Új Néplap, 2001. február (12. évfolyam, 27-50. szám)

2001-02-01 / 27. szám

TÚLNYOMÓAN BORULT IDŐ Részletek a 12. oldalon 01027 AMIT MEG MINDIG MEGTEHET... Utolsó meghosszabbított lehetőség a változások előtti Február 28-ig átmenetileg még a régi feltételekkel jelentkezhet: MÉRLEGKÉPES KÖNYVELŐ PÉNZÜGYI TANÁCSADÓ ADÓTANÁCSADÓ tanfolyamainkra. A tanfolyamhoz ingyen biztosítjuk az új számviteli törvényt tartalmazó könyvet. 50 TANKÖNYVELLÁTÁS: Szolnok, Kossuth út 11., földszinti könyvesboltunkban. PERFEKT Gazdasági Tanácsadó Oktató és Kiadó Rt. Szolnok, Kossuth L út 11. Tel/fax: 56/422-276 E-mail: perf16@mail.matav.hu perfekt 4; /1! 1 TV— ISO 9001 minőséggel Kenyér 146, kifli 14 forintért Üzletenként eltérő árképzés - Akad pékség, amely kivár az emeléssel Megyei körkép A beszállítók árpolitikájától függően egyes üzletekben már mától emelkedik a ke­nyér és más pékáruk fo­gyasztói ára, míg másutt csak a hónap közepétől kí­nálják drágábban ezeket az alapvető élelmiszereket. Az egyik, jelentős forgalmú szol­noki ÁBC-áruházban arról tájé­koztatták lapunkat, hogy van olyan pékség, amely már mától drágábban szállítja termékeit, míg más sütőüzemek 5-étől vagy még később tervezik emelni át­adási áraikat, jellemzően 10-15 százalékkal. Akad azonban olyan pékség is, amely eddig nem jel­zett árváltozást. Az üzletben egyébként úgy számolnak, hogy a legjobban fogyó fehér kenyér árát csak mérsékelten emelik, a mostani 120 forint helyett 129-et kérnek kilójáért, míg a kifli darab­ja 13 forintért kerülhet a vevők asztalára. Hasonló tapasztalato­kat szereztünk egy másik, ugyan­csak a megyeszékhelyen működő ABC-ben. Mint megtudtuk, a be­szállítók elsejétől, ötödikétől, il­letve 12-étől emelik átadási árai­kat, ehhez igazodnak majd a fo­gyasztói árak. A kalkuláció sze­rint a fehér kenyérért a jelenlegi 126 forint helyett 146-ot kell majd fizetni, a vizes zsömléért 14 forin­tot kérnek, a nagy kiflit pedig 29 forintért kínálják majd az üzlet­ben az emelés után. A legnagyobb üzletháló­zattal rendelkező jászsági kereskedelmi láncnál febru­ár 12-én emelkedik 12-15 százalékkal a sütőipari ter­mékek fogyasztói ára. Bolt­jaik a fehér kenyér kilóját 100 forint körül veszik át a pékektől, és 125-129 forin­tért kínálják vevőiknek. A zsömle és kifli átvételi ára 8- 9 forint, s egységesen 12 fo­rint a fogyasztói ár. Február 12-től 108-112 forintra emel­kedik egy küó fehér kenyér átvételi ára, amit az üzletek­ben 139-145 forintért vásá­rolhatunk meg. A kifli átvé­teli ára 11-12 forint lesz, a zsömléé 10-11 forint. Való­színűsíthető, hogy utóbbi termékeket egységesen 14 forintért vihetjük majd el. LZ—BCS Bár egyre drágul, a kenyeret nem helyettesítheti semmi a táplálkozásunkban fotós cs. i. Ideje beszerezni a vetőmagot A kistermelők házalni kényszerülnek a tejjel Agrárinformáció Bár még télies az időjárás, és messze van a tavaszi munkák ideje, a gazdák már most jól teszik, ha gon­doskodnak a vetőmagok be­szerzéséről. A megyei FVM-hivatal adatai sze­rint tavasszal árpát, takarmány- kukoricát, napraforgót, zabot, cu­korrépát, fénymagot szándékoz­nak vetni a gazdálkodók — mond­ta lapunknak Kasza Antal. A hi­vatal vezetője ezek közül kiemel­te a zab, a tavaszi árpa és a fénymag vetőmag­jának biztosítását. A gazdák tavaszi árpát 14 ezer hektáron ter­veznek vetni. Ehhez a vetőmagszükséglet 3600 tonna, melyből a megyében ez idáig 193 tonnát fémzároltak. A megyei vetőmag-előál­lításból 300 tonna várható. A kü- lönbözetet megyén kívülről szál­lítják majd be a különböző rend­szerek. Zabból sem jobb a hely­zet, hiszen ebből vetőmag 187 tonna áll eddig rendel­kezésre a megyében (200 tonna várható), holott 1300 tonna kelle­ne a tervezett 6 ezer hektáros vetésterületre. A fénymag vetőmagel­látásában is zavarok várhatók, ha a gazdák ......... az utolsó pillanatban ak arják az alapanyagot beszerezni. Fénymagból ugyanis megyénkben 40 tonna fémzárolt vetőmag van, és a 6600 hektáros vetésterülethez ez bizony csepp a tengerben, tfolytatás a ». oldalon) LÁTOGATÓBAN A TISZAZUGBAN Pécskői Miklós, a Damjanich János középiskola történelemtanára iga­zi kuriózum a településen. Több kiállítása bizonyítéka sajátos gyűj­teményének. 7. oldal SPORT Válogatott kosárlab­dacsapatunkban helyet kapott Tre- pák Zoltán, akiről elmondható, hogy Szolnokról lett válo­gatott. 11. oldal Ugrásszerűen nő a betegek száma Tiszab arán hétfőig szünetel a tanítás A felső légúti vírusos megbetegedések szá­ma a megye egyes térségeiben ugrásszerűen megnőtt az elmúlt héten, így dr. Kovács László megyei tiszti főorvos elrendelte az influenzajelentő szolgálat felállítását. Köz­ben Tiszaburán a sok hiányzó gyermek mi­att néhány napra bezárták az általános is­kolát és az óvodát. betegedések enyhe lefolyásúak, általában há­rom-négy nap alatt szövődménymentesen gyógyulnak. Elsősorban a fiatal felnőttek és az iskoláskorú gyermekek körében sok a beteg. A tiszaburai általános iskolát és az óvodát szerdá­tól be is zárták emiatt. Molnáráé Káló Katalin is­kolaigazgatót a kényszerszünet okairól kérdez­tük: - Hétfőn és kedden már tanulóinknak több Influenzaszerű megbetegedések száma a megyében Megyei információ Mostanáig influenzafigye­lő szolgálat működött a megyében. Eszerint a há­ziorvosok tíz százaléka minden héten hétfő délig szolgáltatott adatot arról, hogy hányán fordultak hozzájuk az elmúlt hét nap során felső légúti pa­naszokkal. A legújabb adatok szerint neliány tér­ségben ez a szám ugrás­szerűen megnőtt, Szolno­kon például 249-ről 849- re, míg Tiszafüred térsé­gében 88-ról 180-ra. Me­zőtúr környékén szintén megduplázódott, Török- szentmiklóson csaknem négyszeresére emelkedett a betegek száma. Összes­ségében minden negyedik beteg felső légúti pana­szokkal keresi fel orvosát a megyében. Természete­sen ezek az adatok tájé­koztató jellegűek — éppen azért, mert a figyelőszolgálat csak 10 százalékot érintett —, de jól érzékeltetik, hogy ezeken a te­rületeken egyre több megbetegedés fordul elő. A Jászságban és a Tiszazugban viszont meglehe­tősen kevés a beteg, Karcagon pedig csökken(l) a számuk. Hogy a betegségeket az influenzavírus vala­melyik fajtája okozza-e, még nem lehet tudni. A mintákat elküldték az Órszágos Epidemiológiai Központ víruslaborjába, az eredmények a jövő hét elejére várhatók. Mindenesetre ezek a meg­mint fele hiányzott, akadt olyan osztály, ame­lyikből csak három-négy gyermek jött iskolába. Mivel így nem lehet haladni az anyaggal, a pol­gármesterrel egyeztetve hétfőig szünetet rendel­tünk el. Bízom benne, hogy addigra meggyó­gyulnak a gyerekek, és folytathatjuk a tanítást. A néhány napos lemaradást később szombati napokon fogjuk pótolni. Az óvodában tudomá­som szerint még több a beteg gyermek, így hét­főig azt is bezárták. SZILVÁS! Megyei információ Ma kezdetét veszi hazánk­ban a február 21-ig tartó népszámlálás. Az összeírás különlegessége — nemzet­közi összehasonlításban is — , hogy az összeírtak ne­vének és címének feltünte­tése nélkül gyűjtik az ada­tokat. Megyénkben több mint 410 ezer lakost keresnek fel a kérdezőbiz­tosok a következő három hétben. Amint azt Fekete-Szabó Sándor, a Központi Statisztikai Hivatal me­gyei igazgatóságának vezetője la­punknak elmondta, a népszámlá­lásra hónapokkal ezelőtt elkezdő­dött a felkészülés. A hozzávetőle­gesen 1600 kérdezőbiztos és 400 felülvizsgáló tudja a dolgát, és szórólapokon, hirdetésekben is értesítették az eseményről a la­kosságot. Az igazgató az utóbbi időben felerősödött vallást, hitfelekezetet Röviden DÍSZPOLGÁR KÖSZÖNTÉSE. A karcagi önkormányzat, a me­gyei múzeumok igazgatósága, tisztelői, tanítványai és kollégái köszöntötték tegnap dr. Bellán Tibor néprajzkutatót, Karcag vá­ros díszpolgárát 60. születés­napján. Dr. Bellon Tibor 1964- 1994 között volt a Györffy István Nagykun Múzeum igazgatója, jelenleg a szegedi egyetem nép­rajzi tanszékének vezetője. TŰZOLTÓK PÓTLÉKA. A hiva­tásos tűzoltóknak járó pótlékok kifizetése ügyében a Kisvárosi Önkormányzatok Országos Ér­dekszövetsége az Alkotmánybí­rósághoz fordul, ha nem járnak sikerrel a belügyi és a pénzügyi tárcával, a kormányfővel, vala­mint az államfővel tervezett megbeszélések — közölte a szö­vetség elnöke tegnap Budapes­ten. Dr. Magyar Levente (aki egy­ben Jászberény polgármestere) szerint a központi költségvetés nem tesz eleget törvényi kötele­zettségének, és az állami felada­tok ellátását az önkormányzatok­kal fizetteti meg. Emlékeztetett arra, hogy az önkormányzati tűz­oltóságok fenntartása kötelezően ellátandó önkormányzati feladat, amelyet a központi költségvetés­nek teljes egészében finanszíroz­nia kellene. Az elmaradt pót­lékok megfizetése érdekében az országban már több helyen indultak munkaügyi perek. BÚCSÚ A KI ÉGTŐL. Nyolc hi­vatásos katona, illetve polgári al­kalmazott vonult nyugdíjba a megyei hadkiegészítő parancs­nokság állományából úgy, hogy éltek a honvédségen belüli szer­vezeti átalakulások által létrejött lehetőségekkel. A búcsú ünne­pélyes keretek között zajlott teg­nap a parancsnokságon. Mától megszámolnak firtató kérdés körüli vitával kap­csolatban rámutatott, erre a kér­désre nem kötelező a válaszadás. A számlálóbiztosok is egyértel­műen felteszik azt a kérdést, hogy kívánnak-e válaszolni rá. Minden- kinek jogában áll nem fe- | lelni a kérdésre. Mind- I azonáltal a vezető hang- 1 súlyozta, a statisztiku- | sok azt szeretnék, ha I 1949 után ismét megraj­zolhatnák hazánk vallási I térképét. Ehhez a népes- 1 ség döntő részének segít- 1 ségére volna szükség. Fe­kete-Szabó Sándor alá- 0 húzta, a félelmet alapta- L lannak tartja a kérdéssel r kapcsolatban. Mindenki 5 bátran válaszolhat, mivel a kérdőíven sem a lak­cím, sem a név nem lesz feltüntetve, és az adat­gyűjtő íveket a rögzítés fázisa után megsemmisí- _ tik. IFOLYTATÁ* A 3. OLDALOHI

Next

/
Thumbnails
Contents