Új Néplap, 2012. április (23. évfolyam, 78-101. szám)

2012-04-02 / 78. szám

KERESSE A SZOUON.HU OLDALON: A MEGYEI ESEMÉNYEK BESZÁMOLÓIT, KÉPGALÉRIÁIT! ► WWW.SZOUON.HU Ara: 140 Ft, előfizetve 97 Ft www.szouon.hu JASZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI NAPILAP XXIII. évfolyam, 78. szám, 2012. április 2., hétfő ŐSZI ÖNMAGOT IDEZTE A SZOLNOKI MÄV FC ► 15. OLDAL TÚRÁZZUNK, SPORTOLJUNK OKOSAN! ► 10. OLDAL HIRDETÉS 2012. április 4., 19.00 óra Szerel-mesék Információ: Hangversenyiroda Tel.: (06-56) 421-565 I j www.szolnokfesztival.hu EGY PERCBEN IDŐJÁRÁS A#' Ma reggel gyen­gén fagyhat, de délután megenyhül az idő. A jellemző hőmérséklet mini­mum 1, maximum 18 fok körül alakul. ►14. OLDAL Az idei nem a méhek éve Számottevő méz­termés nélkül ma­radhatnak egyes méhészek. Ugyan­is az év eleji időjá­rás becsapta a mé- heket. ^2. oldal ŰGYELE^^l SZERKESZTŐSÉG: 30/337-9639 ____ TERJESZTÉS: 30/375-5206 HIRDETÉS: 30/378-0230 E-MAIL: ujneplap0ujneplap.hu PILLANATFELVÉTEL Olvasóink véleménye Ön vásárol-e most húsvétra sonkát? egy kisebb méretűt (százalék) Nem, erre nem telik már Igen, mindig is szoktam Miklósi lány a legszebb Tizenhetedik alkalommal ren­dezte meg a Nagykunság Szépe Szépségversenyt a karcagi önkormányzat szombaton a Déryné Kul­turális Központban. A döntőbe jutott tizen­négy, 17 és 22 év kö­zötti ifjú hölgyből öt Karcagról érkezett, de volt szolnoki, kunmadarasi, török­szentmiklósi, mart­fűi, szerepi, alsózsol- cai, mikepércsi és hidvégardói is. A lányok szabadon választott ruhában, für­dőruhában és estélyi­ben mutatkoztak be. / A zsűri — melynek elnöke Wolf Lász­ló, az OTP Bank vezérigazgató-he­lyettese volt — döntése értelmében a 17. Nagy­kunság Szépe a 17 esz­tendős törökszentmiklósi Szabados Barbara lett. Az Új Néplap különdíját a 20 éves karcagi Németh Edit kapta. ■ D. E. A győztes törökszentmiklósi Szabados Barbara (középen) első udvarhölgyével, a mikepércsi Tar Nikolettel (jobbra) és második udvarhölgyével, a karcagi Jobbágy Sára Szandrával Á Magánlámpák világítanak a városban kezdeményezés A kunszentmártoniak összefogásának szép példája Kandeláberek díszítik és világít­ják jelenleg Kunszentmártont. Ebben még nem lenne semmi különös, azonban ezeket a kan­delábereket lakossági összefo­gásnak köszönhetően sikerült felállítani. Az ötietgazda Veres István volt, aki jelenleg tanács­nokként dolgozik. Még 2007- ben mozgósította a lakosokat e nemes célra, miután megépült a Körös-parti sétány. Először csak Lejárt a türelmi idő, büntetnek a tiltott helyen dohányzásért Április elsejével lejárt a szigo­rított dohányzási szabályozás betartására vonatkozó három hónapos türelmi idő. (A nem­dohányzók védelméről szóló törvény szigorításának értel­mében 2012. január 1-jétől ti­los a dohányzás közforgalmú intézményekben.) A megyei kormányhivatal tájékoztatása szerint a türelmi időszakban a népegészségügyi szakigaz­gatási szerv munkatársai fo­lyamatosan végeztek ellen­őrzéseket. Korim Éva saj- ■ tószóvivő elmondta, márci­us 11-ig összesen 529 szó­rakozó- és vendéglátóhelyet, egészségügyi és más, egyéb intézményeket vizsgáltak meg az ellenőrök. Hatósági in­tézkedésre két alkalommal is sor került, máskor csupán fi­gyelmeztetéssel éltek, vala­mint segítettek felkészülni a rendelkezés betartására. Ahol azonban mostantól tapasztal­ják a szabálysértést, ott bírsá­got vethetnek ki. ■ E. Cs. egy-két darab, pár év múlva több mint félszáz, ma pedig már nyolcvanegy „magánkandelá­ber” világít. ►a. OLDAL OLVASSA LE rji-i ezt a kódot h egy okostele­fonnal, és ér- |—. dekes tártál- ül' makat tekinthet meg lapunk cikkeivel kapcsolatban. Hogy ezt meg tudja tenni, szüksége van egy symbianos, androi- dos vagy iPhone operációs rendszerű mobiltelefonra, va­lamint egy letölthető QR-kód- olvasó programra. Annak te­lepítése után le tudja olvasni a kódba rejtett tartalmat, és máris élvezheti az Új Néplap pluszszolgáltatásait! JÓ REGGELT! Megint torlódás! Késni fogok... - gon­doltam magamban, miközben kocsim­ban ülve tartottam a szolnoki város- központ felé Szandaszőlősről. Türel­metlenülfigyeltem, most éppen mi a lassúság oka. Mások is tekergették a nyakukat jobbra-balra, majd mindan­nyiunk tekintete egy pontra szegező- dött: az üzletközpontok előtti ßves ré­ten számos őz legelészett, békés nyuga­lomban. Néhányan egészen az út mel­lé merészkedtek, szinte üdítő látvány volt csapatuk. Ráléptem a fékre, nem törődtem már a sietős dolgommal: ez az egy perc „természetesség” valóban mindenkinek jár. (J. Zs.) Üdülőövezetet veszélyeztetett a hatalmas tűz Tiszafüreden, a Katalin-ma- jor üdülőben nagy tűz ütött ki szombat délután - tájé­koztatta lapunkat Pásztorné Kovács Ágnes, a megyei rendőr-főkapitányság sajtó- szóvivője. Előzetes informá­ciók alapján a tűz körülbelül száz házat veszélyeztetett. A rendőrség biztosítási felada­tot látott el. Tótáné Nagy Éva, a megyei katasztrófavédelem sajtószóvivője elmondta, hogy négy-öt hektáron égett a száraz fű, és hat-nyolc gáz­csonk is lángolt. Fél hat kö­rül a Tigáz is kivonult a hely­színre. Kitelepítésre nem ke­rült sor, mivel üdülőövezet­ről volt szó. ■ M. K. Egyházépítő a távoli ázsiai országban Csépán született, majd a kecs­keméti piaristáknál érettségi­zett Mons. Pintér Gábor pápai prelátus atya. Magyarországi szabadsága idején baráti láto­gatást tett a kecskeméti Wojty- la Barátság Központban a je­lenleg a Fülöp-szigetek főváro­sában, Manilában szolgáló ve­zető vatikáni diplomata. Mint interjúnkban elmondta, a Fü- löp-szigeteken óriási munkát jelent - többek között - az új püspökök kinevezésével kap­csolatos sok-sok tennivaló. Po­litikai szerepet ott sem vállal­hatnak a püspökök, papok és szerzetesek, ám ettől még véle­ményük azért van társadalmi kérdésekben. M. oldal Kinyitotta kapát Szolnokon a téli szünet után újra kinyitott a Repü­léstörténeti Emlékhely. Lamos Imre dandártábornok (jobbra) meghív­ta a megye és a város vezetését egy tárlatvezetéssel egybekötött láto­gatásra, ahol a vendégek megismerhették a múzeum újdonságait is. Kutyákkal is keresik az eltűnt fiút Lapzártánkkor is keresték azt a 17 éves szolnoki fiút, akinek el­tűnését vasárnap reggel jelen­tették be a rendőrségre - tájé­koztatott Pásztorné Kovács Ág­nes, a megyei rendőr-főkapi­tányság sajtószóvivője. A fiú szombat este szórakozni ment barátaival, de nem tért haza. A barátok és rokonok azonnal megkezdték a fiú keresését, és a Tisza partján meg is találták a cipőjét Ekkor azonnal értesítet­ték a rendőrséget A rendőrség nyomkövető kutyák, a kataszt­rófavédelem és az Életjel mentő- csoport segítségével keresi az eltűnt fiút, többek között a Tiszá­ban is - nyilatkozta Pásztorné Kovács Ágnes. ■ M. K. I t 1 ■» Első lemondás Schmitt-ügyben Távozik a SOTE rektora, mert biza­lomvesztést ta­pasztal a szakmi­nisztérium részé­ről a Schmitt-ügy miatt. ^7. OLDAL

Next

/
Thumbnails
Contents