Fraternity-Testvériség, 1976 (54. évfolyam, 1-4. szám)

1976-01-01 / 1. szám

Közgyűlési és delegátus választási hivatalos értesítések: i. Isten kegyelméből — négy megpróbáló év után — elérkeztünk KÖZGYŰLÉSÜNK megtartásának az esztendejéhez, amely egyben Egyesületünk fennállá­sának 80 éves Jubileuma is. Közgyűlésünk összehívását Alapszabályunk értel­mében hivatalos lapunk első oldalán angol és magyar nyelven bejelentettem. II. Igazgatóságunk elhatározta egy külön Konvenciós szám kiadását :anuár hóban, amelyben közgyűlésünk­kel, osztályok csoportosításával, delegátus és helyet­tes delegátus (alternate) választásokkal kapcsolatban az ÖSSZES hivatalos információkat tagjainkkal hiva­talosan közöljük. Hivatalos lapunk minden tagunk­nak jár, így senkinek kifogása nem lehet, hogy a meghívásról, vagy hivatalos bejelentésről és infor- . mációkról nem lett értesítve. III. Delegátus és (alternate) helyettes delegátus válasz­tásról Alapszabályunk 14-ik pontja rendelkezik: “Minden osztály, amelynek 300 felnőtt tagja van jogos egy delegátus küldésére a Közgyűlésre. Min­den osztály, amelynek 300-on felüli felnőtt tagja van jogos minden extra 300 tag után egy másik delegátus küldésére. Osztályok, melyeknek 300- on aluli tagsága van Választási Csoportokba lesz­nek beosztva nem több, mint 375 taggal. Ezek a cso­portok egy delegátust választhatnak. A csoportosí­tását ezeknek az osztályoknak az Egyesület Titká­ra végezte tekintettel a területi helyzetre az Exe­cutive Committenek és az Igazgatóságnak a jóvá­hagyásával. A delegátusok és helyetesek külön szavazó cédulával választatnak egy rendkívüli gyű­lésen 60 napon belül, miután az Elnök a hivatalos lapban a Konvenció megtartásának az idejét és helyét bejelentette, amint azt az Igazgatóság meg­határozta. A megválasztott delegátusok és helyete­sek 10 napon belül a Titkárnak bejelentendők a gyűlés hitelesített jegyző könyvének egy hitelesí­tett másolatával, melyben feltüntetendő a jelen lévő tagok száma, személyes aláírása és kötvény száma.” IV. A fenti alapszabály értelmében Titkárunk a nem önnálló, tehát 300 taggal nem rendelkező osztályokat csoportosította, melyet az Executive Committee és az Igazgatóság január 8-9-ki rendkívüli gyűlésén mege- rősíttett. AZ ÖNNÁLLÓ ÉS CSOPORTOSÍTOTT OSZ­TÁLYOK NÉVSORÁT, TAGLÉTSZÁMÁT, DELE­GÁTUS VÁLASZTÓ GYŰLÉSEIK HELYÉT, IDE­JÉT AZ ANGOL RÉSZBEN TALÁLJÁK OSZ­TÁLYAINK ÉS TAGJAINK, HOL ÉS MIKOR HÁNY DELEGÁTUST VÁLASZTHATNAK. V. A szavazati joggal bíró tagok létszámának megálla­pítását november 30-ki dátummal Igazgatóságunk határozta meg s Ellenőrünk készítette elő. VI. A választó gyűlésnek határozatképességéhez a tagok számának egy huszada szükséges, amennyiben ez nincs jelen a következő gyűlés tekintet nélkül a jelen­lévők számára HATÁROZATKÉPES. VII. Az Elnöknek a jelen számban közölt hivatalos be­jelentésétől 60 NAPIG március 31-ig minden választó gyűlés megtartandó. VIII. A megválasztott delegátusok és helyetes (alternate) nevei 10 napon belül a Titkárhoz beküldendők, hite­lesített jegyzőkönnywel, a jelen lévők számával, sajátkezű aláírásával és kötvény számával, a Titkár által kiküldött formán. Lígyanakkor beküldendők az osztálygyűlés által a közgyűlés elé terjesztendő javas­latok. Az Alapszabály módosításokra vonatkozó ja­vaslatok legalább egy hónappal a közgyűlés megnyi­tása előtt beterjesztendők az Executive Committee elé. IX. Egyesületi fizetett alkalmazottak, vagy más hasonló szervezet fizetett alkalmazottai nem választhatók. X. Szabálytalanságok elkerülése végett kérjük osz­tálykezelőinket és tagjainkat, hogy úgy az angol, mint a magyar részben közölt alapszabályszerinti utasítá­sokat, beosztásokat és rendelkezéseket tanulmányoz­zák és pontosan tartsák be. Kérem testvéreinket, hogy Egyesületünk ügyét szí­vükön viselve és eddig megbizonyított hűséggel és szeretettel álljanak Egyesületünk mellett és a ránk következő nehéz napokban töltsék be hivatásukat és kövessenek el mindent Egyesületünk tovább fejlesz­tésének, gyarapításának és szebb jövőjének az érde­kében. Testvéri szeretettel, DR. BÉKY ZOLTÁN elnök 9

Next

/
Thumbnails
Contents