Szolnok Megyei Néplap, 1988. december (39. évfolyam, 286-311. szám)

1988-12-01 / 286. szám

XXXIX.évf. 286. SZ., 1988. december 1., csütörtök A MEGYEI PÁRTBIZOTTSÁG ÉS A MEGYEI TANÁCS LAPJA I Legfelsőbb Tanács ülése Moszkvában Középpontban a nemzetiségi problémák Grósz Károly finn gazdasági szakértőket fogadott Nemzetiségi problémák, a szövetséges köztársaságok önállóságának kérdései ural­ták a Szovjetunió Legfelsőbb Tanácsa rendkívüli üléssza­kának szerdai vitáját. Az ülésszak második napján a felszólalók véleményt mond­tak az alkotmánymódosítási és a választási törvény egy hónapja országos vitára bo­csátott tervezeteiről. Az egyik legnagyobb ér­deklődéssel fogadott felszó­laló Arnold Rüjtel, az Észt Legfelsőbb Tanács Elnökségé­nek elnöke volt. Szavait azért előzte meg nagy vára­kozás, mert a Szovjetunió Legfelsőbb Tanácsának El­nöksége szombaton alkot­mányellenesnek minősítette és hatályon kívül helyezte a balti köztársaság parlament­je által november 16-án el­fogadott határozat egyes, a köztársaság szuverenitását erősíteni hivatott pontjait. Rüjtel elmondta, hogy a köz- társasági önelszámolás rend­(Folytatás a 2. oldalon) Grósz Károly, a Magyar Szocialista Munkáspárt fő­titkára szerdán finn gazda­sági szakértői csoportot fo­gadott. A delegációt Pertti Sorsa, a finn Pénzügymi­nisztérium főigazgatója ve­zeti. A szakértők Grósz Ká­roly és Mauno Koivisto köz- társasági elnök legutóbbi megbeszélésein létrejött megállapodás nyomán láto­gattak hazánkba. Tárgyalá­saik célja, hogy ismertessék a finn gazdaságpolitika ta­pasztalatait, tanulmányoz­zák a magyar gazdaság helyzetét és gazdaságpoliti­kai törekvéseit. A szívélyes légkörű meg­beszélésen a finn vendégek tájékoztatást kaptak hazánk helyzetéről, az MSZMP előtt álló legfontosabb feladatok­ról, különös tekintettel a gazdasági stabilizációval és kibontakozással kapcsolatos tervekre. Megvizsgálták azo­kat a területeket, amelyeken a két nép rokonságán és ba­rátságán, a kölcsönös érde­keken alapuló, hagyományo­san jó együttműködés új módszerek alkalmazásával tovább bővíthetők. A találkozón jelen volt Arto Mansala, a Finn Köz­társaság magyarországi nagy­követe. ”*ílti'T*~^ A BVM kunszentmártoni gyárában új típusú kéttengelyes többcélú keverőgépet fejlesztettek ki. Az 1500 literes gép al­kalmas beton és különböző szemcsés anyagok keverésére. Ebből a típusból 7 darabot gyártanak és szállítanak a meg­rendelőkhöz (Fotó: T. Z.) Év végi csúcs — vagonhiánnyal Hétvégén is lehet rakodni! Kommunista aktívaértekezletet tartottak Tatabányán Berecz János mondott beszédet Komárom megye 22 ezer kommunistája mintegy más­félezer képviselőjének részvételével aktívaértekezletet tar­tottak szerdán Tatabányán. A megjelenteket Antalóczy Al­bert, a megyei pártbizottság első titkára köszöntötte, majd Bcrecz János, az MSZMP Politikai Bizottságának tagja, a Központi Bizottság titkára tartott előadást és válaszolt az előzetesen hozzá eljuttatott kérdésekre. Ha év vége, akkor vagon­hiány a vasúti teherfuvaro­zásban. Lassan természetes­sé válik, s már szinte fe! sem tűnnek az erről szóló híradások. Gazdaságunk — sajnos — kénytelen volt megtanulni együttélni a bel­földi szállítások lassulásá­val. a szállítmányok néhány napos, netán hetes késésé­vel. A vállalatok eleve „biz­tonsági rátartással” rendelik meg a kocsikat a MÁV-tól, mondván: ha tíz kocsira van szükség, akkor rende­lünk tizenötöt, és biztosabb, hogy így megkapjuk a szük­séges tízet, mintha eleve ennyit rendeltünk volna. Sajnálatos az is, hogy a né­hány napos szállítási kése­delmek egyáltalán nem szo­katlanok a magyar gazda­ságban, így a vasút miatti­ak is már-már természete­sek. Most, az esztendő végén újból kocsihiány van. A MÁV mentegetőzése kézen­fekvő: a vállalatok vajmi kevéssé resoektálják a vas­utasok folyamatos szállítás­ra való törekvéseit: minden­ki az év utolsó negyedében akarja bepótolni mindazt — — amit az előző időszakban termelésben és szállításban elmulasztott: ráadásul to­vább romlott a hétvégi ra­Kukorica-betakaritás Lemaradás kevés helyen A hirtelen jött télies idő­járás miatt átmenetileg fél­beszakadt a kukorica törése, amely azonban már csak ke­vés helyen ad munkát a gaz­daságoknak. A hét eleji fel- melegedés nyomán újra in­díthatták a kombájnokat a még lábon álló táblákban, és így remény van arra, hogy december első napjaiban mindenütt befejeződik a be­takarítás — erről adott tá­jékoztatást a MÉM az MTI- nek. Az adatok szerint jelenleg a kukoricának mintegy egy­két százaléka van még kinn a határban. Mintegy 15—20 ezer hektár területen vár még letörésie e fontos ta­karmánynövény, főleg Sza- bolcs-Szatmár, Szolnok. Győr-Sopron. Borsod-Aba- új-Zemplén és Pest megyé­ben. A kukorica betakarítása a sokéves átlagnak megfelelő időpontban ér véget az idén is. kodási hajlandóság is, és a vállalatok zöme a hét utolsó öt napján akar csak be- és kirakodni. Kiegészíti ezt a képet még az is. hogy az előző esztendők előszállítási Javulás pénzhíján nem várható kampányai olyannyira si­kertelenek voltak, hogy az idén már meg sem hirdette a MÁV. A szolnoki körzeti üzem­főnökség területén az idei év első három negyedében átlagosan 450—400 ezer ton­na árut adtak fel a fuvaroz­tatók, míg az utolsó negyed­ben ez az érték várhatóan eléri az 520—550 ezer tonnát is. A fuvaroztatói szándéko­kat. jól illusztrálják ezek az adatok. Az üzemfőnökségnek most eisősorban a fedett kocsik­kal van baja. Ezekből már valószínűleg be sem tudják pótolni a legnagyobb igény­lő, a TVM szeptember—ok­tóberi lemaradását. És ezzel már át is tértünk a vagon­hiány MÁV-on belüli okai­ra. Az elöregedett, sokat fu­tott kocsipark mind nehe­zebben győzi a feladatokat. Nagy a javítási igény, sokat állnak emiatt tétlenül a va­gonok. A javítást ráadásul nehezíti és akadályozza a javító kapacitás szűkössége, valamint a gyakorta fellépő anyaghiány. Tetézi a bajo­kat, hogy a gépi ki- és be­rakodás nagyon sok elke­rülhető sérülést is okoz a kocsikon. A gondatlanság helyenként már a kímélet­lenség határát súrolja. A magyarországi vasutak kocsiellátottiságát közismer­ten közvetlenül befolyásol­ja az, hogy Záhonynál és a többi szomszédos ország ha­tárállomásainál mennyi ma­gyar kocsi vesztegel keze­lésre vagy átrakásra várva. A koraőszi záhonyi „bedu­gulás” hatásai máig is érez­tetik hatásukat, s ehhez né­ha más, kisebb torlódások is járulnak. A tények tehát most. az év végén ezek. Lényegi vál­tozást a MÁV jövőre sem ígér. nem is ígérhet. A kor­szerűsítéshez pénz kell, mégpedig annyi, amennyi jelenleg nincs a cégnek. A kompromisszumokon alapu­ló együttélés tehát tovább folytatódik, a kérdés csupán az, hogy mindez mennyibe kerül a gazdaságnak. Való­színű. hogy sokba. Beszéde elején a legtöbbek által feltett kérdéssel fog­lalkozott, s elemezte az or­szág jelenlegi politikai, gaz­dasági és társadalmi helyze­tét. Megítélése szerint a má­jusi pártértekezlet óta nem csökkentek hazánkban a tár­sadalmi feszültségek. A vál­ságból kivezető többféle le­hetséges út keresésekor eb­ből kell kiindulni, s ennek fi­gyelembe vételével kell ele­mezni a nehézségek okait. Közülük az első helyen a gazdasági bajaink állnak, s belőlük fakadnak a társa­dalmi és a politikai konflik­tusok. Ezek további felületi kezelése esetén a gondok to­vább halmozódnak, sőt, eset­leg nem kívánt, kezelhetet­len helyzethez is elvezethet­nek. Ezért határozottan folv^ tatni kell a kis lépésekben már megkezdett reformfo­lyamatot a gazdaságban, a politikai intézményrendszer­ben és a pártéletben. A gazdasági helyzetet és a vele kapcsolatos tennivaló­kat jellemezve, Berecz Já­nos megjegyezte: divat ma csak a problémákról beszél­Mérce a világszínvonal Korszerű gépekkel új ak­kumulátor típusok gyártását kezdték meg a Szolnok Me­gyei Vasipari Vállalat szász­berki üzemében. A műszaki fejlesztés jelentős beruhá­zásnak számít a szolnoki székhelyű vállalatnál, s ter­mékeiket elsősorban a tőkés piacon szeretnék értékesíte­ni. Az exportbővítő vállal­kozás egy olasz kereskedel­mi céggel kötött előszerző­dés alapján indult, amely­ben a külföldi fél garantálja, hogy megfelelő minőség ese­tén az akkumulátorok nagy részét megvásárolja. A vál­lalat mérlegelve az üzleti le­hetőséget, pályázatot nyúj­tott be az Ipari Minisztéri­umba, ahol kezdeményezésé­hez — a tárcaközi bizottság döntése alapján — megkapta a kellő anyagi támogatást. Így saját beruházási forrá­sait és a hiteleket összesítve a Transelektro Külkereske­delmi Vállalat közvetítésével egy huszonöt millió forint értékű gépsort vettek az NSZK-beli Hadi cég osztrák leányvállalatától. A világ- színvonalon dolgozó beren­dezésekkel évente kétszáz­ezer darab akkumulátort le­het előállítani. A gyártáshoz szükséges műanyagot a Vil­lamosszigetelő- és Műanyag­gyártótól. míg az egyéb tar­tozékokat — lemezeket, köz­szigetelőket — a jugoszláv ni. A 60-as években, amikor a gazdaság fellendülő sza­kaszban volt, senki sem szid­ta sem az irányítókat, sem a vállalatokat. Az akkori fej­lődés kedvezően hatott a po­litikai közhangulatra, a szo­cialista nemzeti egységre is. A mai „sírás” nem oldja meg gondjainkat — hangsúlyozta. Be kell látnunk, hogy orszá­gunkban a termelési szerke­zet elavult, a gazdaság jöve­delemtermelő képessége ala­posan elmaradt a nemzetközi élvonaltól. A mielőbbi fel­zárkózás kulcskérdése, to­vábbfejlődésünk egyik leg­fontosabb fetéte. Eh­hez minden tisztességes erőt és lehetőséget igénybe kell vennünk. A külföldi tő­két is be kell vonni, akkor is, (Folytatás a 2. oldalon) Trebcsa cégtől szerzik be. A műanyag dobozok és fedél­lapok kialakításához szüksé­ges célszerszámokat hazai szövetkezetek és szakcsopor­tok készítették. A gépsor üzembe helyezé­se határidőre megtörtént, s kezdetként a hazai kereske­delem számára 45—55 am­peróra teljesítményű sze­mélygépkocsi akkumulátoro­kat állítanak elő, amelyek Polski-Fiatokba, Wartbur­gokba, Ladákba és Skodákba egyaránt megfelelőek. A külpiacra szánt motorkerék­pár-akkumulátorok gyártá­sánál még tart a próbaüzem, mert csak a szigorúan előírt műszaki paraméterekkel rendelkező produktumot akarnak az olasz kereskedel­mi cégnek ajánlani. Ez utóbbiból kilenc különféle teljesítményű kerül majd le végtermékként a gépsorról. A választék lehetővé teszi, hogy az akkumulátorok kis­motorok valamint a nyugat- és dél-európai országokban közkedvelt 750—1000 köb- centiméter hengerűrtartalmú kétkerekűek indításához tí­pusonként alkalmasak. Vár­hatóan márciusban indul út­nak az első próbaszállítmány Olaszországba, ahol a vevők tesztelik használat közben a szászberki üzem új termé­keit. A Szolnoki Mezőgép Vállalat cibakházi gyárában több éve nem részegységeket készítenek a különböző kaszáló adapterekhez, hanem teljes egészében ott gyártják azokat. Képünkön a fúró-maró műhelyben kaszameghajtó tengely készül (Fotó: T. Z.) Közlekedési sztrájkból politikai válság Külpolitikai tudósításunk a 2. oldalon. Motorkerékpár-akkumulátorok Szászberekről

Next

/
Thumbnails
Contents