Tolnai Napló, 1953. szeptember (10. évfolyam, 204-229. szám)

1953-09-01 / 204. szám

TOLNAI at m BT á\ MAP1.U VíLÁC PROLETÁRJAI EGYESÜL JETEfC! A MAI SZAMBÁN: A Szovjetunió kormányának jegyzéke az Egyesült Ál­lamok kormányához (2. o.) — A hadifoglyok hazatele­pítésére alakult bizottság szombati ülése (2. o.) — A kollektív vezetés megjavításával válhat a decsi párt- szervezet a község gazdájává (3. o.) — A tartalékföldek hasznosítása a dolgozó parasztság fontos érdeke (3. o.) — Hőgyészi jegyzetek (4. o.) AZ MDP TOLNAMEGYEI PÁRTBIZOTTJÁOANAK LAPJA X. ÉVFOLYAM, 204. SZÁM ARA 50 FILLÉR KEDD, 1953 SZEPTEMBER 1 Az európai béke sarkköve: a német kérdés MEGYÉNK ÉLETÉBŐL Tizennégy új sztahanovista a Bonyhádi Zománcmfíyekben ^«pitziínjc gZinte ezer éven keresz­tit] célja és áldozata volt a német hódító törekvéseknek ... 400 eszten­deig uralkodtak a magyar népen a Habsburg elnyomók. Az utolsó em­beröltő alatt kétszer lökték az or­szágot a német imperializmus vezet­te háborúba. Hitler megszállta és ki­rabolta hazánkat.*' E szavakat, ame­lyek pártunk II. kongresszusán hang.' zoitaik el inessaemeinftem igazolj* az élet. Alig van Magyarországon csa­lád, amely az elmúlt évtizedek ailatt valamilyen formáiban ne szenvedett volna a német imperializmustól. De ez nemcsak ránk, magyaroikr, vonat­kozik, A német uralkodókörok poli­tikája a mj századunk, a XX. század első felében már két ízben borította szörnyű katasztrófába Európát és az egész világot. S ez n-jm kis szen­vedést jelenített maga a német nép számára is. A német impeiializimus amely a világnak gyarmati és érdekterületek­re való felosztásaikor az angol és amerikai-' im/Deriá’ízimussai szemben a rövidebbet húzta, szükségét érezte an­nak. hog5, a világ felosztását a legrö­videbb idő alatt a saját javára* meg­változtassa. Ez az oka annak, hogy az évszázad első négy évtizedében, t.-'-i-á* az p’«ő vf,’lérihi&boirú enött éj a második világháború előtt is a né­met imperializmus mutatta a legag- lesszívebb vonásokat. Az első világháború a német im­perializmus katasztrófáiig vereségé vet végződött. A német nép nyakán élősködő tőkések, ágyugyároíok azon ban jól értették a módját annak, hogy a világháborús vereseg terheit a né­met töm-eg.k vázlatra rakják és ők maguk még a vereségből is hasznot húzzanak- Külföldi tőkés barátaik tá­mogatáséval messzemenően előmoz­dították 0 náci-fasizmus megterem* lését Németországban és belehajszol­ták Németországot a második világ, háborúba. E háború a népek hatal­ma« szenvedésének árán. Hitler Né­metország e« csatlósai teljes vere­ségével végződött. Németország rom­halmazzá vált mffllió és millió férfi, nő és gyermsk esett a hitleri rabló- háború áldozatául. Ez szükségszerű k-övetikezménye volt annak a politi­kának, amely más népek kirablását, nemzeti elnyomását tűzi céljául. Ezt a politikát kellett a német népnek keservesen megfizetnie, A hitleri Németország legyőzésé* bői döntő részt vállaló Szovjetiuntó levonta a történelem tanulságait: már a második világháború folyamán körvonalazta a német kérdés rende­zésének alapelveit. Majd Hitler had­seregén©^ szétzúzása után, 1945 aug. hóban Potsdamban a győztes szövet­sége« nagyhatalmak a Szovjetunió, az USA, Anglia, — Franciaország ké­sőbb csatlakozott — vezetői megál­lapodtak azokban az a lapel vekben, ^nelyek hosszú időre biztosíthatjóik Európa békéjét. A történelmi jelen­tőségű potsdami egyezmény elsősor­ban Németország kérdésében volt hivaitva megszabni a győztes nagy­hatalmaik közös álláspontját. A potsdami eqyezmény ,,Német­ország“ című első fejezete kimondja: „A szövetségeseknek nem szándékuk megsemmisíteni vagy rabságba vet­ni a német népet. A szövetségesek lehetőséget kívánnak nYuitani a né­met népnek, hog,, /elkészülhessen éle­tének demokratikus és békés alapon történő újjászervezésére." A pots­dami egyezmény azonban ugyanak­kor haniosú'voraci; ,a német mihta- rizmust és nácizmust gyökeresen ki­irtják és a szövetségesek megegyez­nek abban, hogy most és a jövőben más intézkedéseket is foganatosíta­nak, amelyek szükségesek ahhoz, hogy Németország soha főbbé ne ve­szélyeztesse szomszédait vagy a vi­lágbékét.“ Ezérj szerepel a potsdami egyezményben: „Németország tel­jes leiegyver7ése és leszerelése, a ha­diipar céljaira felhasználható enész német ipar íelszámolása, vagy ellen­őrzése.“ A potsdami egyezmény meg­kötése az előrelátó szovjet béfoepo. lü'tóka győzelmét jelenítette a német kérdésiben. Azét a politikáét, amely a tartós béke biztosítása érdekében az egységes, demokratikus, békés Németország megteremtését tűzi ki céljául. A Szovjetunió a Potsdam ót,a el­telt nyolc év során tántoriithatiatla- nul harcol az egyezmény megvalósí­tásáért s küzdelme a német kérdés rendezéséért, lényegében ma is a pots damii alapelveken nyugszik. A Szov- jefcunió által legutóbb előterjesztett javaslata, német békeszerződésterve- zete egyenes folytatása a potsdami egyezménynek. Ez .a német egysé­gért, a békeszerető Németország meg teremtéséért vívott harc lobogója vi­lágszerte és természetesen Némotor* szagban is. Az elmúlt nyolc esztendő során Né metoirszág két részének fejlődése hóm [okiegyenieS't eHonik-ző vollt. Nyugati részét az amerikai tőkések irányítá­sával és a német tőkések újabb ha­zaárulásává'! egy tervezett európai ralbláháiború legfontosabb támasz- pointjává építették ki. Ehhez az első lépés az volt, hogy a nyugatnémet- ország-; trösztök és kartellek urainak hatalmát újra megerősítették. Erre már régen készültek. Közvetlenül a hitleri háború kitörés* után a hír­hedt német Farbeniindustrie eqyilk vezetője találkozott az amerikai Stan­dard olajtröezt megbízottjává; és szer ződést. kötöttek arra, hogy a háború ellenére különböző módokon tovább­ra ;s fenntartják üzleti kapcsolatai­kat. A megegyezés szövege szószé- ri-nt azt mondja: ..Az itt kötött meg­állapodás akkor is érvényes, ha az Egyesült Államok belép a háborúba. A régi kapcsolatokat pedig teljes mértékben felvesszük a háború után — tekintet nélkül arra hogy azt ki ily érd meg.“ Az amerikait és német tőkések pedrig beváltották ezf a sö­tét, jellemlelen magállapodást. Nyugat Németország politikai irá­nyítását a tőkések nevében először MacCloy, ameríka.; főmegbíaott gya­korolta. Nyugát-Németország hatal­mas iparköapowtjiait csialkhamar átr állláttat'ta a haditermelésre, és rö­videsen megkezdődött az új hadse­reg felállítása is — a rendőrség a haitiánrendőrség és egy*) testületek örve .alatt. 1949 ben pedig egyesítet­ték a három nyugati megszállási öve* zetet és annál inkább is módot ad­taik a nyugatnémet bábállam megte­remtésére, mert annak miniszterelnö­ke Adenauer, az amerikai háborús podiKSIka kiszolgálójának, a német egység elil enségének bizonyult, A bonni bábkormány beiktatása kö­rülbelül egybeesett a támadó Atlanti Szövetség megalakításának időpont­jával. Az imperialisták ettől kezdve még gyorsabb ütemben kezdtek hoz­zá nyugaijnómetországi háborús ter­veik megvalósításához. Most mór nyílton beszéltei a nyugatnémet z«ol dós hadsereg felállításáról is és Ade- nauerrel különszerződést írlak alá Bonnban: tigtö alá hozták az úgyne­vezett ..európai védelmi közösséget“. Ennek betűi szerint a nyugati meg­szálló hatalmak most nem a „győ* aők jogén“, hanem az áruló Ade­nauer aláírásával megpecsételt ..szer ződés" alapján vasa'lják be Nyűgei- Németország népén az ötszázezer fő­ből álló megszálló csapatok eltartá­sának költségeit, valamint az euró­pai hadsereg 12 hadosztályból álló német egységének terheit. A külön­szerződés lehetővé teszi, hogy a né­met. hadsereget hitlerista tábornokok vezetés© alatt helyreátótéék, továbbá törvényesíti a német militarizmus fo­kozott fejlesztését é* őtvrn év'a tör- vényesíü a nyugati megszállás; is. Ezael egyidőben Németország ke beti részében ahová a Szovjetunió felszabadító sereged vitték el a sza­badságot, óriás; építömunlka kezdő döSt. Ennek nyoman alapvető demo k-nakikus változásod érlelődtek meg. A Bonyhádi Zománcgyár dolgozói az elmúlt féléves tervüket 114 szá­zalékra teljesítették. Ezen eredmény a műszakiak és a sztahánovisták jó munkájából fakadt, mert végkép megszüntették az üzemben a 100 szá­zalékon alul teljesítők számét. Az üzem dolgozói július elején újabb felajánlást tettek a III. negyedéves terv sikere érdekében, melyben vállalták, hogy a minőség megjaví­tásával, a munkafegyelem megszi­lárdításával, a Gazda-mozgalom ki- szélesítésével, a III. negyedéves ter­vüket 102 százalékra teljesítik. Es 1949 őszén megaliaikuit a Német Demokratikus Köztársaság, amelynek politikája nemcsak a saját területén, hanem Nyugiat-Németországban te fonlois támasz^ a német népnek a békéért és a nemzeti egység megte­remtéséért folytatott harcában. A Német Demokratikus Köztársaság kormánya ne.m egyszer javasolt tá*- gya!ásókat a bonni kormánynak és jelszava — a ..németek egy asztal­hoz“ — óriás; visszhangra talált egósz Németországban. A Neműt De mefcraitrjkus Köztársaságban köveflke- 'etesen betartották a potsdami egvpz mény előírásait, demokratikus fpld Pártunk és kormányunk programm- ja még nagyobb munkakedvet adott a dolgozóknak, minden dolgozó ter­ve túlteljesítésével küzd e Programm célkitűzéseinek sikeres megvalósítá­sáért. Az anyaghiány azonban aka­dályozza a tervteljesítést, a minőség nap, mint nap magasabb százalékot mutat. Júliusban 100 százalékon fe­lül, augusztusban azonban nem tud­ták teljesíteni tervüket. Az augusztus 20-i munkaverseny jó eredményeket hozott. Augusztus 20-án munkájuk elismeréseképpen 14 dolgozó kapta kézhez a sztahá- novista oklevelet, 6 sztahánovistá neformot hajtattok végre, szabadó'» fejlődhettek a demokratikus szerve* zetek. szétzúzták a monopóliumok hatomét. Létrejött a munik és osztály egységes pártja a Német Szocialista Egységpárt. Sikerrel megvalósult a kétéves terv és nagyszerű eredmé­nyeik születnék az ötéves terv vég­rehajtása során ;,g, A béke nagyhatalma; a Szovjet­unió, a potsdami egyezményhez hí­ven az elmúlt esztendők során több íziben komikrét javaslatot terjes zieht éö a Németországgal kötendő béke­szerződésre vonatkozólag, a német egység megvai!ósítá6a céljából. E ja­dolgozó pedig jelvényt kapott. A ki­tüntetett sztahánovisták között van Ince Károly zománcozó, Erb Hen- rikné zománefujó, Polecsák Ferenc, Becséi István és még többen, akik hónapokon; keresztül a sztahánovista szint fölött {termelnek. Kovács Vera, fülhegesztő, .aki szintén augusztus 20 án kapta meg a sztahánovista okle­velet, augusztus 27-én már 160 szá­zalékot ért eL De a többiek is azért harcolnak, hogy minél többet termel jenek, ezen kesesztül bizonyítják be, hogy megérdemlik a sztahánovista megtisztelő címet. vaslatoik az egész német nép hard jelszavaivá váltok. A szovjet béke- jiavaslatg.-jj. következetesem ta'h vtäk az egész világiközvélieimiény f elmét a német kérdés fontosságára és Ke­let- és Nyugat Németországban egy aránt utat mutattok a német haza­fiaknak hogyan kell haroolniok a potsdami elvek érvényre juttatásá­ért. A német nép millió meggyőződ­tek róla, hogy érdekük közös a bé­kéért küzdő népek Szovjetunió-vezet* te diadalmas frontjával és a német népet, hazája egységéért vívott nagy csatájában a béke milliárdnyi kato­nája támogatja. Sxehsxárdi Krndrrgyár: Egy mázsa kenderből 23 százalék szálkihozatal A Szekszárdi Kendergyárban aug. 20. után nem állt le a munkákedv. Az elmúlt héten naponta 130 száza­lékon felül teljesítették tervüket a gyár dolgozói, mert pótolni kellett a hónap eleji lemaradást, ami a rossz anyag miatt adódott elő. A kender­gyár dolgozói nem akarnak szégyen­kezni: augusztus 29-ig már pótolták a lemaradást, teljesítették augusztusi tervüket. Augusztus 28-án az esős idő elle­nére is születtek komoly eredmé­nyek. Az üzem napi tervét 107 szá­zalékra teljesítette ezen a napon. Tizennégy tilosból csak három nem tudta teljesíteni tervét, de ezek ta­nulók, vagy úgy kerültek mostaná­ban a tilóló mellé. A becsületes dol­gozók pótolták a lemaradt dolgozók eredményét. Hegedűs József kétjel- vényes sztahánovista tilos 147 száza­lékra, Dávid Kálmán sztahánovista 135, Hagymási Pál sztahánovista pe­dig 132 százalékot ért el augusztus hónap 28-án. A tervteljesítés mellett a minőségre is nagy gondot fordíta­nak. Egy mázsa tört kenderből 23 százalék szálat, míg egy mázsa kó­róból 12—13 százalékos a szálkihoza­tal. A gyár többi dolgozói is túltelje- sitették tervüket ezen a napon. A Petőfi rázós-brigád 118 százalékot, míg a Vörös Október Jörős-brigád i 121 százalékot teljesített. Jó az irá-1 nyitás a szekszárdi kendergyárban, ezért tudnak eredményt is elérni. séget ért el és több, mint fél vagon gabonát vitt haza. Roskó András csa­ládja öttagú és az évi kenyérgabona szükségletükön felül még szabad­piacra is marad. Elmeséli, hogy amikor még mint egyéni gazda dol­gozott, 8 hold földjén, sohasem tu­dott elérni olyan termést, hogy a be­adásán, vetőmagján és a család szűk ségletén felül maradjon is valami. Nagy segítség volt tag­ságunknak a 10 százalékos beadási kedvezmény is, mert így több gabo­na került kiosztásra. Mi, a tszcs tag­sága a tsz-ben látjuk jobb jövőn­ket, boldogulásunkat. szik, hogy abból is jut 5 kiló, kuko­ricából ugyancsak több jut, mint, amennyire számítottunk. Most azon iparkodunk, hogy tel­jesítjük az őszi betakarítási terVet és az őszi vetéseket a miniszterta­nács által meghatározott időre befe­jezzük. Ifj. Hegyi Ferenc Keszőhidegkút. Vidáman ünnepeld augusztus 20-át a dunaiöldvári Aüoimány tsz-ben A dunaföldvári Alkotmány tsz-ben vidáman ünnepeltük meg augusztus 20-át, alkotmányunk ünnepét és a tsz megalakulásának harmadik év­fordulóját. Minden tag boldogan, elé­gedetten ünnepelt, mivel most a harmadik évben olyan jövetelem jut minden dolgozónak, hogy gond nél­kül élhet. Vendégeket is hívtak a tsz tagok és olyan mulatságot csaptak, hogy még az öregek is táncra perdültek. Annak örömére is poharat ürítettek, hogy ők nyerték el a vándorzászlót, mivel elsőnek teljesítették az egész megyében állam iránti kötelezettsé­güket. Tamás Istvánná dunaföldvári Alkotmány tsz tagja. r»TTTYTT'rTyTr»ryyTyTryrtyyyw*T*'fT^ l Miéri nem jut elég kenyér a döbröközi dolgozóknak ? ► Augusztus 24-én kint jártam a 3 ►döbröközi földművesszövetkezet- ; ► nél és este 7 óra körül arra let- j í tem figyelmes, hogy kb 60 ember 3 ► tolong az ajtó előtt. Megtudtam, 1 ► hogy már 3 órája az udvaron áll- l ► nak ezek az emberek, kenyérre - várnak. A szövetkezet boltkeze- 3 lője egy kilós kenyérre blokkokat 3 osztott ki és a pékhez irányította I a tömeget. A péknél a kerítésen 3 ► keresztül osztották a blokkok el- ­► lenében az egy kilós kenyereket, 3 ► akinek azonban nem volt blokkja, 1 ► az egyszerűen nem kapott. ­► Miért nincs elég kenyér a döb- * ► röközi dolgozók számára? Első- 3 ► sorban a községi tanács hibájá- 1 ► ból. A történtek előtt egy héttel • ► még állítólag volt kenyér bősége- • [ sen, csakhogy ehetetlen. A tanács * t nem vonta felelősségre a péket. 1 ► amikor pedig a helyzet tűrhetet- 3 ► lenné vált, mindössze annyit tett ­► a helybeli szövetkezet, hogy sza- ­► badságolta a péket. Most egy ta- ­► nuló dolgozik egyedül a pékség- 3 ► ben, aki jó kenyeret süt ugyan. 3 ► de keveset. Ezért is a községi ta- í £ nács felelős, amely nem biztosít ­► megfelelő mennyiségű lisztet, de < l felelős a helybeli földművesszö- < vetkezet vezetősége is. 3 SZABÖ PÄL 3 a 73/2 sz. Építőipari Vál- 3 ► lalat dolgozója. ■* ninmiiinunuiuuimiunii« Srahadáti Aranyhalát** tnsset* t A Roskó-családnak több, mini (él vagon gabona jutott Megalakulásunk óta sok eredményt értünk el mi, a szakadáti Arany­kalász tszcs tagjai. Júniüs 22-én megkezdtük az ara­tást és július 16-án fejeztük be. Csé­pelni július 20-án kezdtünk és aug. 15-re az összes gabonánkat elcsé­peltük, ezzel egyidőben teljesítettük állam iránti kötelezettségünket és 7 vagon gabonát adtunk be. Augusz­tus 19-én kezdtük meg a gabona ki­osztását a tagok munkaegységei sze­rint. Négy kiló kenyérgabonát és másfél kiló takarmánygabonát kap­tunk munkaegységenként. Id. Roskó András sertésgondozó, aki a tszcs megalakulása óta dolgozik most harmadmagával 832 munkaegy. Markovics Sándor tszcs-tag. A k esz Öli i derüli Új Élet tsz tagjai szép terméseredményeket értek el Mi, a keszőhidegkuti Uj Élet ter­melőszövetkezet dolgozói szép ered­ményeket értünk el az idei munkánk után. A becsületes dolgozók igen szép jövedelemre számítanak. Ke­nyérgabonából 5 kiló és takarmány­gabonából is szépen jutott egy-egy munkaegységre. Úgy terveztük, nogy burgonyából 3 kilót osztunk eay munkaegységre, de jelenleg úgy lat-

Next

/
Thumbnails
Contents