Új Néplap, 2001. május (12. évfolyam, 101-126. szám)

2001-05-02 / 101. szám

Ü-, its Q-. ÉRETTSÉGIZETTEK, FIGYELEM! TANDÍJMENTES FELSŐFOKÚ ÜZLETI SZAKKÉPZÉST INDÍTUNK • Mérlegképes könyvelő/váll. szakon (1,5 év) • Kisvállalkozások gazdasági ügyintézője (1 év) 2001. szeptemberi kezdéssel. Korhatár 18-22 év. Szolnokon (Kollégium megoldható). Jelentkezni a Perfekt Rt. alábbi címén: Szolnok, Kossuth L út 11. Tel./fax: 56/422-276. E-mail: perf16@mall.matav.hu 50 éves J.J ,. mm ISO 9001 ni mosóiméi Vidám majálisok a kora nyárban Remek időjárás fogadta kegyeibe a majálisok rendezőit, résztvevőit, a hatalmas tömeget, amely szinte minden helyszínre jellemző volt. A kellemes, kora nyári meleg ugyanis sokakat csalogatott ki a majálisok rendezvényeire, így aztán sehol sem lehetett panasz a látogatottságra. Ahol „futotta”, neves vendégek, mű­vészek szórakoztatták a nagyérdeműt, és néhol egy-egy politikus is felbukkant. Az emberáradat mindenhol jól szórakozott — mármint a műsorszámokon —, folyt a sör, nagyokat lehetett enni. Az alábbiakban néhány település majálisáról adunk körképet. érkezett az ember fia. Több száz kereskedő kínálta áruit, az esetek többségében siker­rel. Egy korsó sört 180-230-ért mértek. A ku­korica 150 forintba került. Nem mázsája, csöve. Karikást lehetett kapni 1 ezer 650- ért, meg 13 ezerért is. A szalmakalapokat délután már 500-ért adták, délelőtt a duplá­jáért. A színpadon egymást váltották az érde­kesebbnél érdekesebb fellépők: debreceni cigányegyüttes, a Tisza táncegyüttes képvi­selői, nóta- és operetténekesek, Szűcs Judit, Meoyei körkép Szolnokon az emberáradat már délelőtt el­indult a tiszaligeti majális felé, amelynek a fő szervezője ismét az MSZOSZ megyei képviselete volt. Ámbár 500-550 forintért lehetett egytálételt kapni, nem kevesen tás­kával, táskákkal érkeztek a helyszínre. Ben­ne fasírozottak, töltött pulykamellek lapul­tak, mert így már csak az itókára kellett költeni. Meg sok minden másra, attól füg­gően, hogy kisgyerekkel vagy nagyobbal Szolnokon többek között fellépett a lengyelországi Swojacy ének- és táncegyüttes FOTÓI CSABAI ISTVÁN Az apróságok nagyon örültek a léggömbnek is. Felvéte­lünk Szolnokon készült. az Origó együttes, versenytáncosok. Már délutánba fordult az idő, amikor Berta Ist­ván, az MSZOSZ megyei képviselet vezető­je röviden méltatta a nap, az ünnep jelentő­ségét, üdvözölte a megjelenteket. Ugyancsak szólt a szabadtéri színpadról a szolnoki ünneplőkhöz Demszky Gábor, Budapest főpolgármestere, az SZDSZ első embere. _______________________________iroLmríiAzs. oldalon) AH OL ÉLÜNK Vígh Tibor polgármestert 1994-ben válasz­tották a község élére. Az ékszerdoboznak is beillő csöndes, de dolgos település az el­telt hét esztendőben látványos fejlődésnek indult. Ez alatt az idő alatt mintegy 750 millió forintnyi beruházás építette, szépí­tette Kőtelket. 6. oldal Nagyszabású határszemle Akinek gazos a földterülete, bírságra számíthat Mecyei információ Május első napjaitól július végéig tart az a nagyszabá­sú határszemle, amelyet a megyei földhivatal munka­társai tartanak a megye 32 településének körzetében. Az ellenőrzés kiterjed töb­bek között a termőföld meg­felelő hasznosítására, a ta­laj- és növényápolási mun­kák elvégzésére. Mint emlékezetes, tavaly március 31-ig mindenkinek, aki egy hek­tárnál nagyobb földterületet hasz­nál - függetlenül attól, hogy saját tulajdonú vagy egyéb jogcímen használt területről van szó -, köteles volt azt bejelente­ni a földhivatal­nak. A bejelentést később a haszná­latba vételtől, illetve a szerződés megkötésétől számított 30 napon belül lehet megtenni. A napokban kezdődő határ­szemle elsődleges célja a termő­földek megfelelő hasznosításá­nak biztosítása, a jogszabályok előírásainak betartása, a társadal­mi igényeknek való megfelelés, valamint az EU-csatlakozás fel- tételeinék megteremtése. A me­gye mezőgazdasági területének mintegy 40 százalékát érintő földhivatali ellenőrzés ezért ki­terjed a földhasználat bejelenté­sén kívül a termőföld hasznosítá­si kötelezettségének betartására is - tájékoztatta lapunkat Szabó- né Tánczos Valéria, a megyei földhivatal vezetője. Hozzátette: a bejelentési kötelezettség elmu­lasztása a termőföldről szóló tör­vény alapján bírságot von maga után, ami akár többször is ki­szabható, és adók módjára be­hajtható. A bírság összege saját tulajdonú és családi földhasználat esetén arany­koronánként ezer forint, egyéb jogcímen történő használat (például bérlet) esetén pedig kétezer forint. A határszemle alkalmá­val persze nem csupán a helyszínen talált valós álla­potot vetik össze az ingat­lan-nyilvántartással, ha­nem ellenőrzik a művelési ágnak megfelelő hasznosítást, valamint a talaj- és növényápolási munkák elvégzését is. Mint megtudtuk, az elhanyagolt, gyomos területek gazdái talajvédelmi, a műveletlen földek tulajdonosai pedig földvé­delmi bírságra számíthatnak. ________________________________________L. Z. Ha rapós disznó Halálos kimenetelű sebet ejtett egy kan disznó hétfőn kora este Kecelen egy helybeli emberen - tájékoztatta az MTI-t a Bács-Kis- kun Megyei Rendőr-főkapitány­ság szóvivője. Ferenczi László al­ezredes elmondta: a sertést mér­legelésre vitték újdonsült vevői a mázsaházhoz. A mázsaház ke­zelője a többiek kifejezett tilta­kozása ellenére bement a már mérlegen lévő, bezárt disznó­hoz. A kan nekirontott az idős embernek, fellökte és lágyék ré­szen megharapta. A 64 éves fér­fit a mentők a kiskunhalasi kór­házba szállították be, de a gon­dos ápolás ellenére nem sikerült rajta segítem, belehalt sérülései­be. Ugyanarról a kan disznóról van szó, amely néhány hónap­pal ezelőtt ugyancsak Kecelen már megharapott valakit. Egy hivatásos vadász lelövi ma a gyilkos disznót. ___________ Me gálltak tisztelegni Beiktatták az új kun kapitányt Karcao A második kunkapitány-vá- lasztást a redemptio 256. évfor­dulóján tartották tegnap Kar­cagon. Kisújszállás tavaly ele­venítette fel a kunkapitány-vá­lasztást. Horváth György első kun kapitány megválasztása egy évre szólt. Idén Karcag vállalta a szép hagyomány folytatását. A beiktatásra eljöttek a nagykun települések: Berekfürdő, Kunhegyes, Kunmadaras, Túrkeve, Mezőtúr, Mesterszállás, Kétpó, Kis­újszállás és Kenderes képviselői is, alakét 27 hintó vitt a helyszínre, a Múzeum parkba. A kun kapitányok több évszázados történetét Csányi Sándor alpolgármester ismertette, így szólt a kisújszállási Illéssy csa­ládról is, akik több kapitányt is adtak a Kunságnak. A beiktatáson jelen volt Illéssy Ádám utolsó kun kapi­tány leszármazottja is. Ezután Hor­váth György kun kapitány számolt be elmúlt egy évéről. Ismertette azo­kat a rendezvényeket, melyeken je­len volt. - Beiktatásomkor azt ígér­tem, hogy kezdeményezni fogom a Nagykunsági Lovas Bandérium lét­rehozását. Örömmel mondhatom, hogy már jó néhány tagja van a ban­dériumnak, akik az elmúlt héten lo­vastáborban vettek részt Kisújszállá­son — mondta a kapitány, majd kapi­tánytársához fordulva örömmel adta át a stafétát Györfi Sándornak. Ezután dr. Fazekas Sándor polgár- mester bejelentette, hogy a képvise­lő-testület egy évre Györfi Sándor, Munkácsy- és Mednyánszky-díjas szobrászművészt, Karcag város dísz­polgárát választotta meg. _____________________ifolytatAm az e. oldalon) íu unr ’Y&iAsms feli C A G 2 0 01 Györfi Sándor, az új kun kapitány Az internetevolúcióban bármelyik lépcsőről indulhat és minden szintről van továbblépés! www.internetevolucio.hu ZÖLD SZÁM: 06 80 Cisco Systems Empowering the Internet Generation" axelero

Next

/
Thumbnails
Contents