Téli Esték, 1912 (15. évfolyam, 1-9. szám)

1912-11-03 / 1. szám

XV. évfqlyam. A KERESZTÉNY CSALÁDOK LAPJA Megjelenik november, december, január és február hó — minden vasárnapján. Előfizetési ára: I hónapra . . . 2 K — fillér Felelős szerkesztő és kiadótulajdonos BODKÁBJGÍÁSPÁB. Szerkesztőség és kiadóhivatal: Szatmár, Arany János-u. 17. sz. A jegygyűrűk nagy számáról irtuk az újságok — a minapában. Nem azon jegygyűrűkről, melyek a vőlegények és menyasszonyok ujjára kerülnek mostanában. Hanem azokról a jegygyűrűkről — ha jól emlékszem 26J—70 jegygyűrűről, melyek egyik nagy, előkelő városban a zálogházba gurultak. Jegygyűrű voll-e mind, a melyekről itt szó van, és egyáltalán ne vegyük-e ezt a számot csak éppen úgy korona számításira: az már egyre megy. A dolog lényege és szomorú érdekessége ab­ban van, hogy ezeknek a gyűrűknek sorsából, zá­logházba való jutásukról pompás alkalmat ragad meg egyik fővárosi újság arra, hogy felkiáltson: — íme a szegénység! íme a nyomor! A vég­szükség. Mikor már a jegygyűrűk is zálogházba vándorolnak. A legszebb kötelék. Emlék. Az ideális záloga a hitvesi egyesülésnek, folytonos együltlétnek. Bubán és örömben való együttlétnek. Hát nem kell ennek a csakugyan szomorúan érdekes jelenségnek csupán érzelmi elemét póznára tűzni. És kiemelni az embertömegből, a szociális tülekedésből. És éppen ebből a jelenségből, ebből a statisztikából bizonyítani, hogy mi időket élünk. Már mint nyomorúságos, pénzválságos, drágasá- gos időket. Mert ez a jelenség nem vezet ám az igazi nyomor, szegénység és szükség, sőt Ínség, meglátá­sára, megállapítására és különösen megértésére. Szorosabb vizsgálat, utánjárással meg lehetne ugyanis állapítani, hogy ezeknek a gyűrűknek nem mindegyik tulajdonosa éppen a legszegényebb. Végső szükségben, nyomorban, Ínségben vergődő. Vannak köztük kétségtelenül ilyenek is. De meggyőződésünk, nyitott szemünk tapasztalata, hogy bizony ezeknek a nagy többségét a ggűrü-tulajdonosokat nem az éhség, nem a nyomor, tehát nem a végszükség vitte a zálogházakba. _ Oh nem! Hanem vitte a könnyelműség. A hamis igények. Kergette a hétről-hétre váltakozó, hogy így mondjuk komédiák, mesterségesen izgató, szórakoztató masi­nák, cirkusok, színházak, mozik látványosságok, ponyva és fabódék, a vendéglők, a rengeteg kocs­mák és egyáltalán azon tultengésben, zsaroló zsar­noksággal teljes igények, mik ma az embereket, nyomorba, szegénységbe, sokszor koplalásokba kergetik. Szegénység, nyomor mindig volt. És lesz is. Van is. Igazán van. Ámde a szegénység, az igazi szükség, a nélkülözés, még a titkos nélkülözések is, hast jelentenek. A zálogházak statisztikája nem mindig hőmé­rője a társadalom igazi, való nyomorának és szoci­ális szükségleteinek. Vagy igazi nyomor és szükség-e az, ha vala­mely család például nem juthat el minden héten és minden nemű és rangú látványosságba? Estélyekre, vendéglőkbe. Kabarékba. És ha már zálogházról van szó. hát az a je­lenség, hogy például a szatmári zálogház soha uem volt úgy megtelve zálogtárgyakkal, mint ama napok alatt, mig a cirkus csalogatott: ez jelentene nyomort, szociális szükségleteket? A zálogházak igenis beszélnek igazi szegény­ségről, adatokat nyújtanak megrázó nyomorúságok­ról. De éppen úgy, sőt jobban hirdetik, igazolják azon okokat, lelki és családi rugókat, mikből a mai szociális élet nyomorúságai származnak. Ezen okok és források pedig mutassanak reá a gyógyító és ki­ábrándító szerekre. Az 1913-ik esztendő. Az 1913-ik év szerdával kezdődik és végződik. Lálhatató nap és holdfogyatkozás nem lesz benne. Uralkodó bolygó a Vénusz. A farsang /mindössze 29 napig tart, vagyis január 7-től február 4-ig. Husvét igen korán lesz, március 23-án és 24-én. Pünköst május 11 és 12-én, Karácsony csütörtökre és péntekre esik. Vizkereszt hétfőn. Gyertyaszentelő vasárnap, március 15-ike szombaton, Gyümölcsoltó boldogasszony husvét kedd­jén lesz. Áldozó csütörtök május elsejére esik, Űrnapja má­Szatmár, 1912 november 3.

Next

/
Thumbnails
Contents