Tolnai Napló, 1955. november (12. évfolyam, 256-280. szám)

1955-11-01 / 256. szám

Világ proletárjai egyesüljetek T Tolnai M Egyotemi Könyvtár PÉCS W.fl Ál HP P TQIWANiOril PÁttTHIOTTSÁSÁHAK LAPJA 1 XII. ÉVFOLYAM, 256. SZÁM. ÁRA: 50 FILLÉR. KEDD, 1955. NOVEMBER 1. A fácánkerti Vörös Hajnal Termelőszövetkezet tagjai P15 holddal túlteljesítették búza vetéstervüket Buják Emil ' példát mutat Györkönv, a begyűjtési ter­vek teljesítésében mindig a paksi járás, sőt a megye leg­jobb községei közé tartozott. A termelőszövetkezetek mellett az egyénileg dolgozó paraszto­kat is arról ismerik a környék­beliek, hogy állam iránti kö­telezettségüknek mindig idő­ben, maradék nélkül eleget tesznek. Jó hírnevükért nap­jainkban is harcolnak a györ- könyiek. Tanácsülésen első­sorban a tanácstagok fogadták meg, hogy november 7 tiszte­letére erre az időre, egész évi beadási kötelezettségüknek ele­get tesznek. Az egyénileg dolgozó parasz­tok vállalásainak teljesítésében különösen a tanácstagok és az állandó bizottság tagjai mu­tatnak példát. Buják Emil a begyűjtési állandó bizottság el­nöke — tanácstag is — már október 20-ig — a bor kivételé­vel — egész évi beadási köte­lezettségének eleget tett. Pél­dáját mások is követték, amelynek következtében Györ- köny a begyűjtési tervek tel­jesítésében napjainkban is a megye legjobb községei közé tartozik. Ülést táp a Termelőszövetkezeti Tanács A Termelőszövetkezeti Tanács november elsején ülést tart. Az ülésen Tisza József a Termelő­szövetkezeti Tanács titkára be­számol a termelőszövetkezeti mozgalom helyzetéről, a termelő szövetkezetek soron lévő felada­tairól. A gépállomási igazgatók, a termelőszövetkezeti el­nökök és községi tanácsel­nökök jó munkájától függ, hogy az elkövetkezendő na­pokban hogyan tudják tel­jesíteni a vetéstervet. Nemcsak a kedvezőtlen időjárásnak tudható be, hogy Tolna megye ennyire elmaradt kenyérgabona ve­téstervének teljesítésével, hanem annak a nemtörő­dömségnek és felelőtlen­ségnek is, amellyel ezen a területen találkozunk. Nem engedhető meg és nem ért­hető meg az, hogy a kis- tormási Dózsa TSZ elnöke miért nem akarja, hogy a kukoricaszárat kombájnnal takarítsa le a gépállomás, amikor körülbelül 100 hold búza, kukorica után kerül. Gépállomásainkat is terheli felelősség azért, hogy kör­zetük tsz-einél ilyen vontatot­tan halad a kenyérgabona ve­tése. Például a dalmandi gép­állomás körzetében 1148 hold Az őszi mezőgazdasági mun­kák kezdetén a fácánkerti Vö­rös Hajnal Termelőszövetkezet tagjai vállalást tettek és ver­senyre hívták a szekszárdi já­rás valamennyi termelőszövet­kezetét. A vállalásban az állt, hogy példamutatóan, határidő előtt befejezik az őszi mezőgaz­dasági munkákat. A fácánker­tiek vállalásukhoz híven ide­kenyérgabona vetéstervből csak 380 hold területen fe­jezték be a vetést. De a tsz- ek sem törekednek arra, hogy biztosítsanak szántásra terü­letet. A kétyi Alkotmány TSZ ben például dolgozott volna a traktoros, de a szántásban gátolta az, hogy 5—6 méte­renként le kellett állnia, hogy elrakja a gép elől a levágott de le nem hordott kukorica­szárat. A tsz nem volt képes egy embert sem erre a mun­kára állítani. Több felelőssé­get kellene éreznie a nagy- székelyi Dózsa termelőszöve- kezet tagságának is. 150 hold kukoricájukból eddig mind­össze 3 holdat törtek le. Búza­vetésük jelentős része még a letöretlen kukorica után ke­rül. Van példa arra, hogy ilyen időben is lehet dolgozni. Vasárnap a szedresi, a nagy­dorogi, a varsádi gépállomá­sokon egész nap teljes erővel haladt a vetés. De vetettek a jében végeztek az őszi betaka­rítási munkák nagyrészével, elsők között teljesítették őszi vetéstervüket. Lapzártakor je­lentette a járási tanács mező- gazdasági osztálya, hogy a já­rásban elsőnek a fácánkerti Vörös Hajnal Termelőszövetke­zet- 70 hold előírásával szem­ben 85 holdon földbe tette az őszi búza vetőmagját is. gazdák a decsi és a szál­kái határban is. A vetés mielőbbi befejezése érdekében a megyei tanács mezőgazdasági igazgatóságá­nak, mintegy 30 dolgozója ment ki azokra a területekre, ahol a vetés a leglassabban halad. A vetés mielőbbi be­fejezését kell elősegíteni a gépállomásokon és termelő- szövetkezetekben a munkák helyes megszervezésével. Fon­tos, hogy valamennyi tsz-tag családtagját is bevonják ebbe a nagy munkába. Takarítsák le a területeket, szántsák a földet, vessék a búzát. Komoly felelősség hárul a tanácsokra is. Végezzék lelki- ismeretesen a vetésterv be­jelentésének ellenőrzését, vé­gezzenek felvilágosító mun­kát, törekedjenek arra, hogy a tanácstagok példamutató munkáján keresztül vala­mennyi egyéni gazda pár na­pon belül befejezze a vetést. A kajdacsi November 7 TSZ tagjai teljesítik vállalásukat A kajdacsi November 7 Ter­melőszövetkezet tagjai nevük­höz méltóan munkafelajánlá­sokkal készülnek november 7- re, a Nagy Októberi Szocia­lista Forradalom 38. évfordu­lójára. Korábbi vállalásuk­ban az állt, hogy október 25-ig befejezik az őszi kalászosok ve­tését, november első napjaiban pedig végeznek az összes őszi kapások termésének betaka­rításával. Az esőzések miatt nem tudták minden pontban teljesíteni vállalásaikat a kaj- dacsiak. Ezért a nagy ünnep tiszteletére megígérték, hogy az eső okozta lemaradást no­vember 7-ig pótolják. Ezen a héten befejezik az összes őszi vetéseket, betakarítják a ku­koricát, és a kukoricaszár túl­nyomó többségét. A kajdacsi November 7 Ter­melőszövetkezetben minden fel tétel biztosítva van a vállalás teljesítéséhez. Amint az elnök mondja, az őszi gabona vetés­tervet 90 százalékra teljesítette a tsz, a kukorica, illetve ku­koricaszár betakarításával 50 százaléknál tartanak. Újítással győzik le a nehézségeket a Pincehelyi Gépállomáson. A Pincehelyi Gépállomás körzetében mitegy 150 hold vetőszántás áll készen. A múlt heti esőzések erősen összetömítették a talajt s emiatt a vetőgép csorosz- lyája nem tudja bemélyí. teni a vetőmagot a földbe. A gépállomás és a termelőszö­vetkezetek tanakodtak ar­ról, hogy megkultivátoroz- zák-e a talajt, vagy mi mó­don tegyék alkalmassá a vetésre. A gépállomás igaz gatójának jó ötlete támadt: egy árokhasító kést szar kesztett és szerelt fel a ve­tőgép csoroszlyáira, amely megfelelő mélységben ár­kot hasít a vetőmagnak s így az nem marad a föld felszínén. A próba kitűnően bevált s a gépállomás most több vetőgépet felszerel ilyen talajmélyítő késekkel, hogy még e hét elején be­vethesse az előkészített te­rületeket. Ezzel az újítással — bár kis munkának tű­nik — nagy előnyre tesz szert a gépállomás, mert egyébként több zetoros kul- tivátort kellett ivolna ráál­lítani a talajlazításra, amely négy-öt nappal késleltette volna a vetés befejezését ezeken a területeken. Vállalás a vállalásért-p.ícséreíre méltó dolog az ha valaki olyanirányú válla- U lást tesz, amelyből az egész községnek haszna van. Úgy gondoljuk a mözsi gépállomás kollektívája (de lehet, hogy csak a szűkkörű vezetőség) is dicsőséget akart kivívni, amikor október 19-én csatlakozva a sárpilisi gépállomás fel hívásához s november 7-re vá llalást tett. A vállalásban a többi között az áll, hogy a gépállomás hozzásegíti a termelő- szövetkezeteket ahhoz, hogy a vetés alá kerülő területről a kukoricaszárai október 25-ig letakarítják, október 28-ig pe­dig mindenütt befejezik a vet ést. j-,któber 31-én a gépállomás vezetői gondoltak egy na- ^ gyot és merészet, újabb vállalást tettek. Ebben a vál­lalásban azt ígérték meg, hogy november 7-re vetik el az őszi gabonákat, a kukorica szárat pedig nov. 20-ig takarítják le. Miért volt erre szükség. Le hét, hogy az első vállalás el­hamarkodott volt, vagy tán nem a reális lehetőségeket, a dolgozók véleményét vették alapul? Erre csak a gépállomás vezetősége tudna válaszolni. A mi véleményünk ezzel kap­csolatban: az adott szó kötelez. Elitélendő dolog, ha valaki adott szavának nem tesz eleget. Az meg különösen nem vá­lik becsületére senkinek, ha — az mellett, hogy vállalását nem teljesíti — még hangosk Jdik is. Ugyanis a mözsi gép­állomás az utóbbi vállalásával versenyre szólítja a megye valamennyi gépállomását, holott ő maga is az utolsók között kullog. Nem vállalások sorozatára, hanem teljesítésre, be­csületes munkára van szükség. A szakemberek jó munkáján múlik Elmondja: Markovics János Mezőgazdasági igazgató. Uj pártmunkások falun Elfoglalta új munkahelyét azoknak az elvtársaknak egy csoportja, akik a fővárosi üzemekből és a megye felelős funk­cióiból Tolna megyébe kérték magukat falusi pártmunkára. Képünkön Rácz János, Mészáros Béla, Fazekas István, Sí­pos István, Lubostyik László, Takács Gyula, Harmat József, Gergely János, Juhász József, Szabó Gábor, Keserű István Varga Andor, Kardos Ferenc és Szép János elvtársak mun­kába indulásuk előtt. ötéves a postai hírlapterjesztés Üdvözöljük a postai hírlap­szolgálat ötödik évfordulóján a postás lapterjesztőket! öt évvel ezelőtt jött létre a postai hírlapterjesztés hálózata. A párt azt a megbízatást adta a postásoknak, hogy a párt sza­vát: az újságot minden nap pon­tosan eljuttassák a sokezerfőnyi olvasótáborhoz. Megtisztelő párt megbízatás ez és a megtisztelte­tés éppen a munka fontosságá­ból származik. Hogy a pártpoli­tikai munka szempontjából ez milyen fontos, azt szemléltetően mutatják a pártlapterjesztés ha gyományai. A párt évtizedekig illegalitásban dolgozott és még a kommunistagyanus embereket is börtön fenyegette, de a pár; írásbeli agitációjának, röplapja* nak, újságjainak terjesztése egy pillanatig sern szünetelt. A párt­sajtó eljuttatását az olvasóközön séghez a pártmunka egyik leg fontosabb részének tekintették. Az illegális Kommunista Párt tagjai és a párthoz közelálló be csületes munkások nem egyszer szabadságukat, életüket áldozták fel, de a pártlap mégis időről időre rendszeresen megjelent a dolgozók körében. Ennek a dicső hagyománynak a folytatását bízta a párt a pos tás hírlapterjesztőkre. A különb ség mindössze annyi, hogy nőt nem illegális körülmények között hanem egy megváltozott, szabad országban kell a párt hangját sr igazságot terjeszteni. Most nem leselkednek a terjesztőkre a besúgók, csendőrpribékek, he lyette az egész ország megbecsü lése övezi őket, éppen olyan megbecsült dolgozói a társada lomnak, mint a bányász, az esz tergályos, vagy a földet művelő dolgozó paraszt. A megbecsülés nem utolsósorban abból Is adó dik, hogy az újságot ott találjuk a dolgozók mindennapi szükség létéi között. Az egyszerű szántó vető embertől a tudósig minden dolgozó napról-napra várja az újságot és hiányérzete van, ha az nem érkezik meg időre. Most, az öt év e. edrgényeit ér tékelve meg kell állapítanunk, hogy a postások terjesztői gár daja becsülettel helytállt e nagy feladata végrehajtásában. A pos táskézbesítőknek nagy szerepük van abban, hogy a megye térké péről szinte teljes egészében el tűntek a fehér foltok: alig van lakott hely,ahova ne jutna el a pártsajtó, a Szabad Nép, a Tol­nai Napló, a Szabad Föld és a többi újság. Kezdetben problé­ma volt. hogy a vasúttól távol eső községek, puszták, tanyák nem, vagy csak hiányosan kap­tak újságot. Ez a probléma hét- ről-hétre jobban megoldódik és tökéletesedik a lap eljutásának rendje az olvasókhoz. Az olvasótábor növelése terén jelentős az előrehaladás és ebben n-’gy szerepük van a postás lap- terjesztőknek is. A postások feladata nem egyszerűen csak az újság eljuttatása az olvasók­hoz: hanem egyben agitátorok­nak is kell lenniök a lapterjesz tés mellett. Ez az elv egyre In kább gyakorlattá válik: a hírlap- terjesztők többsége ma már fon tos feladatának tekinti, hogy a kézbesítés közben állandóan agi­táljanak a pártlap terjesztése mellett is és így rendszeresen növeljék a pártsajtó olvasótábo­rát. De örömmel állapíthatjuk meg azt is, hogy a postahivatalok, mint szervek állandóan fokozódó felelősséggel hajtják végre a pártnak ezt a megbízatását. Most a postai hírlapterjesztés 5. évfor dulójára lapterjesztési versenyt indítottak. Pántya elvtárs pél­dául, a tamásj postahivatal ve­zetője, 35* új Tolnai Napló előfi­zetést vállalt, amelyet teljesített is. Ezt az évfordulót azonban úgy ünnepelhetik legméltóbban a pos tál hírlapterjesztők, ha a további jó munkájukkal is bebizonyítják, hogy becsülettel teljesítik párt- megbizatásukat és a feladatok­hoz mérten jól ellátják a párt- sajtóterjesztés ügyét. Bonyhádi Zománcművek A forradalmi műszak első eredményei A Bonyhádi Zománcművekben az utolsó negyedévi tervkészítés nél fokozottabban figyelembe vet ték a fogyasztók igényelt s ennek megfelelően — különösen a - idénycikkekből — emelték az előirányzatot. Zsírosbödönből pél dául 22 000 darabot zománcoz­nak az év utolsó három hónap­jában, kétszerannyit, mint a meg előző év hasonló időszakában, s egyharmaddal többet mint az előző évnegyedekben átlagosan. Zománcozott zsírolvasztó üstök bői, — amely ugyancsak kere­sett idénycikk télen — 4 000 da rab készül a negyedévj tervben előírt 2500 darab helyett. A felemelt tervszámok teljesí­téséért október 24-től november 7-ig forradalmi műszakot tarta­nak a zománcművek dolgozói Ezalatt napról-napra emelkedik a termelés és javul a minőség is. Az üzem dolgozói, — amikor be­jelentették csatlakozásukat a húsz budapesti üzem felhívásá­hoz, — megfogadták, hogy éves tervüket december 20-ig teljesí­tik. Adott szavukat becsülettel állják, amire bizonyíték az, hogy október havi tervüket máris 5 százalékkal túlteljesítették.

Next

/
Thumbnails
Contents