Új Néplap, 2001. január (12. évfolyam, 1-26. szám)

2001-01-02 / 1. szám

Vonalban vagyunk... V Telefonos hirdetés­felvétel t Röviden ÁREMELÉS. A legutóbbi kép­viselő-testületi ülésen döntés született a víz- és szennyvízdí­jak emeléséről Túrkevén. Ennek értelmében január 1-től az ivó­víz köbméterenként 149 forint­ba, a szennyvíz pedig köbméte­renként 91 forintba kerül a kevi- eknek. DRÁGUL. Januártól átlagosan 7,2 százalékkal nő a menetrend szerinti helyi autóbusz-közleke­dés díja Karcagon. A vonaljegy­ért 80, az egyvonalas bérletért 1328, az összvonalasért 1796 fo­rintot kell fizetni, a nyugdíjas- és tanulóbérlet pedig 583 forintba kerül elsejétől. AZBESZTMENTESÍTÉS. Szolnok önkormányzata a kör­nyezetvédelmi miniszter 2000. december 27-i döntése értelmé­ben a városi sportcsarnok épü­letének átalakítása, felújítása első ütemére, vagyis az az­besztmentesítésre 74 millió 288 ezer forint (amelynek felét nem kell visszatéríteni) támo­gatást nyert el a Kör­nyezetvédelmi Alap célelői­rányzatából veszélyes anyagok kockázatai elleni védekezés cí­men. A FALU HÍRMONDÓJA. Egyetlen gombnyomásra be­kapcsol az a hatszáz wattos, négy hangszóróval ellátott kor­szerű riasztóberendezés, ame­lyet nemrégiben szereltek fel Ti- szapüspöki önkormányzati hi­vatalának tetejére. A nagy telje­sítményű „hírmondó” megvaló­sítását az elmúlt évek árvízi ve­szélyhelyzetei indokolták. Tó­tok Sándor polgármester el­mondta, hogy az egymillió fo­rintos beruházással elkészült ri­asztót a megyei területfejleszté­si tanácstól pályázat útján el­nyert támogatásnak köszönhe­tik. VÁLTOZÓ VÁROSKÉP. Le bontották Jászárokszálláson az egykori Bubiv épületét, mely­nek helyén egy 25 lakásos tár­sasház épül fel. A területet meg­vásárló cég a harmadik negyed­évre ígéri a városképet alapvető­en meghatározó építkezés befe­jezését. Búcsú az évezredtől Rendezvényekkel, baráti, családi összejövetelekkel köszöntöttük az újévet Az apró falvaktól a nagyvárosokig sajátságos — Mit vár 2001-től? ünnep a szilveszter. Akadtak boltok, amelyek - Nehéz volt nekünk, átlagembereknek a két- délig, esetenként sötétedésig várták a betérő- ezer is. Jó lenne már végre annyit keresni, hogy két. Főleg az. ital, a ke­nyér fogyott, de a virs­lit is rengetegen ke­resték. Ahogyan köze­ledett az este, hango­sabbak lettek a terek, utcák a dudaszótól, a petárdák durranásai­tól. Nyolc óra után gyérült az utcai forga­lom, megteltek a szó­rakozóhelyek. Körkép Szüveszteri kőrútun­kat Abonyban kezd­tük. Már arrafelé is néptelenek voltak az utcák, csak néhány elkésett fiatal iparko­dott széles jókedvvel valahová. Az állomá­son is sokan várakoz­tak, főleg a Pestről ér­kező, Szolnok felé in­duló vonatra. Oda­benn egyetlen em­ber, Király Gyula for­galmi szolgálattevő dolgozott. — Munkával lépek át egyik évszázadból a másikba, hiszen délután ötre jöttem és elsején reggel ha- üg leszek. Otthon ün­nepel a feleségem és a két gyerekünk. — Mit iszik? — Éjfélkor kólát, majd ha hazaértem, pezsgőt. — Aludni egy fikarcnyit sem lehet? — Mákszemnyit sem, hiszen egy ilyen mű­szak alatt 80-90 vonat érkezik és megy tovább. Ezeket fogadni, ellenőrizni, nyugtázni kell. Képünkön egy vidám szolnoki asztaltársaság FOTÓ: B. J. A rendőrség központi ügyeletétől kapott információk szerint viszonylag nyugalomban telt az óév utolsó napja, illetve a szil­veszter. Sem balesetről, sem más rendkívüli eseményekről nem számoltak be, kisebb családon belüli összetűzések miatt kellett csupán intézkedniük. A tűzoltók számára sem akadt szerencsére sok munka, tegnap délután egy nagyrévi hétvégi ház tetőszerkezete gyulladt ki, ezt kellett eloltaniuk. A mentő­szolgálatnak ellenben több dolga akadt. Mint az ügyeletüktől megtudtuk, rengeteg alkoholmérgezéses esetük volt, sok olyan embert kellett kórházba szállítani, akik az utcán lettek rosszul, és kezelésre szorultak. Petárdával összefüggő bal­esettel, sérüléssel kapcsolatban azonban nem kellett segítsé­get nyújtaniuk. ha tisztességesen dolgozik valaki, megéljen be­lőle. Két településsel távolabb dr. Lavicska Kál­mán házából diszkrét fény szűrődik ki a redőny alól. A népszerű orvos tíz éve szerepel a ma­gyar televízióban és harminc­két éve várja a betegeit. Baráti, rokoni társaságban, de bár­mely pillanatban indulásra kész állapotban találjuk. — Ezen a hét végén ügyelek, és kizárólag a betegektől függ, kell-e mennem valahová. — Mi lesz a szüveszteri menü? — Malacsült lencsefőzelék­kel. Éjfélkor korhelyleves, de aki megszomjazik, választhat a házibor, üdítő, sör között. _____ (FOLYTATÁS A 4. OLDALON) SP ORT A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Asztalite­nisz Szövetség, a Szolnoki Honvéd SE és a Tisza SE jól sikerült óévbúcsúztató asztalite­nisz-versenyt rendezett a reptéri sportcsar­nokban. 8. oldal Népművészek sikeres éve Kultúra A Népművészeti Egyesület Jász-Nagykun-Szolnok Me­gyei Szervezete sikeres évet zárt, annak ellenére, hogy „bázisa”, a tiszavárkonyi népművészeti alkotóház megsínylette a tavaszi árvi­zet Hegedűs Józseffel, az egyesület titkárával a megyé­ben élő népművészek né­hány jelentősebb szereplésé­ről és az alkotóházban vég­zett munkáról beszélgettünk. Országos zsűri értékelte az au­gusztusban nyílt, Jász-Nagykun- Szolnok megye élő népművészete című kiállítást, amelynek a VMZK adott helyet. A szolnoki mellett a 13. alkalommal megrendezett or­szágos népművészeti kiállításra is gyűjtöttek anyagot a zsűri tagjai. A Néprajzi Múzeumban augusz­tustól októberig húsznál több me- gyénkbeli alkotó munkáit láthatta a közönség, Hegedűs József maga tizennyolc fafaragással szerepelt. Megyénk népművészeinek tehet­ségét jelzi, hogy Tóth István karca­gi kovács és Tóth László szintén karcagi fafaragó megkapta a leg­magasabb kitüntetést, a Gránátal­ma Díjat. Aranyplakettből is kettő jutott megyénkbe, Fenyvesi Márta és Deák Péter Vezsenyben élő ne­mezkészítőknek és Révész Mária öcsödi csipkeverőnek. A szolnoki kiállítást lebontották, most tárol­ják, 2001-ben azonban körútra in­dul, a tervek szerint négy helyen mutatják be. ________________(FOLYTATÁSA 3. OLOALOM) Ke zelhetetlen bérfeszültség Adókiesést okoz a szövetkezetek gyengélkedése JÁSZKISÉR Az elmúlt két évben össze­sen mintegy 226 millió fo­rintos pluszbevételhez ju­tott a település, melyet pá­lyázati úton és állami támo­gatás formájában, döntően a belvíz okozta károk hely­reállítására nyert — tudtuk meg Hajdú László polgár- mestertől. Az állami támogatásokból — a magánházakon végzett felújítá­sokon túl - megtörtént három is­kolaépület teljes külső rekonst­rukciója, illetve még 10 millió fo­rintot kaptak legutóbb a község­háza megsüllyedt épületrészének helyreállítására. A polgármester elmondta, így sem volt problé­mamentes a kapott összegek szétosztása, hiszen annak a több­szörösét is fel tudták volna hasz­nálni. Jászkisér legnagyobb problé­mája a munkanélküliség. A köz­ség munkaképes korú lakóinak mintegy 14 százaléka állástalan. A választott vezető abban bízik, hogy a már letelepedett, 8-10 főt foglalkoztató kisüzemekből egy­re több lesz. A 2001-es év tervezésekor nagy figyelmet kellett fordítani arra, hogy a helyben igencsak gyengélkedő szövetkezetek vagy kevesebb adót fognak befizetni, vagy egyáltalán nem folyik be pénz tőlük a községi kasszába. Tetézi a problémákat, hogy idén a dologi kiadásokra kevesebb pénz jut mint tavaly. A minimál­bér emelésére megvan a fedezet, viszont az ebből keletkező bérfe­szültséget nem tudják kezelni, mert nem lesz miből. b. cs. VADASZBALESET A NÉGYESEN. Az elsődleges helyszíni szemle alapján feltételezhetően a vadászokat és kilőtt vadakat szállító teherautó vezetője volt a hibás annál a szombati balesetnél, amikor Szajolnál a szó­ban forgó gépjármű összeütközött a Törökszentmiklós felől jövő Ladával. A balesetben a teherautó felbo- rult, a sérült utasokat kórházba szállították, míg a vadak egy része szétroncsolódott. _____ fotó: mészáros Mi vel töltjük az időnket? Megnőtt a mosogató, takarító, vásárló férfiak száma ________Észak-Alföld A többnyire tízéves gyakori­sággal végrehajtott életmód- időmérleg vizsgálat különö­sen időszerű az ezredfordu­ló Magyarországán. A minta nagysága lehetővé teszi, hogy térségünkben, az Észak-Alföldön is nyomon követhetők legyenek az 1986 és 1999 között végbe­ment változások. A KSH által készített reprezenta­tív felvétel egy átlagos őszi napra vonatkozóan szolgáltat informá­ciót. A15-74 éves népesség időfel­használásán belül a végzett tevé­kenységek jellegének megfelelő­en három fő csoportot képeztek. Az első fő csoport esetében a figyelembe. Ezek a tevékenysé­gek az Észak-Alföldön a 15-74 éves népesség napi időalapjának a férfiak esetében 35, a nők eseté­ben 36 százalékát (országosan 34, illetve 37 százalékát) vették igénybe 1999-ben. A fiziológiai szükségletekre (II. cso­port) — alvás, evés, tisz­tálkodás, öltözés, pihe­nés — ennél több időt, át­lagosan a nap 47 százalé­kát fordították a régióban és országosan egyaránt. A harmadik fő csoportot képező szabadon végzett tevékenységekre — a szó­rakozás bármilyen for­májára és egyéb kedvtelé­seibe - pedig az időalap 17-18 százaléka jutott. ______(FOLYTATÁS A 3. OUMLOHI mu nka jellegű tevékenységekre — kereső-termelő tevékenység, tanulás és valamennyi, a család, háztartás ellátásával kapcsolatos feladatok végzése -, valamint a napi tevékenységhez kapcsolódó közlekedésre fordított időt vették

Next

/
Thumbnails
Contents