Tolnai Napló, 1956. augusztus (13. évfolyam, 180-205. szám)

1956-08-01 / 180. szám

NAPLÓ Világ proletárjai egyesüljetek ! TOLNAI AZ MDP TOLNA MEGYEI BIZOTTSÁGA ÉS Á MEGYEI TAKÁCS LAPJA XIII. ÉVFOLYAM, 180. SZÁM. ARA: 50 FILLÉR. SZERDA, 1956 AUGUSZTUS 1. r---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~\ ^IWh. ftz üz elsőrendű feludftt^ hogy u regi es új káderek összeforrjanak, hogy a harcokban megedzett régi és uj káderek együtt harcoljanak a Központi Vezetőség, a párt politikája érvényesítéséért.“ (Az MDP Központi Vezetőségének 1956. július 18—21-i ülésének határozatából) V. _______________________________T______________J Á kormány beszámolója az Országgyűlés előtt 1 i i 1 Hegedűs András elvtárs beszámolója Az országgyűlés első napján beszédet mondott Hegedűs András, a Minisztertanács el­nöke. — Nem egészen nyolc hónap telt el azóta, hogy a Miniszter­tanács beszámolt tevékenysé­géről az országgyűlésnek. E rövid idő alatt nagy fejlődés ment végbe hazánk politikai és gazdasági életében: tovább szilárdult népi de­mokratikus rendszerünk; a munkások, a dolgozó pa­rasztok és az értelmiségiek eredményes munkája nyo­mán jelentős sikereket értünk el az ipari és a me­zőgazdasági termelésben, s ennek hatása egyre in­kább érezhetővé válik né­pünk anyagi és kulturális szükségleteinek jobb ki­elégítésében, (külkereske­delmi helyzetünk megjaví­tásában, az egész népgaz­daság fejlesztésének meg­gyorsításában. — E sikerek továbbfejlesz­tésére, az előttünk álló fel­adatok eredményes megoldá­sára kedvező feltételt, bizo­nyos mértékig új helyzetet te­remtett a Magyar Dolgozók Pártja Központi Vezetőségé­nek július 18—21-i ülése azzal, hogy — helyesen alkalmazva a magyar viszonyokra a Szov­jetunió Kommunista Pártja XX. kongresszusa határoza­tait — nagy jelentőségű poli­tikai, gazdasági és kulturális programot adott egész szocia­lista építőmunkánknak. A Központi Vezetőség­nek a második ötéves terv irányelveiről hozott határoza­ta irányt mutat a kormány számára is a népgazdaság fej­lesztésében, a dolgozók anyagi és kulturális életkörülményei­nek megjavításában. A Minisz tertanács legutóbbi ülésén kö­telezte a minisztereket, az Or­szágos Tervhivatal elnökét és az országos földhatóságok ve­zetőit, hogy e határozat szel­lemében dolgozzák ki a rész­letes második ötéves tervet, amelyet még ez év decemberé­ben a Minisztertanács az or- ná cr gyű lés elé kíván terjesz teni. — A Magyar Dolgozók Pártja Központi Vezetősé­ge határozatai ismételten bebizonyították, hogy pár­tunk egész dolgozó né­pünknek hivatott vezető ereje. A Minisztertanács, mint a leg­felső államhatalmi szervünk­nek, az országgyűlésnek végre hajtó szerve, legfontosabb fel­adatának tartja, hogy gyakor­lati intézkedésekkel, tettekkel segítse pártunk Központi Veze tősége határozatainak valóra váltását. Ez vezetett bennün­ket a Minisztertanács műkö­déséről szóló beszámoló elké­szítésénél is. A Minisztertanács az elmúlt időszakban elsősorban a gaz­dasági kérdések megoldására összpontosította figyelmét. El sőrendű kötelességének tar­totta, hogy a termelés irányí­tásának megjavításával, maga­sabb színvonalú szervező-ve­zető munkával elősegítse a népgazdaság fejlesztése ütemé­nek a meggyorsítását, és ily módon biztosítsa a lakosság életkörülményeinek követke­zetes javításához szükséges anyagi feltételeket. Hazánkban, mint erősen iparosított országban, az ipar fejlődésének van a legna­gyobb jelentősége. A Minisz­tertanács, az országgyűlés által jóváhagyott 1956. évi népgaz­dasági tervnek megfelelően ,az elmúlt időszakban célul tűzte ki. hogy az ipart az ország adottságainak és szükségletei­nek messzemenő figyelembe­vételével fejlessze tovább. Ezt szem előtt tartva, a Miniszter- tanács az egyes iparágak fej­lesztésének arányát állandóan figyelemmel kísérte, arra tö­rekedett ugyanakkor, hogy meggyorsítsa az ipar műszaki színvonalának fejlesztését, az új gyártmányok termelésének bevezetését, az új, korszerű, technológiai eljárások alkal­mazását. A szocialista ipar első félévi tervét 2,2 százalékkal túltel­jesítette. Különösen ki kell emelnünk a szénbányászat­ban elért eredményeket. Az ipari termelés eredmé­nyei elsősorban hős mun­kásosztályunknak köszön­hető. Engedjék meg, hogy e helyről is tolmácsoljam a Minisztertanács forró köszönetét bányászaink­nak, kohászainknak, az ipar összes munkásainak, műszaki vezetőinek és dol­gozóinak nagyszerű telje­sítményükért, becsülete,s és áldozatos helytállásukért. (Nagy taps.) A kormány a következő hó­napokban az ipar területén legfontosabb feladatának, a fűtőanyag és az energia- ellátás zavartalanságának biztosítását és az anyag - ellátás megjavítását tekinti. A Minisztertanács foglalko­zott a folyékony és szilárd fű­tőanyagellátás helyzetével, s intézkedéseket tett a második félév szükségleteinek biztosí­tására, a közeljövőben pedig megvizsgálja a színesfém, a vegyianyagok, a hengereltáru és építőanyagellátás kérdéseit. Megállapítható azonban az is, hogy a tárgyi nehézségek mel­lett az anyagellátást az anyag- gazdálkodás szervezetében le­vő hibák, elsősorban a gazdál­kodás rendkívül bürokratikus volta is nehezíti. Ezért folyamatban van az anyag- gazdálkodás egyszerűsíté­sére vonatkozó javaslatok kidolgozása is. A Minisztertanács eddigi és tervezett intézkedései elősegí­tik az anyagellátás megjavítá­sát, de nyomatékosan fel kell hívnunk a figyelmet arra, hogy nálunk különösen nagy jelentősége van az anyagtakarékosságnak. Január elsejével rendezik az anyagárakat Hegedűs elvtárs ezután be­jelentette, hogy 1957. ja­nuár elsejével az önkölt­ségnek megfelelően rendez­zük az anyagárakat. Ezzel az intézkedéssel és megfele­lőbb anyagtakarékosságra ösz­tönző prémiumrendszer kiala­kításával, valamint más rend­szabályokkal olyan helyzetet akarunk teremteni, amely job­ban ösztönzi vállalatainkat ar­ra. hogy a rendelkezésükre bo­csátott anyagból a lehető leg­több s ugyanakkor legjobb minőségű terméket állítsák elő, indokolt esetben még több Tetmunka ráfordítással is. Az ipar vezetése előtt álló feladatait közül egyik leg­fontosabb a műszaki szín­vonal emelése. Az Országos Műszaki Fej­lesztési Tanács — amelyre a műszáki fejlesztés megvalósí­tásában fontos szerep hárul — már megkezdte a műszaki fej­lesztés legfontosabb kérdései­nek megoldását és segítséget nyújtott a kormánynak egyes olyan nagyfontosságú, bosszú időre szóló program kidolgozá­sában is, mint a vasúti vonta­tás korszerűsítése, valamint az ezzel szorosan összefüggő Die­sel-motorgyártás korszerű­sítése. Mezőgazdaságunk fejlődése gazdasági évben, ily módon biztosítani tudtuk a lakos­ság húsellátását. Ugyanakkor szarvasmarhate- nvésztésünk fejlesztése érde­kében a Minisztertanács je­lentősen emelte a vágómarha árát, amelynek szabadiéivá- rérlási ára jelenleg két és fél­szerese az 1953. évinek. Nagy részt ezen intézkedések hatá­sára szarvasmarhaállomá- nvunk csökkenése megállt, sőt az utóbbi időben már lassú fri'ődés tapasztalható. A kormány intézkedéseinek eredményeként az utóbbi idő­ben sokat javult a begyűjtési fegyelem is. Az 1956. évi orszá­gos begyűjtési tervet teljesí­tettük, és a folyó év első fél­évére. esedékes együttes be­adási tervet is túlteljesítette a mezőgazdaság. A kormány az országgyű­lés színe glőtt mond kö­szönetét dolgozó parasztsá­gunknak szorgalmas, oda­adó, népi demokratikus rendszerünket lelkesen tá­mogató munkájáért. (Taps.) A továbbiakban Hegedűs elvtárs kiemelte, hogy a kor­mány orvosolta középparaszt­ságunk egy részének becsüle­tét sértő — őket hátrányos helyzetbe hozó — hibás intéz­A mezőgazdaságról szólva, Hegedűs elvtárs rámutatott, hogy egész népgazdaságunk helyzete és az életszínvonal ala kulá.sa szempontjából milyen nagy jelentőségű a mezőgazda ság elmaradottságának felszá­molása, a korszerű, fejlett nagy üzemi gazdálkodás kialakítása. A kormány már eddig is több fontos intézkedést tett a me­zőgazdasági termelés fejlesz­téséért. Megjavult a mezőgazdaság ellátása vegyi anyagokkal, kis gépekkel, különféle alkatré­szekkel. Ugyanakkor azonban nem tudtunk javulást elérni a műtrágyaellátásban. A. kormány a mezőgazdasá­gi termelés fellendítését, a mezőgazdasági munkák minő­ségének megjavítását és a bő­séges termés elérését —a ter­meléshez szükséges anyagok és gépek biztosítása mellett — a dolgozó parasztok, termelő­szövetkezeti tagok anyagi ér­dekeltségére is építi — hang­súlyozza Hegedűs elvtárs. majd ismertette az ezzel kapcsolatos korábbi intézkedéseket. Meg­állapította, hogy az 1955—56. évi akció ke­retén belül több mint két- szerannyi sertés szállításá­ra kötött az állam szer­ződést, mint az elmúlt A kormány úgy látja, hogy a műszaki fejlesztés megjavítása érdekében gyors előrehaladást kell elérni a gazdasági vezetés megjavításában vállalati és minisztériumi szinten egyaránt. Meg kell változtatni azt a gyakorlatot, hogy a műszaki fejlesztési feladatok elhanya­golásáért nem alkalmaznak olyan felelősségrevonást, mint egyéb tervszámok nem teljesí­tése esetén. Hegedűs elvtárs ezután rész­letesen szólott épülő létesít­ményeink jelentőségéről, majd kiemelte: A kormány teljes mérték­ben tudatában van annak, hogy a lakosság életszín­vonalának emelése, nép­gazdaságunk további fej­lesztése, mindenekelőtt az ipar előtt álló feladatok maradéktalan megvalósí­tásától függ. Biztosak vagyunk abban, hogy munkásosztályunk,. műszaki értelmiségünk a kormány in­tézkedéseit kedvezően fogadja és az elkövetkező hónapokban további új, nagy sikereket érünk el a szocialista iparosí­tásban, iparunk sokoldalú fejlesztésében. kedéseket és ezzel jelentős lépést tett előre a munkós- paraszt-szövetség megszilárdí­tása, a parasztság termelési kedvének növelése érdekében. A mezőgazdasági termelés fellendítése elválaszthatatlan a mezőgazdaság szocialista át­szervezésétől és ezért a kormány legfőbb feladata állami gazdaságaink és ter­melőszövetkezeteink meg­erősítése és fejlődésüknek előmozdítása. Tudatában vagyunk annak, mily nagy jelentőségű munkát végeznek azok a dolgozó pa­rasztok, akik a szövetkezeti gazdálkodás útjára lépnek. A kormány támogatja és meg­becsüli úttörő munkájukat és teljes erejével segíti, hogy mi­nél gyorsabban komoly ered­ményeket érjenek el és ezáltal mind meggyőzőbben bontakoz­zék ki a nagyüzemi termelő­szövetkezeti gazdálkodás fölé nve. Kedvező terméskilátások A megnövekedett anyagi ér­dekeltség, a termelés biztonsá­gának fokozódása, a javuló agrotechnika és a kedvező idő­járás eredményeként ebben az évben termés- kilátásaink általában jók, sőt egyes növényeknél a tavalyinál jobbnak mutat­koznak. Minden lehetősége megvan an­nak, hogy a mezőgazdaság ez évi tervét túlteljesítse. Búzá­ból, rozsból és árpából a ta­valyihoz hasonló termést vá­runk. Kapásnövényeink közül a burgonya és a cukorrépa a múlt évinél is jobb termést ígér, és alapjában egészsége­sen fejlődik álattenyésztésünk is. Az elért eredmények elle­nére azonban meg kell mon­danunk, hogy az előrehaladás nem olyan ütemű, hogy teljes mértékben kielégítené dolgozó népünk növekvő igényeit. Igen nagy erőfeszítésre van szükség ahhoz, hogy a Köz­ponti Vezetőség júliusi határo zatában megszabott feladato­kat teljesíteni tudjuk. A kormány fontos köteles­ségének tekinti a mezőgazda­ság gépesítésének meggyor­sítását. Ezért gyorsan át kell térnünk az új magyar univer­zális traktor gyártására és a legváltozatosabb munkagépe­ket kell gyártani. Fontos feladatunk a mező- gazdaság műírágyaellátásának állandóan növekvő mértékben való biztosítása, elsősorban nitrogén műtrágyatermelésün­ket kell nagymértékben fo­koznunk. További javaslatok kidolgo­zása van folyamatban, ame­lyek során átdolgozzuk a ter­melőszövetkezetek számára adott összes hitelek feltételeit és termelőszövetkezeteinknek kedvezőbb, hosszabb lejáratú és alacsonyabb kamatú hitelfeí tételeket állapítunk meg, ugyanakkor lehetővé tesszük, hogy a régi hitelek nagy ré­szét is már az új, kedvezőbb feltételek mellett fizethessék vissza. A kormány további intéz­kedéseket kíván tenni a ter­melőszövetkezetek megszilár­dítása és nagyobb önállóságá­nak biztosítása érdekében. Javaslatok kidolgozása van folyamatban az idős és munkaképtelen termelő­szövetkezeti tagok nyugel­látásának rendezésére, kisebb tégla- és cserépgyártó üzemek, mészégetők, kőbá­nyák, nádasok és a termelő- szövetkezetek területével ha­táros 50 kát. holdnál kisebb állami erdők átadására a ter­melőszövetkezeteknek. A kormány a Magyar Dol­gozók Pártja Központi Vezető­ségének július 18—21-i határo zata alapján hathatósan támo­gatni kívánja a szövetkezés egyszerű formáit is: termelő­szövetkezeti csoportokat és a földművesszövetkezetek kere­tében megalakuló zöldség-, gyümölcs-, szőlőtermelő, állat- tenyésztő csoportokat, vala­mint géphasználati társuláso­kat. Az életszínvonal emelése Az ipar terveinek teljesíté­se és részbeni túlteljesítése, a mezőgazdaság termelésének kedvező alakulása lehetővé tette, hogy a kormány az előirányza­toknak megelőzően intéz - kedéseket tegyen a lakos­ság jövedelmének növelé­sére, életkörülményeinek javítására. Az intézkedések eredményét szemléltetően bizonyítja, hogy ez év első felében több mint másfélmilliárd forinttal több áru jutott a kiskereskedelmen keresztül a lakosságnak, mint az elmúlt év első fél évében. Az eddig végrehajtott bér­ügyi intézkedéseink, amelyek között legjelentősebbek az építőiparban végrehajtott bér­rendezés és a legalacsonyabb keresetek emelése, az erre a célra ez évben rendelkezésre álló keret legnagyobb részét már igénybe vették. A fenn­maradó részt az év hátralevő időszakában különböző,. már elkészített bérügyi intézke­désekre használjuk fel; ezek közül egyik legjelentősebb a MÁV és a Posta havidíjas dől gozóinak életbelépő bérrende­zése. A Magyar Dolgozók Párt­ja Központi Vezetőségé­nek javaslatára a kor­mány elhatározta, hogy az idén és a következő évek­ben nem bocsát ki új ál- lamkölcsönt. Ez az intézkedés a dolgozók legszélesebb körét érinti és lehetővé teszi, hogy jövedel­mük, életszínvonaluk rövid idő alatt számottevő mérték­ben, közvetlenül érzékelhető módon emelkedjék. A fogyasz­tási cikkek májusban végre­hajtott árcsökkentése, bérügyi intézkedéseink, a békekölcsön­jegyzés elmaradása együtte­sen jelentős mértékben javít­ja a munkások és alkalma­zottak életkörülményeit. A kormány jól tudja azonban, hogy az eddig végrehajtott in­tézkedések még nem elegen­dők minden jogos igény kielé­gítésére. Világosan látnunk kell azonban, hogy a dolgozó.? reáljövedelmének emelésére is érvényes az az aranyigazság: „Addig nyújtózkodhatunk, ameddig a takarónk ér“, s csak azt az árut oszthatjuk el, ame­lyet megtermeltünk. A további intézkedések le­hetősége és üteme a leg­szorosabban összefügg i népgazdaság további fejlő­désével, a termelés és a munka termelékenységé­nek terv szerinti növeke­désével. Az életszínvonal emelése ér­dekében tett intézkedéseink jelentősen növelték a lakosság reáljövedelmét nemcsak a vá­rosban, hanem a falun is. A kormány arra törekszik, hogy további előrehaladást ér­iünk el a dolgozó parasztság életszínvonalának emelésében is. Ennek előmozdítására törvényjavaslatot készít az országgyűlés elé a be­gyűjtésről, amelyben az az elv érvényesül, hogy a kötelező beszolgáltatás színvonalát a következő években se változtassuk meg. Fényesében a termelés növe­lését kívántuk szolgálni az új mezőgazdasági adórendszerrel is. Az életkörülmények megja­vításában a dolgozók reálbéré­nek növelése és a mezőgazda- sági termelők reáljövedelmé­nek emelése mellett az egyik legfontosabb tényező a lakás • viszonyok megjavítása. A kor­mány e téren több jelentős in­tézkedést hajtott végre. 1954-ben és 1955-ben álla­mi erőből közel kétszer- annyi lakást építettünk, mint 1950-ben, 1950-hez képest háromszorosára nő az állami erőből ez évben épített lakások száma. Fellendült a magánerőből tör­ténő lakásépítkezés is. Ezt az állam hosszúlejáratú hitellel és építőanyaggal segíti. Jól tudjuk azonban, hogy ezek az intézkedések nem hoz­hatnak olyan gyors ered­ményt, mint amilyent az igénylők száma és az igények indokoltsága megkövetelne. A központi intézkedések mellett ezért a lakásépítés terén igen nagy szerepük van a helyi erőforrások feltárásának. A napokban hoztuk nyilvános­ságra a Minisztertanács hatá­rozatát a helyi építőanyag­gyártás támogatásáról. Ennek keretében rövidlejáratú hitel biztosításával kívánjuk előse­gíteni és serkenteni a tanácso­kat és vállalatokat a helyi la­kásépítéshez szükséges épí­tőanyagok előállításában. Igen hasznos a nagyüzemek dolgo­zóinak az a kezdeményezése is, mellyel a terven felüli nyere­ségnek az üzemeket illető ré­széből és más, az üzem rendel­kezésére álló erőforrásokból — felhasználva a lakásépítés ben érdekelt dolgozók társa­dalmi munkáját is maguk is hozzájárulnak a tervezett nél több lakás építéséhez. A kormány e téren minden reá­lis kezdeményezést helyesel, hasznosnak lát és támogat. A kormány — figyelembe véve a rumfogyasztás növeke­désével előálló kórokat, a dol­gozók jogos követeléseit és azt a lehetőséget is, hogy a tavalyi és az idei előreláthatóan jó bortermés lehetőséget nyújt a lakosságnak jobb minőségű borral való rendszeres és na­gyobb mennyiségű ellátására — elhatározta, hogy augusztus l ével a rum és pálinka fogyasztói árát lé­nyegesen (mintegy 50 szá­zalékkal) felemeli s az egyéb égetett szeszfélesé­gek árát is 20—30 száza­lékkal emeli. Ugyanakkor azért, hogy ez az intézkedés a dolgozók életszínvonalát, jövedel­mét hátrányosan ne érint­se, a fogyasztást a társa­dalom és a közegészségügy szempontjából kívánato­sabb irányba fejlessze, a zsír árát kg-ként két forinttal csökkentettük (Taps), továbbá csökken­tettük a szalonna és te­pertő árát 10 százalékkal, az állami kereskedelem­ben kimért átlagos minő­ségű borok fogyasztói árát 20 százalékkal, az átlagos minőségű palackozott bo­rokét pedig 10 százalékkal csökkentettük. (Taps.) Egyidejűleg a kormány több mint 30 százalékkal csök­kenti a földművesszövetkeze­tek által forgalomba hozott bor forgalmi adóját és ezzel lehetővé teszi, hogy a borára­kat a földművesszövetkezetek is leszállítsák. Ugyanakkor csökkenteni akarjuk a bor forgalmazása körüli még min­dig sok megkötöttséget, hogy mondjuk az egri földműves­szövetkezeti vagy állami ital boltban ne csak a budafoki borpince borát, hanem igazi egri bikavért . is ihassanak. (Taps.) A bor fogyasztói árának csökkentése nem érinti a termelőknek fizetett álla­mi felvásárlási árakat, az árleszállítást teljes egészé­ben az állami bevételek ter­hére azaz a rum terhére — fedezzük. A kormány úgy véli, hogy ezeket az intézkedéseket a dolgozó nép megértéssel és megelégedéssel fogadja. (Taps.) (Folytatás a 2. oldalon.)

Next

/
Thumbnails
Contents