Új Néplap, 2001. október (12. évfolyam, 229-254. szám)

2001-10-01 / 229. szám

ŐSZI AKCIÓ! A/4 80 g-os Laser copy FÉNYMÁSOLÓPAPÍR 599 Ft/csont. Tokos iratrendező, natúr 229 Ft/db-tól Irattartó papucs 35 Ft/db-tól ECONOMY iratrendező 249 Ft/db-tól UNI golyósiron SD102 132 Ft/db-tól UNI golyósiron SA-S 72 Ft/db-tól UNI zselés roller UM 100 134 Ft/db-tól Granit írószerek reklámárakon Kiskereskedők számára'érvényes nettó készpénzes telepi árak. Amíg a készlet tart! GYÁRT-KER EE“" Szolnok, Újszászi út 13. Tel.: 06-56/410-725. SPORT A hét vége sporteseményei a 11-13. oldalon A szív naDián ____ Egészségügy_______ A szív napját ünnepelték tegnap az ANTSZ megyei in­tézeténél. A Magyar Szív Egyesülettel közösen szer­vezett rendezvényen az el­hangzott előadások után le­hetőség nyílt vérnyomás- és vérzsírszintmérésre is. Előadást tartott többek között prof. dr. Papp Lajos, a Pécsi Or­vostudományi Egyetem Szív- gyógyászati Centrumának veze­tője, aki arról beszélt, milyen nagy felelőssége van mind az egyes embereknek, mind az egész társadalomnak az egészsé­günk megőrzésében. A szolnoki Hetényi kórház adjunktusa, dr. Gyuricza Ildikó az érbetegségek kialakulását elősegítő tényezők­ről tartott előadást, dr. Kovács László megyei tiszti főorvos pedig a már hónapok óta zajló preven­ciós programot ismertette. Nem csak az egészség megőrzése érde­kében, de a betegség utáni reha­bilitációban is kiemelt szerepe van a fizikai aktivitásnak. Erről számolt be dr. Veres Edit főorvos és Fábián Pétemé egykori főisko­lai tanár a záró előadásban, majd a Tiszaparti gimnázium diákjai­nak ételbemutatójával, illetve vér­nyomás- és vérzsírszintméréssel fejeződött be a program. szs Lelkészbeiktató istentisztelet Nagy Kálmán esperes (jobbra) iktatta be szolgálatába Szabó Tamás lelkipásztort FOTÓ: PM Abádszalók Megválasztott lelkipásztorukat, Szabó Tamást sokáig emlékeze­tes ünnepséggel iktatták be a fel­újítása utolsó fázisához érkező templomukban a református egy­házközség tagjai. A szombati há­laadó és lelkészbeiktató istentisz­teletet a Tiszántúli Református Egyházkerület több lelkipásztora mellett számtalan egyházi és vi­lági „méltóság” tisztelte meg a je­lenlétével. A megszépülő templomban - már csak a belső tér padozatának a felújítása hiányzik az 1789-ben megépített épület teljes rekonst­rukciójához — dr. Bölcskei Gusz­táv, a Tiszántúli Református Egy­házkerület püspöke, a Magyaror­szági Református Egyház zsina­tának elnöke hirdetett igét. _______________{FOLYTATÁS AZ 5. OLDALON) REGATTA A TISZÁN. Szolnokon negyedik alkalommal rendezték meg a nemzetközi Tisza-kupa evezősversenyt. Felvételünkön a kétpárevezős lányok viadala látható. FOTÓ: CSABAI Tőke híján nincs szerkezetváltás Négy növény adja az árbevétel több mint háromnegyedét Az idei gabona értékesítési problémái s az árbevételt meghaladó költségek negatív ha­tással vannak az őszi munkákra, a termesz­téstechnológia betartására, ezért előrevetítik a jövőre várható nehézségeket — áll többek között a megyei agrárkamara elemzésében. Mezőgazdaság A szántóföldi növénytermesztésben a földalapú támogatások meghatározott körre történő kiter­jesztése és a bizonytalan értékesítési lehetőségek miatt a vetésszerkezet tovább egyszerűsödött a megyében - állapította meg a kamara elnöksége. Évjárattól függően általában négy növény adja az összes árbevétel több mint há­romnegyedét. Az idén a gabo­na aránya elérte az 60 százalé­kot, amiben közrejátszott a múlt évi átlagár és keresleti pi­ac. A búza idei értékesítési gondjai és az árbevételt meg­haladó termelési költségek mi­att a legnagyobb területet el­foglaló, valamint az első, meg­határozó árbevételt biztosító növény jelentős veszteség for­FÖBB NÖVÉNYEK VETÉSTERÜLETE A MEGYÉBEN (2001, HEKTÁR) búza 131 898 kukorica 49 600 napraforgó (olaj) 31 831 lucerna 19 159 őszi árpa 14 328 silókukorica 10 363 repce 10 224 tavaszi árpa 9290 napraforgó (egyéb célú) 319 hibrid kukorica 6112 rása. Ennek komoly hatása lesz az őszi mezőgaz­dasági munkák minőségére, valamint a követke­ző évre is. Az a kis mértékű előrelépés ugyanis, ami a műtrágya- és vetőmag-felhasználásban tör­tént a múlt év őszén, így nem fog folytatódni. A másik meghatározó növény, a kukorica is csak fejfájást okoz a gazdáknak, hiszen a búzánál negyedével magasabb termelési költségek és a je­lenleg ismert felvásárlási árak szintén tetemes veszteséget jeleznek. A kamara szerint amíg nem működik az euró­pai uniós gyakorlatnak megfelelő gabonarendtar­tás, visszatérően jelentkezni fognak az idén ta­pasztalt problémák. Ugyanakkor a gazdálkodók többsége a mostani feltételek mellett a sokat han­goztatott vetésszerkezet-vál­tásra a tőkehiány miatt képte­len. A megye napraforgó-terüle­te három évvel korábban már túllépte a technológiailag in­dokoltat, a felvásárlási ár csök­kentése azonban olyan jól si­került, hogy országosan közel 20 ezer hektárral csökkent a vetésterület, és ma naprafor­góhiány tapasztalható. ___________(FOLYTATÁS AZ S. OLDALON! Sor okban MEZTELENÜL A budapesü Gellért-hegy oldalán egy közép­korú férfi a tegnap délutáni órákban a Szabadság-szobor környékén tartózkodott meztele­nül, és azzal fenyegetőzött, hogy a mélybe veti magát. A fér­fi a mentők elől menekülni kez­dett, ezért a tűzoltók segítségét kérték. A tűzoltóknak sikerült bekeríteniük a sziklák és a bok­rok között bujkáló férfit. Az egyik tűzoltó védőruháját adták a férfire, akit a mentők kórházba szállítottak. JELEK. Átadták Sopron millen­niumi kettős keresztjét; a leghű­ségesebb város Szent Mihály- templomának udvarán kialakí­tott emlékhelyet Szájer József va­sárnap avatta fel. A Fidesz-MPP parlamenti frakcióvezetője, Sop­ron országgyűlési képviselője hangsúlyozta: — Jeleket hagy­tunk a későbbi korok magyarsá­ga számára. Az ország a millen­nium évében olyan emlékhe­lyekkel gazdagodott, melyek se­gítenek abban, hogy megmarad- jon büszkeségünk. __________■ fő zőverseny is Szent Mihály-napi sokadalom Kunhegyes Új formában rendezték meg szombaton a Szent Mihály-na- pi sokadalmat, amely érdekes programokat, időtöltést kínált a kíváncsiskodóknak. Az egész napos rendezvényen mintegy kétezren fordultak meg. A zenés ébresztőt a karcagi ifjúsá­gi fúvószenekar biztosította, majd a falusi turizmus képviselői tájjel­legű reggeli kóstolóval traktálták a sétálókat. Kontra József polgár- mester megnyitója után a főtéren huszonnyolc benevezővei elkez­dődött a főzőverseny. A szigorú szaktekintélyekből álló zsűri a példamutató kóstolgatások után az első helyre Emődi Imre vadhús­ból készült remekét tette. A máso­dik helyen holtverseny alakult ki Jóvér István lábszárpörköltje és Kiss Sándor pacalétele között. A háziasszonyok versenyében Aradi Józsefné állhatott a képzeletbeli dobogó legfelső fokára, míg Die­nes Istvánná süteményremekei különdíjasok lettek. A Konok Ku­nok népi játékok versenyen az Ászok együttes bizonyult a leg­ügyesebbnek, karikásostor-pattog- tatásban pedig a nyertes Szendrei János lett. A külső sportpályát a fogathaj­tók lepték el, míg benn a színpa­don a Koós János-Dékány Sarolta kettős zsebelt be fergeteges tap­sot. Volt még népzenei műsor, kö­zépkori lovagitorna-bemutató, míg Illés Lajos Magyar ének című oratóriumára ötszázan váltottak jegyet a templomba. Nem hiány­zott a tűzijáték sem, majd a legki­tartóbbak hajnali kettőig rophat­ták az Origó együttes zenéjére a főtéren. D. SZABÓ MIKLÓS

Next

/
Thumbnails
Contents