Tolnai Napló, 1955. augusztus (12. évfolyam, 180-204. szám)

1955-08-02 / 180. szám

Világ proletárjai egyesüljetek! /­r~.----------------------------------------------­----------------------------­A MAI SZAMBÁN: „A béke valamennyi nép leghőbb törekvése“ — a Prav­da vezércikke (2. o.l — Egyre többen lépnek a szocialista nagyüzemi gazdálkodás útjára (3. o.) — A csendes ember (3. o.) — KTSZ-ek a mezőgazdaságért (3. o.) — Az új tilos (3. o.) — Falusi hétköznapok (4. o.) V_____________________________J DP TOLN GYEI PARTBIZOTTJÁGANAK LAPJA XII. ÉVFOLYAM, 180. SZÁM. ÁRA: 50 FILLÉR. KEDD, 1955. AUGUSZTUS Megkezdték az új gubótermés feldolgozását a Tolnai Selyemfonógyárfoan Egy hónappal ezelőtt állt le általános üzemi javításra a Tol­nai Selyemfonőgyár fonodája. Ez idő alatt az összes víz- és gőz csöveket kitisztították, kicserél­ték a szigeteléseket, a hibás gép alkatrészeket, ^tmeszelték két­szer az üzem helyiségeket. Álta­lános javítást kapott az erőmű­telep is. Hétfőn reggel indult újból a munka a fonodában, megkezd­ték az idei selyemgubótermés feldolgozását. A gubók osztályo zása már hetek óta folyik, ebből már megállapítható, hogy a gu­bók minősége sokkal jobb, mint a tavalyi volt. A juhtenyésztő termelőszövetkezetek között 2800 bárány kerül szétosztásra Termelőszövetkezeteink köz ül egyre többen ismerik meg a juhtenyésztés jövedelmezőségét. Azokban a termelőszövetkeze­tekben, amelyekben évek óta szakszerű és hozzáértő tenyésztői munka folyik, azokban jelentősen megnövekedett a tagok jöve­delme. 50.000 forint értékű hasznot is hoz egyik-másik termelő- szövetkezetnek a nyáj. Például a majosi Szabadság termelőszö­vetkezet juhászata a múlt évben csak a tejből 25.000 forintot pénzelt, ezenfelül volt még a többezer forint értékű gyapjú ha­szon. A juhtenyésztő termelőszövetkezet tagsága elhatározta, hogy növeli a juh állományt. Az államunk továbbtenyésztésre al­kalmas állatanyaggal segíti a termelőszövetkezeteket. Me­gyénkben ebben az évben 14 termelőszövetkezetnél 2.800 darab értékes bárány kerül szétosztásra. Hat termelőszövetkezetnél többszáz darabbal növelik az állományt. Például a tengelici Pe­tőfi termelőszövetkezet 500 darab továbbtenyésztésre alkalmas bárányt kap meglévő állománya kiegészítése céljából. A termelő szövetkezet juhászata 1.000 darab birkára szaporodik fel. A jó munka jutalma MEGYÉNK ÉLETÉBŐL Negyvenezer forint jövedelmet jelent a szerződéses maglucerna Kovács A. József elvtárs az iregszemcsei Uj Élet termelő- szövetkezet mezőgazdász szer­kesztőségünkhöz küldött leve­lében arról számolt be, hogy termelőszövetkezetükben a tarlóhántás befejeződött. 30 hold másodvetési tervüket 69 holdra teljesítették. Ebből 38 hold napraforgót zöldtrágyá­zásra fognak felhasználni. Július 28-án megkezdték a cséplést. Az eddigi eredmé­nyek gabonából 13 mázsás holdankénti átlagtermést mu­tatnak. Kovács elvtár^levele továb­bi részén arról írt, hogy jó ter­més ígér a maglucerna. Az el­múlt évben a kipusztult lucer­naterületek pótlása maghiány miatt igen nagy gondot oko­zott a termelőszövetkezetnek. Okulva ebből, a szövetkezet már az elmúlt évben 4 hold vörösherét hagyott meg mag­fogásra. Jól jártak vele, mert azonkívül, hogy 53 holdat újra telepítettek,még eladásra is jutott 3 mázsa. Az idei gazdasági évben 9 holdon lucernát és 5 holdon vörösherét hagytak meg mag­nak. Ebből 6 holdat leszerződ­tek. A magkötés jól sikerült. A lucerna körülbelül másfél mázsa, a vöröshere pedig 2 mázsa átlagtermést Ígér. Ami azt jelenti, hogy közel 40.000 forinttal fog növekedni a tag­ság jövedelme. Äuguszftus 14-ig cs tsz-ck befejezik a cséplést is Németkériek felhívása a iiagydoragiakhoz Németkér és Nagydorog párosversenyben áll már a tavaszi munkák megkezdése óta. Most felújítjuk, kiszélesítjük ezt a versenyt. Erre az késztetett bennünket, hogy a paksi járás és a szekszárdi járás versenyeznek egymással. Versenyünkkel a paksi járás győzelmét akarjuk elősegíteni. Németkér községi pártszer­vezet vezetősége és a községi tanács végrehajtóbizottsága ver­senyre hívja Nagydorogot a község területén lévő 4 termelőszö­vetkezet és hat I. típusú tszcs, valamint az egyénileg dolgozó parasztok kezdeményezése alapján. 1. Vállaljuk, hogy községünk területén a négy termelőszö­vetkezet és a hat I. típusú termelőcsoport augusztus 14-ig, az egyéni gazdák pedig augusztus 20-ig befejezik a cséplést. Az élenjáró cséplőbrigádokat jutalomba részesítjük. A Horváth cséplőbrigád vállalta azt, hogy a napi tervezett 116 mázsa he­lyett napi 150 mázsát teljesít. 2. A gabonabegyüjtési tervünket a cséplés befejezését "kö­vető napon teljesítjük. A szabadgabona értékesítési szerződés tervét 100 százalékon felül teljesítjük. Eddig a Ságvári Tsz az A—B tervét 100 százalékra teljesítette a szabadfelvásárlási kö­telezettségét pedig 110 százalékra. Tímár Lajos Babarik György MDP. titkár. vb. elnök, Németkér Az aratás 90 százalékát géppel végezték az újiregi Béke Tsz-ben Bőséges almatermésre számítanak a Tolnaszigeti Állami Gazdaságban Gyulajon is csépelnek A TENGELICI PETŐFI termelőszövetkezet tagjai ta­vasz óta, ha valahányszor el­mentek szépen fejlődő gabona táblájuk mellett, jogos büsz­keséggel állapították meg: — Ha valami nem éri a gabonát, bő termés lesz. Wiedermann Ferenc, az agronómus több­ször tett olyan megjegyzést is: — A betervezett termésátla­gok biztosan meglesznek. A bő termés betakarítására jól felkészültek a termelőszö­vetkezet tagjai. Jól szervezett munkával, — mindezt Wieder mann Ferenc, a szövetkezet agronómusa jelenti, — a gép­állomás segítségével 10 nap alatt befejezték az aratást. A termés jól „becsapta" a ter­melőszövetkezet tagjait, őszi árpából a betervezett 15 má­zsa helyett 20 mázsa volt a holdankénti átlagtermés. Rozs ból 9 mázsa helyett 16.71 má­zsát takarítottak be egy-egy holdról. Búzából is jóval ma­gasabb volt a termésátlag a betervezettnél. A SZÖVETKEZET TAGJAI miután a bő gabonatermésü­ket betakarították, elsőnek eleget tettek beadási kötele­zettségüknek. Ezután a tsz vezetősége közgyűlést hívott össze, hogy a tagsággal együtt meghatározzák, mi legyen a többlet gabonával. A tagság alaposan meghányta-vetette ezt a kérdést, s úgy döntött, hogy a többlettermésből az államnak járó 18 vagon kuko­rica beadási kötelezettségét is őszi árpával és búzával telje­síti. Azt is elhatározta, a tag­ság, hogy a gabonatermésnél szerzett munkaegységek ará­nyában a szövetkezeti alap­szabálynak megfelelően, a többlettermés egy részét pré­miumként osszák ki. A szövetkezet tagjai köré­ben felvetődött az a gondolat, hogy az iparosok is megérde­melnék a prémiumot. Ezt is megvitatta a közgyűlés. E te­kintetben olyan határozat született ,hogy az iparosbrigád és a gépkocsivezetők jó mun­kájuk elismeréséül szerzett munkaegységük arányában kenyér- és takarmánygabona prémiumban részesülnek. Ujiregböl érkezett hozzánk levél. Magyar József elvtárs, az újiregi Béke termelőszövet- kezcS> sá*ttitkára közölte, hogy a termelőszövetkezet befejezte az aratást. Az aratásnál arra törekedtek, hogy a szemvesz­teség a lehető legkisebb legyen. Sikerült is elérniök azáltal, hogy a 220 hold gabona aratá­sát 90 százalékban géppel vé­gezték. Az aratás befejezése után azonnal teljesítették 468 mázsa kötelező beadásukat, ezenkívül 80 mázsa szabad búzát is adtak át. A termelőszövetkezet tag­sága fáradságot nem ismerve dolgozik a még jobb eredmé­nyek eléréséért A példamuta­tásban a párttagok járnak az élen. Az eddig végzett kiváló munkáért dicséret illeti Varga József, Dósa János, Fűzi Jó- zsefné, Furján Józsefné, ifjú Kasza József, Vass János tago­kat, de a többieket is. Már Varsóban vannak... Pár nappal ezelőtt riportban számoltunk be a Tolna megyei VIT küldöttekről. Képünk a szekszárdi állomáson készült, amikor Savanya elvtárs, a Megyei DISZ Bi­zottság szervező titkára elbúcsúzik Kéri Máriá­tól, a tamási Vörös Szikra Tsz ifi munkacsa­pat vezetőjétől, valamint a küldöttség többi tagjától. n DomDouäPi II. sz. TMiiái1 — három nappal a hónap vége előtt — befe­jezte júliusi égetési tervét. E jó eredmény el­érésében nagy része van Molnár Ferenc be­hordó brigádjának. Alig pár hete végzi ez a brigád a behordást, de a normát rendszeresen túlteljesítik. A legutóbbi dekádban is 120 szá­zalékot értek el. A Tolnaszigeti Állami Gaz­daság 18 holdas gyümölcsösé­ben karvastagságú rudak tá­mogatják az almafák ágait. A támasztékok is elgörbülnek a termés súlya alatt. Az öreg kertésznek, Csuhái bácsinak az almafái az idén kitesznek magukért. A Jonat- hán, a Stárking és a Batul fák közül némelyik 3—5 mázsás al­matermést is lead. Igaz, hogy a kezelésben és a fák gondozá­sában sincs hiány. 3—4 mázsa érett sertéstrágyát és azon fe­lül bőséges foszfor, káli- és nit­rogénműtrágyát kapott min­den fa. A fák alját állandóan gyomtalanul tartják, művelik. A betegségek elleni védekező permetezéseket időben folytat­ták. A rfigyfakadás előtti téli íatUztogatási munkák elvég­zése óta hétszer permetezték a fákat. A gyümölcsös rüg/faka- dás előtt kapott egy téli hígí­tásé mészkénleves permete­zést. Utána egyszer bordói lé­vel permetezték a fákat. Aztán két nyári higítású mészkénle­ves, egy nikotinos, egy bordói leves és egy nyári higítású mészkénleves permetezés kö­vetkezett. Befejezésül most még egyszer nyári higítású mészkénlével permetezik a fá­kat. A gazdaság 7—8 vagon almatermésre számít, melynek túlnyomó része egészséges, ex­portképes lesz. A gyulaji Uj Barázda termelő szövetkezetben még folyik az aratás, de emellett már meg­kezdték a cséplést. Eddig élesé pelték a 60 hold őszi árpájukat, melyen holdanként átlagosan 15.5 mázsa termett. A rozs ara­tását befejezték. A búza vágását két kombájn és négy kévekötő aratógép végzi. Az Uj Barázda termelőszövet­kezetben DISZ szervezet alakult. A fiatalok a munkából lelkesen kiveszik részüket. Devecska Károlyné. Munkában a dunaszentgySrgyi gépállomás DISZ szervezete „Ne legyen egyetlen ifjúmunkás sem, aki nem vesz részt a szocialista munka­versenyben! Ne elégedjetek meg az el­ért eredményekkel, kövessétek és szár­nyaljátok túl a legjobbakat! Legyetek szakmátok mesterei, a korszerű techni­ka harcosai! (Idézet a DISZ II. Kon­gresszusa felhívásából.) A DUNASZENTGYÖRGYI gépállomás DISZ szervezete a DISZ II. Kongresszusa és a VIT-re való előkészületek időszakában erősödött meg. A gépállomás valamennyi fiatalja tagja a DISZ-nek és résztvesznek az ifi traktorosok or­szágos versenyében. Ebben a versenyben dere­kasan helytállnak diszisták. Három ifi-brigádot szerveztek, s közülük többen kimagasló telje­sítménnyel szárnyalták túl tervüket. A legjob­bak között is elsőnek kell megemlíteni, Bor­nemissza János ifi traktorost, aki a VIT tiszte­letére indított versenyben vállalást tett éves terve 250 százalékos teljesítésére. A feladat végrehajtását már a tavaszi munkák idején megalapozta, tavaszi tervének 250 százalékos teljesítésével. Jó munkájáért a traktoros napon sztahanovista oklevelet kapott. A JÓ PÉLDA sok követőre talált a duna- szentgyörgyi gépállomáson Szemere Gyula ifi 100 holddal túlteljesítette kapálási tervét, nyári idénytervét pedig eddig 75 százalékban telje­sítette. — Megkomolyodtak a fiataljaink, — mondja Balogh János öreg szakmunkás — és ebben igen nagy szerepe van az üzemi pártszervezet­nek. Halász elvtárs pártszervezetünk titkára, de a többi párttag is szívesen tanítja a fiatalo­kat. A nyári munkák beindulása előtt Balogh és Horváth elvtársak minden nap egyórás szakmai előadást tartottak a gépek kezeléséről és felhívták a fiatalok figyelmét a legaprólé­kosabb hibákra. Nem is igen fordult elő, hogy a brigádterületeken a géphiba miatt állt a gép. A FIATALOK 25—30 kilométeres körzetben dogoznak. Ennek ellenére tájékozódva vannak a verseny eredményéről. Lőrincz Ferenc DISZ titkár az üzemanyag kihordása közben gyak­ran meglátogatja a brigád területén dolgozó fiatalokat s így tudatosítja a verseny állását is. A gépállomás versenyzászlajának őrzője jelen­leg a Kossuth ifi-brigád, melynek tagjai 102 százalékos teljesítményükkel, mind a tavaszi munkák, mind a nyári munkák idején megsze­rezték az első helyet. A gépállomás fiataljai derekasan helytálltak és úgy határoztak, hogy a VIT ideje alatt felújítják a versenyt a nagy dorogi gépállomás diszistáival. Ennek vég­rehajtását a pártszervezet is elősegíti. MUNKÁJUK ELISMERÉSÉÜL a legutóbbi taggyűlésen Lőrinc Ferenc DISZ-titkár és Fritz Ferenc ifi kombájnvezetőt tagjelöltnek vették fel. A legközelebbi taggyűlésen tárgyalják Varga Katalin és Bornemissza József DISZ- tagok tagjelölt felvételi kérelmét, akik munká­jukkal és magatartásukkal érdemeket szerez­ték arra, hogy pártunknak tagjelöltjei legye­nek.

Next

/
Thumbnails
Contents