Új Néplap, 2004. augusztus (15. évfolyam, 179-203. szám)

2004-08-18 / 193. szám

4. OLDAL AHOL 2004. Augusztus 18., szerda Polgármester: dr. Hajdú Lajos Alpolgármester: Molnár János Jegyző: Sass Bulcsú Ferenc Aljegyző: Potornainé Szűcs Katalin Képviselő-testület tagjai: dr. Czi- nege Mária, Dede Géza, dr. Ke­nyeres Imre, Kóródi László, Körmendiné Baksán Mária, Szé­kely László 5309 Berekfürdő, Berek tér 15. Tel.:59/519-002, 59/519-003, fax: 59/519-002 E-mail: berekfürdői. polg.hivatal@axelero.hu Web: www.berekfurdo.hu Veress Zoltán Általános Iskola és Óvoda 5309 Berekfürdő, IV. Béla király u. 1. Tel.: 59/519-037, 59/519-023 Igazgató: Székely László Vezető óvónő: Kürti Judit Tel.:59/319-116 Bőd László Művelődési Ház 5309 Berekfürdő, Fürdő u.2. Vezető: Mátrai István Tel.: 59/519-059, 59/519-058 Termál- és Strandfürdő 5309 Berekfürdő, Berek tér 11. Műszaki vezető: Gál József Tel.:59/519.-030, 59/519-029 Termál Kemping és Panzió 5309 Berekfürdő, Kemping u. 2. Vezető: Czebeczauerné Gellai Magdolna Tel./fax: 59/319-162 Település Ellátó Szolgálat 5309 Berekfürdő, Berek tér 11. Vezető: Perge József Tel./fax: 59/319-302 E-mail:csavi@axelero.hu Orvosi Rendelő 5309 Berekfürdő, Berek tér 1. Tel: 59/319-140 Háziorvos: dr. Hajdú Lajos Fogorvos: dr. Szabó Enikő Szociális gondozás és Idősek Klubja 5309 Berekfürdő, Fürdő u. 2. Tel.:59/519-058 Szociális gondozó és klubveze­tő: Molnár Ferencné Gyermekjóléti és Védőnői Szolgálat 5309 Berekfürdő, Berek tér 1. Tel.:59/319-140 Védőnő: György Sára Tourinform iroda és Teleház 5309 Berekfürdő, Berek tér 11. E-mail:telehazb@axelero.hu Tel: Tourinform: 59/519-007 TeL/fax: Teleház: 59/319-408 Vezető: Mátrai István Településtörténet Berekfürdő 1000 fős kis telepü­lés, mely 1992. július 1-től önál­ló község. Amiről a község so­kak előtt ismert, az az a csodála­tos gyógyvíz, amelyet nyugodt környezetben élvezhet a fürdő- ző vendég télen-nyáron egy­aránt. A Pávai Vájná Ferenc által 1928-1930-ban fúrt két kút 56 fokos alkáli hidrogénkarboná­tos, jódos gyógyvize igen jó ha­tású a mozgásszervi megbetege­désekben (gerinc-, csípő-, térd­ízületi meszesedések) szenve­dőknek, és alkalmas a balesetek utáni rehabilitációra is. Az itt élők remélik, hogy az egyre gyorsuló élettempó, a rohanás nem tépázza meg túlságosan te­lepülésük nyugalmát. E L U N K BEREKFÜRDŐ AZ ÚJ ÉVEZREDBEN KÓCSAGOK. A településre érkező vendégek nagyon szeretik a falu nyugalmát, csöndjét, a madárcsicser­gést. Az elmúlt években több szoborral is gyarapodott a falu. Kicsik és nagyok egyaránt nagyon megsze­rették az uszoda partján található Kócsagok szoborkompozíciót, melynek figuráit Győrfi Lajos szobrász- művész készítette el. ■ Berek, a Nagykunság gyöngyszeme — Azt hiszem, minden lehetőség adott ahhoz, hogy Berekfürdő a Nagykunság igazi gyöngy­szemévé váljon — mondta az 1992. július 1-je óta önálló település eredményeit értékelve dr. Hajdú Lajos polgármester.- Meggyőződésem, hogy Berekfürdő a rendszer- változás nagy nyertese lett. Az önállóvá válással fejlődése az elmúlt több mint tíz évben igen jelentős volt. Ezt a különbséget nyil­ván az tudja értékelni, aki tizenkét éve látta és most látja újra a községet. Ez az egy évtized sikertörténete lehet a községnek - mond­ta dr. Hajdú Lajos. — Kérem, emeljen ki né­hány adatot, amely alátá­masztja ezt a kijelentését.- A KSH adatai szerint Berekfürdő a megye legláto­gatottabb, legtöbb vendéget fogadó települése. Az elmúlt években ingatlanaink árai, forgalmi értékei a többszö­rösére nőttek, ez is jelzi, jól halad a község fejlődése. A lakosság civil életének szerveződéseiben is jelentős változások történ­tek. Megalakult a sportkör, az ifjúsági egyesület, az erős falusok köre, a Bereki Irodalmi Társaság, a nagy hagyományokkal működő Őszikék Nyug­díjasklub, a Nádirigó együttes, amely nívós mű­sorokkal gazdagítja a község rendezvényeit, vala­mint dolgoznak a polgárőrök is. Örömünkre, az önkormányzati beruházáso­kon túl a magántőke is megjelent a községben, a Hotel Termál Pávai után júliusban megkezdte működését a másik magánszálloda, a Thermal Hotel Szivek is. Nekik köszönhetően a vendéglá­tás is egyre színvonalasabbá vált Berekfürdőben. Dr. Hajdú Lajos polgármester — Milyen önkormányzati fejlesztések voltak az utóbbi időben? — A fürdőben új élménymedence épült, elké­szült a kempingrecepció, befejeződött a közvilá­gítás korszerűsítése, bérlakások épültek, a tizen­négy hektáros víztározó és a piaccsarnok tulaj­donjogát is megszereztük. Ezzel olyan szolgálta­tásoknak teremtettük meg az alapját, amelyek hi­ányoztak a községből. Be­rekfürdő rendezettsége, ide­genforgalmi vonzereje to­vább növekedett, aszfal- tutak épültek, szép, művé­szeti értékekkel is bíró köz­téri alkotások készültek.- A községben pezsgő a kulturális élet. — A kulturális élethez kapcsolódóan képzőművé­szeti és írótábort működte­tünk. Itt olyan neves alkotó­kat köszönthettünk már, mint Jókai Anna Kossuth- díjas író, Banner Zoltán író- művészettörténész, a kép­zőművésztábor alkotói kö­zül Gerzson Pál festőmű­vészt és Kő Pál szobrász- művészt emelném ki. A Be­reki Irodalmi Társaságnak is már több kiadványa jelent meg. Úgy gondolom, az önkormányzatnak hosszú távon a könyvkiadás, a művészetek támo­gatása az egyik legjobb befektetése. — Melyek a következő évek feladatai? — Önkormányzatunk idén is beadta pályázatát a fürdőrekonstrukcióra. A fürdő továbbfejleszté­se az elsőrendű feladatunk, de nem elhanyagol­ható az egyéb infrastrukturális beruházások foly­tatása sem. Azt hiszem, minden lehetőség adott ahhoz, hogy Berekfürdő a Nagykunság igazi gyöngyszemévé váljon. Itt gyógyulhat A strandon kilenc medence, mini golfpálya, vízifoci, fel­fújható csúszda és megszé­pült kemping várja a pihen­ni vágyókat — tudtuk meg Perge Józseftől, a Település­ellátó Szolgálat vezetőjétőL Több ezer palántát ültettek ki idén a községbe és a strandra, a Berek térre pedig facsemeték kerültek. A strandon elkezdődött a meden­cék átalakítása, első lépcsőben a gyógymedence készült el, mely­nek környékét új térburkolattal is ellátták. Kész az iker- és gyermek- medence vízforgatóval történő üzemeltetésének építészeti-gépé­szeti terve. A kivitelezést még idén elkezdik, így a szezonnyitás­ra már ezek a medencék is megfe­lelnek az előírásoknak. A gyógy­fürdőben teljes kapacitással foly­nak a tb-kezelések. Áprilistól szá­mítógépes betegregisztrációt ve­zettek be, így a vendégek kiszol­gálása gyorsabb, percre pontos beosztást kaphatnak. A horgászturizmus kedvelőire is gondolnak, mindkét tóba rend­szeresen telepítenek halakat. A kempingben 2004-ben két szoci­wmm. _.... A gyógyvíz áldásos hatását sokan élvezik ális blokk, zuhanyzó és konyha került átadásra. Három gépkocsi­csatlakozási lehetőséggel is bő­vült a kemping, valamint a jobb komfortérzet biztosítására a kö­zös konyhát padlófűtéssel és ve­zetékes gázzal látták el. Egész év­ben sok lengyel, német, holland és belföldi vendég kempingezik itt. A panzió nyáron száz, télen ötven-hatvan százalékos kihasz­náltsággal üzemel. Sok családos is igénybe veszi a kemping és a fürdő szolgáltatásait. ____■ Eg ész évben sokszínű program A Bőd László Művelődési Házban és a Sebők Margit Galériában egész évben különböző kiállításokat rendeznek, melyre szeretettel várják a vendégeket Májusban vette fel Bőd Lász­ló festőművész nevét a mű­velődési ház, júliusban pe­dig a Sebők Margit Galériát avatták feL Programjaikról Molnár Ferencnét kérdeztük. Az épületben működik három fő­vel a szervezőiroda, két fővel a szociális gondozói hálózat, szep­tembertől a községi könyvtár, Ko­csis Lajos könyvtáros vezetésé- j vei. A ház helyet ad a községben í működő civil szervezeteknek és különböző rendezvényeknek. A Sebők Margit Galériában a Nem- | zetközi Nagykun Alkotótábor művészei által az önkormányzat­nak adott képek láthatók. Idén az alkotó- és írótábor népzeneivel egészült ki. Júliusban a Magyar- ország legerősebb faluja vetélke­dőben a bereki csapatnak is szur­kolhattak az érdeklődők. Augusztusban volt a 11. bereki díjugrató verseny, a strandon pe­dig júniusi, júliusi és augusztusi Berek Szépe-választásokat tartot­tak. Nyáron a zatori lengyel test­vérváros küldöttsége is ellátoga­tott Berekfürdőbe. Idén a bereki gyerekek Zatorban, a lengyel diá­kok pedig itt táboroztak. A nyár végi XV. országos nyugdíjastalál­kozóra Szlovákiából is érkeznek vendégek. AZ ALPOLGÁRMESTER Molnár János civilben a Megbékélés Háza, a Refor­mátus Egyház Konferencia Központjának a vezetője. Képviselőként 1994 óta vesz részt a közéletben.- Nagyon megtisztelő és biza­lom volt a falu lakossága részéről, hogy három éve éltem csak itt, amikor megválasztottak képvise­lőnek. Akkor a község pénzügyi helyzetét kísértem figyelemmel, alpolgármesterként az összes dön­tés-előkészítésében részt veszek. Legfontosabb feladatomnak tekin­tem a falu jó adottságainak a ki­használását. Ez azonban pályázati források nélkül nem megy. A jövő­ben a térségi és a lakossági össze­fogást épp úgy fontosnak tartom, mint a közös együtt gondolkodást a problémákról, a feladatokról ■ A MASSZŐR Gyűjtő Sándor 1982 óta dol­gozik masz- szőrként a strandon. Fel­nőtt fejjel ta­nulta ki ezt a szakmát, me­lyet azóta na­gyon megsze­retett. A vendégek szerint arany­keze van.- Mindig arra törekszem, hogy a beutalt betegek a kezelé­sek után jó közérzettel távozza­nak Berekfürdőből. A tangen- toros és masszőr kollégákkal jó a kapcsolatom. Bízom abban, hogy a strandfürdő gyógyászati részében folytatódik a fejlesztés, hiszen ezzel nemcsak az én munkakörülményeim javulná­nak, hanem a betegek komfort- érzete is. A napi munka után a kikapcsolódást a kertészkedés, az állatgondozás és a horgászás jelenti számomra. __________■ A L ÁTOGATÓ Keresztes Ág­nes író, a het­venes években rádiósként so­kat járt Berek­fürdőbe. Több írása született már a faluról. Most könyvet ír a településről.- A tervek szerint a könyv­ben minden lakóról készülne egy címszó. Az eddig gyűjtött anyagban szó van az itt élőkről, a dolgaikról, a hazaköltözésről is. A négyszáz ház felének lakóit már felkerestem. Különösen az idős emberek fogadnak szívesen és mesélnek a község kialakulá­sáról. A falu sokszínűsége, az is­kolai végzettség, a foglalkozás és a névadási szokások változása is nyomon követhető. Az ország­ban ez lesz az első olyan szoci­ográfia, amelyben mozaikszerű- en állna össze a lakosságkép. AZ ÉDESANYA Sebők László- né negyven éve él férjével Berekfürdő­ben. Nagyon büszke lányá­ra, Sebők Margit festő­művészre, akinek nevét ma galéria viseli a faluban.- A lányom jó kézügyességét tőlem örökölte. Én is mindig szerettem volna rajzolni, festeni. A karcagi Kántor Sándor faze­kasnál szerettem volna dolgoz­ni, de szüleimnek nem volt pén­ze a taníttatásomra. Büszke és nagyon boldog vagyok, hogy idén az unokám, Pogány Gábor Benő szobrával megörökítette a kislányomat. Köszönöm ezt a fa­lu vezetésének, hiszen így min­denki láthatja őt. Nyolcvannégy évesen nincs már sok vágyam, csak a két dédikét szeretném még boldogulni látni. _______■ A D IÁK Kohári Gá­bor, a szolnoki Varga Katalin Gimnázium 11. a osztályo­sa. A faluból először neki sikerült az is­kola Arany Já­nos Tehetséggondozó Program­jába bejutnia.- A bereki iskolában minden tárgyból jók voltak az alapok. A program sok segítséget nyújt számomra a nyelvtanulásban, készülök nyelvvizsgát tenni, és jogosítványt szerezni. Érettségi után angol-számítástechnika tanári szakra készülök. Szeret­ném átadni tudásomat az általá­nos iskolásoknak. Érdekel az éneklés is, magánénekórákra já­rok. Két fiú testvéremmel jól ki­jövök, kölcsönösen segítjük egy­mást. Suli után jó hazajönni Be­rekfürdőbe. Az oldal az önkormányzat és a kiadó együttműködése alapján jelenhetett meg. A költségeket az önkormányzat viseli.

Next

/
Thumbnails
Contents