Tolnai Napló, 1956. február (13. évfolyam, 27-51. szám)

1956-02-01 / 27. szám

Világ proletárjai egyesüljetek! TOLNAI XIII. ÉVFOI pf&V* . r A 1VÍAI SZÁMBAN: Csou En-laj politikai beszámolója a Kínai Népi Politikai Ta­nácskozó Testület előtt (2. o.) —Befejeződött a Tolnai Napló »agy téli irodalmi pályázata o.) — A Magyar Sajtó Nap­ján köszöntjük levelezőinket (3. o.) Üzemi DISZ szervezete­ink feladatai (3. o.) — Hű maradt önmagához (4. o.) — V ___________________________J A Mi 9j ar Sajtó Napja r Ma ötödször ünnepeljük a Magyar Sajtó Napját. 1952- ben határozta el a Magyar Népköztársaság kormánya, hogy a Szabad Nép első szá­ma megjelenésének dátuma minden esztendőben a ma­gyar sajtó ünnepe legyen. Büszkeség tölt el minden újságírót, levelezőt, tudósítót, terjesztőt és mindazokat, akik nek újságaink előállításához és terjesztésében részük van, akik a nyomtatott szó erejével segítik nap mint nap né­pünket-a békéért, a jólétért, a szocializmus építéséért vívott harcában. Az emlékezés és kegyelet első gondolatai a tizennégy évvel ezelőtt megjelent illegá­lis Szabad Nép felé szállnak. Azok a kommunista újságírók és hősök felé, akik ezer ve­szedelem és nehézség közben illegálisan írtak, hirdették a nép ügyét, a párt igazát. A Szabad Nép megjelenésétől kezdve bátran harcolt a bé­kéért, a háború ellen, hirdet­te a párt fő jelszavait, harcolt a munkásosztály, a dolgozó nép érdekeiért. A Magyar Sajtó Napján meg kell emlékeznünk a ma­gyar újságírás nagyszerű ha­zafias hagyományairól is. — Kétszázötvenegy évvel ezelőtt adták ki Magyarországon a Mercurius Hungaricus című újságot, melyben a Rákóczi- vezette szabadságharcról tu. dóeítottak. A Pesti Hírlap, a szabadságharc hírnöke, a — Március Tizenötödike, az első igazi néplap: a Táncsics-szer- kesztette Munkások Újságja és — hogy csak a legnagyob­bakat említsük — Kossuth, Mikszáth, Ady, Móricz Zsig- mond újságírói tevékenysége együtt a kommunista sajtó ha gyományaival — jelentik azt a nagy nemzeti örökséget, amelyre a magyar újságírás támaszkodik. A kétszázötven­egy esztendős múlt legna­gyobb tanulsága, hogy újság­írásunk mindig akkor érte el a legmagasabb színvonalát, akkor vált a szó legjobb értel­mében népszerűvé, amikor hű ségesen, szívvel-lélekkel szol­gálta a nép érdekeit és párto­san kiállt a haladás ügye mellett. Szeretettel gondolunk ma a szovjet sajtóra, példaké­pünkre. Azokra az újságok­ra, amelyek a szovjet haza legnehezebb óráiban is harc­ra, győzelemre vezették, nagy szerű hősi tettekre lelkesítet­ték a dolgozókat, amelyek bátran szembeszálltak a ne-i hézségek minden formájával és leküzdik azokat. Amelyek Lenin, Sztálin tanításait kö­vetve eredményesen töltik be a kollektív agitátor, kollektív propagandista és kollektív szervező funkciót. Nagyszerű feladatok megol­dására kell buzdítania a saj­tónak. A szocializmus további építését szolgálni, a nép ügyét szolgálni, a párt igazi szócsö­vévé válni nem kis feladat. — De a párt vezetésével megold­juk.: Megvan hozzá az erőnk, szoros kapcsolat a néppel, tu­dósítók, levelezők százai a népből. Vannak képzett, kom­munista újságírók, akik élen­járnak, utat mutatnak, írá­saikkal a legnemesebb szen­vedélyek lángját gyujfják meg a dolgozókban, munkáju­kat az igaz ügy iránti szere­tet, a párt iránti szeretet hatja át. A tavaszi munkák sikeréért! Ujcsbb kezdeményezések es béke érdekében Az 1955-ös év a béke erőinek jelentős győzelmét hozta s le­hetőséget nyitott arra, hogy az új esztendőben a békés kibon­takozás minden vonalon meg­erősödjék. A hidegháború egy­re jobban elszigetelődő uszítói megpróbálták ugyan megsem­misíteni Genf élő és ható szel­lemét, azonban az új év első hónapja olyan eseményekben volt gazdag, amelyek az álla­mok kapcsolatainak megjavítá­sában, a nemzetközi együttmű­ködés megszilárdításában új, még fel nem használt lehetősé­geket tártak fel. A varsói szerződésben részt­vevő országok Politikai Tanács­kozó Bizottságának prágai ülés­szaka ismét leszögezte, hogy a nyolc békeszerető országot, — mint ezt a deklaráció kimondja, „az a szilárd elhatározás tölti el, hogy minden szükséges intéz­kedést megtesz saját állampol­gárai békés munkájának meg­védésére, népeink békés fejlő­déséhez és virágzó életéhez szükséges feltételek biztosítá­sára”. A prágai tanácskozással a szocialista tábor szorosabbra zárta sorait. A nyugati imperia­lista körök hidegháborús törek­véseinek azonban nemcsak ezen kell elbuknia, hanem azon a szilárd és biztos békevágyon is, ami a varsói szerződésben részt­vevő országokat eltölti. Ezért üdvözöljük valamennyien öröm mel azt az üzenetet, amit épp n prágai tanácskozás napjaiban Bulganyin elvtárs küldött Eisen howerhez, az Egyesült Államok elnökéhez. Ez az üzenet min­dennél jobban bizonyítja, hogy a varsói szerződés országaiban megvan a békére való törekvéj. amely megegyezésekkel, új ja­vaslatokkal igyekszik megolda­ni a nemzetközi élet égető kér­déseit. Bulganyin elvtárs üzenete vi­lágtörténelmi jelentőségűvé — vált, mert éppen akkor hang­zott el. amikor egyes imperia­lista körök újabb fenyegetése­ket hangoztatnak. „Ma minden államnak, — írja üzenetében Bulganyin elvtárs — jobban, mint valaha, az a kötelessége, hogy szívén viselje a béke fenntartását és megszilárdí­tását. — „A Szovjetunió meg­tette a magáét, ismét hatéko­nyan bizonyította be, hogy kész a megegyezésre s minden ere­jével arra törekszik, hogy el­tüntesse a háború árnyékát az emberiség feje fölül. Bulganyin elvtárs üzenetét a népek békés együttélésének lenini eszméje hatja át, az az eszme, amelyért napjainkban mind többen száll­nak síkra. Ezért üdvözli a ma­gyar nép is a prágai ülésszak deklarációját és Bulganyin elv- társ üzenetét s ezért támogatja minden ereiével. Tudjuk, hogy csak a nemzetközi együttműkö­dés szellemétől áthatottan lehet megoldani minden vitás prob­lémát s egyedül ez biztosíthatja a népek nyugodt életét és békés holnapját. Folytatódik februárban a hirtelen beköszöntött hideg, fagyos idő. Míg az elmúlt hó­napban szorgalmasan dolgo­zó traktorok zajától volt han­gos a határ, most csendes min den. Nézzük azonban köze­lebbről meg a termelőszövet­kezetek portáját, a gépállo mások műhelyeit, hogyan ké­szülődnek a tavaszi munkák beindulására. BÖLCSKEI VÖRÖS OKTOBER TSZ A termelőszövetkezetben nem áll a munka, készülnek a tavaszi munkák zavartalan megkezdéséhez és a magas terméseredmények elérésé­hez. Legfontosabb feladatuk­nak tartották a vetőmag biz­tosítását. Problémát okozott az a tény, hogy tervbe vették a jövedelem fokozása érdeké­ben a csíráztatott burgonya vetését, amelyet gumócseré- yel tudnak biztosítani. A ve­tőgumók szakszerű tárolásá­val és ellenőrzésével csökken tik a tárolás alatti vesztesé­get. Valamennyi vetőmagnál végrehajtják a csíráztatási próbát. Folyamatban van a gazda­sági felszerelések, különböző munkagépek téli javítása is. A kisebb javításokat a ter­melőszövetkezet kovácsműhe­lyében, a nagyobbakat a gép­állomáson végzik el. Tavasz- szal kifogástalan állapotban lévő gépekkel és felszerelé­sekkel indulnak a Vörös Ok­tóber Tsz tagjai munkába. NAGVDOROGI ÜJ ÉLET TSZ Nem olyan régen, alig egy héttel ezelőtt egyesült Nagy­dorogon a Felkelő Nap és az Uj Élet Termelőszövetkeze tek. Az új tsz Uj Élet néven folytatja munkáját tovább. Az összesen 755 hold földön gazdálkodó termelőszövetke­zet tagsága legfontosabb fel­adatának tekinti a tavaszi munkákra való alapos, lelki - ismeretes felkészülést. A magasabb termésered­mény elérése érdekében a kapásterület legnagyobb ré­szét letrágyázzák. Eddig 82 holdon fejezték be a trágya szétteregetését, leszántását a tavasziak alá, de a terv sze­rint még további 50 holdat trágyáznak le. Az egyesült tsz 18 holdon vet burgonyát, 10 holdon za­bot és összesen 20 holdon za­bosbükkönyt takarmánynak és magnak. A kukorica ve­tésterülete 90 hold, a tervezés szerint ebből 40 holdon hete- rózis kukoricát termelnek. A vetőmagot valamennyi nö­vényféleségnél biztosították. Visszaérkeztek a Magyar Népköztársaság megbízottai a Politikai Tanácskozó Bizottság prágai ülésszakáról A varsói szerződésben részvevő országok Politikai Tanácskozó Bizottságának prág ü ülésszakáról kedden délelőtt visszaérkeztek Budapestre a Magyar Népköztársaság megbí­zottai: Hegedűs András, a Minisztertanács elnöke és Bata István vezérezredes, honvédelmi miniszter. Fogadásukra a nyugati pályaudvaron megjelent a párt és a kormány vezetői közül Apró Antal és Hidas István, a Minisztertanács elnökhelyettesei, az MDP Politikai Bizottsá­gának tagjai, Erdei Ferenc, a Minisztertanács elnökhelyet­tese, Vég Béla, az MDP Központi Vezetőségének titkára, vala­mint Rónai Sándor, az Országgyűlés elnöke, továbbá a Mi­nisztertanács több tagja és a politikai élet számos vezető sze­mélyisége. Jelen volt a fogadásnál a budapesti diplomáciai képvise­letek több vezetője. Januárban 275 család választotta a szövetkezeti gazdálkodást Az elmúlt gazdasági évben megyénk termelőszövetkezetei kitűnő eredményeikkel bebi­zonyítottak, hogy a parasztság számára egyedüli helyes út a termelőszövetkezet. A zárszámadások eredmé­nyei megmutatták, hogy a legtöbb termelőszövetkezet­ben a tagok jövedelme túl­haladja a jól dolgozó közép­parasztok jövedelmét. Ujabh tagokkal gyarapodnak uj tsz-eink Napokkal ezelőtt hírt adtunk arról, hogy az 1956-os évben elsőnek Szakály községben, rö­viddel utána Regöly községben alakult új termelőszövetkezet. Az új tsz-ek iránt nagy a dol­gozó parasztok érdeklődése, amelyet bizonyít az is, hogy a január 28-án megalakult re- gölyi Uj Korszak Termelőszö­vetkezetbe újabb 2 család. Denkó József 3 és Farkas Já- nosné ugyancsak 3 holdas dol­gozó parasztok kérték felvéte­lüket. Ezzel a családok száma 15-re, a földterület pedig 112 holdra gyarapodott. Uj belépők kérték felvételüket a szakályi Hunyadi Termelőszövetkezetbe is. A napokban vették fel Ka covics József 7 és Fodor József 1 holdas dolgozó parasztokat. A termelőszövetkezetek ered­ményeit látva, ezévben tovább fokozódik, gyarapodik azoknak a dolgozó parasztoknak a szá ma, akik a már meglévő terme­lőszövetkezetekbe kérik íelvéte lüket, de s2ép számban talál­hatunk olyan községet, ahol előkészítő bizottságok alakul­tak, vagy ahol már meg is ala kitolták a község első új ter­melőszövetkezetét. A dolgozó parasztság érdek­lődését mutatja az a tény is, hogy az idei év első hónapjá­ban összesen 275 család, 380 taggal, 1033 hold földdel vá­lasztotta a nagyüzemi gazdál­kodást. A járások közül a tamási já­rásban volt a legtöbb belépő, ahol 60 család 90 taggal, 299 hold földdel lépett a termelő- szövetkezetbe. Ugyancsak szép eredményeket értek el a termelőszövetkezeti mozgalom fejlesztése terén a bonyhádi járásban is. Itt 54 család, 80 taggal. 272 hold föld del lépett a közös gazdálkodás útjára. Esti beszélgetés — ÉDÖS ÜZENI, beszélni szeretne Sándor bátyámmal a tsz-belépés ügyé­ben. — így kezdte Pankovics Juliska a beszédet az illendő köszönés után, ami­kor a minap benyitott Bajnok Sándor­hoz, a Rákóczi Tsz elnökéhez. — Aztán hozzanak ám magukkal mindjárt belépési nyilatkozatot is — cseveg tovább a lány — mert most már komolyan elhatároztuk magunkat arra, hogy belépünk a Rákóczi Tsz-be. így mondja, hogy elhatároztuk ma­gunkat, belépünk a tsz-be... Ez azt jelenti, hogy nemcsak az öz­vegyasszony, hanem a 14—15 éves leány is határozott a belépésről — mert bizony ő is a tsz-ben akar dolgozni. Az ősz folyamán — néhány héttel a megalakulás után is volt néhány jelent­kező a bátai Rákóczi Tsz-ben. Akkor a tagság elzárkózott az új tagok felvételé­ről azzal a jelszóval, „mi már elvetettük a gabonát, miért nem jöttetek előbb’’. — Kaptak is bírálatot ezért a befelé fordu­lásért a pártszervezettől, sőt, lapunkon keresztül is helytelenítettük akkori magatartásukat. A tsz tagsága meg is fogadta a bírá­latot és Setela elvtárs, a JB munkatársa segítségével hozzáfogtak a hibák kijaví­tásához. Ezután többször meglátogatták az ismerős dolgozó parasztokat, beszél­gettek a tsz-ről, terveikről, hogyan akar­nak dolgozni, mit akarnak megvaló­sítani. A BESZÉLGETÉSNEK aztán az egyik eredménye az lett, hogy özv. Pan­kovics Mártonné 3 holdas dolgozó pa­rasztasszony is kérte felvételét a tsz tagjai sorába, Most aztán nem zárkóznak el az új tagok felvételétől és Juliska ké­résére az elmúlt héten egyik este el is vitték a belépési nyilatkozatot. Szíves szóval tessékelte beljebb a látogatókat Pankovicsné, Juliska pedig a nagylány gondosságával törölgette le kö­tényével az elsőszobából kihozott szé­keket. — Üljenek már le minálunk, beszél­gessünk, hogy és mint is legyen a tsz ügye. Hol lesznek elhelyezve az állatok, mert mi most úgy kezdünk, mint az új házasok. — Igaza van, valóban úgy kezdik a közös munkát — mondja Setela elvtárs — azzal a különbséggel, hogy valamikor a fiatal házasulok úgy kerültek össze, mint az ujjam, a tsz-ek pedig nem áll­nak támasz nélkül, mert segíti őket az állam. Persze a maguk jó munkájától is függ az eredmény, olyan lesz a tsz, ami­lyenné a tagok teszik. Úgy értesültem, hogy rövidesen elintéződik a tsz szék­házának ügye. Akkor már meglesz a le­hetőség a közös állatállomány kialakítá­sáig. — NÉZZED, JULISKA, ügyi, mi sokat nem ígérhetünk — hiszen kezdők vagyunk, ezt jól mondtad az előbb te is — fűzi tovább a beszéd fonalát Meksz elvtárs, a tsz brigádvezetője. — De egy biztos, ha jól dolgozunk, nem kell fél­nünk a téltől. Az állatok részére már vettünk némi takarmányt és az is biz­tos, hogy jó kezekben lesznek. Mózes István már alig várja, hogy a tehenek megérkezzenek. Szántó János a sertése­ket gondozza majd. — Ismered mindkettőjüket, jó állat­tartó gazdák voltak, mint egyéniek, 10— 12.000 forintot is kaptak egy-egy szerző­déses bikáért, bízunk abban, hogy a kö­zöst is nagy gonddal kezelik majd. Szé­pek a vetéseink is. A múlt héten körül­jártuk a határt, ellenőriztük a búzát, hogy nem bántja-e a futrinka. Megálla­pítottuk, hogy nincs semmi baj. ■ — Én nem is félek a munkától, tud­játok, hogy özvegyen is elrendezem a három hold föld munkáját, s biztosítom, hogy a közösben is megálljuk a helyün­ket. Igen... így mondja, megálljuk a he­lyünket, mert a Juliskára is számít, aki már a nyáron is együtt dolgozott any­jával. — VAN ÁM MÉG EGY BELÉPŐ — újságolja Meksz elvtárs. Az elmúlt nap Halász Józsefné, a tanácselnökhelyettes felesége is aláírta a belépési nyilatko­zatot. Ismered, dolgos, szorgalmas asz- szony, ő is úgy számítja, hogy a szünidő­ben a fiai is segítenek. így folyik az esti beszélgetés jó ideig. Pankovicsné és lánya az új család új tagjai a tervezgetés közben szinte már látják az 50 férőhelyes istállót, a 20 méteres sertésólat, az állatállományt, a 900 négyszögöles halastavat, mely már az övéké is. POZSONYI IGNÁCNÉ.

Next

/
Thumbnails
Contents