Tolnai Napló, 1955. október (12. évfolyam, 231-255. szám)

1955-10-01 / 231. szám

Világ proletárjai egyesüljetek ! TÓI r A MAI SZAMBÁN: A kínai nép nagy ügye (2. o.) — Néhány tapasztalat a ta­mási községi pártszervezet m unkájáról (3. o.) — Inkább azt a másikat (3. o.) — Állami gazdaságaink példát mutat­nak (4. o.) — Ismét megindul a kultúráiét Medinán. (1. o. AZ MDP TOLNAMEGYEI PARTBIZOTT5ÄGANAIC LAPJA XII. ÉVFOLYAM, 231. S/AM. ARA: 50 FILLÉR. SZOMBAT, 1955. OKTOBER 1. Korai vetés - jé talajmunka ■ Bio termés A gabonabegyüjtési verseny győztese: Új Élet TSZ Medgyespuszta Megyénk termelőszövetkezetei között indult begyűjtési versenyt a Medgyes-pusztai ,,Uj Élet” Termelőszövetkezet nyerte meg. A szövetkezet kötelező gabona beadását teljes egészében, a sza bad értékesítési tervét pedig 120 százalékban teljesítette A szövetkezet már ezidálg túkcelje- sítette egész évi vágómarha be adási kötelezettségét és október tizenötig eleget tesznek serté° beadási kötelezettségüknek is. 170 mázsa szerződéses kukorica helyett ,70 mázsa sertést adnak az országnak és emellett újabb nyolcvan sertés hizlalására kö­töttek szerződést. A szövetkezet tagjai élenjár­nak a hazafias kötelesség telje­sítésében is, már az első napok­ban minden tag jegyzett béke­kölcsönt. Ünnep lesz ma este Medgyes- pusztán, mert a szövetkezet tag sága a ma esti közgyűlésen kap ja meg elért eredményeinek ju­talmát a Megyei Tanácstól. Sok sikert kívánunk továbbra is a medgyesi „Uj Élet" tagsá gának. Szakálybcm lendülettel folynak az őszi mezőgazdasági munkák A jó időjárást kihasználva községünk élenjáró dolgozó pa­rasztjai hozzáfogtak az őszi árpa és a rozs vetéséhez. A kiváló gaz dák, Ritter János 8 holdas, Ne­mes József 9 holdas, Recsek Jó­zsef 6 holdas és Martinka László 10 holdas dolgozó parasztok már be is fejezték az őszi árpa és a rozs vetését. Községünk dolgozó parasztsága megértette pártunk és kormányzatunk hatá­rozatát és tudatában van annak hogy az idejében végzett vetés hoz csak bőséges termést. Köz­ségünk valamennyi dolgozó pa­rasztja vegyen példát az élenjá­róktól, mert csak így érjük el, hogy határidőre minden kalá­szos a földbe kerül és népünk kenyérgabona ellátását a jövő évben is biztosítani tudjuk. Lezsák Béla mg. előadó. Napról napra gyarapodik a felsőnánai Uj- Barázda TSZ A felsőnánai Uj Barázda Ter­melőszövetkezetben nagy erővel folynak az őszi munkálatok. Amit az idő viszontagsága ron­tott, helyre hozta a tagság szor­galma és fáradhatatlansága. Az új tagok lassanként már teljesen beleilleszkednek a ter­melőszövetkezetbe. Rendesen végzik a soronlévő munkákat. A belépések még nem szűntek meg, most Is szinte napról-napra gyarapodik a taglétszám s már eléri a százat. Ez a bizalom jele. Schmidt János párttitkár a na­pokban lépett be az Uj Barázda Term előszövetkezetbe. Az újonnan megalakult Zöld­mező és Rákóczi Termelőszövet­kezetek testvéri közösségben él nek az immár 5 esztendős múlt­ra visszatekintő Uj Barázda TSZ-el. Ezek a termelőszövetke­zetek is állandóan gyarapodnak. Az Uj Barázda TSZ megnöveke­dett szántóterületével együtt nö­vekedett a vetésterv is. Őszi búzából 230 holdat vetnek, míg őszi árpából 80 holdat terveznek Eddig 35 hold őszi árpát juttat­tak a földbe. A varsádi gépállomás trakto­rosai szorgalmasan szántanak és vetnek az Uj Barázda földjein. Egyébként az idő javulása folytán minden munkát hangya- szorgalommal végez az Uj Ba­rázda TSZ régi és új tagsága. Szeptemberben 19 hold őszi árpát vetettünk A diósberényi Március 9. TSZ tagsága jól kihasználja a kedve­ző időjárást és nagy szorgalom­mal dolgozik — írja Tóth Ilona levelezőnk. — Még a múlt hó­napban elvetettük a 19 hold őszi árpát és hozzáfogtunk a búza ve téséhez. Ezzel egyidőben végez­zük a kapások betakarítását, a cukorrépa szedését és szállítá­sát, megkezdtük a silózást Is, melyből eddig 150 köbmétert készítettünk. A TSZ tagjai hazafias kötele­zettségének is eleget tett még az első nap valamennyi tagunk le­jegyzett, s a lejegyzett összeget be is fizettük. Tagjaink szívesen kölcsönöznek az államnak. Eb­ben az évben szép termésered ményt értünk el, búzából 4 kilo­grammot, árpából 2.60 kilo­grammot osztottunk munkaegy­ségenként. Qz idén 110 hold búzát vetünk A faddi Búzakalász Termelő- szövetkezet 3 holdas kertészete eddig is jó jövedelmet biztosí­tott a tsz tagságának. Tervünk az, hogy ezt a területet a jövő­ben 7 holddal fejlesztjük. A termelőszövetkezetben idő­ben elvégezzük a soronlévő őszi munkákat. Már felszedtük a bur­gonyát, 5 hold volt belőle ösz- szesen; 125 mázsát azonnal a va­sút állomásra szállítottunk, ez a mennyiség azóta már eljutott a fővárosba. Most pedig a napra­forgót, utána meg a paprikát szedjük, és minden termésünk jónak Ígérkezik. Idén minden egységre megkaptuk a 3 forint előleget. Búza vetésünket a ter­vezett 100 holdról 110 holdra növeljük, árpából pedig a 30 hold helyett negyvenet vetünk el. A talajelőkészítő munkákat jól elvégzi a gépállomás, sőt még a trágya kihordásában is segítségünkre van. Kovács Sándor tsz tag. Hazánk felvirágoztatásáért jegyeznek megyénk dolgozói A fiatalok példát mutatnak A békekölcsönjegyzők között szerte a megyé­ben a kommunistákkal együtt az első sorokbar, haladnak a fiatalok, akik kölcsönadott forint­jaikkal is segítik országépítő terveink meg­valósítását. A Harc-Janyapusztai TSZ minden fiatalja jegyzett. A DISZ-titkár, Horváth Teréz 500, Kovács József ugyancsak 500 forintot adott államunknak. A Tamási-Meggyespusztai TSZ DISZ-tit- kára, Cetli József 1000, a dunaszentgyörgyi gépállomáson Kern Richard fiatal 800 forintot jegyzett. Horváth László a tolnanémedi Felsza­badulás TSZ fiatal tagja 500 forintot jegyzett. Példáját követték az egyéni paraszt fiatalok is. Kelemen János 400 forintot adott államunknak. Üzemben, gépállomáson is az elsők között jegyeztek a fiatalok: A Tolnai Textilgyárban Szőr György DISZ-titkár 700, a Selyemgyár­ban Zsidó Katalin 700, a Bonyhádi Cipőgyár­ban Miklós Kálmán 1000 forint békekölcsönt jegyzett. A mözsi gépállomáson Szabó Ferenc, aki maga is tevékenyen résztvett a jegyzésgyüjtő munkában 600, Szokodi Ferenc a szedrest gép­állomás fiatal élenjáró traktorosa 700, Halász László ugyancsak szedrest fiatal 700 forintot jegyzett, A községi DISZ-szervezetek sem maradnak el. Molnár József Ozorán 1200, Lukács György Bátán 600 forintot jegyzett. A zombai községi DISZ-szervezet titkára, Török Ida, 750, Hóman György a megyei tanács dolgozója 1000 forint­étól járult hozzá békénk megvédéséhez, hazánk építéséhez. Az állami gazdaságokban is a legjobbak kö­zött vannak a fiatalok.. A Juhéi Állami Gazda­ságban "Werner Erzsébet 600, Bucskó János pedig 800 forintot jegyzett. A lengyeli tan­gazdaságban Molnár Ottó 1200 forintos jegyzé­sét követték a többiek is. Minden dolgozó jegyzett már békekölcsönt Mucsibanj Mucsi községben mindenki eleget tett hazafias kötelességé­nek: csütörtökön estig — első­nek a megyében — befejeződött a Hatodik Békekölcsön jegyzése. Ebben nagy érdeme van a helyi népfrontbizottságnak, amelynek tagjai elsőnek jegyeztek béke­kölcsönt és azután résztvettek a népnevelőmunkában is. A bizott­ság fizetésből élő hét tagja átla­gosan négyszázötven—ötszáz fo­rint értékű kötvényt jegyzett, míg a földműveléssel foglalko zók jövedelmük arányának meg­felelően kölcsönöztek az állam­nak. Striegens Imre 8 holdas dolgozó paraszt, népfrontbizott­sági elnök 400 forinttal jegyez­te be nevét a gyüjtöívre. Példá ját követve ugyanennyit jegyzett Piski István, a helybeli Vörös Zászló TSZ tagja, Hambuch Má tyás 8 holdas, Both István 6, és Cségloi Lajos 6 holdas egyénileg gazdálkodó dolgozó parasztok is. Ölvén liier kadarkát értékesít a Halódik Békekölcsönre Domonyai Péter szekszárdi dolgozó paraszt Jegyeznek a szekszárdi szőlőtermelők Szekszárdon is házról-házra járnak a népnevelők a Hatodik Békekölcsön céljának ismerteté­sével és a jegyzési ívekkel. Tü­relmes, felvilágosító munkájuk nem marad eredmény nélkül. Kedden és szerdán az üzemek, hivatalok dolgozói mellett 87 dolgozó paraszt — nagy többsé­gükben szőlőtermelő — jegyzett békekölcsönt. A dolgozó parasz­tok Szekszárdon is sokat várnak a második ötéves tervtől, ezért jövedelmüktől és anyagi ere­jüktől telhetőén elősegítik annak megajapozását. Domonyai Péter 13 holdas dolgozó paraszt ötven liter újtermésű kadar árának megfelelő összeget, ötszáz forin­tot, Takler István 11 holdas dolgozó paraszt ugyanennyit írt a jegyzési ívre, amikor felkeres te Papp András népnevelő. Dur- gonits János 5 holdas pedig 800 forintot jegyzett. Ezerötszáz forintot kölcsönzött az államnak Kiss Antal, a szekszárdi Béke TSZ új elnöke A szekszárdi Béke Termelőszö vetkezetet néhány hét óta új el­nök vezeti. Kiss Antal a Tolna­megyei Tanács termelőszövetke­zeti osztályának vezetésétől vált meg azért, hogy a párt felhívá­sára közvetlenül részt vegyen a mezőgazdaság fejlesztésében. Munkájának eredménye e rövid idő alatt is látható a tsz gyara­podásában, s különösen most, az őszi szántás, vetés és betakarí­tásnál. A koraőszi magvak, — köztük hetven hold keresztsoros vetésű árpa, — már a földben van, s rövidesen megkezdik a búza vetését is a jól előkészített talajba. A tsz tagsága a mező- gazdasági munkák mellett szép összegű békekölcsönt jegyzett. Az új elnök pedig jó kommunis­tához méltóan, a kormány fel­hívásának is példamutatóan ele­get tett: ezerötszáz forint értékű kötvényt jegyzett. A paksi kultúrmunkások köszöntötték a falu legjobban jegyző dolgozó’parasztját Girst Adóm 12 holdas dolgozó parasztot mindenki ismeri Pák són nemcsak azért, mert többszörösen kitüntetett mintagazda, ha nem azért is, mert mint a Hazafias Népfront országos taná­csának és a járási tanács végrehajtóbizottságának tagja sokat tett a községért. Most a békekölcsönjegyzés napjaiban szemé­lyes példamutatásával is serkenti dolgozó paraszttársait. Ami­kor szerdán felkeresték a népnevelők, 2000 forint értékű köt­vényt jegyzett. „Remélem, — mondotta Girst Ádám, — gazda, társaim követik példámat, s erejükhöz mérten hozzájárulnak a kölcsönjegyzés sikeréhez.” Girst Ádámot, Paks legjobb kölcsönjegyzőjét, szerdán este lakásán kereste fel a paksi járási kultúrház művészegyüttese és a KTSZ énekkara, s Girsték házának udvarán ünnepi mű­sort rögtönöztek a község egyik legmegbecsültebb gazdájának tiszteletére. A kisiparosok is jegyeznek A Hatodik Békekölcsön jegy­zésében résztvesznek megyénk kisiparosai is. Müller József bá taszéki kékfestő, a helyi Nép­frontbizottság tagja — aki ma ga is tevékenyen vesz részt a jegyzésgyüjtésben, — 800 fo rintot adott kölcsön államunk­nak. Latyák Károly szekszárdi kisiparos 1 300 forintot, Csider Miklós bölcskei bognár 1000 forintot jegyzett. Dombi Imre hőgyészi cukrász — aki nemrég kapott iparengedélyt — 800 fo­rint békekölcsönt jegyzett. Sí elsők közölt.. Puha Lászlóné, a „Szocialista Munka Hőse”, a Dunaföldvári Kendergyár dolgozója, elsőnek' ír‘a alá a jegyzési ívet: 1000 forint békekölcsönt jegyzett. A Szekszárdi MÁV Pályafenntar tási Főnökség dolgozói már az első nap valamennyien jegyeztek békekölcsönt. Példamutatóan jegyzett Bervinkel János szám­viteli vezető, aki 1000 forintos fizetéséből 700 forintot ad köl­csön az államunknak. Negyedmilliú forinttal jegyeztek többet a két bonyhádi üzemben a tavalyinál. Több, mint kétszerannyi békekölcsönt jegyeztek a Bony­hádi Cipőgyár dolgozói csütörtök estig, mint a múlt évben. Tavaly összesen 148.150 forintot jegyeztek, csütörtökön estére már 313.750 forint gyűlt össze. A múlt évben nagyon rosszul dolgozott az üzem, rendszeresen lemaradtak a terv teljesíté­sével, rossz volt a minőség is. Ez már a múlté. Ezévben roha­mosan javult a munka a gyárban, emelkedtek a keresetek. A dolgozók átlagos havi keresete ma több, mint kétszáz fo­rinttal nagyobb a tavalyinál. Ez is hozzájárult ahhoz, hogy az idei jegyzésnél többet tudtak kölcsönadni államunknak. Nemcsak a kölcsönjegyzésben értek el szép eredménye­ket a cipőgyári dolgozók, hanem a termelésben is. A kölcsön­jegyzés napjaiban gyártott cipők 95.83 százaléka volt műszaki hibamentes, ami 1.33 százalékkal magasabb az előző dekád eredményénél. * A Bonyhádi Zománcgyárban csütörtök estig már nyolc­vanezer forinttal jegyeztek többet a dolgozók, mint a múlt évben. Áz Új Barázdában Kedden reggel 9 órára a köp pányszántói Uj Barázda TSZ tag jai valamennyien lejegyeztek. Utána elmentek az egyéni gaz­dákhoz elbeszélgettek velük és munkájuk nyomán még azon a napon 29 egyéni gazda jegyzett békekölcsönt. Ugyanakkor sok dolgozó paraszttal elbeszélgettek arról is, hogy jöjjenek közéjük és közösen, a tsz-ben gazdálkod­janak velük együtt. Farkas Árpád nemrég lépett be a tsz-be a jegyzett összeget azonnal ki is fizette. A termelőszövetkezet asszo­nyai a békekölcsönjegyzés tisz­teletére a következő napokban felszedik a burgonyát. A falu szépülő életéért... Egymásután érkeznek a jelen­tések községekből, termelőszö­vetkezetekből a békekölcsön jegyzés terén elért eredmények­ről. A dunaföldvári Alkotmány TSZ-ben a 62 éves Tamás Ist vánné a legjobb jegyzők között van: 500 forinttal járult hozzá a termelőszövetkezetek még gyor­sabb és jobb gépesítéséhez. Dombóváron ezideig 2355 dől gozó jegyzett 1 539 560 forintot. Decsen a dolgozó parasztok 19 700, a tsz tagok 9 900 forin­tot jegyeztek ezideig. Különösen jó munkát végeztek az Alkot mány TSZ-ben. R 5011

Next

/
Thumbnails
Contents