Szövetség, 1930 (14. évfolyam, 151. szám)

1930-02-15 / 151. szám

DONG0 oc Ct l060 25 St Qr-TROIT MICH AZ AMERIKAI MAGYAR SEGÉLYZÖ SZÖVETSÉG (azelőtt M. B. E. SZ.) KÖZLÖNYE. Official organ of the Hungarian Aid Association of America (formerly H. S. B. S. C.) “Entered cs sccobű-cIsss matter February IS, 1918, at the post office at Bridgeport Conn., under the Act of March 8, 1«79 ” •‘Acceptance for mailing at special rate of postage provided for in section 1103. Act of betober 3, 1917, authorized July 11, 1918." VOL. XIV. NO. 151. BRÍDGEPORT, CONN 1930 FEBRUÁR 15. XIV. ÉVFOLYAM — 151. SZ. wawwMeetwwvwswwftwaawftwwvwewiMMWwnwiwwanwewuwMWiiwiMMM/viiweeiwweiMMvvMWMMWwAtwwuwtM i<wwwv gy lépéssel előbbre. Az október hónapban megtartott rendkívüli konven­ciónk behatóan foglalkozott a nagy egyletek egyesítésé­nek ügyével. A konvenció olyan értelmű felhatalmazást és hatá­rozott utasítást adott a tisztikarnak, hogy az egyesülés ügyében tegyen meg minden tőle telhetőt, ha és ahol ar­ra alkalom kínálkozik. Ez év január 29-én egyletközi konferencia volt, me­lyet ez évben a Református Egyesület tisztikara hivott egybe a ligonieri árvaházba, s azon a Szövetség részé­ről Dezső János elnök és Walkó János titkár voltak jelen. A konferenciának a főtárgya a nagy egyletek egye­sítésének ügye volt és arra nézve a következő határozati iavasla£Jwga4ott és fogadtatott el: HATÁROZATI JAVASLAT A Verhovay Segélyegylet, az Amerikai Magyar Segélyző Szövetség és az Amerikai Magyar Re­formátus Egyesület alulírott elnökei és titkárai az egyletek egyesítésének tárgyában 1930 jan. 29-én, Ligonierben, a Református Egyesület Ár­vaházában közös gyűlést tartottak, melynek eredményeként kijelentik, hogy: Mivel a biztosítás terén mindhárom testü­let egyforma alapon működik, tagjaiknak ugyan azon befizetések ellenében ugyanazon kedvez­ményeket adják, előnyösnek és tagságukra néz­ve hasznosnak látják ezen testületek egyesítését. Kijelentik tehát, hogy: A legjobb tudásuk szerint munkálni fogják ezen testületek egyesítését. Az erre vonatkozó lépéseket közösen és ha­ladéktalanul megteszik azáltal, hogy szakértő­vel dolgoztatják ki az egyesitett testület érté­kelését és működési tervezetét, melynek költsé­geit a nevezett testületek taglétszámukhoz mér­ten viselik. Minden jelenlegi testület minden tagjának jelenleg érvényben levő jogai érvényben marad­nak és az egyesülési szerződésben biztositatnak. Az egyesülésre való végső döntést alulírott tisztviselők a nevezett testületek tagságai jogá­nak tartják, s afölött a leendő működési tervezet megismerése után a tagság dönt. Kelt mint fent. BOZSVAY JÁNOS, Verhovay S. E. elnöke, BARTHA M. JÓZSEF Verhovay S. E. számvevője, BENCZEJÁNOS Verhovay S. E. kp. titkára, KÖVÉR SÁNDOR Ref. Egyesület elnöke, MOLNÁR ISTVÁN Ref. Egyesület titkára, DEZSŐ JÁNOS Szövetség elnöke, WALKÓ JÁNOS Szövetség titkára. Ezen határozati javaslatot megtárgyalta az e hó 7-én tartott központi tisztikari gyűlés és a következőképpen döntött felette: Helyesli a tisztikar az elnöknek és titkárnak az egye­sülésre vonatkozó álláspontját és azt, hogy a fenti hatá­rozati javaslatot elfogadták és aláirták. Nem látja azonban célszerűnek a gyűlés azt, hogy a határozati javaslatban említett működési tervezet előre megcsináltassék a szakértővel, mielőtt a nevezett testü­letek tagsága az egyesülésre vonatkozóan nyilatkozna. Határozza ezt a gyűlés célszerűségi és takarékossági szempontból, mivel a Szövetségnek az eddigi egyesülési kísérletek tetemes összegbe kerülnek. Azonban, hogy az ügy menetének komolyabb lendü­letet adjon, e helyen és nyilvánosan felszólítja a tisztikar az osztályokat, hogy foglalkozzanak a nagy egyletek egyesítésének eszméjével. Lépjenek érintkezésbe a testvér-egyletek osztályai­val vagy fiókjaival. Tartsanak lehetőleg együttes gyűlé­seket. Nyerjék meg az eszmének azokat is, akik valamely oknál fogva ellene volnának.. Azokra a gáncsoskodó hangokra, amelyek minden magyar közügyet a csirájában akarnak elfojtani, ne hall­gassanak és a gáncsoskodókat közösitsék ki maguk kö­zül. Az egyletek egyesítésének is meg van a törvényes formája. Azt sem lehet megcsinálni úgy, mint sokan hi­szik. A törvény írja elő, hogy miképpen lehet megcsinál-

Next

/
Thumbnails
Contents