Szolnok Megyei Néplap, 1988. július (39. évfolyam, 156-181. szám)

1988-07-01 / 156. szám

xxxix. évf. 156. sz., 1988. július i. péntek A MEGYEI PÁRTBIZOTTSÁG ÉS A MEGYEI TANÁCS LAPJA A TARTALOMBÓL: Közepes termelés, kedvező értékesítési feltételek A rédié és a televízió jövő heti műsora Sikeres bajnokság, sikerekre éhes bajnok Az Országgyűlés nyári időszakának második napján, június 30-án (Telefotó — MTI) Kisújszállási gyarapodások Új üzletek, többszintes lakások Megújult a vasútállomás, lesz víz a strandon azokat a javaslatokat, ame­lyek a Legfőbb Állami Számvevőség, illetőleg a Magyar Nemzeti Bank új jogállásának kimunkálására vonatkoztak. Kifogásolta, hogy a fo­gyasztói ágazatok rendre olyan igényeket terjesztenek be, amelyek megfelelő jöve­delemtermeléssel nincsenek alátámasztva. Kijelentette: ez állandósítja az egyensúly- hiányt, az igényeket felvál­lalni közgazdasági érvekkel, meggyőződéssel nem lehet. Azt is mérlegelni kell, hogy a vállalatok számára mi­lyen mozgásszabadságot adunk, mert a kibontako­zási programot csak akkor tudjuk felgyorsítani, ha a műszaki fejlesztésre, kor­szerűsítésre a jelenleginél nagyobb összegeket hagyunk felhasználni. Mai helyze­tünkben az ellátás színvona­lát fejleszteni tudjuk a tu­dományos, műszaki kuta­tásban, az oktatásban, meg­őrizni vállaljuk az egészség­ügyben és nem vállalhatunk garanciát a reálérték meg­őrzésére az ellátások egyéb területein. A fegyveres testületek ki­adásaival kapcsolatban el­mondta, hogy a saját gaz­dálkodásából eredő többlet- bevételeik jogcímet adnak évközi többletfelhasználás­ra. Ilyen a hadseregnél pél­dául az őszi mezőgazdasági munkáért kapott bevétel. Ezek tehát nem eltitkolt többletkiadások. Egyetér­tett azzal is, hogy a fegyve­res testületek a védelmi ágazatok kiadásai az új helyzethez igazodjanak, itt is érvényesüljön a takaré­kosság. Az adóreformmal kapcso­latban annak a határozott véleményének adott hangot, hogy öt hónap tapasztalatai alapján nem lehet messze­menő következtetéseket le­vonni például a személyi jö­vedelemadó teljesítmény­visszatartó hatásáról. Leg­alább egy esztendő eltelte kell ahhoz, hogy a Parla­ment elé lehessen terjeszteni az adórendszer működésé­nek átfogó tapasztalatait. Ezzel együtt a pénzügyi kor­mányzat vállalja, hogy a nagyobb hibákat, joghéza­gokat időközben kiigazítja, ha szükséges, a törvény kor­rekcióját még idén a Parla­ment elé terjeszti. A továbbiakban hangsú­lyozta, hogy a kormányzati ülést tartott a SZOT elnöksége lúlius 8-ra összehfvSák a Szakszervezetek Országos Tanácsát Csütörtökön ülést- tartott a SZOT Elnöksége. A testü­let úgy határozott, hogy jú­lius 8-ra összehívja a Szak­szervezeték Országos Taná­csát. Az Elnökség a magyar szakszervezetek tevékenysé­gének megújításával kapcso­latos előterjesztést tárgyalt meg. Ennek keretében meg­vitatta az országos értekez­let előkészítésével össze­függő tennivalókat és a ta­nácskozás dokumentumter­vezeteit. Kisújszálláson a tavalyi 52 millió helyett a központi elvonások miatt az idén csak 25 millió forint jut fej­lesztésre. Ennek ellenére a településen látványos a gya­rapodás, hiszen nem egy, a múlt évről áthúzódó építke­zés, felújítás most fejeződik be. így május elsejére adták át a tanácsháza parkjával szemben azt a hatszáz négy­zetméteres alapterületű üz­letsort, amelyben műszaki, ruházati cikkeket árulnak. Gyarapodott a lakásállo­mány is. hiszen néhány nap­ja készült el a Piac utcában újabb harminc OTP-otthon. A négyszintes épületegyüt­tes alatt üzletsort alakítot­tak .ki, ahol a húsbolton és ételbáron kívül helyet kap az Állami Biztosító városi fiókja, illetve a Tigáz ki- rendeltsége. Az építkezés folytatódik, hiszen a Szabadság téri la­kótelepen a Vas-, Fa- és Építőipari Szövetkezet kivi­telezésében a jövő év au­gusztus 20-ra újabb huszon­hét OTP-lakás készül el. Sőt a szövetkezet még ebben az évben hozzáfog a benzinkút környéki lakótelep szalag­házsorához is. Mindezeken kívül évente hatvan-hatvan­öt új kertes ház is „kinő” a városban, amelyből eddig harmincöt készült el. Ugyancsak június végén adták át a strandon az új hévízkutat, amelynek n_r- cenkénti hozama 1200 liter. Segítségével remélhetőleg megszűnik a medencék kró­nikus vízhiánya. Folytatják a gázvezeték- rendszer bővítését: az idén tizennégy utcában a lakos­ság pénzéből négyezer-hét- száztizenöt méter hálózat épül. A településfejlesztési hoz­zájárulásból mintegy 5,1 millió forint értékben bőví­tik a Sallai telepi óvodát. A létesítményt vezetékes gáz­zal is ellátják. Az átadást: szeptember 30-ára tervezik. Ugyancsak befejeződött a helybeli vasútállomás teljes külső és belső korszerűsíté­se. amellyel másfél év alatt végeztek a Vas-, Fa- és Épí­tőipari Szövetkezet szakem­berei. Rövidesen befejeződik a József Attila Művelődési Ház felújítása, és még az idén elkészül az Ady Film­színház teljes rekonstrukció­ja is. Útfelújítás is lesz: új aszfaltszőnyeget kap a Piac utca. javítást a Győri út. Azért marad tennivaló az elkövetkezendő évekre is, hiszen a belterületi utak 40 százaléka portalanított csak, még mindig találhatók bel­vizes területek, illetve válto­zatlan feladat a szennyvíz- hálózat további bővítése, a vízmű-rekonstrukció folyta­tása, valamint a nyolcvan­százéves középületek fel­újítása, korszerűsítése. (Folytatás a 2. óldalon) Három felvásárló cég versengése révén a tavalyinál jóval kedvezőbb áron értékesít­hetik Idén a cseresznyét és a meggyet a nagykörűi kistermelők. Felvételünk a Szolnok és Vidéke Afész leányvállalatának egyik felvásárlóhelyén készült, ahol naponta hat-hét tonna — a hétvégeken kétszerié több — gyümölcsöt adnak át a kerttulajdonosok. (Információnk a 4. oldalon.) (Fotó: T. F.) Folytatta munkáját az Országgyűlés nyári ülésszaka Az SZKP országos értekezletén Újabb felszólalások, élénk vita Csütörtökön a Kreml kongresszusi palotájában folytatta munkáját az SZKP XIX. országos értekezlete. Pontban 10 órakor a reg­geli ülésen elnöklő Nyikolaj Rizskov kormányfő elsőként Viktor Posztyinkovnak, a sztavropoli brojleregyesülés vezérigazgatójának adta meg a szót. Posztyikov röviden ele­mezte az átalakítás menetét, a mezőgazdaságban, majd kijelentette: a tudomány nem segíti eléggé a termelést, s ezért a termelésirányítóknak nemegyszer „saját kútfőből” kell rátalálniuk a legfejlet­tebb módszerekre. A küldött- társak érzékelhető egyetér­tésével találkozó véleményt a vezérigazgató azzal is megtoldotta, hogy a tudo­mányok és a gyakorlati élet közötti indokolatlanul nagy távolsággal magyarázta az átalakítás szociális program­jának lassú megvalósulását. Hangsúlyozta: ideje felhagy­ni a felülről és oldalról való beavatkozás káros gyakor­latával, amely hátráltatja az anyagi termelést. Bátor és nyílt volt a szverdlovi területről érkezett Venyiamin Jarin gépkezelő felszólalása. — A rengeteg határozat, a megvalósítá­sukban mutatkozó bizonyta­lankodás, az, hogy mindent egyszerre akarunk megolda­ni, a kapkodás sok hibához vezet, amint ezt az iszákos- ság elleni harc példáján is tapasztalhattuk — mondta. Ki kell jelölni az elsődleges fontosságú feladatokat, mindegyiknél megjelölni a végrehajtás határidejét és a személy szerinti felelősöket. Az emberek tudni akarják, hogy például a Politikai Bi­zottság tagjai konkrétan, személy szerint miért felelő­sek. Anatolij Logunov, a Moszkvai Állami Egyetem rektora felvetette, hogy a párt központi bizottságában földrajzi területi egységek vagy szakterületek szerint hozzanak létre részlegeket a társadalom életében felme­rülő kérdések tanulmányo­zására. A PB jól támasz­kodhatna e részlegek követ­keztetéseire. A hatalom mechanizmusá­ban rejlik a fő oka annak, hogy olyan épületet emel­tünk, amelyet most alapjai­ban kell átépítenünk — mondta Dzsumber Patiasvili, a Grúz KP KB első titkára. — Aki elválasztja a sztá­linizmus jelenségét Sztálin személyétől, az leegyszerűsí­ti a történelmet, a fejlődés törvényszerűségeit, és nem veszi figyelembe a Sztálin halála után is erősödő, új kultuszokat teremtő hatalmi mechanizmust. Az appará­tust meg kell fosztani annak lehetőségétől, hogy megvaló­síthassa bürokratikus funk­cióit, megzavarhassa az ön­igazgatást — hangoztatta a grúz vezető. Patiasvili állást foglalt az értelmiség szere­pének növelése mellett is, hangsúlyozva, hogy jogaikat (Folytatás a 3. oldalon) Csütörtökön Villányi Miklós pénz­ügyminiszternek az 1987. évi költség- vetés végrehajtásával kapcsolatban tett képviselői észrevételekre adott válaszával folytatta munkáját az Or­szággyűlés nyári ülésszaka. Az ülésteremben helyet foglalt Grósz Károly, a Magyar Szocialista Munkáspárt főtitkára, a Miniszterta­nács elnöke és Kádár János, az MSZMP elnöke. Az elnöklő Horváth Lajos üdvözöl­te az országos listán megválasztott két új képviselőt, Tóth Károlyt és Vi- czián Jánost. A pénzügyminiszter úgy ítélte meg, hogy a beterjesz­tett zárszámadás helyzetér­tékelése, irányvonala támo­gatást kapott. Több felszóla­ló hangsúlyozta, hogy minő­ségi változást kell elérnünk ebben az évben. Ez vonat­kozik a költségvetés tavalyi hiányának, a külkereskedel­mi mérleg, a nem rubel el­számolású fizetési mérleg hiányának lényeges csök­kentésére egyaránt. Elmondta, hogy a pénz­ügyi kormányzat magáévá teszi az elhangzott javasla­tokat, így például a költség- vetési és hitelkapcsolatok alapos elemzését, feltárását, s az Országgyűlés elé ter­jesztését. A pénzügypolitika irányí­tói egyetértenek a költség- vetés újraelosztó szerepének visszaszorításával. Ez azon­ban csak hosszú folyamat le­het, s igényli a kormány egészének, a Parlamentnek és a társadalmi szerveknek a támogatását is. Alapvetően ugyanis a jelenleg ésszerűt­lenül kiterjedt támogatások csökkentéséről van szó. Ezt — összes konfliktusával együtt — magunkra vállal­juk, de az ebből adódó kö­vetkezményeket mindenki­nek a maga munkaterületén el kell viselnie — hangsú­lyozta. Ezután emlékeztetett arra, hogy eddigi támogatáspoliti­kánknak következményei vannak, ki kell mondani, hogy ekkora összegeket a vállalatok a hatékonyság ja­vításával gyorsan nem képe­sek előteremteni. így ha ra­dikálisabb utat választunk, az eddig elképzelt, tervezett alacsonyabb fogyasztói ár­szint nem valósítható meg. Villányi Miklós felhívta a figyelmet arra, hogy helyte­len szemlélet pusztán a tá­mogatások összegét vizsgál­ni. Hazánk termelői és fo­gyasztói árrendszere alapve­tően eltér például a KGST- partnereink árrendszerei­től, így az áru- és gazdasági kapcsolatok beágyazása, a hazai gazdaságba csak rendkívül sokrétű pénzügyi áthidalásokkal valósítható meg. Az sem hagyható fi­gyelmen kívül, hogy mi a szocialista importból egy­idejűleg 33 milliárd forint bevételt is realizálunk, te­hát a támogatások e szem­pontok figyelembe vételével ítélhetők meg. A pénzügyminiszter elis­merte, hogy a fogyasztási ár- kiegészítések torzulásának megszüntetése, a szintek csökkentése erőteljesen érint egyes társadalmi rétegeket, ezeket az intézkedéseket mégis indokoltnak nevezte. ígéretet tett arra, hogy a közeljövőben határozottab­ban alkalmazzák a felszá­molási eljárást, és szigorít­ják a szanálás feltételeit a tartósan veszteségesen gaz­dálkodókkal szemben. Egyet­értett azzal a javaslattal, hogy a jövőben veszteség- rendezésre, gazdaságtalan vállalatok szanálására a kormány ne vegyen fel hi­telt, ne bocsásson ki kötvé­nyeket. Megvizsgálandónak és elfogadhatónak ítélte Beszámoló az ipar szerkezetátalakítási feladatairól

Next

/
Thumbnails
Contents