Szelényi Ödön szerk.: Theologiai Szaklap 15. évfolyam, 1917 (Pozsony)

XV. ÉVFOLYAM. 1917. JANUÁR. 1. SZjÍM. THEOLOGIAI SZAKLAP MEGJELENIK ÉVENKÉNT NÉGYSZER: JANUÁR, ÁPRILIS, IULIUS ÉS OKTOBER HÓBAN. ELŐFIZETÉSI ÁRA ÉVI 6 KORONA. SEGÉDLELKÉSZEKNEK, TANÍTÓKNAK ÉS THEOLOGUSOKNAK 4 KORONA. DR- BARTÓK GYÖRGY, D. DR- DAXER GYÖRGY, DR. DEÁK JÁNOS, HAMAR ISTVÁN, KOVÁCS SÁNDOR, DR- LENCZ GÉZA, DR- MASZNYIK ENDRE, PRÖHLE KÁROLY, RAFFAY SÁNDOR, DR. SZLÁVIK MÁTYÁS, DR. THURY ETELE, DR. TÜDŐS ISTVÁN ÉS ZOVÁNYI JENŐ KÖZREMŰKÖDÉSÉVEL SZERKESZTI L 1 C· DR SZELÉNYI ÖDÖN pozsonyi theol. akad. tanár. TARTALMA: I. Ferenc József 1 Leibniz. Dr. Tankó Bélától 3 A keresztyén kultusz lényegének kifejtése valláspsychologiai és dogma­tikai alapon. Báró Podmaniczky Páltól. (Vége.) 12 Egy érdemes régi magyarhoni pedagogo-teologus. Lic. dr. Szelényl Ödöntől. 36 Könyvismertetés: Valdemar Ammundsen: Krig og Krigsförende Kristne. Dr. Szeberényi Lajos Zsigmondtól 57 Dr. Horváth József: Bölcsészettörténet. Dr. Szlávik Mátyástól. 65 Réz László: Vezérkönyv az elemi népiskola református vallásoktatásához az I. és II. osztályban. Pröhle Henriktől 67 Jánosi Zoltán: Papi dolgozatok. Pröhle Henriktől. 69 Dr. Erdős József: Uj szövetségi bevezetés. D. Dr. Daxer Györgytől. 70 Uj könyvek 72 QXS POZSONY, 1917.

Next

/
Thumbnails
Contents