Raffay Sándor szerk.: Theologiai Szaklap 2. évfolyam, 1903-1904 (Pozsony)

Π. ÉVFOLYAM. 1903. SZEPT. 1. 1. SZÁM. THEOLOGIAI SZAKLAP MEGJELENlK NEGYEDÉVENKÉNT 5 ÍVEN. ELŐFIZETÉSI ÁIU ÉVI 6 KOR. — THEOLOGUSOKN A Κ 4 KOR. SZEUKKSZTIK ÉS KIADJÁK j^affay Sándor, J~Iornyánszky ^\ladár, theol. tanár Pozsonyban. theol. tanár Pozsonyban. Pokoly József, Dr. Jüdős IsfVán, theol. tanár Kolozsvárt theol. tanár Sárospatakon. TARTALMA: A Babel-Bibelvita. I. Ilomyánszky Aladártól, 1-20 ϋκηιιζπν. Mt. 28, 1 9 stb. Muszvyik Endre d». tói 21 - 28 Λζ apostoli hitvallásért folytatott harcz. I. Daxer (iyorgy dr.-tól 29 44 Pár észrevétel a magyar protestáns egyháztörténet korszakairól. Kovács Sándortól .. . 45 51 Péter evangéliuma. Rafiay Sándortól 52—60 Lapszemle 61 — 76 Könyvismertetés. Hörk József, Magyar prot. egyházjog. Pokoly J. 77 Lencz Géza, Sabatier mint reformátor és dogmatikus, liaffay S. 78 Széki Ákos, Jézus és a szentlélek csodatételei, liaffay S . 79 WIGAND F. POZSONY. Κ. KÖNYVNYOMDÁJA. 1903.

Next

/
Thumbnails
Contents