Új Néplap, 2001. augusztus (12. évfolyam, 178-203. szám)

2001-08-01 / 178. szám

ZIVATAROK Részletek a 12. oldalon 01178 9*770865"915030 2001. augusztus 2-5. lÁSZ Több mint 100 kiállító válla a látogatók L./VI V-/ «* m ■ * a erdeklodeset. Információ: 56/421-255 30/289-10-90 Siervezö: |T A kiállítás látogatása dQtalan! Sfefo KORKÉP Balózsy Panna és Csonka András az abádszalóki szépségversenyen először vezették, konferálták együtt a műsort. 7. oldal Ámokfutó német Tiszafüred A rendőrkapitányság épüle­te előtti parkolóban kötött ki nagy csattanás kíséreté­ben tegnapelőtt egy ámok- futó német autós. A rendőrségi parkolóban tört-zú­zott autójával hétfőn hajnalban az a német férfi, aki feltehetően it­tassága és gyorshajtás miatt sod­ródott le az útról a város belterü­letén. Mint azt Fekete Miklós alez­redestől, Tiszafüred rendőrkapi­tányától megtudtuk, a száguldó autós kidöntött egy közlekedési jelzőtáblát, majd a kapitányság épülete előtti parkolóban neki­ment egy dísztujának, valamint a kerékpártárolónak. A csattanásra a rendőrség ügyeletese figyelt fel, aki látta is a helyszínről távozó járművet. Riasztotta a járőröket, akik a benzinkútnál fogták el és igazoltatták a külföldit. Az elsőd­leges adatok megalapozzák az it­tas vezetés gyanúját, ám pontosat majd csak a vérvizsgálat eredmé­nyének ismeretében lehet tudni. A szakértői véleménytől, ponto­sabban a járművezető véralkohol­szintjének mértékétől függ az is, hogy szabálysértési vagy büntető- eljárást indítanak ellene. Ha ez utóbbira kerül sor, akkor a külföl­di gyanúsítottat gyorsított eljárás­ban állítják bíróság elé. Az eset kapcsán személyi sérülés nem történt. MGY Olcsó búzából nem lesz olcsóbb kenyér Idén valószínűleg nem drágáinak a pékáruk Gazdaság Jelenleg 22-23 ezer forintért vásárolják fel a malmi minő­ségű búza tonnáját a terme­lőktől. Ez azt jelenti, hogy a múlt évhez képest harmadá­val kevesebbért talál gazdára a kenyémekvaló. A malmok az új búzából őrölt lisztért ugyan kevesebbet kémek, de az árcsökkenés mértéke jóval szerényebb, általában kilón­ként csak 3-4 forinttal adják kevesebbért, mint tavaly. Ugyanakkor a kenyér ára vár­hatóan semmit nem változik. Mint azt Ilonka Boldizsártól, a Jász Sütőház Kft. vezetőjétől, a Magyar Pékek Ipartestülete alel- nökétől megtudtuk, a liszt árának csökkenését egyelőre nem érvé­nyesítik a kenyér árában, mivel azt csak átmeneti tendenciaként értékelik. ______________(INFORMÁCIÓNK AZ í. OLDALON) Ha a búza jóval olcsóbb, mint tavaly, a liszt ára is csökken (Képünk illusztráció) Újra indul az üzletrészüzlet Megyei információ Újra be kell jelenteni az igé­nyüket azoknak, akik felkí­nálják az államnak szövet­kezeti üzletrészüket. De él­hetnek a lehetőséggel azok az alanyi jogú, külső üzlet­rész-tulajdonosok is, akik eddig még nem jelezték adásvételi szándékukat. Az értékpapírokat az 1992-es névértéken vásárolja fel az e célra létrehozott gazdasá­gi társaság. Az Alkotmánybíróság a közel­múltban megsemmisítette a ta­valy megalkotott, szövetkezeti üz­letrészekről szóló törvényt. A kor­mány ezt követően döntött az ala­nyi jogú kívülálló üzletrészek fel­vásárlásáról. Az adásvétel lebo­nyolításával megbízott megyei földművelésügyi hivatalok visz- szaküldik a korábbi igénybejelen­téseket és szerződéseket. Egyúttal azonban postázzák az ismételt igénybejelentéshez szükséges do­kumentumokat és egy tájékozta­tót is - tudtuk meg a megyei hiva­tal vezetőjétől. Kasza Antal ugyanakkor hozzátette: a koráb­ban regisztrált igények nagy szá­ma nem teszi lehetővé, hogy min­den üzletrész-tulajdonos már hol­nap kézhez vegye az iratokat, de igyekeznek a legrövidebb időn be­lül megküldeni azokat. A hivatal- vezető hangsúlyozta, a vételi ajánlatok csak azokra a mezőgaz­dasági szövetkezeti külső üzletré­szekre vonatkoznak, amelyek jú­nius 30-án szerepeltek a cégjegy­zékben, és a gazdaság ellen nem folyik csőd-, felszámolási- vagy végelszámolási eljárás. A nyugdí­jas szövetkezeti tagok üzletrésze­inek megvásárlásáról pedig ké­sőbb intézkednek. Az adásvételi szerződéseket - amennyiben azok tartalmilag és formailag hi­bátlanok - a beérkezés sorrend­jében írja alá majd a FVM-hivatal. Ezt követően a vételárat 45 napon belül kifizetik. t.j. Még tűrjük a meleget az utakon Nem ugrott meg a balesetek száma Közlekedés Bár egyes híradások szerint az ország útjain a hőség mi­att megszaporodtak a közle­kedési balesetek, szőkébb hazánkban egyáltalán nem tapasztalható, hogy több baj történne az utakon. foglalja a jármű szellőztetése, az ablakok le- és feltekergetése. Ar­ról nem is beszélve, hogy ha vala­milyen forgalmi ok miatt megál­lásra kényszerül, pillanatok alatt felforrósodhat a jármű belseje. Ez pedig ingerültebbé teheti a sofőrt. Persze azoknak, akik légkondici­onáló berendezéssel felszerelt ko­kompnak, és súlyos sérüléseket szenvedett. Ebben az időszakban nemcsak a hőséggel, hanem a közutakon megjelenő, betakarí­tást végző mezőgazdasági jármű­vekkel is számolni kell. Ezek a gépek igen szélesek, ezért főként az alsóbb rendű uta­kon kell fokozott veszélyhelyzet­A hirtelen jött kánikula valóban okozhat kellemetlenséget a köz­lekedésben, ilyenkor ugyanis fi­gyelmetlenebbé válnak a jármű­vezetők, ám ez megyénkben, a sérüléses balesetek számának alakulásában nem érzékelhető - tudtuk meg Kaizer Attila őr­nagytól, a megyei rendőr-főkapi­tányság közlekedésrendészeti osztályának helyettes vezetőjé­től. A nagy melegben számos olyan körülmény érheti az autóst, ami elterelheti a figyelmét a veze­tésről. Többek között igencsak le­A MÚLT HÉTEN MEGYÉNK ÚTJAIN BEKÖVETKEZETT SÉRÜLÉSSEL JÁRÚ KÖZÚTI BALESETEK MEGOSZLÁSA Súlyos sérülés: Könnyű sérülés: Összesen: csival közlekednek, ez nem jelent problémát. Megyénk útjain naponta egy­két kisebb baleset történik, az el­múlt héten pedig tíz alatt volt a sérüléses balesetek száma. A hét végén egyébként a Felső-Tiszán, Tuzsér közelében a vízen is tör­tént baleset, amikor egy ültott he­lyen jetező férfi nekiütközött egy 4 5 9 tel kalkulálni. A tapasztalat az, hogy a kombájnok vezetői ese­tenként - nyilván a szerelés okoz­ta időtöbblet megspórolása érde­kében - úgy közlekednek még a keskeny utakon is, hogy a vágó­asztalt nem szerelik le a munka­gépről. így az elfoglalja az úttest teljes szélességét. __________________(FOLYTATÁS AZ 5. OLDALON) Röv iden SZOLNOK IS SEGÍTENE. A Lengyelországot sújtó árvíz kap­csán az országos és a megyei ka­tasztrófavédelmi igazgatóság szakembereiben, valamint a me­gyeszékhely vezetőiben is meg­fogalmazódott a segítségnyújtás szándéka. Ennek kifejezéseként tegnap Szalay Ferenc, Szolnok polgármestere levélben ajánlot­ta fel a város segítségét a lengyel testvérváros, Bielsko-Biala első emberének. LOVASSZÖVETSÉG. A közel múltban megalakult a Magyar Lovas Turisztikai Szövetség észak-alföldi tagozata. A Debre­cenben megalakított egyesület elnöke dr. Hanusz Árpád lett, al- elnökei pedig Mártha József (Szabolcs-Szatmár-Bereg me­gye), Zilahy István (Hajdú-Bihar megye és Mészáros Zsolt (Jász- Nagykun-Szolnok megye). A ta­gozat legfőbb feladata a régió lo­vas turizmusának összefogása, fejlesztésének elősegítése. Kint vagyunk a vízből... elő. Közülük olykor az is leveszi, aki jobban tette volna, ha a felső marad, bár erre az a válasz, aki­nek nem tetszik, figyeljen másfe­lé. ____________________(FOLYTATÁ* A 7. OLDALON! / Tis za-tó Aki többedmagával elmegy nyaralni egy-egy felkapot- tabb helyre, számítson arra, hogy legatyásodik, azaz előbb-utóbb pénzszűkébe kerül. Különösen akkor, ha egy fizetésből, netán keve­sebből, nyugdíjból él, és nincs öt igazgatói, elnökségi tagsága, temérdek részvénye vagy milliárdos vállalkozá­sa. Ennek ellenére napjaink­ban Abádszalókon is nagy a forgalom. Ki egy-két napra, ki többre érkezett, mások úgy vannak vele, hogy addig maradnak, amíg futja. Pataki Ferenc nyíregyházi, az ot­tani főiskola harmadévese.- Az árak már balatoniak, a korsó sör kétszáz körüli, feletti, egy cső kukorica száz, a jó bor decije nyolcvan-száz. Ebédelni nem szoktunk, az luxus.- Mennyibe kerül egy nap?- Tízezer forinttal jöttem el, a szállás ingyenes. Addig maradok, amíg futja, mert az is hozzátartozik az egészhez, hogy lassan a bu­tikok, szolgáltatások színvo­nala is balatoni. De itt csalá­diasabb a légkör. Szerintem pár napig leszünk. Legfel­jebb fogyok... - mutatja a nem létező pocakját a fiatal­ember, s indul a csúszdára. Egyébként a felnőttek, gye­rekek nyolcvanért használ­hatják a gatyaféket, bugyifé­ket, bár ötéves korig ingye­nes a csúszás. A hosszabb 111 méter, a rövidebbik 66, úgyhogy lehet válogatni. Idén is sokan keresnek felüdülést a Tisza-tónál (Képünk illusztráció) fotó. m. j. „Világfőző” óriás bogrács A hollandok lógulyással készülnek a fesztiválra Szolnok Egy 4 ezer 200 literes bog­rácsban is rotyog majd a le­ves az idei Gulyásfesztivá­lon, ahol ezúttal külföldi csapatok is fakanalat fog­nak. A hollandok például lógulyás elkészítését ígérik. A Gulyásfesztivál idén a szolnoki Város napja rendezvénysorozat­ba illeszkedik majd. A szervezők számítása szerint szeptember 1- jén 20-25 ezren látogatnak majd ki a Tiszaligetbe, ahol 300-400 bográcsban fő a marha-, a birka-, a bab- és még kitudja milyen gu­lyás. Ezúttal ugyanis az étek honi mesterei mellett határon túli fa­kanálforgatók is rajthoz, ponto­sabban bográcshoz állnak. így a Vajdaságból, Erdélyből, Ausztriá­ból, Lengyelországból, sőt Hol­landiából is érkezik csapat. Az utóbbiak igazi különlegességgel, lógulyással készülnek a verseny­re. Látványosságból sem lesz hi­ány, a szórakoztató programok, kézműves-bemutatók mellett egy két és fél méter magas óriás bog­rácsban fő majd a legmagyarabb étel. A 2001 adagosra tervezett fesztiválgulyás ugyan nem lesz Guinness-re- kord, a szerve­zők mégis re­mélik: „megfő­zik” vele a vilá­got. T.J. A szolnoki Gulyásfesztivállal előtt egy-két hét­tel a kecskemétiek is gulyásfőző versenyre in­vitálják a finom falatok kedvelőit. Csányi Sán­dor, a fesztivál ötletgazdája szerint mindez aligha befolyásolja a szolnoki rendezvény si­kerét. Jász-Hagykun-Szolnok megyei napilap M ff Ritka a topless, leginkább a hollandok, németek között fordul

Next

/
Thumbnails
Contents