfokú látogatottság, az élénk, szabad elvi és építőjellegű vita, az üres, sablonos vonások eltűnése, a harcos hangulat és egység jellemzi. A párt egészséges fejlődését első­sorban azzal értük el, hogy élesen elhatároltuk magunkat a Nagy Imre —Losonczy-féle pártellenes csoport­tól, szilárd és megalkuvás nélküli harcot folytattunk mindazok ellen, akik megkísérelték e káros végered­ményében az ellenforradalom céljait szolgáló politika felújítását pártunk­ban. Visszavertük azt az ellenforradalmi támadást is, amelyet a „sztálinizmus“ „rákosizmus“ hamis jelszavával indí­tottak pártunk ellen, azzal a céllal, hogy a párt újjászervezését gátolják, a becsületes, aktív kommunistákat befeketítsék és üldözzék. A pártépítés eredményei továbbá annak a határozottságnak köszönhe­tő, amellyel Központi Bizottságunk fellépett és fellép a szektás politika veszélye ellen is. E veszély leküzdése érdekében biztosítottuk a vezetőszer­vek megfelelő személyi összetételét, hathatós intézkedéseket tettünk a belső pártdemokrácia érvényesülésé­re, a párt tevékenységének az önkén­tes társadalmi munka alapjára való helyezésére. A függetlenített pártap­parátus létszámát 64 százalékkal csők kentettük. Politikánk szilárd elvi alapokra való helyezésével s következetes gya­korlati keresztülvitelével sikerült biz­tosítani pártunk elvi, politikai és szervezési egységét. Ennek eredmé­nyeként sikerült elérni azt is, hogy pártunk vezető szerepe a Magyar Népköztársaság állami és társadalmi életében mind hatékonyabban érvé­nyesüljön. A pártegységért való elvi harc, a proletárdiktatúra erősítése s a párt vezető szerepének biztosítása a jövőben is minden kommunista első és legfontosabb kötelessége. Az elmúlt két és fél hónap sikerei­ről szólva, nem hallgathatunk a párt- munka azon gyengeségeiről sem, amelyek az általános fejlődésen belül megmutatkoztak s a további egészsé­ges fejlődést fékezik. Határozottan elítéljük egyes párt­tagjainknál megnyilvánuló elzárkózó magatartást az értelmiségi dolgozók­kal, úgyszintén a munkástanácsokkal szemben, mint káros és szektás hibát. Elítéljük azt a szektás nézetet is, mely szerint, „akik eddig nem lép­tek be a pártba, azokra már nincs is szükség.’1 Az MDP-nek azokkal a volt tagjaival szemben, akik eddig nem léptek be a pártba, türelmes, elv társi és baráti viszonyt kell terem­teni; az MSZMP-t az MDP volt tag­ságának túlnyomó részével a szocia­lizmus győzelméért vívott hosszú és eredményes közös harc kötelékei fű­zik össze. A volt MDP-tagok *íözül ..akik 1957. május 1-ig felvé­telre jelentkeznek, régi párttagsági idejük elismerésével kell felvenni a pártba. Ez után az időpont után csak mint új tagok kérhetik felvételüket. A Központi Bizottság élesen elítéli az olyan helyenként megmutatkozó elvtársiatlan és intrikus magatar­tást, mely mindenáron és mindenki­ben hibát keres. Ezt egészségtelen, vagy éppen a párt növekvő ereje és egysége láttán elkeseredett ellenfor­radalmi elemek szítják kívülről. Komoly fogyatékossága a pártépí­tés eredményeinek az, hogy viszony lagos lemaradás mutatkozik néhány budapesti és vidéki üzemben, egyes értelmiségi pártszervezetek fejlődé­sében és a kisebb falvak pártszer­vezeteinek építésében. Pártmunkánk komoly fogyatékos­sága volt az is, hogy a pártszerve­zetek rendszeres központi irányítása gyenge -volt. As MSZMP Központi Bizottságának tagjai: 1. Aczél György építőmunkás, vállalati igazgató, 2,1 Apró Antal építőmunkás, ipar ügyi miniszter, 3. Benke Valéria tanítónő, a Rádió alelnöke, 4. Biszku Béla szerszámlakatos, párt munkás, 5. Cservenka Ferencné textilmunkás, pártmunkás, 6. Dabronoki Gyula sütőipari munkás, vállalati igazgató, 7. Dögéi Imre földműves, földművelésügyi miniszter, 8. Fehér Lajos újságíró, pártmunk ás, 9. Fock Jenő műszerész_ a SZOT ti tkára, 10. Földes László asztalos, miniszter helyettes, 11. Friss István közgazdász, 12. Gáspár Sándor autószerelő, a SZOT főtitkára, 13. Gyenes Antal közgazdász, újsági ró, 14. Horváth Imre lakatos, külügymin iszter, 15. Kádár János műszerész, miniszterelnök, 16. Kállai Gyula újságíró, pártmunkás, 17. Kiss Árpád mérnök, a Tervhivatal elnöke, 18. Kiss Dezső szerszámlakatos, pártmunkás, 19. Kiss Károly bőripari munkás, pártmunkás, 20. K. Nagy Sándor kertész, a túrke vei Búzakalász Tsz elnöke, 21. Komócsin Zoltán kereskedelmi alkalmazott, pártmunkás, 22. Kossá István közlekedési alkalma zott, pénzügyminiszter, 23. Köböl József műasztalos, pártmunkás, 24. Major Tamás színművész, színház igazgató, 25. Marosán György sütőipari munká s, államminiszter, 26. Dr. Münnich Ferenc jogász, miniszterelnökhelyettes, 27. Németh Károly húsipari munkás, pártmunkás, 28. Nyers Rezső nyomdász, megbízóit minisztériumi vezető, 29. Pothornyik József bányász, trösz tigazgató, 30. Révész Géza nemesfémipari mun kás, altábornagy _ 31. Rónai Sándor kőműves, az országgyűlés elnöke, 32. Sándor József szűcsipari munkás, pártmunkás, 33. Sándor Kálmán kubikos, pártmun kás, 34. Somogyi Miklós építőmunkás, a SZOT elnöke, 35. Szurdi István textilmunkás, pártmunkás, 36. Tömpe István kárpitossegéd, miniszterhelyettes, 017 TTcii»rÄ flTriiln riv/4 T T O rfTT 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. Apró Antal Biszku Béla Fehér Lajos Kádár János Kállai Gyula Kiss Károly Marosán György dr. Münnich Ferenc Rónai Sándor Somogyi Miklós A Titkárság tagjai : Kádár János, a Központi Bizottság elnöke, Fock Jenő, a Központi Bizottság titkára, Kállai Gyula, a Központi Bizottság titkára, Kiss Károly, a Központi Bizottság titkára, Marosán György, a Központi Bizottság titkára. A Központi Ellenőrző Bizottság tagjai: Asztalos Géza vasmunkás, pártm unkás, Maróti Károly közlekedési alkalmazott, tanácselnök, Mózes Viktor szabósegéd, nyugdíjas, Dr. Neszvál Ferenc bőripari munkás, megbízott minisztériumi vezető, Péteri István textilmunkás, pártmunkás, II. A szocializmus erőinek összefogása A párt építésével párhuzamosan jelentős előrehaladás történt a szo­cializmus összes fő erőinek az ellen­forradalom elleni harcra való akti­vizálása és tömörítése terén. A küz­delem e célkitűzés sikeres és teljes megvalósításáért igen bonyolult po­litikai helyzetben indult meg és még távolról sem ért véget. Decembertől, miután az ellenfor­radalom nyílt erőit (a fegyveres osz­tagokat, s az október 23-a után gombamódra szaporodó fasiszta és egyéb burzscá restaurációs pártokat és szervezeteket) szétvertük, marad­ványukat pedig illegalitásba szorí­tottuk, a harc új szakasza kezdő­dött. Ismeretes, hogy az úgyneve­zett „területi“ és „központi“ mun­kástanácsok, a különböző „forradal­mi bizottságok“ valamint az író- és újságírószövetség becsületes tagjai tiltakozása ellenére, a valóságban a nyílt harcban vereséget szenvedett ellenforradalom rejtett állásai vol­tak. E szervezetek, közül egyesek feloszlatása, mások működésének felfüggesztése teljesen helyes intéz­kedéseknek bizonyultak. Az ellenforradalom erőinek teljes és végleges megsemmisítéséhez a proletárdiktatúra eszközeinek követ­kezetes és erélyes alkalmazása el­engedhetetlenül szükséges, de nem elegendő. A megtorló intézkedések mellett feltétlenül szükség van az ellenforradalom eszmei és politikai leleplezésére és elszigetelésére. A Magyar Népköztársaság meg­döntésére irányuló támadás során az ellenforradalom a főcsapást a proletárdiktatúra vezető ereje, a párt ellen irányította (a párt rágal­mazása, tekintélyének rombolása, a pártszervezetek, a pártházak, más pártintézmények feldúlása, a párttá gok megfélemlítése, üldözése és fizi­kai megsemmisítése), hogy ezután a szocializmus vezető nélkül maradt tömegeinek egy részét szembeállít­hassa a népi hatalommal, azaz sa­ját érdekével. Az ellenforradalom a régi pártvezetés által elkövetett hi­bák miatt a tömegek egy részében meglevő jogos elégedetlenséget fel­használva, a dolgozók osztályöntuda­tát soviniszta, nacionalista, revizio­nista, antiszemita és más burzsoá el. lenforradalmi nézetekkel igyekezett megzavarni a megtévesztett embe­reket tartalékerőként megnyerni s támadást indítani a népi államhata­lom ehen. Az ellenforradalom a kisajátított gyárosokon, földbirtokosokon, nagy kereskedőkön, kulákokon, a volt horthystafasiszta tiszteken, rendőr­tiszteken, csendőrökön kívül még december közepén is rendelkezett jelentékeny olyan tartalékokkal, melyek a megzavart és átmenetileg az ellenforradalom eszmei és politi­kai befolyása alá került rétegekből, kismértékben munkás- és parasztré­tegekből is, nagyobb mértékben egyes értelmiségi, még jelentősebb mértékben fiatal értelmiségi (egye­temista, diák) rétegekből tevődtek össze. Egyes dolgozó rétegek ideológiai megzavarását, a pért, a szocializmus erőinek megbénítását mindenek­előtt Nagy Imréék idézték elő anti- marxista, revizionista, valójában a proletárdiktatúra tagadását jelentő burzsoá-nacionalista, szovjetellenes nézeteikkel. Nagy Imréék a revizio­nista nézetekkel egy frontba kerül­tek az imperialista burzsoáziával, s október* 23-a előtt az ellenforradalom előőrseinek, a november 4-i fordulat után pedig utóvédéinek szerepét töl­tötték be. A szocializmus erőinek tömörítése az elmúlt két és fél hónap alatt azért haladt viszonylag gyorsan és sikeresen előre, mert a párt a töme­gek előtt nyíltan fellépett a Nagy Imre-csoport által képviselt revizio­nista nézetekkel szemben és magas­ra emelte a marxizmus—leninizmus a proletárdiktatúra, a proletár nem­zetköziség általuk elárult zászlaját. A közelmúlt eseményeinek meg­ítélésében a Magyar Szocialista Mun káspárt szervezeteiben elvi-politikai egység alakult ki. Párttagságunk egyre világosabban látja a Nagy Imre—Losonczy-csoport áruló tevé­kenységét és az a véleménye, hogy sikeres előrehaladásunk előfeltétele a jövőben is az lesz, hogy e csoport antimarxista nézeteit véglegesen felszámoljuk. Amilyen mértékben sikerült ezt a feladatot megoldani, olyan mértékben szabadítjuk fel a dolgozók megtévesztett rétegeit az ellenforradalom eszmei-politikai be­folyása alól, és tömörítjük őket újra a néphatalom védelmére és a szo­cializmus építésére. A revizionista nézetek elleni harc­ban indult meg, s folyik még ma is a munkásosztály régi szervezeteinek a szakszervezeteknek a megszilár­dítása. A párttól és a munkás-pa­raszt kormánytól „független“ szak- szervezetek, valamint a munkásál­lammal szembeni sztrájkjog reak­ciós követelését visszautasítottuk. A munkástanácsok jelentékeny része megalakulásuk után még hosz- szú ideig az ellenforradalom tarta­lékerőit képezte. A területi munkás tanácsok feloszlatása óta azonban a munkástanácsok általában komoly (Folytatás a 2. oldalon.) jr\ i nu cuv xvi jd V1 időd ciuciveueii a\ központi Bizottság elhatározza: i 1. A Központi Bizottság és az In-| ;éző Bizottság pártvonatkozású ha-i ározatainak végrehajtása s az ope-l ratív feladatok megoldása érdeké-1 jen létre kell hozni a Központi B:-' :ottság titkárságát. 2. Újból meg kell szervezni a( központi Ellenőrző Bizottságot, i ímely a párt sorainak tisztaságai relett őrködik. Működéséért a Köz-l jonti Bizottságnak felel. 1 3. Valamennyi pártszervnek a, pártmunka egyik legfontosabb fel-, ídataként meg kell kezdeni a rend-| szeres kádermunkát, az eddiginél i azonban lényegesen ikorlátozofttabb i íatáskörben. 1 4. A funkcionáriusok elméleti kép­zése érdekében hathónapos pártis-( cplát kell szervezni. ( 5. Az elméleti kérdések megfelelői ieldolgozásának elősegítésére meg i teli indítani a párt tudományos' olyóirátát: a Társadalmi Szemlét. 1 6. Központi előadássorozatot kell’ ndítani a legfontosabb elméleti kér-! lések tisztázására, a Nagy Imre—! Losonczy-féle csoport által képvi- j >elt, a marxizmus—leninizmust meg-1 íamisító revizionista nézetek és j isztályáruló politika leleplezésére, I íz októberi események helyes, < marxista-leninista értékelésének1 «dolgozására; ezen előadások alap-® ián széles körben helyi előadássoro-; tatot kell szervezni. 7. Elő kell készíteni és néhány ( lónapon belül össze kell hívni az jrszágos pártértekezletet a párt lelyzetének és feladatainak megtár­gyalása, a pártmunka új tapaszta-’ atainak megvitatása a párt vezető szerveinek megerősítése és véglege­rélíá'hnl Az Intéző Bizottság tagjai:

Next

/
Thumbnails
Contents