Szövetség, 1927 (11. évfolyam, 115. szám)

1927-02-15 / 115. szám

i 1927 FEGRUÁR 15. SZOVETSlC 3. OLDAL V» VWVWVWWVVWWWWW%W% VWWHWHHHHHHWHHHHHHHHHHHHVHHUHiHHHHUHHUHHHiUHHHUHVHHWUH HÚSZ ÉUES KÖTUÉNIJEK J\. tisztikar ajánlata a húsz évig fizetendő tagsági kötvények életbeléptetése tárgyában Alapszabályba veendő, hogy adjon ki a Szövetség, olyan tag­sági kötvényeket is, melyekre csak húsz évig kelljen fizetni, de a kötvény teljes értéke azonnal esedékessé válik, ha a tag bár­mikor hal is meg. Húsz évig fizetendő kötvé­nyek kiváltására jogosultak az ezen szabály életbe lépése előt­ti tagok is. Vagyis, a régi tagok is átiratkozhatnak húsz éves biz­tosításra. Átiratkozás esetén nem kötelező rájuk nézve, hogy újabb orvosi vizsgálatnak ves­sék magukat alá. Régi tagok, ha bármilyen ko­rúak is, átiratkozhatnak a húsz évig fizetendő biztosításra, uj tagok azonban csak 45 éves kor­ig vehetők fel. A húsz éves kötvényekre fi­zetendő havidijak évkoronkint a következők: Éves Havidij 16 1.60 17 ........................ 1.60 18 ........................ 1.65 19 ........................ 1.70 20 1.70 21 1.75 22 ........................ 1.80 23 ........................ 1.80 24 ........................ 1.85 25 ........................ 1.85 26 ........................ 1.90 27 1.95 28 ........................ 2.00 29 2.05 30 2.05 31 2.10 32 ........................ 2.20 33 2.25 34 2.30 35 2.30 36 2.40 37 ........................ 2.45 38 ........................ 2.50 39 . 2.60 40 ........................ 2.65 41 ........................ 2.70 42 ........................ 2.80 43 ........................ 2.90 44 ........................ 2.95 45 ........................ 3.05 46 3.15 47 3.25 48 ........................ 3.40 49 3.50 50 3.60 51 3.75 52 ........................ 3.90 53 4.00 54 4.20 55 ........................ 4.40 56 460 57 4.80 58 5.00 59 5.25 60 5.50 Ezen havidijak az ezer dollá­ros haláléseti biztosításra szól­nak. A 45 évestől 60 éves korig terjedő havidijak a régi tagokra vonatkoznak. Minden újonnan beálló tag­nak jogában van ötszáz, ezer, ezerötszáz vagy kétezer dollá­ros kötvényt kiváltani, de köte­les arra az ezer dollára való be­fizetés aránybani összeget be­fizetni. Ha régi tag iratkozik át a húsz évig fizetendő haláleseti bizto­sításra, akkor az ő általa eddig a haláleseti biztosításra befize­tett összegek beszámitatnak a húsz évig fizetendő biztosítás összegébe és annyival kevesebb évig kell neki fizetni húsz év­nél, ahány húsz évre szóló be­fizetni valót eddigi befizetései kitesznek. Ha a húsz éves biztosításra be­állt tag legkevesebb öt évig fi­zető tag volt és tovább nem akar fizetni, jogában van bármely további betöltött egész évben, eredeti kötvényének visszaadása mellett olyan kötvényt kérni, a melynek összege arányban van eddigi befizetéseinek összegével. Például, aki öt évig fizetett és tovább nem akar fizetni, ezer dolláros kötvénye helyett kap­hat egy kétszázötven dolláros kötvényt, melynek összege az illető halálakor kifizettetik a kedvezményeseinek. Ugyanerre jogosak azon ré­gebbi tagok is, akik átálltak a húsz éves biztosításra és arra át állásuk után öt évig befizet­tek. Eze(n kedvezménybe nem számítható bele előbbi befizeté­sük, ha ki is teszi öt húsz éves befizetés összegét. A jelen szabály életbeléptekor már hatvanadik évüket elért, vagy azon felüli korban levő ta­gok, jogosak rá, hogy eddigi befizetéseik ellenében, de a ko­ruknak megfelelő húsz éves köt­vényre való befizetés összegét véve számítási alapul, eredeti kötvényük visszaadása mellett, arányos összegű kifizetett érté­kű kötvényt kérjenek ki. Azok, akik a kötvényeikre va­ló további fizetést beszüntetik, de egy érvényben levő bármilyen összegű kötvénynek a tulajdo­nában vannak, mint joggal biró tagok, kötelesek továbbra is a testület fenntartására járuló összegeket (negyedévi dijak) megfizetni. Azon tagok, akik húsz évig fizetendő, vagy már kifizetett összegű kötvények tulajdonában vannak, nem tarthatnak igényt a biztosítási összegükből kifize­tendő csonkulási, munkaképte­lenségi vagy rokkantsági segély­re, mivel az ő biztosítási össze­gük csak halálesetük alkalmával válik esedékessé. A húsz éves kötvénnyel biró tagok öt évi befizetés után, ha arra szükségük van, kölcsön kap hatják befizetett összegüknek 50 százalékát, melyre hat száza­lékos kamatot tartoznak fél­­évenkint fizetni. Amely kölcsönt vett tag elmulasztja a kamat megfizetését, minden további jo­gának elvesztése mellett töröl­tetik a tagok sorából. A húsz éves kötvényre fizető tagok részesek lehetnek a heti betegsegélyezésben is, ha az ar­ra való járulékokat megfizetik. Nincsenek azonban kötelezve rá, hogy részesek legyenek benne. Ha a húsz éves kötvényre be­állt tag nem állt be hetisegélye­zésre és abban később akar ré­­szps lenni, csak felvételi orvosi bizonyítvány alapján vehető be, de 45 éves koron túl semmi kö­rülmények között sem. Amely húsz éves kötvénnyel biró tagnak a befizetési ideje le­járt, vagyis kifizetett értékű köt­vény van a tulajdonában, vagy időközben beszüntette és kisebb értékű kötvényt kapott, ha előbb 67. OSZT. NEW YORK, N. Y. Tisztelettel adom tudomására azon tagtársaknak, akik havi­­gyülésünkön nem voltak jelen, hogy az 1927-ik évre a követke­ző tisztviselők lettek megvá­lasztva: Elnöknek Süke Ferenc, alelnöknek Piskovics György, jegyzőnek Juhász Sándor, ügy­kezelőnek Orbán Viktor, szám­­vizsgálóknak: Szabó Jenő, Dok­tor Lajos és Fodor Sándor. Minden tagtárs tartsa köteles­ségének a havigyülésen való megjelenést és ott fizesse be já­rulékait. Gyűlésen kívül csak el­fogadható ok alapján lesz elfo­gadva bárkitől. Aki a hónap 21-ig nem tesz eleget kötelessé­gének, az hátralékban fog ma­radni, mert a begyült járuléko­kat 21-én továbbítom a központi pénztárba. A hátralékból szár­mazó kellemetlenséget tulajdo­nítsa mindenki magának. Tagtársi szeretettel Orbán Viktor, ügykezelő, 515 West 124th St. N. Y. C. ★ 363. OSZT. MCKEESPORT, PA. Ezennel felkérjük a 363-ik osz­tályhoz tartozó tagtársakat, hogy a havidijaikat a gyűlésen fizessék be személyesen és ne gyermekektől és másoktól küld­jék be. Az ügykezelő házánál csakis gyűlés után és csakis a gyűlés napján beteg vagy mun­is fizetett rá, a hetisegélyezés­ben tovább is részes lehet, ha az arra való járulékokat tovább is megfizeti. Azon régi tagok, akik életük­ben fizetendő kötvényüket húsz évig fizetendővel cserélik ki, a kicserélés után is kötelesek a hetisegélyzőben megmaradni, ha a kötvényükre való befizetés ide­je lejárt is, vagy kisebb értékű kötvényt kaptak is. Ha a húsz éves kötvénnyel biró tagnak a járuléka a hónap utolsó napján nincsen befizetve, felfüggesztettnek tekintetik és a kötvényben biztosított jogától el esett. Az emiatt felfüggesztett tag a következő hónapban visz­­szahelyezhető jogaiba, ha az el­múlt és ugyanazon hónapi járu­lékát megfizette. Ha a felfüg­gesztett tagnak két teljes hónapi járuléka nincsen befizetve, a második hónap utolsó napján minden jogainak elvesztésével töröltetik a tagok sorából. kában volt tagoktól lesz elfogad­va a járulék. A hónap 25-ikéig azonban mindenki rendezze be­fizetését, mert akkor továbbítva lesz az összeg a központi pénz­tárba, s aki addig nem fizet, az hátralékban fog maradni. A hát­ralékból származó kellemetlen­séget tulajdonítsa minden késle­kedő tag magának. Tagtársi szeretettel Révész Elek, elnök, Gajdos János, ügykezelő. ★ 13. ŐSZT. PERTH AMBOY, N. J. Felkérem a tagtársakat, hogy a február 20-án tartandó gyűlé­sen minden tag személyesen fi­zesse be járulékát, mivel a gyű­lés folyamán fontos ügyek ke­rülnek elintézés alá. Intézked­nünk kell az osztály 31 éves fenn állása alkalmából tartandó első piknikünk felől már most, hogy alkalmas helyet kapjunk rá. Úgy szintén ki lesznek osztva a köz­pont által megküldött ajánlási lapok, miket minden tagnak kö­telessége kitölteni és akár köz­vetlen, akár az ügykezelő utján beküldeni a titkári hivatalba. Tagtársi szeretettel Mészáros Lajos, ügykezelő mwwwvuwwwwHvww A Money Ordereket és csekkeket nem a pénztárnok vagy a titkár nevére kell kiállítani, hanem egyedül csak igy: SZÖVETSÉG. wwwwwwwwwvvwwwwwwwwvwvvwwwww I Az osztályok köréből I

Next

/
Thumbnails
Contents