Tolnai Napló, 1953. június (10. évfolyam, 127-151. szám)

1953-06-02 / 127. szám

TOLNAI er NAPLÓ VILÁG PffOLETAPiJA! A MA! SZAMBÁN: Harc a Rosenherg-házaspár életéért (2. o.) — Adenauer óvást emelt négyhatalmi értekezlet összehívása ellen (2. o.) — Nyilioláj ZsuUov munkásújító (2. o.) — A szekszárdi járás népnevelői nem pihennek habáraikon (3. o.) — A béke kiváló harcosa: dr. Szajfuddin Kicslu (3. o.) — „Harc a több kilogramm lisztért!­- A t’addi Kossuth tsz-ben a növényápolás mellett megkezdték az előkészületeket az aratásra L Ricsii (4. o.) mellet M D P T O t N A MEG VEI PARTBIZOTT5ÄCÄNAIC LAPJA X. ÉVFOLYAM, 121. SZÄM AHA 50 l’IIJ.KI! KEDD, 1953 JÜNIIJS 2 A választási munka értékelésével, a további feladatokkal foglalkozott a Megyei Pártválasztmány vasárnapi értekezlete május 17-j országgyűlési választások megyénk­ben is nagyjelentőségű politikai győzelmet ered ményeztek. Ilyen mértékben a politikai tömegnumka hosszú idő óta nem bontakozott ki megyénkben. A vő- /osztás előtti hetekben pártbizottságaink és pártszerve­zeteink,, tömeg szervezeteink, népnevelőink, megyénk egész lakosságát átíogó politikai tömegmunkával har­coltak a jó választási eredményekért és a soronlévő ter­melési teladalok sikeréért. Es ma feldíszített teremben összeültek a Megyei Pártválasztmány tagjai, hogy a választási munka érté­kelése után megszabják azokat a feladatokat, amelyek, kel újabb győzelmeket érhetnek el megyénk dolgozói, kommunisták és pártonkívüliek. A választás tapasztalatai és a párt előtt álló további feladatok Részletek Király László elvtárs beszámolójából ■— A választási kampány során komoly mértékben fejlődött a párt tömegkapcsolata. A tömegkapcsola­tok erősödéséhez hozzájárult a lel­kes, odaadó párttag és pártonkívüli népnevelők munkája mellett még az is, hogy a vezetők közvetlenül sze­mélyesen is résztvettek a választási csatában. A pártbizottságok és szer­vezetek funkcionáriusai, aktivistái szoros és személyes kapcsolatba ke­rültek a tömegekkel, jobban meg­ismerték a tömegek problémáit; a tömegek viszont az eddiginél jobban megismerték a vezetőket. A dolgo­zók mindenütt várták és nagy ér­deklődéssel fogadták a vezetőket. Számos problémát vetettek fel, ami foglalkoztatta őket és választ kértek rájuk. A pártbizottságok és pártszerveze­tek munkájának fontos része volt a választási kampányban, hogy nagy figyelmet fordítottak a dolgozók úgynevezett apróbb ügyeire. Igen sok jogos sérelem és panasz merült fel megyeszerte, főleg a tanácsokkal és a szövetkezetekkel szemben. A felmerült jogos sérelmeket gyakran a helyszínen intézték el funkcio­náriusaink. Külön is meg kell említeni, hogy a választási kampányban különösen jó munkát végzett a gyönki és a dombóvári járás valamint Szekszárd város kom­munistái, pártbizottságai és szer­vezetei. Ezekben a járásokban az átlagosnál jobban mozgósították a párt- és tö­megszervezeteket a kampány során, ami visszatükörződik a választás eredményeiben is. Valamivel alatta marad ezeknek az eredményeknek a szekszárdi, paksi és bonyhádi járá­sok munkája, de hozzá kell ten­nünk, hogy ezekben a járásokban is keményen harcoltak pártszerveze­teink a győzelemért. A választási kampány folyamán pártszervezeteink közvetlenül meg­ütköztek az ellenség erőivel. Az el­lenség a klerikális reakció körül tör mörült. A harcos, politikai tömeg- munka lehetetlenné tette, hogy az ellenség „komolyabb“ érvekkel meg zavarja a választási munkát. Ha a választási kampányban nem sikerült az ellenségnek komolyabb zavart okozni és szűkebb körre korlátoztuk is tevékenységüket; azonban nem szabad lebecsülni az ellenséget. A választási kampányban azért nem tudott az ellenség például az ellátás, az élelmezés terén zavart okozni, mert erre a kérdésre igen nagy gon­dot fordítottunk. Megoldottuk az el­látást, amivel kihúztuk az ellenség méregfogát. A tömegszervezetek munkájáról szólva a következőket állapította meg Király László elvtárs: — A tömegszervezetek közül a DISZ. MNDSZ és a szakszervezet jelentős szerepet kaptak a választási munká­ból. Az ifjak és a nők lelkesen vet- rck ki részüket a munkából cs méltán megérdemlik a párt el­ismerését. Nemcsak abban merül ki a munkájuk, hogy lelkes népnevelőket adtak az egysé­ges népnevelő hálózatba, hanem jelentős önálló feladató! is meg­oldottak. Ilyen volt például a DISZ-nck az új választók között végzett munkája, a nők és ifjak, valamint a népművelési szer­vek lelkes kultúrmunkája, amely fontos szerepet játszott az egész választási kampány­ban. A jövőre vonatkozólag már most levonhatjuk tömegszervezeteink len­dületes választási munkájából azt a tanulságot, — elsősorban az ifjúság­gal kapcsolatban, — hogy tömegszer vezeteink úgy dolgoznak, úgy ve­szik ki részüket a munkából, aho­gyan a pártbizottságok és pártszer­vezetek építenek és támaszkodnak rájuk. A választási kampányban tö­megszervezeteink javuló munkája azzal is összefügg, hogy javult a tömegszervezetek pártvezetése, párt­ellenőrzése. A választások napja kimagasló esménye volt a választási kampány­nak, valóságos népünnep volt. A választók többsége-már a kora. dél­előtti órákban leszavazott. Különö­sen szervezetten folyt a választás a gyönki járásban, ahol délután há­rom órára az egész járás befejezte a szavazást. Kiemelkedő volt a vá­lasztás napján az ifjúság, a nők és a népművelési szervek által szerve­zett gazdag, kulturális Programm, amely emelte az ünnep jelentőségét. Nagyszerű munkát végeztek a fal­vak, az utcák és a házak feldíszíté­sében is, ami külsőségeiben is emelte a választás napjának jelen­tőségét. Ebben a munkában peda­gógusok is derekasan résztvettek. A választás napja nagy demonstrá­ció volt népi demokráciánk eddigi sikerei és jövő fejlődése mellett, újabb népszavazás, harcos sereg­szemle. Végül néhány mondatban ki kell emelni azt, hogy a választási kam­pány során a termelés mellett a pártépítés kérdései sem szorultak háttérbe. A Központi Vezetőség szá­mos, a pártépítésre vonatkozó ha­tározata végrehajtásában történt előrehaladás. Javult a párttagok ak­tivitása, amiben jelentős szerepük van a pártcsoportoknak. A válasz­tási kampányban a párttagok 85— 90, sőt nem egy szervezetben 100 százaléka bekapcsolódott a válasz­tási munkába. Most az a feladat áll a párt- bizottságok cs pártszervezetek előtt, hogy megszilárdítsák a választások eredményeit és a választások munkájának lendü­letét átvigyék a soronlévő ter­melési feladatok végrehajtására. — A továbbiakban meghatározta Király László elvtárs a pártbizott­ságok és pártszervezetek feladatait. Közvetlen feladataink Most az a feladat, hogy a válasz­tás lendületét átvigyük a soronlévő ipari és mezőgazdasági, valamint begyűjtési feladatok végrehajtására. Másrészt, stabilizálnunk kell a párt­ós tömegszervezetek építése szem­pontjából a választás eredményeit, hogy nagyobb következetességgel hajtsuk végre a pártépítési határo­zatokat. 1. Békcverscnnyel készüljünk a Béke Világtanács budapesti ülé­sére. Ipari üzemeink pártszervezetei, szakszervezetei, DlSZ-szervezetei harcoljanak az első féléves terv si­keres teljesítéséért. Nagyobb gond­dal kell felkarolni a szocialista ver­senyt és jó politikai munkával lel­kesíteni a dolgozókat újabb munka­hőstettekre. Az eredmények fokozá­sa érdekében jobban kell népsze­rűsíteni a jó eredményeket és har­colni a meglévő lazaságok ellen. A mezőgazdaságban — főleg a szocialista szektorokban — a folyó növényápolási és a gazdag takar­mánytervük betakarítására mozgó­sítsanak falusi szervezeteink, a ta­nácsok és a tömegszervezetek. Kü­lönösen a MEDOSZ-ra vár az a fontos feladat, hogy az állami gaz­daságokban és gépállomásokon tö­megméretűvé tegyék a versenyt. A békeversenyt falusi pért- és tö­megszervezeteink terjesszék ki a begyűjtésre és jó politik&f'nuinká- val mozgósítsanak az első félévi begyűjtési tervek teljesítésére és ezekben a hetekben a szénabegyüj- tés teljesítésére. 'Tanácsaink és be- gyüjtőszerveink szüntessék meg a begyűjtéssel kapcsolatban az udvar­lást, „a népnevelőmunkát“, követel­jék meg a kulákoktól is következe­tesen a kötelezettségek teljesítését. 2. Ezekben a hetekben kell fel­készülni az cv legnagyobb fel­adatára, — a gazdag gabona­— A Központi Vezetőség 1952 jú­nius 28-i határozata megszabta párt bizottságaink és pártszervezeteink feladatait az ifjúság nevelése terén. E határozat nyomán a múlt év fo­lyamán választmányi ülésen tárgyal­tuk meg megyénk ifjúságának hely­zetét és megszabtuk a pártbizottsá­gok és pártszervezetek feladatait. — Megállapíthatjuk, hogy a választ­mányi ülés óta eltelt csaknem egy esztendő alatt jelentős eredménye­ket értünk el a Központi Vezetőség határozatainak végrehajtásában. A legnagyobb eredményt ifjúsá­gunk termelésben való helytállásá­ban, példamutatásában értük el. — Munkásifjúságunk megyénkben is egyre inkább betölti a termelés ro- hambrigádja szerepét. Bizonyítják ezt azok az eredmények, amit a kü­lönböző versenymozgalmak során if­júságunk elért. Megyénk sajátos jellegéből kifo­lyólag egyik legfontosabb felada­tunk a falusi, a mezőgazdaság te­rületén dolgozó fiatalok politikai ne­velése, olyqui irányban, hogy ezek a fiatalok a mezőgazdaság szocialis­ta átszervezésének nagy csatájában pártunk első segédcsapatává válja­nak. Ezen a területen is értünk el eredményeket. Szocialista szektora­termés szem veszteség nélküli betakarítására. Az aratással, csépléssel kapcsolat­ban a napokban jelent meg a mi­nisztertanács határozata. Ennek alapján a megyei tanács sürgősen készítse el a betakarítás és begyűj­tés részletes tervét, szervezze meg az aratást, cséplést. Gondoskodjon a gépek kijavításáról. Pártvonalon az aratással, csép- iéssel és gabonabegyüjtéssel kap­csolatban a következő fontosabb tennivalóink vannak: Ellenőrizni gondosan, az állami és gazdasági szervek felkészülését, se­gíteni munkájukat. Ne vegyük el önállóságukat, hajtassuk végre a rá­juk háruló feladatokat. Felkészíteni a párt- és tömegszervezeteket — pártunk minden tagját — a gabona­betakarítás és begyűjtés munkájá­nak ellenőrzésére, irányítására, po­litikai munkájára. Erre a feladatra kell felkészíteni a népnevelőket és a kisgyülési előadókat is. Pártbizottságaink és szervezeteink irányításával minden eddiginél szé­lesebb alapokon kell megszervezni az aratás, eséplés, begyűjtés verse­nyét — főleg a mezőgazdaság szo­cialista szektoraiban. 3. Egyik legfontosabb feladat — eredményeink további fokozásának feltétele. — hogy pártbizottságaink és szervezeteink, tömegszervezeteink, a párt- és tömegszervezetek ópíiését, erősítését állítsák előtérbe. Stabili­zálnunk kell a választás eredmé­nyeit. Szilárdítsuk meg — főleg az elhanyagoltabb területeken — párt- szervezeteinket, elsősorban azok ve­zetését. Erősítsük a párt sorait a választási munkában kitűnt, arra érdemes pártonkívüliekkel. Emeljük népnevelőmunkánk színvonalát, fo­kozzuk a párttagok aktivitását. Fo­kozzuk a helytállást, a példamuta­tást. Fejezzük be a folyó oktatási évet teljes sikerrel és idejében ké­szüljünk fel az új oktatási évre. ink — elsősorban gépállomásaink, — állami gazdaságaink és termelőszö­vetkezeteink nagy részében értük el a legnagyobb eredményt, de egyes falusi DISZ szervezeteink is jelen­tősen megerősödtek. A DlSZ-fiata- lok egyre inkább élenjárnak a ter­melésben és harcolnak az új agro- és zootechnikai módszerek beveze­téséért, alkalmazásáért. A gépállomásokon számos olyan traktorista, illetve traktorista nő van, mint Kiss József elvtárs és felesége, a sárpilisi gépállomás sztahánovista traktoristái, akik tavaszi tervüket ezidcig 200 szá­zalékon felül teljesítették és újabb szocialista kötelezettségvál­lalást tettek a növényápolás, vala­mint aratás, eséplés cs tarlóhántás határidőelőtti befejezésére. Számos termelőszövetkezetünkben a tava­lyi 250 munkaegység helyett ma már 300 munkaegység eléréséért folyik harc a fiatalok között. Számos fia­tal már túl is teljesítette ilyenirányú vállalását. Keszőhidcgkuton ifj. Horváth Istvánnénak 280, Kistormáson Farkas Mihálynak közel 200, Zombán Illés Jánosnénak és Skiba Péternek 200 munkaegy­sége van. Az elmúlt egy év eredményei mel­lett azonban meg kell állapítani, hogy a DISZ egészében nem fejlő­dött a követelményeknek megfele­lően. Az elmaradás különösen a DISZ szervezeti erősítésében, szer­vezeti életében van, ami egyes term­ieteken a fiatalok politikai nevelé­sének gyengeségében mutatkozik meg. A választástól eltekintve elhanya­golta a DISZ a szervezeten kívüli fiatalokkal való foglalkozást, azok nevelését és beszervezését a DTSZ- be. Nem használják ki azokat az adottságokat, amelyek a kultúr, sport és más téren rendelkezésüké­re áll. Másrészt, nem sikerült elér­ni még azt. hogy DISZ szervezete­ink élén mindenütt tekintélyes ve­zetők legyenek. Ezek a hibák ki­hatnak a DISZ szervezeti erősödé­sére is. A Központi Vezetőség határoza­tának végrehajtása érdekében a következőket kell tenni: A pártbizottságok és pártszerveze­tek lássák el rendszeresen a DISZ szervezeteket pártmegbizatásokkal, önálló ifjúsági feladatokkal. Rend­szeresen instruálják és ellenőrizzék a DISZ vezetőit a végrehajtás során. A pártszervezetek segítsék a DISZ-t, hogy a választási munkák alatt kialakult kapcsolat a szerveze­ten kívüli fiatalokkal tovább erő­södjön. Ennek érdekében segíteni kell a DISZ-t, hogy nevelő és szer­vező munkája mellett bátrabban foglalkozzon az ifjúság kultúr- és sportigényeivel. Segíteni kell a DISZ vezetési mód­szerének további fejlődését. Elsősor­ban azzal, hogy többet tartózkodja­nak a DISZ-vezetők az ifjúság tö­megei között, másrészt bátrabban kell a 20 éven felüli fiatalokat a DISZ szervezetek élére állítani. Pártszervezeteink vizsgálják meg a DISZ-be küldött párttagok mun­káját, biztosítani kell, hogy azok megfelelő munkát kapjanak. Más­részt tovább kell növelni a DISZ- be küldött kommunista fiatalok számát. A DISZ megyei bizottsága biz­tosítsa, hogy a szocialista szek­torban, állami gazdaságban, gép­állomásokon, termelőszövetkeze­tekben olyan DISZ szervezetek alakuljanak, amelyek képesek maguk után vonni a falusi fia­talokat. Gondoskodni kell, hogy a DISZ- szervezetekben ne tűrjék meg az osztályellenség képviselőit. Ahol ilye nek feltalálhatok, azonnal el kell távolítani őket. Fokozott harcot keli indítani a klerikális befolyás, a pa­cifizmus, a kozmopolitizmus ellen. Fiatalságunkat olthatatlan hazasze­retetre. fegyelmezettségre, a néphad­sereg szeretetére, a párt iránti oda­adásra kell nevetni. Pártszervezeteink úgy irányítsák a DISZ-t, hogy egész ifjúságunk fe­gyelmezett munkával, kiváló terme­lési eredményekkel, a növényápolás, aratás, eséplés jó megoldásával, a szabadságharcos kiképzésben való részvétellel és a DISZ oktatás sike­res befejezésével készüljön a ne­gyedik világifjúsági találkozóra. (A Megyei Pártválasztmány ülésé­nek felszólalásait lapunk következő számában ismertetjük.) Pártszervezeteiiik munkája az ií úsájg körében Részletek Pataki Ferenc elvtárs beszámolójából

Next

/
Thumbnails
Contents