Tolnai Napló, 1955. április (12. évfolyam, 77-101. szám)

1955-04-01 / 77. szám

TOLNAI Di esősé» a magyar munkásosztálynak, dolgozó népünk vezető erejének! AZ M DP TOLNAMEGYÉI PAPTBIZOTTJAO ANAK LAPJA XII. ÉVFOLYAM, 77. SZÁM ARA 50 FILLÉR PÉNTEK, 1955 ÁPRILIS 1 örínlizekke), inneni ielvonuássklal, népmoiészeti liállilással készülnek megyénk kNltirtsgpartjsi áptiiis 4-re o Megyénk valamennyi kultúrotthonában nagy a készülődés a közelgő április 4 megünneplésére. A műsort már mindenütt összeállították s a kulturális eseményeiket beillesztették a pártszervezet, a tanács és a népfront rendezvényeibe. Megyénk minden községében április 3-án lampionos fel­vonulást rendeznek, s utána minden községben kigyulladnak az örömtüzek. A lengyeli székelyek népművészeti kiállítást rendeznek a kultúrotthonban, melyen az ősi székely népmű­vészet alkotásai mellett bemutatják a lengyeli székely szövő- szakkör tagjainak legszebb munkáit is. Április 3-án este a szekszárdi kultúrházban a DISZ két­szeres VIT-díjas központi együttese vendégszerepel. Nagy a készülődés a Sárköz falvaiban is. Az öreg ládák­ból előkerültek a régi féltett ruhadarabok, a röpikék, rokolyák és pöndölyök, mert a felszabadu'ás ünnepén a sárközi asszo­nyok ősi viseletűkben vesznek részt a felvonuláson. Teljesítettük adott szarunkat Április 4-én szovjet hősi em'ék- művet avalnok Dombóvcrott Dombóváron a Hazafias Népfront-bizot %ig elhatároz­ta, április 4-ét azzal ünnepli meg, hogy méltó emlékművet állít a községben az elesett szovjet hősök emlékének. Az emlékmű elkészítési költségét, több mint 15.000 forintot a dombóvári dolgozók magukra vállalták s gyűjtés útján biz­tosították is ezt az összeget. A 6 méter magas, műkőből készült emlékmű már készen van, s oszlopán a szovjet és a magyar címer mellett koszorú­ba font számjegy hirdeti fel- szabadulásunk tizedik évfor­dulóját. A díszes kivitelű emlékmű­vet április 4-én ünnepi pom­pával avatják fel Dombóvár dolgozói. Háro’ii Tolna megyei iskola rózsa­ligetet létesít a felszab idulás évforduló án k emlékére Három Tolna megyei isko­la, a pincehelyi, bonyhádi és a leveli általános .iskola elha­tározta, hogy a felszabadulás tizedik évfordulójának emléké re rózsaligetet létesít. A bony­hádi iskola udvarán már ed­dig Is voltak rózsafák, most azonban épp úgy, mint Teve­len és Pincehelyen, futórózsái; ból lugast csinálnak. A diákok a többszáz rózsatőnek nem­csak elültetését, hanem későb­bi gondozását is vállalták. A felszabadulás ünnepére készül Ozora is Az egész országban lázas készülődés folyik felszabadulá­sunk 10. évfordulóidnak méltó megünneplésére. Ozora sem akar kimaradni ennek a nagyszerű évfordulónak megünnep­léséből. A község lakossága, az úttörőktől a felnőttekig, készül a nagy napra. A Petőfi termelőszövetkezet vállalta, hogy tavaszi vetés­tervét határidő előtt teljesíti. Tervén felül még 10 hold tavaszi búzát vetett. A községben 33 tanácstag vállalta, hogy április 4 tiszteletére határidő előtt teljesíti első negyedévi tojás- és baromfibeadási kötelezettségét. Vállalásukat becsülettel telje­sítették. Kovács István például egészévi, Szarka József és Nádasdi István háromnegyedévi beadási kötelezettségüket tel­jesítették. Az ő érdemük, és a többi becsületes gazdáké is, hogy a község 110 százalékra teljesítette első negyedévi tojás és baromfibeadási kötelezettségét. Ozora versenyre hívta ki adófizetésben a járás többi községét, miután számos adófizető vállalta, hogy határidő előtt befizeti negyedévi adóját — az eredmény, az első negyedévi adóbevételi terv 110 százalékos teljesítése. Az úttörők buzgalma igazán dícséretreméltó. Iskolájuk négy tantermét kimeszelték, kitakarították. Ment is a mun­ka. mivel az úttörőcsapatnak olyan lelkes tagjai dolgoztak, mint Bánfi Gábor, Arky Károly, Tölgyesi Lajos, Béndek Mik­lós, Klambauer Katalin. Ciráki Borcsi még a folyosót is fel­mosta. A DISZ fiatalok is lázasan készülődnek, hiszen ők gondos­kodnak az ünnep kultúrműsoráról. Ezen a műsoron szerepel először a nemrég alakult citeraegyüttes is. GACS1 FERENC A Bonyhádi Cipőgyár i$ túlteljesítette negyedévi tervét A Bonyhádi Cipőgyár már­cius 26-án reggel 7 órára fo­rintértékben befejezte eisö ne­gyedéves tervét s ezzel me­gyénk e fontos, közszükség­leti cikket gyártó üzemének dolgozói teljesítették a felsza­badulási verseny indulásakor tett fogadalmukat. A verseny­szakaszban különösen szép eredményeket értek el a mi­nőség megjavítása terén a vál­lalt 30 százalékkal szemben 38—90 százalék körül van a gyártott elsőosztályú cipők aránya. Hétfőn, 28-án új lendülettei indult a munka a műhelyek­ben, a futószalagoknál. Ezen a napon modellváltozás volt, rátértek a nyári szandálok gyártására. Azelőtt egy ilyen átállás többórás kiesést oko­zott a munkában, egy-egy mű­szaknál három-négyszáz pár cipővel csökkent a termelés. Most mindössze egy óra volt az állásidő. A felszabadulási versenyben ez volt az első eset. hogy gépáUás volt a sza­lagoknál. Á tfeéde Petőfi-kö- rénél mindössze 50 pár, a töb­bi köröknél 100—120 pár ki­eséssel oldották meg az átál­lást. A cipőgyári dolgozók most, a felszabadulási verseny utol­só napjaiban a tervek meny- r.yiségi túlteljesítése mellett eredményesen harcomat; a mi­nőség további javításáért. A legjobb minőségi eredménye hétfőn az aljaüzemben a Pe- íőfl-körnek volt, 9ö.6 száza­lékban termeltek műszaki hi­bamentes cipőt, emellett napi tervüket 19 párral túl is tel­jesítették. 4 1 oinanémedi Kendergvár móréin* 29-én befejezte negyedéves tervét A Tolnanémedi Kendergyár március 29-én fejezte be ne­gyedéves tervét. Az üzem már. ciusi tervét — az építkezés alatt beállott rossz időjárás miatt — ötven mázsával csök­kentették. A. felszabadulási műszakban azonban olyan len dülettel indult a munka-ver­seny, hogy március 30-ra már az eredeti március havi tervet is teljesítették a dolgozók. Export tervét már március 23-án teljesítette a Tolnai Textilgyár Március 30-án reggelre a Tolnai Texülgyár ezervetés­ben és négyzetméterben is be­fejezte első negyedéves ter­vét. Az exporttervet már egy héttel előbb, március 23-ára befejezték a gyár dolgozói. — Eredményesen harcolnak a mi­nőség javításáért is. 96-én 97 százalék elsőosztályú áru ke­rült le a szövőgépekről. A Dombóvári Fémtöineg- eikkgyártó VállnJal is be­fejezte negyedéves tervét A Dombóvári Fémtömeg- cíklcgyártó Vállalat március 29-én jelentette, hogy első ne­gyedéves tervét 100.3 száza­lékra teljesítette. A hónap utolsó napjaiban már a terv ü'ilteljesítésín dolgoznak, ter­ven felül közsvükséglet cik­keket gyártanak. Szekszárdi Cipész KTSZ: 1400 pár cipő terven felül A Szekszárdi Cipész KTSZ dolgozói két héttel a határidő előtt, március 17-én fejezték be lü százalékkal felemelt negyedéves tervüket, s ezzel teljesítették hazánk felszaba­dulása tizedik évfordulója tisz leletére tett vállalásukat, mely ben tervük tíz százalékos túl • teljesítését fogadták meg. Azóta már újabb, nagysze­rű eredmények születtek a fel­szabadulási műszakban, ezer- négyszáz pár kész cipőt készí­tettek terven felül, tehát ne­gyedévi kész cipő tervüket több, mint kétszeresen túltel­jesítették. A szövetkezet min­den dolgozója átlagosan 25 szá zalékkal teljesítette túl válla­lását Csoportunk vállalását túlteljesítettük Az élüzeni cím megtartásáért Nagy napra késaülünk, hazánk felszabadu­lása tizedik évfordulójának megünneplésére. Ennek a nagy ünnepnek tiszteletére csopor­tom-mindem tagja lelkesen harcol vállalásunk teljesítőjéért. Ezt nem csak szóval, hanem tet­tekkel is bizonyítják „ csoport dolgozói. Azt vállaltuk, hogy 148 százalékról 155-re emel-: lük a teijm'tményt és ezt a felszabadulási műszakban 165 százalékra teljesítettük, 100 százalékos minőségi munkával. Tudjuk, hogy mit hozott számunkra a fel- .-zabaduiás. Éppen ezért továbbra is sziwel- léiekkel harcolunk tervünk, adott szavunk va- lóraváltásáért. Mint „ csoport vezetője, ígé­rem. hogy en is mindent elkövetek azért, hogy ezt a napot méltón megünnepelhessük és gyárunk elnyerje a büszke élüzem címet.. Izsákovies Jánosné a Bonyhádi Zománcművek . csoportvezetője. Gomán György é$ Császár István a Simon- tornyai Bőrgyár talpiaktáranak dolgozói. Leg­utóbbi eredményük a felszabadulási műszak­ban 127 százalék volt. Császár István február­ban nyerte el először a sztahanovista címet. KTSZ-ekből jelenti A barátsági liónap alatt megyénkben több mint kétezred léptek a Magyar- Szovjet Társaságba A magyar-szovjet barátsági hónap ideje alatt megélénkült az MSZT élete megyénkben. Nincs olyan község, ahol szín­vonalas és érdekes előadásokat ne rendeztek volna, a vidám falusi heteken pedig sokezer dolgozó paraszt jutott a köze- lebb a szovjet kultúrához. A barátsági hónap jelentős mér­tékben hozzájárult az MSZT taglétszámának növeléséhez s eddig több mint 200 dolgozó lépett a társaság tagjai közé megyénkben. Nagvmányokon, ahol a vidám falusi hét elő­adásain több mint ezren vet­tek részt, 120 dolgozó lépett az MSZT-be, míg a kis Szálka községben 70 az új belépők száma. A vidám falusi hét so­rán egymást érték a külön­böző előadások Bátaszékén, ahol az MSZT mezőgazdasági kiállítása után hétfőn nyílt meg a 8 tablóból álló „Fel­szabadult hazánk” című kiál­lítás az MSZT helyiségében. Itt 320-an léptek eddig a tár­saság tagjai közé, A Teveli Vegyes KTSz első negyedéves tervét március 15- án befejezte. A jó eredmények elérésében nagy része van Róserberg Jakab részlegveze­tőnek, aki a munka: jói szer­vezi. Schmidt Ád'ám szabás? a megadott anyagnormából 81 szandálhoz való anyagot taka­rított meg. * A Bonyhádi Építőipari K'i'Sz ács részlege a henger ma.am munkáslakásának padlózatá­nak elkészítését április 2-re ajánlotta fel, ezzel szemben már március 19-én elkészítet­ték azt. A bognárok egy íő- csös parasztszekér elkészítésé; vállalták terven felül április 4-re, ez március 24-én már el is készült. * A Tolnai Ruházati és Szol­gáltató KTSz dolgozói 800 pár gyermekszandál terven felüli elkészítését vállalták április 4-re, ebből 505 párat március 25-re már le is szállítottak. * A Szekszárdi Építőipari KTSz-ben is nagyszerű ered­mények születtek a felszaba­dulási műszakban. Farkas Já­nos kőműves 224, Töttös Gá­bor és Á'oraháin Vince ková­csok 168 százalékot értek el. * A Bátaszéki Kádár KTSz az évek óta elfekvő hulladék anyagból 78 hordót készített. A MÜÁRT-nak terven felül 30 darab hordót szállítottak ie 21.000 forint értékben. A Dombóvári Vasipari KTSz ben Zsilka Sándor esztergályos az eddigi kiértékelés szerint az első negyedévben 232 szá­zalék átlagteljesítményt ért el, így április 4-én megkapja a sztahanovista kitüntetést. A drótfonó részlegben Morgási Imre 302 százalékot, Morgási­né 250, Pápai József 23*5 szá­zalékot e>rt el a felszabadulási műszak alatt. A felszabadulási verseny ideje alatt több. mint két litert emelkedett a fejési átlag a fadrii l j Elet tsz-ben A faddi Uj Élet termelőszö­vetkezet tagjai külön pontok­ba foglalták a növénytermesz­tés az állattenyésztés terén tett felszabadulási versenyvállalá­sukat. A tehenészek fogadal­ma az volt. hogy 2 literrel emelik a fejési. illetve az is- tálloátlagot. Vállalásuk teljesí­tése érdekében még február­ban bevezették az egyedi ta­karmányozás' és a napi három szőri fejest. Az eredmény az lett, hogy ’ jóval a határidő előtt túlteljesítették vállalásai­kat. A 7 literes fejési és az 5 literes istállóátlagot 9.42, illetve 7.23 literre emelték. A tengelici Petőji tsz-ben megkezdték a napraforgó és a burgonya vetését Mint ismeretes, megyénk termelőszövetkezeteinek felsza badulási versenyében a ten- gelici Petőfi termelőszövetke­zet második. Jól halad itt a tavaszi munka. Már befejez­ték a tavaszi kalászosok veté­sét, az őszi kalászosok tavaszi ápolását. Az elmúlt napokban megkezdték a napraforgó és á burgonya vetését, eddig 18, illetve 8 holdon végezték el a vetési munkákat. A tengelici Petőfi termelő- szövetkezet tagjai minden vo­natkozásban teljesítették, és túlteljesítették felszabadulá­sunk tizedik évfordulójára tett fogadalmukat. Újabban azt a vállalást tették, hogy még ezen a héten szállítanak a szekszárdi piacra salátát és hónapos retket. Befejezés elolt áll a tavaszi vetés közép- hídvégen A középhidvégi állattenyész­tési kutatóintézet kísérleti gazdaságéban a befejezéshez közeledik a tavaszi vetések el végzése. Több növényfél esés­ből túl is teljesítették a vetés­tervet. A tavaszi árpa vetését száz százalékban, .a zab veté­sét 72. a bonsó vetési tervét 102. a zaboisbükköny vetését 78, a lucerna vetését 100, a lóhere íelülvetését 58, a bal­tacím felülvetését 134 száza­lékban végezték el. A gazdaság dolgozói közül többen értek ei igen jó ered­ményeket a vetések során. Ekkert János és Rickers János 160 százalékos. teljesítményt értek el a fogaterővel végzett árpavetésnél. Schlitzen József, a traktorral végzett borsóve­tésben 150 százalékos teljesít­ményt éri el, a fogasolásban Czigler György 140 százalékos teljesítménnyel végezte mun­káját. Kálovics József a fogat­tal végzett lucernavetésben 130, Szijjártó József a trak­torral végzett borsóvetésben 115, Bencze József a traktor­ral végzett árpavetésben 120 százalékra teljesítette normá­ját. A gazdaságban az eddig végzett vetéseknek minteg; 70 százalékát géppel végezték. K501L

Next

/
Thumbnails
Contents