Szolnok Megyei Néplap, 1988. november (39. évfolyam, 261-285. szám)

1988-11-01 / 261. szám

Ára: 1,80 forint SZOLNOK MEGYEI VILÁG PROLETÁRJAI EGYESÜLJETEK! XXXIX. évf. 261. sz., 1988. nov.,l.,kedd A MEGYEI PÁRTBIZOTTSÁG ÉS A MEGYEI TANÁCS LAPJA Napirenden a belpolitika helyzete, a népgazdaság fejlesztése Összeül az MSZMP Központi Bizottsága Amint arról már korábban hírt ad­tunk, november elsejére. összehívták a Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottságának ülését. A Po­litikai Bizottság javaslatára a testület jelentést vitat meg a belpolitikai helyzetről és a párt feladatairól, il­letve megtárgyalja a népgazdaság 1988. évi várható fejlődéséről, az 1989—90. évi gazdaságpolitika lő vonásairól és eszközrendszerérői szó ló jelentést. A Központi Bizottság ülését követően •— illetve már a na­pirendek vitája után — a közvéle­mény a sajtó útján részletes tájékoz­tatást kap a testület munkájáról, a vitáról, a kialakított állásfoglalások­ról. Új technológiai sort adtak át a jubiláló Videotonnál Grósz Károly beszéde az ünnepségen Televíziógyártásának meg­újításával ünnepli fennállá­sának 50. évfordulóját a Szé­kesfehérvári Videoton Elek­tronikai Vállalat. A világ- színvonalú színestévé-család gyártására 1,8 milliárd fo­rintos költséggel létrehozott technológiai sor átadása és á fél évszázados jubileum alkalmából hétfőn rendezett ünnepségen részt vett Grósz Károly, az MSZMP főtitká­ra, a kormány elnöke is.- A főtitkár-miniszterelnök délelőtt érkezett Székesfe­hérvárra, ahol a Videoton központjában a vállalat ve­zetői — Kázsmér János ve­zérigazgató és Horváth Gás­pár, a vállalati pártbizott­ság titkára —, valamint Barts Oszkárné, az MSZMP Fejér Megyei Bizottságának első titkára, Horváth Ferenc ipari minisztériumi állam­titkár és Sziklai Antal, a Fe­jér Megyei Tanács elnöke fogadta. Grósz Károly tájé­koztatást hallgatott meg a Videoton eredményeiről. ■ A tájékoztatót követően Grósz Károly, a Videoton vezetőinek kalauzolásával gyárlátogatásra indult. Ezt követően történt meg az új színestelevízió-gyártó technológiai sor felavatása, illetve üzembe helyezése. Az NR 001 Videoton Thomson feliratot viselő nemzeti szí­nű szalagot Grósz Károly vágta el, majd megnyomta az automata berendezés in­dító gombját. Az avatóünnepség után Grósz Károly megtekintette az új üzemet, majd a nagy- vállalat 1980-ban megnyílt korszerű oktatási és műve­lődési központját kereste fel. Ennek sportcsarnoka adott otthont az 50 éves fennállás alkalmából rendezett jubile­umi ünnepségnek is. Az ünnepségen mondott rövid beszédében Grósz Ká­roly hangsúlyozta, hogy a fél évszázad nem elörege­dést, hanem fíatalodást ered­ményezett a Videotonnál. E vállalat, mondotta, a mai nehéz és bonyolult gazdasá­gi helyzetben is a magyar népgazdaság egyik büszkesé­ge. Különösen elismerésre ‘méltó — példa értékű — az a módszer, ahogyan a vezetői a 80-as években jelentkező gondok okát nem elsősor­ban a külső körülmények­ben, hanem saját alkalmaz- ikodóképességük nem meg­felelő voltában keresték. Ezt követően — a szükséges kö­vetkeztetések levonása után — kialakították saját kibon­takozási programjukat. E székesfehérvári példa is azt mutatja — hangoztatta Grósz Károly —, hogy a jö­vő érdekében jó programok­ra, s főképp jobb, hatéko­nyabb munkára van szük­ség. A továbbiakban arról szólt, hogy a jövő követel­ménye. az előrehaladás zá­loga csakis a nagyobb tudás, a fegyelmezett munka és nem utolsó sorban az önbi­zalom lehet. Hinni kell ab­ban, hogy túljutunk a ne­hézségeken. A kormány négy évet kér arra, hogy a megtorpant fejlődés ismét meginduljon, hogy gondja­ink csökkenjenek. Ebben a 'folyamatban most, legin­kább az időnek vagyunk szűkében, s ezt az időt úgy kell kihasználnunk, hogy az egymással szembeni köve­telmények megfelelő türe­lemmel is párosuljanak. Az országban ma divat a szá­monkérés, s nem egyszer olyan számlákat is ki akar­nak velünk egyenlítetni. amelyekkel nem vagyunk adósok. Hozzátette: a ki- egyenlítésre váró számlákat rendezi majd a vezetés, de az alaptalan követelések­nek és igényeknek, főként pedig a zsarolásnak nem enged. Végezetül Grósz Károly arról szólt, hogy a pártnak és a kormánynak van prog­ramja a kibontakozásra, a megújulásra, ez azonban ál­dozatvállalással is jár. De áldozatvállalás nélkül új még soha, sehol nem szüle­tett — hangoztatta Grósz Károly, majd további jó munkát kívánt a Videoton kollektívájának és átnyúj­totta a Minisztertanács által alapított jubileumi okleve­let a vállalatnak. Az ünnepség kitüntetések átadásával fejeződött be. MA: Szántanak a tavasziak alá, szedik a szfilőoltványt 3. oldal Nem csökkent a balesetek száma 4. oldal November 4-én SZOT-ülés Hétfőn ülést tartott a SZOT Elnöksége. A testület ‘november 4-re, péntekre összehívta a Szakszervezetek Országos Tanácsát. Javasol­ta, hogy a szaktanács követ­kező ülésén foglalkozzék időszerű gazdasági, társadal­mi témákkal; szervezeti és személyi kérdéseket vitas­son meg: s döntsön az orszá­gos szakszervezeti tanácsko­zás összehívásáról, munka- programjáról. A szakszerve­zetek három naposra terve­zett országos értekezletének időpontjául az elnökség de­cember 2—4-ét javasolja. Az elnökség megvitatta a jövő évi népgazdasági terv- javaslatban foglaltak várha­tó hatásait a dolgozók élet- színvonalára. Irak nem vár azonnali eredményt Külpolitikai tudósításunk a 2. oldalon Már teljes üzemben működik Százhalombattán a Dunai Kő­olajipari Vállalat új hidrogén-kloridos alkilező üzeme. Így befejeződtek a két évig épült technológiai lánc munkálatai, amelyek számítógép vezérlésűek s magas oktánszámú, spe­ciális benzin előállítására alkalmasak. Segítségükkel a vál­lalat évente 70 ezer tonnával növelheti az exportpiacon ke­resett ólommentes benzin termelését (MTI fotó: Krista Gábor) Talajvizsgáló, környezetkondicionáló és féllánctalp Szolnoki szellemi termékek a brnói innovációs kiállításon Az újításokat, találmányo­kat menedzselő szolnoki vál­lalat, az Agroirmova is részt Vesz az őszi brnói Nemzet­közi Innovációs kiállításon, amely ezekben a napokban zajlik. A cég három sikeres és nagyobb érdeklődésre 'számot tartó új szellemi ter- 'méket állított ki a szomszé­dos ország seregszemléjén. 'Bemutatta a „3 T sistem’’ ‘fantázianevű talajvizsgáló 'műszerét. Az elmés mérő- ‘műszer elektronikus úton el­lenőrzi a talaj tömődöttsé- gét, vízkészletét, információ­kat ad az energiatakarékos talajműveléshez, valamint az öntözés helyes arányai­nak a meghatározásához. A •készülék sorozatgyártására •koordinációban készültek fel, külföldi értékesítést az ..Industriál” külkereskedelmi cég vállalta. Másik bemutatásra kerülő újdonság az olajiszap és a fáradtolaj megsemmisítésé­re kidolgozott „Cil Comp” •nevű környezetvédő eljárás ■volt. A módszer lényege, komposztálással a mikroor­ganizmusok megsemmisítik, átalakítják az olajmaradé­kot; megszünteti a környe­zeti ártalmakat, a komposzt pedig kitűnő a termőtalajok »kondicionálására, termőké- “pességének fokozására. Az feljárás bevezetése kész, en­gedélyeztetése folyamatban van. A kiállítás harmadik szolnoki újdonsága, a bár­mely gumikerekű traktorra ■könnyen és gyorsan felsze­relhető féllánctalp. Alkal­mazásával elérhető, hogy a meglévő traktorparkot át­ázott, nehéz, süppedős tala­jon is üzemeltethessék. A ta­lálmány igény szerinti gyár­tására felkészültek. Jászárokszálláson Megemlékezés a takarékossági világnapon A mezőgazdaságban Átalakul az integráció A Karcagi Magyar—Bolgár Barátság Tsz-ben a számviteli osztályon január óla IBM szá­mítógepekkel dolgoznak. A gépek beállításával gyorsabbá, pontosabbá vált az adatfel­dolgozás (— nzs —) Tegnap délután Jászárok­szálláson tartották a Fo­gyasztási Szövetkezetek Szolnok Megyei Szövetsége, az OTP megyei igazgatósága és a jászárokszállási fiókja, valamint Jászárokszállás és Vidéke Körzeti Takarékszö­vetkezet rendezésében a ta­karékossági világnap me­gyei megemlékezését. A hű­tőgépgyár munkás klubjá­ban megjelent vendégeket, Szikra Ferenc tanácselnök köszöntötte. Ezt megelőzően iskolások adtak rövid műsort, majd a tanácselnök szólt a 64. alka­lommal megrendezett világ­nap helyi jelentőségéről. Éppen 30 éve alakult meg a nagyközségben a takarék- szövetkezet, majd néhány hét múlva az OTP helyi fi­ókja. A két pénzintézmény­ben jelenleg 7100 tag, ügyfél pénzét kezelik, a mintegy 10 ezer betétben 364 millió fo­rintot helyezett el a lakos­ság és 270 millió az együttes kölcsönállomány. Misurák Dénes, a megyei tanács vb pénzügyi osztály vezetője ünnepi beszédében emlékezett az intézményes takarékosság kezdeteire, majd a ’80-as évek pénzpoli­tikájáról beszélt. Mint el­mondta, néhány évvel ez­előtt lelassult, majd megtor­pant az addig dinamikusan bővülő betétállomány. A kormányzat a lakossági pénzforrásokra is számít a kibontakozási program meg­valósításában, ezért új be­tétformák jöttek létre. A megyében Túrkevén és Jász­berényben 1983-ban jelent meg először a kötvény is azóta elterjedt, közkedveltté vált nemcsak az út- és gáz­építések finanszírozásához, hanem a telefon-, híd-, sőt cipőipari fejlesztésekhez is. A lakossági pénzforrások be­vonását könnyíti meg a tár­sasági törvény, a pénzpoF- tika pedig a népgazdaság minden terén az erőforrá­sok ésszerű felhasználásra, a hatékony gazdálkodásra ösz­tönöz. Józan takarékosság szükséges anyaggal, idővel, energiával és a szellemi ja­vakkal is, hangsúlyozta Mi­surák Dénes. Az élelmiszergazdaságban jövőre várhatóan mintegy ezer, együttműködő szerve­zet alakul át, választ a je­lenlegitől korszerűbb mű­ködési formát. Egy részük •— az új társasági törvény szellemében — átlép a jogi személyiségű gazdálkodó egységek közé, vagyis az egyszerű gazdasági társaság­ból közös vállalatot, korlá­tolt felelősségű társaságot (kft-t) vagy részvénytársasá­got alapít. Olyan formációt választanak, amelyben az anyagi eszközök a korábbi­nál jobban hasznosulnak, a befektetett tőke jelentős osztalékot, n.vereséget hoz­hat. A MÉM területén több mint 1100 együttműködő szervezet jött létre az el­múlt évtizedekben, köztük több mint 60 termelési rend­szer. valamint számos ag­ráripari egyesülés, közös vállalat, gazdasági társaság. Alakulóban van máris több olyan gazdasági társa­ság, amelynek kutató-fej­lesztő intézet, termelő válla­lat, feldolgozó, illetve érté­kesítő cég is résztvevője.

Next

/
Thumbnails
Contents