Új Néplap, 2001. március (12. évfolyam, 51-76. szám)

2001-03-01 / 51. szám

Benne: • Közeleg a tavasz • Párkapcsolat • Állás-, üzleti ajánlatok Utoljára gördült be tejesautó a gyárudvarra fotó: csabai istván Szolnok A cég bezárásának híre - mint arról akkor beszámoltunk - már tavaly októberben elterjedt a szolnoki tejiparban dolgozók kö­zött. Teljes bizonyossággá azon­ban csak az elmúlt év végén vált, hogy végleg lakat kerül az üzem kapujára. A dolgozókat meglehe­tősen váratlanul érte a hír, hiszen a korábban tetemes veszteséggel dolgozó üzem alig másfél év alatt nyereségessé vált. A tulajdonos Nutrícia Rt.-nél azonban gazda­sági okokkal indokolták a dön­tést. ________________(FOLYTATÁSA 3. OLDALON! Me gyénkből az Ulviczki Mihály nevével fémjelzett szolnoki szakosztály nem képviseltette magát, ellenben a kisújszállási egyesület elnöke - egyben a me­gyei szövetség elnöke is -, Sza­bolcsi Károly megjelent a főváro­si tanácskozáson, ahol aztán tettlegességig fajult a vita. Mercsényi Gyula főtitkárt vérző fejjel kellett kórházba szállítani. Mivel a fejsérülést szenvedett fő­titkár Szabolcsi Károlyt nevezte meg támadójának, a rendőrség meghallgatásra a kapitányságra vitte a kisújiak mindenesét. — Bár már hivatalosan semmi közöm a súlyemeléshez, szé­gyellem magam, hiszen közel négy évtizeden keresztül, míg én képviseltem régiónkat, kifo­gástalan kapcsolatban voltunk az országos vezérkarral — nyi­latkozta megkeresésünkre Hollóy Tamás, a megyei szövet­ség tiszteletbeli elnöke. — Ami itt történt, annak sem­mi köze a sporthoz - nyilvání­tott véleményt az MSSZ első em­bere, dr. László Imre. A közgyű­lésre holnapi számunkban visz- szatérünk. ___________________________________(OJJ Él etveszélyes iskolaépületek OLVASÓI LEVELEK A szerkesztőség postájából 4. oldal FOTÓ: CSABAI I. Röviden Három épületblokkot, összesen nyolc osztálytermet életveszélyessé nyílvánított a szakértő az általános iskolában. Emiatt veszélybe került az oktatás zavartalansága a telepü­lésen. Rákócziújfalu Nem múlt el nyomtalanul az 1999-2000- es belvíz Rákócziújfalun. Az iskola vá­lyogból készült épületeit alaposan meg­viselte a nedves időjárás, az átázott falak pedig a szárazabb hónapokban kiszárad­tak, megroggyantak.- Komolyan veszélybe került közsé­günkben az oktatás - értékelte a helyze­tet Kecskés János polgármester. — A ti­zenkét tanulócsoportunkból nyolcnak nincs tanterme. Most azon dolgozunk, hogy intézményeinkben miként tudnánk elhelyezni a gyerekeket. A szakértő által életveszélyessé nyilvánított épületeket már aládúcoltattuk. Az iskolát az ötvenes években kezdték építeni. Már akkor is bontott vályogból és ablakokból rakták össze. Az önkor­mányzat igyekezett ugyan megoldani a csapadékvíz elvezetését, mégis bekövet­kezett a baj.- Végső gyógyírt a bajunkra az állami céltámogatás jelentene. Nyolc tantermet kell szeptemberig felépíteni. Erre nincs pénzünk. Bízunk a területfejlesztési ta­nács segítségében, hiszen az utolsó pilla­natban vagyunk, a gyerekeink oktatását pedig biztosítanunk kell. ________________________________________fb itt már nem lesz többé tanítás So kan voltak pótösszeíráson Levél az elnöknek VIZSGÁLAT ELŐTT. Me­gyénkben is készül az ÁNTSZ a kórházak belgyógyászati osztá­lyainak vizsgálatára. A húsz belgyógyászati osztály mellett még kórházanként egy-egy vé­letlenszerűen kiválasztottat is ellenőriznek, így összesen hu­szonöt osztály működését, az ápolók munkáját, a gyógyszer­kezelés rendjét kell megvizsgál­niuk március 31-ig. A tisztiorvo­si szolgálat már összeállította az ellenőrző csoportokat, a vizsgá­latokat várhatóan a jövő hét kö­zepén kezdik el. Lezárult tegnap a pótösszeírás, ezzel befejeződött a 2001. évi népszámlálás — legalábbis ami a lakosságot közvetle­nül érintő részt illeti. A pótösszeírás hat napja alatt mint­egy 700-an jelentek meg. Szolnok Még a pótösszeírás utolsó napján is sokan megjelentek a szolnoki polgármesteri hivatal ügyfélszolgálatán fotó: cs. i. A KSH által végzett népszámlálás azon része, amikor is a kérdező­biztosok keresték fel a lakó­kat, még február 21-ével vé­get ért. A pótösszeíráson február 22-től 28-áig azok jelentke­zését várták a polgármesteri hivatalok ügyfélszolgálatá­nál, akik ebből valamiért ki­maradtak. Szolnokon ez idő alatt a vártnál többen, összesen mintegy hétszázan keresték fel az ügyfélszolgálati hiva­talt, hogy kitöltsék a kérdő­íveket - tudtuk meg Krizsán Józseftől. _________(FOLYTATÁSA 3. OLDALONI Fe lszámolt tejüzem Hosszú távú fejlesztésre nem lett volna lehetőség Bezárt a Hajdútej Rt. szolnoki üzeme. A termelést az elmúlt hetekben fokozatosan szüntették meg. Az utolsó gépsort — információink szerint — tegnap délelőtt állították le. A cég vezetőinek reménye szerint azonban a másfélszáz dolgozó nem sokáig eszi a munkanélküliek keserű kenyerét. Verekedés a közgyűlésen Szerdán reggel 9 órai kez­dettel került (volna) sor a Magyar Súlyemelő Szövet­ség rendkívüli közgyűlésé­re, melyen az ellenzék cél­ja egyértelműen az eddigi elnökség megbuktatása volt. JÁSZLADÁNY A romák tiltakozó akciója tegnap véget ért Tegnap este hat órakor befeje­ződött a jászladányi kisebbségi önkormányzat tagjainak kétna­pos éhségsztrájkja (tegnapi szá­munkban részletesen írtunk a demonstráció első napjáról) . Kál­lai László vélekedése szerint eredményes volt akciójuk, mert a közvélemény figyelme rájuk tere­lődött, elmondhatták gondjaikat. ________________IFOLYTATÁSA 3. OUMLONI Nyílt levélben fordult Mádl Fe­renc köztársasági elnökhöz Kál­lai László, a Jászladányi Cigány Kisebbségi Önkormányzat elnö­ke és Horváth Aladár, a Roma Polgárjogi Alapítvány vezetője. Szejfritílk érdemi egyeztetés» nem sikerült elérni a polgármes­terrel a magániskola ügyében. BIOGÁZÜZEM. A kunhegyési Közép-tiszai Mezőgazdasági Rt. pályázaton 2,5 millió forintot nyert biogázüzem tervezési, elő­készítési munkálataira. A kör­nyezet védelmét, egyúttal alter­natív' energiahasznosítást célzó, a megyében példaértékűnek ne­vezhető beruházás a remények szerint az EU SAPARD-program- ja támogatásával valósi ! maid meg:' Mobiltelefon irigy Pannon GSM előfizetés + Ericsson A2618s bruttó visszajár bruttó íme egy ajánlat, aminek még egy skót sem tud ellenállni. Most Pannon GSM előfizetéssel az Ericsson A2618s csak bruttó 6900 Ft, amely összeg hat hónapon belül teljes egészében visszajár Önnek.* ArésAiewi és számos további készülékajániatunkról érdeklődjön területi képviseletünkön (Szolnok. Kossuth L. út 9.) vagy hivatalos viszonteladóinknál országszerte! Ajánlatunk az a készlet erejéig tart, és kétéves előfizetői szerződés aláírása esetén érvényes. A készülék csak Pannon GSM SIM-kártyával használható. Az árak az áfát tartalmaz­zák. *A bruttó 6900 forintot egymást követő hat hónapon keresztül, hat egyenlő részletben (6 x bruttó 1150 Ft) a belföldi beszélgetések díjából, az egyéb ked­vezmények levonása után fennmaradó összegből újuk jóvá számláján. Az első részlet jóváírása az első teljes havi számlán történik meg. Amennyiben az adott tarifacsomag kedvezményeivel csökkentett összeg nem éri el a bruttó 1150 forintot, úgy a különbözet elvész, és nem vihető át a következő hónapra. A kedvezmény a Praktikum tarifacsomagok kivételével minden tarifacsomaggal igénybe vehető, bármelyik akciós készülék ej vásárlása, illetve csak előfizetés megvétele esetén is. Pannon GSM nonstop ügyfélszolgálat: 06 20 920 0200, ■ vagy 1220, amely kizárólag belföldön, kékszám tarifával kedvezményesen hívható. «Mww.pannoagiia.liB Ax élvonal. * GSM

Next

/
Thumbnails
Contents