Új Néplap, 2012. február (23. évfolyam, 27-51. szám)

2012-02-01 / 27. szám

A SZOUON.HU OLDALON A HÍRPORTÁL OLVASÓI ÁLTAL BEKÜLDÖTT FOTÓKAT, VIDEÓKAT IS TALÁL! ► WWW.SZOUON.HU Ara: 140 Ft, előfizetve 97 Ft www.szouon.hu JASZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI NAPILAP XXIII. évfolyam, 27. szám 2012. február 1., szerda TÖBB HIEDELMET AZ ORVOSOK TARTANAK ÉLETBEN ► 11. OLDAL EGY PERCBEN Eldőlt az állomás helye Bár még csak a tervek készültek el a tiszaföldvári új autóbusz-állomás­ról, a lakosok egy része már nemtet­szését fejezte ki. ►s. oldal Bértárgyalás forrás nélkül Tízmilliárd forint­ra lenne szükség ahhoz, hogy ér­demben emelked­jen az egészségü­gyi dolgozók fize­tése. ► ß. OLDAL Befagyott a munkaerőpiac Dávid Ferenc: ha 2012-ben recesszió lesz, semmi okot nem látok az opti­mizmusra a foglalkoztatás terén. ► 7. OLDAL Szabadlábon a whiskys Szabadlábra ke­rült 12 év után a whiskys rabló, az­az Ambrus Attila, akit 46 rendbeli rablás miatt ítél­tek el. te8. OLDAL ŰGYELET^H ............................. SZERKESZTŐSÉG: 30/337-9639 TERJESZTÉS: 30/375-5806 HIRDETÉS: 30/378-0230 E-MAIL: ujneplap@ujneplap.hu PILLANATFELVÉTEL Olvasóink véleménye Ön felkészült a várható hidegre? (százalék) Igen, elővettem. a még melegebb holmit és a hólapátot is Ez nem is hideg, bezzeg az én időmben, amikor-20 fok volt! Nem, lesz ahogy lesz 13, ■fej r ^ 1 * 1 \ ; \ 44 5 \ W SZÓVÁ TESSZÜK Bábelőadásra vittem lányaimat. Ko­rábban érkeztünk kezdés előtt, hogy legalább a gyerekeknek legyen ülő­helyük. Most is résen voltunk, amikor az ajtó nyílt, betereltem a lányokat, keressenek maguknak széket. Talál­tak is, de hiába, onnan semmit nem láttak. De nem csak ők, szinte egy gyerek sem. Az első sorban középen ugyanis egy család foglalt helyet: apa, anya, nagymama és egy kisfiú. A fel­nőtteket cseppet sem zavarta, hogy mögöttük végig állni kellett a picik­nek, lényeg, hogy ők kényelmesen le tudtak ülni. Az első sorba, ahonnan jól láttak mindent. (]. Zs.) 12027 7 7 0 36 5 9 1 5 0 3 0 Futás, ha zöld a lámpa Néhány szolnoki gyalogátkelőhely zöld jelzésének időtartama: A szigorú, egyértelmű közle­kedési szabályok ellenére sok gyalogosnak nem számít a zebrán a villogó zöld lámpa, de több autósnak sem mond sokat a sárga jelzés. Márpe­dig nem árt az óvatosság, mert jó, ha tudjuk, figyelnek minket... És ha jön a bírság, azt már persze nehezen vi­seljük. Márpedig jön! Egyik olvasónk számolt be arról, hogy a napokban hely­színi bírságot kellett fizetnie az egyik szolnoki gyalogátke­lőnél, miután a villogó zöldön indult átmenni. FOLYTATÁS A 3. OLDALON másodperc Boldogháza és Jákóhalma válthat járások Kisújszállás elképzelését nem támogatta a hivatal Megyénkben három módosítási javaslat született a járások kiala­kításáról szóló tervezet kapcsán, közülük a kormányhivatal kettőt támogat - közölte Korún Éva, a hivatal sajtófőnöke. Jászboldog- háza és Jászjákóhalma a jászbe­rényi központú járáshoz történő áthelyezését kezdeményezte. Kisújszállás pedig új, kisújszál­lási székhelyű járás kialakítását kívánta szakmai érvekkel alátá­masztani - írta az MTI. A me­gyei kormányhivatal Jászboldog- háza és Jászjákóhalma esetében támogatja a jászberényi székhe­lyű járáshoz történő átsorolásu­kat. A kisújszállási önkormány­zat által tett javaslatot ugyanak­kor nem támogatta. ■ ítéletidő közeleg, mindenhol készülnek rá Péntektől rendkívül hideg időre számíthatunk. A helyzeten ront majd az erős északkeleti szél és havazás. A Megyei Védelmi Bizottság tegnapi rendkívüli ülésén átte­kintették a rendvédelmi szerve­zetek, a mentőszolgálat, az ener­gia és közlekedési ágazat felké­szülését a várható rendkívüli té­li időjárás következményeinek felszámolására. Megvitatták a károk csökkentéséhez, a lakossá­gi élelmiszer, ivóyíz és egészség- ügyi ellátás, a közszolgáltatások zavartalan működésének biztosí­tásához, a rászorulók védelmé­hez szükséges feladataikat is. —Tegnap rendkívüli ülést tar­tottunk - kezdte Zsigmond Atti­la, a Magyar Közút Jász-Nagy- kun-Szolnok megyei üzemelteté­si és fenntartási osztályvezetője. -A sofőrök már készenlétben áll­nak most is, illetve megkezdtük a gépek fokozott átvizsgálását. Rendelkezünk síkosságmentesí­tő anyagokkal is. FOLYTATÁS A 2. OLDALON OLVASSA LE ezt a kódot egy okostele­fonnal, és ér­dekes tartal­makat tekinthet meg lapunk cikkeivel kapcsolatban. Hogy ezt meg tudja tenni, szüksége van egy symbianos, androi- dos vagy iPhone operációs rendszerű mobütelefonra, va­lamint egy letölthető QR-kód- olvasó programra. Annak te­lepítése után le tudja olvasni a kódba rejtett tartalmat, és máris élvezheti az Új Néplap pluszszolgáltatásait! A kapcsolat- építést is segíti a regisztráció A Parlament három lényeges ponton módosította a gazdasági kamarákról szóló törvényt A gaz­dálkodó szervezetek kötelesek kamarai nyüvántartásba vételü­ket kezdeményezni, valamint a testület közfeladatainak ellátásá­hoz évente ötezer forint hozzájá­rulást fizetni. A kamara ezért a törvényben meghatározott szol­gáltatásokat térítésmentesen nyújtja számukra. A regisztráció alól kivételt képeznek a mezőgaz­dasági tevékenységet folytató vál­lalkozások és az ügyvédek. A ka­marai tagság továbbra is önkén­tes marad, a regisztrált vállalko­zások nyilvántartásba vételükkel nem válnak kamarai taggá. FOLYTATÁS A 2. OLDALON Előzetesben a csépai betörőbanda Hónapokon keresztül egy betö­rőbanda fosztogatott Csépán. A rendőrség nagy erőkkel kezdte meg a nyomozást a betöréssoro­zatban, amelynek felderítésében a Készenléti Rendőrség egysé­gei is részt vettek. A széles körű adatgyűjtésnek, valamint a szer­vezetek szoros együttműködésé­nek köszönhetően a nyomozati munka eredményre vezetett. A helyi körzeti megbízottak, szo­rosan együttműködve a csépai polgárőrökkel január 27-én haj­nalban elfogtak két férfit, akik alaposan gyanúsíthatóak több bűncselekménnyel is. A tör­vényszék még elfogásuk napján előzetes letartóztatásba helyezte a két csépai férfit. ■ Tűzoltókocsikat gyűjt. Kun Nikoletta szolnoki tűzoltó főhadnagy tíz éve gyűjti a kis makett tűzoltóautókat. Az elsőt, egy távirányításút még az édesanyjától kapta karácsonyi ajándékként. Képünk a mun­kahelyén készült, a híres első Ford T modellt mutatja. Autóbontóban értékesítették Baunokék autóit A teljes hírzárlat ellenére egyre több Információ szivárog ki a szolnoki Baunok házaspár no­vemberi meggyilkolásának nyo­mozásával kapcsolatban. A Blikk legújabb információja sze­rint a korábban hiába körözött családi gépkocsiknak Is nyomá­ra bukkant már a rendőrség: a körözött Skoda Octaviát és Peu­geot 207-est autóbontóba vitték az elkövetők. Mindezt a részle­ges beismerésben lévő H. Sza­bolcs gyanúsított január köze­pén tett vallomásából tudja a rendőrség - állítja a lap. H. Sza­bolcs, amint azt korábban meg­írtuk, bevallotta az emberrab­lásban való részvételét, de tagad­ja, hogy ölt volna. ■ L. M. L I I TÓTH ZOLTÁN*®; SAJNOS ISMÉT MEGSÉRÜLT j­IDŐJÁRÁS Ma válto­zóan felhős idő lesz. Jelentős mennyisé­gű hó nem hullik. A jellemző hőmérsék­let reggel -12, dél­után -4 fok körül alakuL ► 14. OLDAL Több lámpá-1 nál is ugrásra I ^ készen kell I állniuk a gya-1 tagosoknak I

Next

/
Thumbnails
Contents