Új Néplap, 2004. június (15. évfolyam, 126-151. szám)

2004-06-21 / 143. szám

2004. Június 21., hétfő M E G Y E I TÜKÖR 5. OLDAL Támadnak a károsítok Galériaavató kötődéssel Rendbe hoznák a rendházat ______Megyei információ A tavasz csapadékos, párás, felmelegedő időjárása ked­vező feltételeket teremtett a kórokozók elterjedéséhez, felszaporodásához, így a je­lentősebb károk megelőzése érdekében kiemelt figyel­met szükséges fordítani a védekezésre. A megyei növény- és talajvédelmi szolgálat (NTSZ) tájékoztatása szerint a megye északi részén több táblán is erős vörösrozsda- fertőzést találtak, a tünetek már az őszi búza zászlós levelein is megjelentek. A kezeletlen terüle­teken a fertőzés nagy méreteket ölthet, amely a növények vízgaz­dálkodási egyensúlyának fel­bomlásával, a levelek idő előtti elszáradásával jelentős termés­veszteséget okozhat, ezért hang­súlyt kell helyezni a védekezésre. A házikertekben, szőlőkben meg­. jelent a peronoszpóra (a levele­ken világoszöld, sárgás, zsírosán fénylő foltok kialakulását észlel­ték), valamint a botritisz és a lisztharmat. Ha folytatódik a csa­padékos időjárás, komoly fertő­zés kialakulására számíthatunk. A jelenlegi időjárás optimális feltételeket biztosít az almafa-va- rasodás erősödéséhez is, a leve­lek mellett a termésen is találtak tüneteket. A növényvédelmi munkálatok elvégzése során más károsítókról sem szabad megfeledkezni. Fo­lyamatosan és nagy számban raj­zanak a gyümölcsmolyok (alma­moly, szilvamoly, barackmoly, keleti gyümölcsmoly), és számos növénykultúrában — szántóföldi­ben és kertészetiben egyaránt - rendkívül erős levéltetű-fertőzés- re bukkantak az NTSZ szakem­berei. Ezért a kezelések alkalmá­val az említett károsítók elleni hatékony készítményt is a per­medébe kell keverni. lz Látványos szezonnyitó Kiprich József (balra) és Disztl Péter volt válogatott labdarúgók a Pannonbau-Vasas öreg­fiúk csapatában játszottak fotó: l. j. _____ Abádszalók Megyénk népszerű Udülőte- lepülése ismét rangjához méltó módon indította útjá­ra az „Abádszalóki nyár 2004” programsorozatát. A szombati szezonnyitó ün­nepség ugyanis látványos rendezvényeket kínált az ér­deklődőknek. Kezdve a hagyományos senior labdarúgótornával, amelyet olyan sztárok tiszteltek meg rész­vételükkel, mint Kiprich József, Disztl Péter és társai. A Pannonbau-Vasas, az országos polgármester-válogatott, vala­mint a helyi öregfiúk küzdelmé­ből végezetül a Vasas került ki győztesen. A sport mellett a kul­túra is minőséget kínált, hiszen a Kovács Mihály Általános Iskola aulájában 17 órakor az Abádsza­lóki Tisza-tavi Nemzetközi Mű­vésztelep alkotóinak műveiből nyílt Euró-Tópaletta címmel kép­zőművészeti kiállítás. Estére pedig a Tisza-tó legna­gyobb összefüggő vízfelületű part­ján, a szabad vízi strand előtt felál­lított színpadon folytatódtak a programok. Itt Bordás Imre polgár- mester hivatalosan is megnyitotta a turistafőszezont — a sikeres nyár reményében, amihez kiváló útra- valót adott Kozsó és az Ámokfutók sztárvendégeskedésével, a káprá­zatos tűzijátékkal és a vasárnapba nyúló jó hangulattal, amelynek jó felelőse volt Nagy Krisztián disz­kója, ekkor már ezrek örömére. PM TISZA-TÚRA. A nyári vakáció ideje alatt egyhetes Tisza-túrát szer­vez tanítványainak az abonyi Kinizsi Pál Gimnázium és Szakközép- iskola a helyi diák-sportegyesület támogatásával - tájékoztatott Ba- langó László igazgató. A résztvevők a szőke folyó egyik legvadregé- nyesebb szakaszát veszik célba. A szervezők elképzelései szerint ugyanis Tokajtól indulnak, és Tiszafürednél vetnek majd végleg „horgonyt” a vállalkozó kedvű diákok és tanáraik. __________________bj Az egy kori diák, Sebők Margit festőművész emlékére avattak galériát szombaton a tele­pülésen. Berekfürdő- Kellemes feladatot hozott számunkra ez a júni­usi délután, galériát jöttünk avatni. Nagy előrelé­pés volt számunkra már a művelődési ház avatá­sa is. Büszkék vagyunk rá, hogy létrejött. Amikor szóba került a galéria elnevezésének kérdése, nem kellett sokáig gondolkod­nunk, hogy Sebők Margitról ne­vezzük el. Arról a képzőmű­vészről, akit Berekfürdő adott a művészetnek, az egész ország­nak, így nekünk is — mondta avatóbeszédében dr. Hajdú La­jos polgármester, aki szerint egy községnek nagyon fontos, hogy legyenek olyan egyénisé­gei, akikre felnézhet, aldk alko­tásaikkal értéket teremtenek az egész községnek, és akikre büszkék lehetnek.- Különösen fontos ez egy olyan fiatal község életében, mint Berekfürdő, amelynek múltja még alig-alig van, csak jelene és remélhetőleg sikeres jövője. Ezért úgy érzem, külö­nösen fontos, hogy már van olyan művészünk, akit ideköt­nek gyökerei, akinek szülei itt élnek közöttünk. Sebők Margit 1939-ben szü­letett Karcagon, gyerekkorát Berekfürdőn töltötte, itt kezdte az általános isko­láit is. Karcagon érettségizett, és Egerben szerzett rajz-földrajz szakos diplomát. A főiskola elvég­zése után Szajolba került, ekkor születik meg Gá­bor nevű gyermeke, aki édesanyja művészi adott­ságait is örökölve ma elismert szobrász (Pogány Gábor Benő szobrászművész - a szerk.j. Ezután Szolnokon rajzott tanított, majd 1988-tól a buda­pesti Vasarely Múzeumba került.- Életerősen, váratlanul, 2000. október 18-án alattomos betegség miatt távozott el közülünk. Európa-szerte voltak kiállításai. Munkásságának, művészetének díjakkal történt elismerését min­den bizonnyal váratlan halála akadályozta meg, ezért külön öröm számunkra, hogy először faluja ismeri el munkásságát - mondta a polgármester, A Sebők Margit Galéria falán lévő emléktáblát a művésznő édesanyja és fia leplezte le FOTÓ: A SZERZŐ majd az egykori osztálytársak nevében Tóth Jó­zsef emlékezett meg Sebők Margitról. Ezt követő­en édesanyja leplezte le emléktábláját, melyet a fia, Pogány Gábor Benő készített. A koszorúzás után a Sebők Margit Galériában az emlékkiállítást is ő nyitotta meg, közreműködött Tímár Ildikó. Információs bázis diákoknak Szolnok „Minden, amit tudni akarsz a nyárról!” — hirdeti az Ifjú­sági Iroda által a Hild téren felállított információs köz­pont, az Infopont. Az Ifjúsági Iroda immáron máso­dik évben nyert maximális ösz- szeggel pályázati támogatást az Észak-alföldi Regionális Ifjúsági Tanácstól nyári, információs bá­zisának kiépítéséhez. Az elmúlt évben kísérleti jelleggel beindított Infopontot tavaly nyáron több mint ezer fiatal kereste fel. Baricz Péter és Pap Béla, az If­júsági Iroda munkatársai el­mondták, a tanév végével a diá­kokra „szakadt” méretes szabad­idő hasznos és/vagy szórakozta­tó eltöltésére kínálnak programo­kat a Hild téren felállított faház­ban. A szünidőre szervezett ha­zai és külföldi színházi és zenei fesztiválokról, turisztikai progra­mokról, kulturális és sportren­dezvényekről, diákmunkákról, táborokról, illetve egyéb aktív és passzív kikapcsolódási lehetősé­gekről szóló bővebb tájékoztatók az iroda, valamint a helyszínen elérhető internetes oldalak adat­bázisára épülnek. Ugyan a pro­jekt által „megszólított” célcso­port a tanulmányaikat végző fia­talok, ám a központot korra való tekintet nélkül bárki felkeresheti információért. A mintegy húsz középiskolás diákot, illetve a Szolnoki Főiskola hallgatóit fog­lalkoztató Infopont infrastruktú­rájának kiépítésében a pályázati támogatáson túl a város, illetve helyi vállalkozók és cégek is hat­hatós segítséget nyújtottak. Mától a Hild téri központban „Látogasd meg a nagyit!” szlogen alatt már városnéző kerékpárokat is lehet kölcsönözni 14 éven felü­lieknek, diákigazolvánnyal és személyi igazolvánnyal rendelke­zőknek, egyetlen buszjegy áráért. MÉSZÁROS GÉZA Az Infopont a vakáció kezdetétől szeptember elsejéig tart nyitva, hétköznapokon 10-től 18-ig, szombaton 9-től 12 óráig ________Janoshida Az üresen álló premontrei rendházban az önkor­mányzat szeretné, ha ál­landó kiállítás létesülne. Előbb azonban rendbe kel­lene tenni az épületet. Az egyháztól a magyar állam tu­lajdonába, majd onnan az ön- kormányzatéba került annak idején a településen lévő pre­montrei rendház. A 18. század végén épült, a Jászságban egye­dülálló épület már jó ideje üre­sen áll, s egyre romlik az állaga. Az önkormányzat éppen ezért vetette fel, hogy rendbe kellene végre hozni a rendházat, és ott létrehozni a jászberényi Jász Múzeum raktárát, illetve egy egyháztörténeti állandó kiállí­tást - tudtuk meg Eszes Béla polgármestertől. Hogy az ötlet­ből valóság legyen, ahhoz azon­ban először egy úgynevezett át­fogó megvalósíthatósági tanul­mánytervet kell készíteni. Erre adott be pályázatot az önkor­mányzat a megyei területfejlesz­tési tanácshoz, s mint a napok­ban kiderült, nyertek is 3 millió 465 ezer forint támogatást, amely a teljes költség hetven százalékát jelenti, amihez jön még a harminc százalék saját erő. A polgármester elmondta: a megyei múzeumok igazgatósá­gával, illetve az azt fenntartó megyei önkormányzattal felvet­ték a kapcsolatot, hogy működ­jenek közre majd a további pá­lyázatok benyújtásában. Emel­lett az önkormányzat a SA- PARD-programra is benyújtotta korábban a rendház külső hom­lokzat- és tetőfelújítására a pá­lyázatát. BGY Afganisztánba készülő katonák (Folytatás az 1. oldalról) A kormány múlt heti döntésé­nek eredményeként ez a már jól kiképzett és felszerelt század egy, a várható konkrét feladatok­ra összpontosított, célirányos „karbantartó” kiképzést követő­en utazik majd ki Afganisztán­ba. Ott új feladatként NATO-alá- rendeltségben békemissziós fel­adatokat lát majd el. A törzsfő­nök hangsúlyozta, mivel egy komplett, a korábbiakban már magas szinten kiképzett egység­ről van szó, így az afganisztáni küldetésre való felkészítés nem vesz hosszú időt igénybe. Mint mondta, júliusra olyan felké­szültségi szinten lesznek, hogy attól kezdve bármikor készen állnak az indulásra. A kikülde­tés kezdeti időpontja egyelőre nem ismert, a váltási periódus azonban csakúgy, mint az egyéb missziók esetében, fél év lesz. HGY Néhány mondatban JÁSZALSÓSZENTGYÖRGY. A Belügyminisztérium pályázatot hirdetett társadalmi szervezetek és segítők támogatására. A pályá­zat célja: olyan civil szervezetek (társadalmi szervezetek, alapítvá­nyok) támogatása, amelyek — a Belügyminisztérium felelősségi körébe tartozó területeken - tevé­kenységükkel eredményesen se­gítik az állami és az önkormány­zati szervezeteket közfeladataik ellátásában, vagy fontos, az álla­mi és önkormányzati szervek ha­tás- és feladatkörébe nem tartozó társadalmi igényeket elégítenek ki. „A magas színvonalú és egyenlő esélyeket biztosító köz­szolgáltatásokért” című pályáza­ton a községi tűzoltó-egyesület egymillió forintot nyert el. ta JÁSZTELEK. Újabb pályázatot szándékozik benyújtani az ön- kormányzat - a képviselő-testü­let döntése értelmében — a Ma­gyar Terület- és Regionális Fej­lesztési Hivatalhoz az óvodai és az alapfokú oktatási-nevelési in­tézmények infrastruktúrájának fejlesztésére. A kért támogatási összeg mintegy 16-17 millió fo­rint — mondta érdeklődésünkre Tuzáné Farkas Katalin polgár- mester. BGY KUNHEGYES. A városban az Eszterházy Károly Főiskola kihe­lyezett képzést indít távoktatási formában „Egyéni bánásmódot igénylő gyermekek fejlesztő pe­dagógiája” címmel a Kossuth is­kolában. A négy féléves, záró­vizsgával és szakdolgozattal zá­ruló, szakvizsgát adó képzés kez­désének időpontja 2004. szep­tember. Bővebb felvilágosítást a városháza közművelődési osztá­lyán adnak, dszm KUNSZENTMÁRTON. Idén is megrendezik a Körös-parti város­ban a Tiszazugi Zenei Fesztivált, ahol többek között fúvószenekari találkozó és utcabál várja az ér­deklődőket. Az esemény csúcs­pontjaként július 3-án, szomba­ton a katolikus templomban ran­gos komolyzenei koncertet ren­deznek. PE PUSZTAMONOSTOR. Az ön kormányzat támogatást szeretne elnyerni szilárd burkolatú út megépítésére. A pályázat elbírá­lása július közepére várható, mga SZOLNOK. A korábbi három el­ső helyezés után a múlt héten is a Csendes István, Pilák Imre, Ag­god Sándor alkotta Öreg Vidrák tűzoltó-horgászcsapat szerezte meg a győzelmet a VI. Országos Tűzoltó-horgászversenyen. A pe- cások megmérettetése ezúttal a Tatabánya melletti gyermelyi horgásztónál zajlott, ahol me­gyénket hagyományosan három csapat képviselte. Az Öreg Vid­ráknak 46 csapatot kellett legyőz­niük, hogy elnyerjék a vándorku­pát. HGY SZOLNOK. A Közép-Tisza vidé­két is érintő, árvízvédelmet szol­gáló Vásárhelyi-terv megvalósítá­sára az Európa Tanács fejlesztési bankja 170 millió eurós hitelt ad. A mintegy 50 milliárd forint hosszú lejáratú kölcsönként áll hazánk rendelkezésére, ta SZOLNOK. Több mint egymillió forint értékű előnevelt harcsát te­lepítettek szombaton a Tiszába a folyó középső szakaszának keze­lői. A Halász Kft. munkatársai összesen mintegy hetvenezer ba­juszos apróságot engedtek szaba­don a Tisza Szálló alatti csónak­lerakónál. S bár az új otthonra lelt apróságok egyelőre még csak három-négy centiméteresek, a szakemberek szerint ők a jövő reménységei. Hiszen egyikükkel- másikukkal évtizedek múlva ta­lán mint két méter körüli, félmá­zsásnál is súlyosabb „nagy öre­gekkel” küzdhetnek majd meg a pecások. bj SZOLNOK. Idén a Magyar Tu­rizmus Rt. útjára indította a „Hó­nap terméke” elnevezésű rendez­vénysorozatot, melyben termé­szetesen az Észak-alföldi régió is részt vesz. Az akció elsődleges célja, hogy - a meghívott újság­írókon és utazásszervezőkön ke­resztül — hazánk kiemelkedő tu­risztikai értékeire irányítsa a nagyközönség figyelmét. A soron következő turisztikai termékek (történelmi városok/városlátoga- tó programok, vallási turizmus) bemutatására június végén kerül sor. szs TISZAVÁRKONY. A képviselő testület nemrég meghallgatta a háziorvos beszámolóját a község egészségügyi helyzetéről. Ezen többek között elhangzott, hogy a szív- és érrendszeri betegség meglehetősen gyakori a települé­sen, egyebekben pedig a magyar átlagnak megfelelő egészségügyi helyzet tapasztalható, mca TOMAJMONOSTORA. A Mo­nostor vagy Monostora nevet vi­selő településekből összesen nyolc van az országban, és ezek képviselői évente máshol talál­koznak. Tavaly a Komárom mel­letti Koppánymonostor volt a há­zigazdája ennek a rendezvény­nek, míg az idén június 24-27-e között Szigetmonostor ad otthont a találkozónak. A megyénkbeli Tomajmonostorát az idén a hete­dikesek osztálya képviseli a se­regszemlén, akik színpompás műsorral készülnek a négynapos összejövetelre, dszm

Next

/
Thumbnails
Contents