Új Néplap, 2001. december (12. évfolyam, 280-303. szám)

2001-12-01 / 280. szám

H NAPOS IDŐ Részletek a 16. oldalon II || 01280 9*770865*»15061 XII. évfolyam, 280. szám 2001. december 1., szombat Jász-Nagykun-Szolnok megyei napilap fa Ag£_ AGRAR VÁLLALKOZÓK ÉS FUVAROZÓK FIGYELMÉRE! jH Téli javítási akciót hirdetünk 2001. december 31-ig. • Traktor-alkatrészek (MTZ-DT) • Record- és Agip-termékek rendkívüli árengedménnyel! FAGYÁLLÓ 10 I kanna 2.850 Ft MDC motorolaj téli 10 I kanna 3.590 Ft HIDRO-46 hidraulikaolaj 10 I kanna 3.650 Ft HAJTÓMŰ olaj 80 W-90 10 I kanna 3.990 Ft Áraink az áfát tartalmazzák! CÍM: MEZOGAZDASAGI ALKATRÉSZ ÁRUHÁZ Szolnok, Körösi út 102. Nyitva tartás: 8.00-15.30-ig Tel./Fax: 56/210-612 Mobil: 20/485-1439, 20/485-1436 PORTRÉ Közelednek az év végi ünnepek, s egyre gyakrabban tűnik fel az utcá­kon a Mikulás, aki december 6-a tá­ján látogatásával sok-sok örömet sze­rez a legkisebbeknek (is). Tevékeny­ségét általában rejtély övezi. 4. oldal Jó bevételt adhat a nyúl nak mondható, ráadásul sokkal több a tavalyinál. A társaságok ezt látva az előzetes befogási ter­vek módosítását kérték a hivatal­tól. A társaságoknak azonban nem jelent könnyű munkát a nyúl be­fogása. Az eredményes élőnyúl- fogás ugyanis közel száz ember összehangolt munkájával érhető el. A nyulak ládába kerülnek, kü- lön-küíön rekeszekbe. A befogott nyulakat az exportáló cég a telep­helyére szállítja, ott karanténoz- zák, és az állat-egészségügyi vizsgálat is megtörténik. A keres­kedelembe kizárólag egészséges egyedek kerülnek. A mezőgazdasági munkálatok előrehaladott állapotának kö­szönhetően és a télies idő bekö- szöntével egyre fontosabbá válik a mezei nyulak táplálék-kiegészí­tése, etetése. Ezt a vadászatra jo­gosultak jó minőségű lucerna­szénával, csöves kukoricával és káposztafélék vadászterületre történő kijuttatásával igyekeznek megoldani. _________________r* Meg yei információ A napokban megkezdődött az élőnyúl-befogás. Jelenleg ez a feladat adja a legtöbb munkát a vadásztársaságok­nak. Ezek egyik legfőbb be­vételi forrását a nyúlexport hozza. Amint azt Kasza Antaltól, az FVM megyei hivatalának vezető­jétől megtudtuk, a mezei nyúl va­dászati idénye októberben kez­dődött és december 31-ig tart, míg a befogás lehetőségével janu­ár 31-ig élhetnek a vadászatra jo­gosultak. A külpiac igényeihez igazodva a mezei nyúl élve törté­nő hasznosítása decemberre és januárra esik. A megyében tevékenykedő kö­zel hatvan vadásztársaságból mindössze háromban nem élnek a nyúlbefogás lehetőségével. A többiben viszont annál inkább. Nem véletlenül, hiszen rendkívül jó bevételi forrást jelent az élő nyúl exportja. A szaporulat is jó­Röviden ADVENTI KOSZORÚK. E hét végén lesz advent első vasárnap­ja; a keresztény hagyományok szerint ezen a napon kezdődik meg az új egyházi év és a felkészülés a karácsonyra. A szolno­ki árusoknál is szebbnél szebb adventi koszorúkat lehet kapni. (Az adventhez kapcsolódó jegyzetünk a 4. oldalon olvasható.) _________ FOTÓI MÉSZÁROS JÁNOS FE LMÉRÉS. Gyorsfényképet készít az agráriumról a Közpon­ti Statisztikai Hivatal december 1. és 14. között a megye 49 tele­pülésen. A mezőgazdasági szer­vezetekre és egyéni gazdálko­dókra egyaránt kiterjedő repre­zentatív felmérés alkalmával a számlálóbiztosok mintegy négyezer gazdaság növényter­mesztéséről, állatállományáról, valamint termelési ráfordításai­ról gyűjtenek információkat. Az adatszolgáltatás kötelező, az egyedi adatokat a KSH hivatali ütőkként kezeli, az eredménye­ket pedig csak összesítve hozza nyilvánosságra. NINCS EREDMÉNY. Két év­vel ezelőtt kezdődött el a mart­fűi Tisza Műtalp- és Gumigyár­tó Kft. felszámolása. Az eljárás legutóbbi szakaszában az ingat­lanokat szerették volna értéke­síteni, ám a műszaki berende­zésekkel ellentétben ezek közül egyikre sem volt érdeklődő. TUDOMÁNYOS ÜLÉS. A Ma­gyar Kardiológusok Társasága és a Magyar Tüdőgyógyász Tár­saság kardiopulmonális szekci­ója Szolnokon rendezi meg ez évi tudományos ülését. A két­napos tanácskozáson előadások hangzanak el a szakma legfris­sebb eredményeiről, a kerek- asztal-beszélgetés témája pedig az orvosi műhiba. VÉRADÓÜNNEP. Bensőséges ünnepségen köszöntötte tegnap a vöröskereszt területi szerve­zete a karcagi véradókat és az önkéntes segítőket. Az ünnep­ség előtt egyperces néma felál­lással emlékeztek meg a közel­múltban elhunyt Papp Sándor­ról, aki ma vehette volna át a hatvanszoros véradásért járó el­ismerését. Ezután a megjelente­ket Ébner Józsefné titkár kö­szöntötte. Örvendetes, hogy eb­ben az évben 149 első véradó is volt, köztük a három középis­kolából több tucat diák. ■ Bontás után iskolaépítés Állami segítséggel valósulhat meg a kétszázmillió forintos beruházás A tanulók irományai, üzenetei, tárgyai is bekerültek az alapkőbe Napokon belül elkezdődik a település új álta­lános iskolájának építése. Az intézmény alapkövét tegnap helyezték el az intézmény tanulóinak jelenlétében. Rákócziújfalu Az első oktatásra használt épületet 1928-ban húzták fel, még Klebelsberg Kunó, akkori oktatá­si miniszter telepi iskolafejlesztési programjának keretében. Az azóta önállósodó egykori külterü­leti rész gyarapodásával mindig újabb házat tol­dották a már meglévő mellé. Mint arról lapunk­ban már írtunk, az elmúlt évek időjárási viszon­tagságai életveszélyessé tettek ezek közül több épületet. Az államtól, valamint a megyei önkor­mányzattól kapott gyorssegélyből jövő szeptem­berre épülhet fel a nyolctantermes épületszámy. FOTÓ: MÉSZÁROS JÁNOS- Az egyik szemem sír, a másik pedig nevet — mondta ünnepi beszédében Kecskés János pol gármester. — A község történetével összefonód­tak azok az épületek, melyeket sajnos le kellett bontanunk, így múltunk egy darabjától váltunk meg. Ám egy új iskola építése mindenképpen örömteli, ráadásul ezzel olyan körülményeket te­remthetünk községünk diákjainak, amelyek min­den szempontból megfelelnek a kor követelmé­nyeinek. Az alapkőbe helyezett urnába a tanulók ked­venc tárgyait, az általuk írt emlékező sorokat he­lyezték el. Szabó József, a megyei önkormányzat alelnöke történelmi nevezte az ünnepséget, hi­szen mint mondta, mindig is a legfontosabb volt gyermekeink tudását fejleszteni. Ennek pedig ki­váló színtere lehet a szeptemberben átadandó új intézmény. ____________________________pe A k ht.-é a halászati jog Döntöttek a Tisza-tóról _______Mezőtúr _____ A vá ros önkormányzatának képviselő testülete csütörtö­ki ülésén döntött a kórház- igazgatói posztról. 2002. ja­nuár 1-től az új intézmény- vezető határozatlan időre dr. Szappanos László lett. A városi kórház igazgató-főorvo- si állására egyetlen pályázat érke­zett, dr. Szappanos Lászlóé. A mezőtúri születésű ortopéd szak­orvos az elmúlt években dolgo­zott Debrecenben és Nyíregyhá­zán, majd több esztendőt töltött külföldön. A pályáztatás rendeletben elő­írt menete szerint dr. Szappanos Lászlót előbb egy öttagú bizott­ság hallgatta meg, melynek tagjai egyhangú döntéssel elutasították a pályázatot. A képviselő-testület ezt követően tárgyalta az igazga­tói poszt ügyét, s végül 10:8-as arányban megszavazta, hogy 2002. január 1-től határozatlan időre dr. Szappanos Lászlót bíz­zák meg az igazgató-főorvosi te­endőkkel. Pontosan egy hónap múlva te­hát dr. Ambrózy Pétert dr. Szap- papos László váltja fel a főorvosi székben. A hírrel kapcsolatosan megkeres­tük a kht. ügyvezető igazgatóját, Hegedűs Gábort. — Ez a döntés már végleges, vagy hosszú hónapok huzavoná­ja után még mindig lehet akadá­lya annak, hogy ténylegesen gya­korolhassák a halászati jogot ? — Csütörtökön dr. Vonza András mi­niszter levélben érte­sített a Tisza-tó halá­szati jogával kapcso­latos földművelés- ügyi és vidékfejlesz­tési minisztériumi döntésről, amely szerint a halászati tanács szakmai ja­vaslata alapján a kht.-val kíván­nak szerződést kötni. Ez azt is je­lenti, hogy a lehető legrövidebb időn belül le fogunk ülni tárgyal­ni a minisztérium illetékeseivel. Úgy gondolom, ez egyértelmű, ami a halászati jog gyakorlását il­leti. /FOLYTATÁS AZ 5. OLDALON) .Teret adni másoknak is A református lelkészek és a politika A tartalomból: • Főorvos a rácson túl • A citerás fiatalasszony HOLNAP IS MEGVÁSÁROLHATÓ A Hitélet A református zsinat nagy több­séggel megszavazta a javaslatot, hogy a lelkészek csak úgy vállal- / hatnak párttagságot, parlamenti képviselőséget vagy egyéb politi­kai jellegű közéleti szerepet, ha közben szüneteltetik lelkészi te­vékenységüket. A határozatról Szabó Józsefet, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés református lelkész al- elnökét kérdeztük. — Nem véletlenül kerültek a református zsinat elé ezek a kér­dések, hiszen 1996, de inkább már a rendszerváltás óta felme­rült, hogy a református lelkészek politikai szerepvállalása milyen területen és milyen formában en­gedhető meg. A református egy­házban hatévente van teljes tiszt­újítás az összes egyházi testüle­tekben. Fontos volt a jövő évi egyházi választások előtt ezeket a kérdéseket tisztázni. {FOLYTATÁS AZ 5. OLDALON) I I IISZA-TO Értesüléseink szerint a szaktárca hivatalos döntése alapján a Ti- sza-tavi Sporthorgász Halászati, Természet- védelmi és Környezet­védelmi Kht. nyeri el a tározó halászati jogát. Új kórházigazgató Dr. Szappanos László lett az intézmény vezetője

Next

/
Thumbnails
Contents