Tolnai Napló, 1953. december (10. évfolyam, 281-306. szám)

1953-12-01 / 281. szám

TOLNAI NAPLÓ v/iAc proletíPjmi ecYEfdtJFrem a A MAI SZAMBÁN: A külföldi sajtó a négy hatalom külügyminiszteri ta­nácskozásénak összehívásáról (2. o.) — Gyorslista az Első Békekölcsön ötödik sorsolásának harmadik napjá­ról (2. o.) — A White-ügy (2. o.) — A paksi járási párt- választmány kibővített ülése (3. o.) — A gépállomás segítségét várják a gerjeoiek (3. o.) — Egy év a kö­zösben (3. o.) — Bemutatóóra a szülők előtt a szekszárdi általános gimnáziumban (4. o.) AZMDP TOLNAMEGYEI PÁRTBIZOTTSÁG AN AK LAPJ X. ÉVFOLYAM, 281. SZÁM ARA FILLER KEDD, te!», EMBER 1 A szocialista munkaverseny tapasztalatai A Népköztársaság Elnöki Tanácsának törvényerejű rendeiete a munka törvénykönyvének módosítására felmondási jogát. Biztosítja, hogy a dolgozó munkaviszonyát felmondás­sal megszüntethesse abban az eset­ben, ha rokkantsági nyugdíjra, vagy baleseti járadékra szerzett igényt. Ugyancsak biztosítja a felmondás jogát annak a elo'gozónnk, akinek házastársát más helységbe helyez­ték és ő is követni akarja. Sok Sérelmet szüntet meg n munka törvénykönyvének az a módosítása, amely szerint az áthelyezett dolgo­zóval előre közölni kell új munka­körét és munkabérét. Ennek o'mu- iasztása esetén a dolgozó megtagad­hatja az új munkahely elfogadását. Un az áthelyezést a dolgozó magára nézve valamilyen okból sére'mesnel­tartja és panaszának a vállalati egyeztető bizottság nem adott helyt, nemcsak az üzemi bizottságon ke­resztül, hanem egyéni’eg is felleb­bezhet ez e'len. Ha az áthelyezett dolgozó hat hó­nap eltelt, ' el lakást nem kap, joga van eredeti munkahelyére és mun­kakörébe való visszahelyezését kér. «. vagy a munkaviszonyt felmon­dani. Ez a jog a nte<- át helyezetteket csak a törvénye rende'et me jelenését követő hat hónap eltel vei illeti meg. A más helységbe át­helyezett dolgozó a válla at terhére négyheteuként hazautazhat család­jához. A munka törvémkönyve kiterjes/ ti a dolgozók jutalmazásának lehető ségét azzal, hogy bevezeti a jubile­umi jutalom fizetését a közs/n'gálnti dolgozók részére is. A munka tör­vénykönyve rendelkezik továbbá a munkaviszony jogfolytotios-áffáról. intézkedik a helyettesítés ideiére já ró bérekről, módosítja az önkényes kilépés következményeit stb. A szocialista munkafegyelem ki­alakítása és megszi’árdítása érde­kében n munka törvén vköny ve n ne­velő jellegű intézkedéseket helyezi előtérbe. Eltörli » pénzbüntetést és a rendbírságot. Biztosítja, hogy az áthelyezést vkgv elbocsátást kim«n_ dó fegyelmi határozat elten a dol­gozó a bírósághoz fordulhat pana­szával, kimondta, hogy a fegyelmi úton alacsonyabb munkakörbe he­lyezett dolgozónak o’van munka­köri kell biztosítani, ahol szaktudá­sát fo' tudja használni. Az ilyen át­helyezés sem íeriedhet azonban egy évnél hosszabb időre A munka törvénykönyve nagymér­tékben elősegíti a munkaviszonnyal és munkabérrel kancsolatos vitás kérdések gyors és helyes elintézését. Többek közt kimondja, hogy a vitás kérdések elintézésére — a vasút és a posta területét kivéve — a közszol­gálatban is meg ke I alakítani az egyeztető bizottságokat. Biztosítja, hogy az egyeztető bizottsági eljárás során a dolgozó nemcsak az üzemi bizottság útján, hanem egyénileg is fe'lebbezhet. Lényegesen hatéko­nyabbá les/i az egyeztető bizottsá­gok e'járását azáltal, hogy az álta­luk hozott döntéseket — ha annak a vállalat nem lesz eleget — bírói úton végrehajtják. A törvényerejű rendelet részlete­sen foglalkozik a SZOT és a Szak- szervezeteknek a munka törvény- könyvével kapcsolatos jogaival. A SZOT és a szakszervezetek a dolgo­zók jogait és törvényes érdekeit biz tosító jogszabályok megtartása ér­dekében azok végrehajtásáról a mi­nisztertől tájékoztatást kérhetnek, a vá’lalatoknál vizsgálatokat tarthat­nak, a mulasztókat a hiányosságok megszüntetésére felhívhatják és ha ennek nincs eredménye, a megfele’ő hatósági eljárás megindítását kezde­ményezhetik. A munka törvénykönyvében fog- "alt intézkedések végrehajtása érde­lében a törvénykönyv büntető ren­delkezéseket tartalmaz, azokkal a fe lelős vezetőkkel szemben, akik a munkások törvényes jogait csorbít­ják. így különösen azokkal szemben, akik jogtalanul bocsátanak el dol­gozókat, megszegik a túlmunkára vonatkozó rendelkezéseket, indokn- latiuuul megtagadok n szabad--te kiadását, nem tartják be az anyák­kal és fiatalkorúakkal kapcsolatos rendelkezéseket, vagv megszegik a munkavédelem szabály ait. Kimond ja, begy a munka törvénykönyvében foglalt rendelkezések megszegői el­ten akkor is fegyelmi eljárást kell in dítani. ha a rendelkezés megszegése nem bűncselekmény jel'egn. A módosított munka törvénykönv. véhez a minisztertanács végrehaj­tási utasítást adott ki. Ez. sok olyan vitás kérdést rendez, amelyek ed­dig nem voltak egységesen, világo­san szabályozva. A munka tiirvéuykönvve ój for­májában jelentős hozzájárulás a kor mányprogrammban lefektetett elvek gyakorlati inogva’ósí fásához. A műn kásosztály és az alkalmazottak jo­gainak kiterjesztésévé' s e jogok vé ile'mének törvényes biztosításával a Magyar Dolgozók Pártia és Nép­köztársaságunk kormánya ismételten kinyilvánítja, hogy szocializmust építő hazánkban legfőbb érték a do'gozó ember. A msRiÍK%fc*i*lansí<»K liatílroxalai Pártunk a szocializmus építé­sének olyan irányát szabta meg, amely lehetővé teszi a dolgozó nép, elsősorban a munkásosztály életszínvonalának gyorsabb növe­kedését. Az emberről való gon­doskodás hatja át a Központi Ve­zetőség júniusi és októberi hatá­rozatát, a kormány programmját., Az új, a régitől eltérő kormány- programm sikeres végrehajtása minden üzemi vezetőtől, dolgozó­tól a legjobb munkát követeli meg. Megyénkben majdnem min­den üzem közszükségleti cikkeket gyárt, melyek közvetlenül a fo­gyasztó közönséghez kerülnek. — Éppen ezért üzemi dolgozóink az új kormányhatározat hallatára ígéretet is tettek arra, hogy a jövőben még többet, még jobb minőségi árut biztosítanak a me­gye, az ország népe számára. % Az üzemek dolgozói csak akkor tesznek igazán eleget az új kor- mányprogrammnak, ha minden részletében, minden esetben tel­jesítik a tervet. S ha lehet, túl is teljesítik tervelőirányzatukat. A terv teljesítése mindig attól függ, hogy a műszaki vezetőség meny­nyiben biztosítja a munka elvég­zéséhez szükséges feltételeket, s ha ez megvan, a párt- és a szak- szervezet milyen formában végez felvilágosító és nevelő munkát a fizikai dolgozók között. Jelen esetben az éves terv teljesítése a fő feladat üzemi vezetőinknek, dolgozóinknak. A még hátralévő december hónapban tehát min­den olyan mozgalmat, észszerűsí- ‘.ést fel kell karolni, ami eddig nem érvényesült az üzemben, de biztos, hogy helyes alkalmazásá­val sikert eredményezne. Az éves terv sikeres teljesítése továbbra is megkívánja, hogy élesszük üzemeinkben a szocialis­ta munkaversenyt, mely a legjobb lendítője, legjobb motorja a ter­melésnek. Az a tapasztalat, hogy az utóbbi hónapban a megye leg­több üzemében ellanyhult a mun­kaverseny, nincs olyan verseny- szellem, mint októberben volt, amikor a november 7-re tett vál­lalások teljesítéséért folyt a küz­delem. Az igaz, hogy nem egy üzemünkben határidő előtt telje­sítik a dolgozók éves tervüket, de a munkások zöme azonban nem arra törekedik, hogy üzemük zök­kenőmentesen kezdje meg az 1954 es évet. S ebben hibát követett el az üzemi szakszervezet, mely nem igyekezett az októberi ver­senylendületet továbbfejleszteni a dolgozókban. Tanult a régi hibákból a Bony­hádi Zománcművek vezetősége. Ép pen ezért az idén már úgy igye­kezett a dolgozók között versenyt szervezni, hogy az kiterjedjen az év végéig. így ebben a gyárban még most is él a munkaverseny, a dolgozók örömmel tesznek vál­lalásokat majd csak minden ter­melési értekezlet, vagy röpgyü- lés alkalmával. A múlt héten meg­tartott termelési értekezleten is történtek újabb vállalások. A műhelyrészek vezetői mind-mind olyan kijelentéseket tettek, hogy a közös megec»vezés alapján ha­táridő előtt teljesítik éves ter­vüket, ezután még jobban törőd­nek a minőséggel. így például a zománcozó műhely dolgozói de­cember 15-re ígérték az éves terv teljesítését. S ez sikerül is, mert ebben a műhelyben — de az egész üzemben — sincs 100 szá­zalékon alul teljesítő. November hónapban a zománcműhely dol­gozói majdnem 10 százalékkal ja­vították az edények minőségi gyártását. Az év végéig 876 ton­na edényt adnak ebben az évben a zománcozó dolgozói, ami 122 tonnával több, mint az 1952-es év­ben. A munkaverseny a Tamási Tej­üzemben is kiszélesedett, ami természetesen legjobban az ered­ményben mutatkozik meg. Az üzemben exportsajtot gyártanak, November hónap 20-ig már telje­sítették a havi tervet és 90 szá­zalékban elsőosztályú sajtot gyár­tottak. A Bonyhádi Cipőgyárban az üzemi pártcsoportbizalmiak jó munkájának köszönhető, hogy javul az üzemben a szocialista munkaverseny. Ez természetesen oda vezetett, hogy több cipőt ter­meltek az előző hónapokhoz vi­szonyítva, de a minőség is meg­közelítette már a 80 százalékot. Különösen téglagyárainkban van nagy hanyatlás a verseny terén. S ez megmutatkozik a tervtelj esi- tésben is, a Tanácsi Téglagyári Egyesülés például sokezer téglával adósa népgazdaságunknak, mert az idetartozó téglagyári üzemek­ben alszik a versenylendület. És azért hibás Lugos József, az Egye­sülés igazgatója is, mert amikor kint járt egy-egy üzemben, soha­sem beszélgetett el a dolgozókkal. A legutóbb megtartott összevont« termelési értekezleten a gyárak vezetői ezért meg is bírálták őt. A szocialista munkaverseny te­hát éltető ereje a tervteljesítés­nek, amely jobb munkára ser­kenti a benne résztvevőket. Most, az év utolsó hónapjában a leg­szélesebb rétegekben fejlesszük a munkaversenyt az üzemekben, a megye minden munkását vigyük harcba ezen keresztül az éves terv teljesítéséért. Erre hívja fel a figyelmet a Központi Vezető­ség határozata is. Dolgozni, a ter­vet teljesíteni, sőt túlteljesíteni — ez a legfontosabb feladat, igazán szép és nemes feladat is egyben. Minden munkás, aki teljesíti ter­vét, hozzájárul családjának bol­dogulásához és elősegíti a nép­jólét nagy programmjának meg­valósítását. Ha tervét túlteljesíti, akkor kétszeresen jár jól, mert többet keres, nagyobb megbecsü­lésben is részesül. A jó verseny a szakszervezet jó, munkáját tükrözi egy-egy üzem­ben. Ahol nemcsak arra töreked­nek a szakszervezeti funkcionáriu­sok, hogy papiron legyen a ver­seny kimutatva, hanem a ver­seny nyilvánosságát is szem előtt tartják állandóan, ott eredmény­re is számíthatnak. Az írásos ver­senyellenőrzés azonban nem lehet egyetlen formája a verseny nyil­vánosságának. A dolgozók hamar megszokják és lassan-lassan meg­szűnik iránta az érdeklődés. An­nál is inkább ígv van, mert az írásos versenynyilvánosság nem foghatja át az üzem valamennyi dolgozóját. A szakszervezet tehát élőszóval is foglalkozzon a verseny eredmé­nyeivel, a vállalások teljesítésé­vel. Bátorítsák és segítsék napról- napra az elmaradókat, dicsérjék a fejlődőket, az élenjárókat és beszéljenek a lustákkal, a hanya­gokkal is, akik felületességből, nemtörődömségből megszegik adott szavukat. Sokan azonban csak nagyon kevésbbé teljesítik ezt a feladatot. Helytelenül úgy vélik, hogy egvedül a hangos be­mondó és a plakát jelenti a ver- senynyil vánosságot. Minden üzemi munkásnak egy az elhatározása: úgy dolgozni, hogy az a párt és a kormány új programmját vigye győzelemre, mely a dolgozó nép életszínvona­lának emelkedését jelenti. Tehát ebből világosan kitűnik, hogy üzemeink dolgozói szeretnek ver­senyben dolgozni. Természetesen akkor az üzemi vezetőkre, a párt- és a szakszervezetre hárul az a nagy feladat, hogy üzemükben jó versenyszellem alakuljon ki. Teltei mindent kövessenek el azért, hogy ötéves tervünk ne­gyedik esztendeje eredményekben gazdagon záruljon. Ä minivzícj tanács előterjesztésére I a Népköztársaság Elnöki Tanácsa legutóbbi ülésén törvényerejű ren­deletet fogadott el a munka törvény- könyvének módosításáról. A törvény erejű rendeletet a Magyar Dolgozók Pártja Központi Vezetőségének júni usi határozata és az azt követő kor- mányprogramm a'apján kiterjeszti a munkásosztály és az alkalmazot­tak jogait és biztosítja e jogok törve nyes védelmét. A módosított törvénykönyv meg­szigorítja a túlmunka elrende ese­ttek lehetőségét és ezzel további lé­pést tesz a do'gozók pihenéshez, való jogának gyukor'ati érvényesí­tése útján. Intézkedik arról is, hogy a túlmunkát — a minisztertanács ál­tal engedélyezett egyes kivételes esetektől eltekintve — csak pénzben lehessen megváltani. Ezzel meg­szünteti a tu’munkénak úgynevezett „csúsztatással“ történő megváltását. A munka törvénykönyve megerő­síti a npk és fiatalkorúak védelmé­ről eddig hozott intézkedéseket és tovább bővíti a terhes és szoptatós anyák jogait, Igv megti'tja. hogy a dolgozó nőt terhesége idején egész­ségére ártalmas munkakörben fog­lalkoztassanak, ez idő alatt munka­viszonyát nem lehet felmondással megszüntetni A dolgozó nőt terhes­ségének negyedik hónapjától a szop tatás hatodik hónapjáig nem szabad sem nehéz, vagy éjszakai munkára, sem túlmunkára beosztani és csak beleegyezésével szabad más hely­ségbe kiküldeni. Ha pedig munka­körét ellátni nem tudja, kérelmére könnyebb munkára kcU áthelyezni, de előző átlagkeresetét ebben az esetben is biztosítani kel1 számára. Ezek a jogok a dolgozó nőt eddig csak a terhesség hatodik hónapjától kezdve illették meg. Az egyedülálló dolgozó nőnek, ha egyévesnél idősebb, de kétévesnél! fi atal óbb beteg gyermekét ápolja, az eddigi évi 30 nap helyett 00 napis jár táppénz. Ezek a rendelkezések újabb biztosítékai annak, hogy a dolgozó nő megbecsült tug ja legyen szocialista társadalmunknak. A fiatalkorú dolgozók védelméről hozott rende'kezésekkcl számukra kedvezőbb munkafeltétetek megálla­pításával és széleskörű tanulási le­hetőség megvalósításával elősegíti a munka törvénykönyve, hop-«' i> du‘- gozó fiatalok egészséges, művelt, ön tudatos szocialista emberekké fej­lődjenek. Kiterjeszti a módosítás a dolgozók A minisztertanács legutóbbi ülésén határozatot hozott a szénbányászati dolgozók bér- és munkaviszonyainak javításáról, az iparba eltávozott volt traktorosok vlsszaengedéséröl és az ipari tanulók téli szünetéről. A Magyar Dolgozók Pártja Köz­ponti Vezetőségének október 31-1 határozata alapján a miniszterta­nács legutóbbi ülésén határozatot hozott a szénbányászati dolgozók bér- és munkaviszonyainak további javításáról. A határozat a vájár mun '.akörben dolgozók keresetének eme­lése, illetve a normák teljesítésére és túlteljesítésére való ösztönzés cél- Jából a darabbéres vájármunkások- nál jelenleg alkalmazott progresszió tel iesítményjutalom) mértékét de­cember 1-től felemeli. Ennek megfelelően az alapszenet termelő üzemeknél már a norma 90 százalékos, a nem alapszenet terme­lő üzemekben pedig a norma 93 szá­zalékos teljesítése után érvényesül a progresszív bérezés. Míg az eddig érvényben vo’t bérezési rendszer izerint a vájár a száz százalékot neghaladú normatid teljesítésénél másfélszeres bért kapott, addig az új rendszer az alapszénnél már 90 nem alapszénnél pedig már 93 szá­zalékos teljesítmény után a túlteljesí lés minden százalékáért kétszeres bért biztosít; száz százalékos norma- túlteljesítés után pedig a túlteljesítés minden egyés százalékát háromszo­rosan jutalmazza. A szénbányászatban a szállítók, karbantartók és egyéb kisegítő al­kalmazottak alapbérét december 1-i hatállyal, ugyancsak rendezik, új személyi besorolások és új bértarifa­táblázat alapján. A minisztertaná­csi határozat alapján a bérelszámo­lás egyszerűsítésére az eddig külön kezelt földalatti pótlékot december I- iöl az alapbérekbe kell beépíteni A határozat egyben további rendel­kezéseket tartalmaz a munkakörül­mények és munkafeltételek újabb hatékony megjavítása érdekében. A szénbányászati bérrendezés ré­vén megfelelő arány alakul ki az egyes szakmák alapbérei között és kormányzatunk a magasabb kerese­tekkel is biztosítja a szénbányászati dolgozók .fokozott megbecsülését. Határozatot hozott a miniszterta­nács az iparba eltávozott volt trak­torosok visszaengedésérfil. Ennek ér­telmében kötelezik a szén-, érc- és bauxitbányászat, s a kohászat kivé­telével valamennyi iparág vállalati igazgatóját, hogy a gépállomások írásbeli kérelmére engedjék vissza mindazokat a volt gépállomási, vagy termelőszövetkezeti traktorosokat, akik önként vissza akarnak menni a gépállomásra. A visszatérő termelőszövetkezeH és gépállomás! traktorosokat meg­illetik mindazok a jogok és ked­vezmények, amelyekben a termelo- zöveíkezeti tagok, illetve a gépál­lomások traktorosai részesülnek. A minisztertanács határozatot ho­zott az ipari tanulók szabadságának kibővítésére. A határozat szerint az ipari tanulót — korára való tekin­tet nélkül — a 24 munkanap fizetett szabadságon felül még hat munka­nap fizetett szabadság illeti meg, téli szünet címén. A téli szünet tarta­ma alatt mind az elméleti, mind pe­dig a gyakorlati oktatás szünetel. {Ez a rendelkezés az egyéves tanuló- idejű szakmák ipari tanulóira nem vonatkozik.)

Next

/
Thumbnails
Contents