Új Néplap, 2001. november (12. évfolyam, 255-279. szám)

2001-11-02 / 255. szám

XII. évfolyam, 255. szám 2001. november 2., péntek SZELES, HIDEG IDŐ VÁRHATÓ Részletek a 16. oldalon 9 l770865"915054 01255 Jász-Nagykun-Szolnok megyei napilap p 59 Ft, előfizetve 39 Ft MINŐSÉGMENEDZSMENT SZAKDIPLOMÁT SZEREZHET EBI Egyetem 3 féléves, költségtérítéses, másoddiplomás keresztféléves képzésén. Képzési helyszín: Szolnok Jelentkezési határidő: november 20. Bővebb információ a Perfekt Rt. alábbi címén: Szolnok, Kossuth L. út 11. Tel./fax: 56/422-276 E-mail: perf16@mail.matav.hu r KITEKINTŐ A Magyar Kultúra Éve Franciaor­szágban eseménysor részeként október 22 és 27 között népes, mintegy 80 tagú megyei delegáció járt Frankhonban. 6. oldal MŰSOR A rádió és televízió jövő heti műsora a 11-14. oldalon olvasható Újabb éles helyzetben bizonyították a jász­berényi Mentőkutyás Egyesület tagjai, hogy bárhol és bármikor sikerrel vethetők be, ha személyfelkutatásról van szó. Ezúttal egy ba­lul sikerült mátrai kirándulást követően ri­asztották az egyesület mentőcsoportját. Jászberény -Recsk Október 30-án este 10 órakor érkezett a riasztás a jászberényi Mentőkutyás Egyesülethez, hogy a Mátrában, Recsk környékén egy budapesti, isko­A jászberényi Mentőkutyás Egyesület tagjai jól kiképzett kutyáikkal már több tucatnyi emberélet megmentéséhez járultak hozzá. Bizonyítottak már a törökországi és az indiai földrengéseket követően is. Sorokban MŰSZERBESZERZÉS. A jászberényi önkormányzat szer­da délutáni ülésén 9,4 millió fo­rintot szavazott meg az Erzsé­bet Kórház, illetve az Egészség- ügyi Szolgálat műszerellátottsá­gának javításához. A támoga­tásból a gastroenterológiai-, röntgen-, gyermekosztály, a la­boratóriumi részleg illetve az egészségügyi szolgálat közpon­ti ügyeletének műszerezettsé­gét bővítik. STABIL MUNKAHELY. Tisza füreden, ahol még mindig közel 25 százalékos a munkanélküli­ség, minden foglalkoztatási le­hetőségnek fokozott jelentősége van. így annak is, hogy a volt hajógyári telephely területén már kilencedik esztendeje biz­tosít munkát a főleg buszok fel­újításával foglalkozó Biankó Kft. Az országban működő Vo­lán-társaságok a jövő héten itt rendezik meg műszaki szakem­bereiknek a javítási-felújítási bemutatóval egybekötött ta­nácskozásukat. A kft. évek óta 45-50 főt foglalkoztat, tiszafüre­di viszonylatban elfogadható keresetet biztosítva az alkalma­zottaknak, akiknek mostanság a buszok felújításán túl a tűzol­tósági készenléti egységek, va­lamint az egyedi megrendelé­sek teljesítése biztosít hosszú távra is kenyérkeresetet. SZÉP PÉLDA. Tomajmonosto- rán, ezen az alig több mint nyolcszáz lelket számláló ki­csiny falucskában felújították a református templomot. A Nagy­kunsági Református Egyházme­gye és a Tiszántúli Református Egyházkerület által finanszíro­zott felújítást nemcsak a hívek adománya, hanem az önkor­mányzat hathatós közreműkö­dése - szerény anyagi hozzájá­rulás és a közmunkások bizto­sítása - is segítette. így pár nappal ezelőtt megszépülhetett az Isten háza, amelyben no­vember 11-én istentisztelet fog­ja megköszönni ezt a valóban példaértékű összefogást. lás kiránduló csoportból egy 14 éves fiú még dél­után eltűnt. Az öt fős herényi mentőkutyás cso­port Szabó Gábor vezetésével fél órán belül útra kelt, s a helyszínre másodikként érkezett. A bu­dapesti, miskolci, hevesi, ajkai és a herényi men­tőkutyások a 24-es út mentén egy benzinkútnál találkoztak, ahol a katasztrófavédelmisek koor­dinációja mellett felosztották a területet, majd hozzáláttak a kutatáshoz. Azelőtt hetven rendőr már egy délutánon keresztül próbált az eltűnt fiú nyomára bukkanni, eredménytelenül. A kijelölt területek átkutatásával éjjel két órára végeztek a mentőkutyás csoportok, de nem lelték meg a ti­nédzsert. Ekkor egy, a környéket jól ismerő rendőr törzszászlós újabb tippet adott a herényi kutató egységnek, hogy merre induljanak to­vább. _________________________(FOLYTATÁS AZ 5. OLDALONI Ál lépfene a hivatalban Feltartotta a munkát egy port tartalmazó levél Kunszentmárton Két napja lezárták a város­háza három irodahelyiségét, mivel port tartalmazó kül­deményt találtak és bontot­tak fel. A polgármester, a jegyző és a titkárság helyi­ségét a hatóságok vizsgál­ják, s kutatják, vajon tartal­mazott-e lépfenebaktériu- mot a levél. Nem egészen úgy képzelte szer­dai munkanapját dr. Czuczi Mi­hály polgármester, ahogyan az végül alakult. A plusz szabadság rengeteg idegeskedést is hozott magával, a divattá vált morbid tréfa ezúttal nem csupán időki­esést okozott.- Egy speciális anyaggal kezet kellett mosnunk - mesélte a vá­ros vezetője. - Sajnos ez az ízet­len tréfa komoly fönnakadásokat okozott a hivatal működésében. Mivel a három legfontosabb A menekültek egyelőre igazgatásrendészeti eljárás alatt állnak GYERTYÁK AZ ÉJBEN. Mindenszentek alkalmából tegnap megyénkben is több ezren látogat­tak ki a temetőkbe elhunyt szeretteikhez. Képünk a szolnoki temetőben készült, ahol gyertyák, mécsesek sokaságát gyújtották meg. _________ ________ ___________fotó, csabai istván Fe lmentett rendőrkapitány A vezető állítólag egy figyelmetlen gyalogost gázolt Dr. Házi István rendőr ezredes, Jász-Nagykun-Szolnok me­gye rendőrfőkapitánya törvény adta lehetőségénél fogva ok­tóber 31-én visszavonta kinevezését Lévai István rendőr al­ezredesnek, Kunszentmárton rendőrkapitányának és egy­ben felmentette a kapitányságvezetői beosztásból. ReKDŐP&ÉU' információ Az alezredest, aki 1998. február­jától töltötte be a kapitányságve­Lapunk értesülései szerint a városi rendőr­kapitány gyalogost gázolt Kunszentmárton belterületén. Szemtanúk elmondták, egy idős ember figyelmetlenül lépett Lévai Ist­ván autója elé a Karmelita rendház előtt. A szerencsétlenül járt gyalogost combnyak­törés gyanújával kórházba szállították. zetői posztot, alacsonyabb mun­kakörbe helyezték a főkapitány­ság állományában. További intéz­kedésig a Kunszentmártoni Rend­őrkapitányság ve­zetésével Egedi Ist­ván rendőr őrnagy, bűnügyi osztály- vezetőt bízta meg • a főkapitány — kö- ■ zölte lapunkkal a megyei rendőr-fő­kapitányság sajtófőnöke, Lengyel György. Dr. Házi István rendőr ezredes rendkívüli állománygyűlésen is­mertette döntését Kunszentmár- tonban, ahol elmondta, hogy Lé­vai István rendőr alezredes egy közlekedési baleset részese volt a közelmúltban és gyanú merült fel arra vonatkozóan, hogy megszeg­ve az erre vonatkozó szabályokat, intézkedést mulasztott, valamint a jelentési kötelezettségét sem teljesítette. Lévai alezredes ügyében fe­gyelmi eljárást indított a megyei rendőrfőkapitány. Megújul, megszépül a Hild tér A szerdai városházi sajtótájékoztatón Szalay Ferenc polgár- mester többek között a Megyei Jogú Városok Szövetsége (MJVSZ) oktatási és ifjúsági bizottságának szolnoki üléséről, a Hild tér átalakításáról, és a forgalmi rend változásáról be­szélt. ____________Szolnok_____ Szal ay Ferenc hangsúlyozta, hogy a MJVSZ oktatási és kulturális bi­zottságának tagjai elismeréssel nyilatkoztak azokról az erőfeszí­tésekről, amelyeket Szolnok váro­sa tesz a cigány kisebbséghez tar­tozó fiatalok oktatásának és neve­lésének elősegítésére. Látogatá­suk a Dr. Hegedűs T. András szak­iskolában arról győzte meg őket, hogy a szolnoki modellt érdemes más városokban is megvalósítani, és kiemelt minisztériumi támoga­tásban részesíteni. Elkezdődött a Hild tér átalakítása. A középső szint megemelésével a tér egy magasságba kerül a Peli­kán Szállót és a VMZK-t övező te­rülettel, így még alkalmasabbá válik kulturális és szórakoztató rendezvények megtartására. FOLYTATÁS AZ 5. OLDALONI Ismét afgánokat fogtak Menekültek Alig múlt pár napja, hogy Tiszavárkonynál 12 afgán menekültet fogtak el. Most újabb 20 menekültre buk­kantak a térségben. Lengyel György, a megyei rendőr- főkapitányság sajtófőnöke la­punknak arról számolt be, hogy tegnap reggel fél nyolc tájékán Tiszavárkony és Tiszajenő között egy polgárőr több csoportban embereket látott bandukolni. Ér­tesítette a helyi körzeti megbízot­tat, aki a múltkor is szólt a mene­kültekről Szolnokra a rendőrség­re. Most is így tett. A kivonult rendőrök begyűjtötték az össze­sen húsz menekültet. Az időközben szerzett afgán tolmács szerint a csupa férfiakból álló csoportban tizenhatan val- fotó, esi lották magukat afgánnak, négyen pedig irakinak. Elmondták, egy hónapja Kabulból menekültek el, ahol minden ingóságukat pénzzé tették. Embercsempészek segítet­ték őket Pakisztánon, Iránon, Tö­rökországon, Bulgárián, Jugo­szlávián át. A férfiak azt mondták, azért jöttek hazánkba, mert azt hallot­ták, itt betartják az emberi jogo­kat és jól bánnak a menekültek­kel. Az idegenek - akik egyéb­ként jó állapotban vannak, ápol­tak és jól öltözöttek, és elmondá­suk szerint akad közöttük egye­temet végzett is - menekültstá­tuszt kértek, és hazánkban sze­retnének letelepedni. A menekülteket Szolnokra szállították, enni- és innivalóval látták el őket. Lengyel György azt nyilatkozta, hogy az idegeneket a szombathelyi közösségi szállásra fogják szállítani. Éjszakai kutatás a Mátrában Elveszett kisfiút találtak meg a herényi mentőkutyások irodát kellett átmenetileg lezárni, fontos iratokhoz, adatokhoz nem tudnak hozzájutni az illetékesek. A kár elsősorban az elmaradt egyeztetésekben mutatkozik meg, abban csak reménykedni tud a polgármester, hogy nem akadnak meg fontos ügyek.- Sajnos nem egyedi eset, hogy egy levél miatt összekuszá- lódnak a dolgaink - mérgelődött dr. Czuczi Mihály. - Később alaptalannak bizonyuló följelen­tések miatt komoly károkat okoz­tak már nekünk névtelen följe­lentők, most pedig a munkavég­zést tette valald átmenetileg lehe­tetlenné. Fontos tárgyalások kel­lős közepén tartunk, s még csak szólni sem tudunk, hogy miért nem jelentkezünk, mert a tele­fonszámok a lezárt irodában van­nak. A hírek szerint hétfőn felold­ják a hatóságok az átmeneti zár­latot. _________________________________________PE

Next

/
Thumbnails
Contents