Szolnok Megyei Néplap, 1988. június (39. évfolyam, 130-155. szám)

1988-06-01 / 130. szám

KKSZ daruval a magjából az ősz- tályozóba szál­lítják a rönköket Munkában a keretfűrészek A kész áru szállítása (Fotó: N. Zs.) Nagy jelentőségű kutatási programra készülnek fel az MTA Csillagászati Kutatóintézet Debreceni Napfizikai Obszerva­tóriumának kutatói. A Nemzetközi Tudományos Uniók Szö­vetsége — az ICSU — szervezésében „Nap—Föld energia” címmel világkutatási program indul 1990-ben. Ebben a debreceni csillagászok is részt vesznek. Az erre való fölké­szülést segíti a fényképfelvételeken rögzített megfigyelések és az észlelések adatainak IBM számítógépbe táplálása. Gazdaságpolitikai KB-titkárok tanácskozása Budapesten Grósz Károly fogadta Nyikolaj Szljunykovot A KGST-tagországok kom­munista és munkáspártjai központi bizottságainak gaz­daságpolitikai kérdésekkel foglalkozó titkárai — koráb­bi megállapodás alapján — június 1-jén és 2-án Buda­pesten tartják soronkövet- kező tanácskozásukat. Ked­den hazánkba érkeztek az értekezleten résztvevő, KB- titkárok vezette küldöttsé­gek. Grósz Károly, a Magyar Szocialista Munkáspárt fő­titkára, a Minisztertanács elnöke kedden a KB székhá­zában fogadta Nyikolaj Szljunykovot, a Szovjetunió Kommunista Pártja KB Po­litikai Bizottságának tagját, ar Központi Bizottság titká­rát. Nyikolaj Sízljunykov átad­ta Mihail Gorbacsov szívé­lyes üdvözletét. Az SZKP Központi Bizottságának fő­titkára sok sikert kívánt a pártértekezlet állásfoglalásá­nak végrehajtásához, az MSZMP tevékenységének megújításához, a társadalmi változásokban betöltött sze­repének erősítéséhez. Grósz Károly az MSZMP Központi Bizottságának ne­vében köszönetét mondott az SZKP vezetésének, a szovjet tömegtájékoztatási szervek­nek azért a figyelemért, amely a Szovjetunióban bel­politikai életünk e fontos eseményét övezte. Hangsú­lyozta, hogy az alapvető kér­désekben széles 'körű egyet­értés alakult ki a pártban és a társadalomban. Kedve­zőbbek a feltételek ahhoz, hogy határozott és dinami­kus munka kezdődjék a pártértekezlet állásfoglalásá­nak végrehajtására, reform- törekvéseink következetes megvalósítására a gazdaság­ban, a politikai életben. A megbeszélésen hangsú­lyozták, hogy az MSiZMP és az SZKP a magyar—szovjet kapcsolatok eddigi eredmé­nyeire támaszkodva intenzív tapasztalatcserére, a gazda­sági együttműködés korsze­rűsítésére, a magyar és a szovjet nép érintkezésének bővítésére törekszik. Köl­csönösen aláhúzták: nagy jelentőséget '■■■ tulajdonítanak Grósz Károly szovjetunióbe­li látogatásának, amelyre várhatóan a közeljövőben kerül sor. Az automatikus rönkbefogó kocsi A feldolgozásra előkészített rönköket futószalagon szál­lítják a fűrészüzembe A szovjet—amerikai csúcs harmadik napján Kölcsönös megállapodások aláírása Moszkvában Gorbacsov ós Reagan újabb négyszemközti megbeszélése — Pihentető séta a Kreml területén Találkozó szovjet értelmiségiekkel — Beszéd a Lomonoszov Egyetemen Hatvannégy millió forint újításokból Gyakorlatban hasznosítható ötletek Értékelték a megyei versenyt A moszkvai Kremlben, az SZKP KB főtitkárának a szovjet kormány épületében lévő dolgozószobájában kez­dődött meg kedden délelőtt, moszkvai idő szerint 10 óra­kor Mihail Gorbacsov és Ro­nald Reagan harmadik talál­kozója. Mihail Gorbacsov és Ró­náid Reagan előző két meg­beszélésén 171 percet tár­gyalt egymással: a vasárna­pi négyszemközti találkozó 71 percig tartott, míg a hét­fői tárgyalás — amelyen a tárgyalóküldöttségek tagjai is részt vettek — csaknem 100 percig. A délelőtti találkozó után Mihail Gorbacsov, az SZKP KB főtitkára és Ronald Re­agan amerikai elnök sétát tett a Kreml területén és a Vörös téren. A kimerítő tárgyalást követő kikapcso- ■ lódást az amerikai elnök in­dítványozta, a szovjet főtit­kár pedig készségesen vál­lalta az alkalmi idegenveze­tő szerepét. A séta a Kreml csodálatos templomainál kezdődött, majd a Kreml nagyórája alatti kapun a két államfér­fi kisétált a Vörös térre, amelyet ebből az alkalom­ból nem zártak le. így az el­nöknek lehetősége nyílt ar­ra, hogy közelebbről is is­meretséget kössön a moszk­vaiakkal, akik melegen üd­vözölték őt. Az amerikai ál­lamfő és a Vörös téren tar­tózkodó emberek között kö­tetlen beszélgetés alakult ki, amelynek fő témája a béke megőrzésének fontossága volt. Reagan annyira belefeled­kezett a moszkvaiakkal foly­tatott eszmecserébe, hogy a szovjet—amerikai kétoldalú dokumentumok aláírása emi­A mezőgazdasági terme­lőszövetkezetek tavalyi újí­tási versenyének megyei ta­pasztalatait értékelve álla­pította meg a Teszöv újítá­si bizottsága, hogy a közös gazdaságokban — ha szeré­nyebb mértékben is — de emelkedett az innovációs készség, az újítások, talál­mányok száma. A megye 55 közös gazdasága közül 31 vett részt a versenyben és küldte be pályázatát. A szü­letett 431 szellemi alkotás­ból 393-at a gyakorlatban is hasznosítottak. A népgaz­dasági eredmény 200 ezer forint híján megközelítette a 64 millió forintot Az újí­tómozgalomban alkotóan részt vevő és a termelést, a gazdálkodást hatékonyan se­gítő 750—800 tsz-tag között 12 millió forint újítási, ta­lálmányi díjat fizettek ki. Az_ ötletemberek innová­ciós „termékéinek” nagyobb hányada a műszaki fejlesz­tést, korszerűsítést segíti, importkiváltó gépeket, esz­közöket pótol, munkavédel­mi célokat szolgál. Az el­múlt évben is kiemelt. he­lyen szerepelt az anyag- és az energiatakarékosságot se­gítő újítások számának a gyarapítása. Anyagtakaré­kosságot például 180 ötlet szolgálja, 62 újítás pedig az energiafogyasztást, az üzem­anyag. villamosáram felhasz­nálását csökkenti. Ami a megye tsz-újítóinak azt a törekvését illeti, hogy az öt­leteket, találmányokat szé­les körűen hasznosítsák, kü­lön elismerésre méltó. Az újítási börzéken, csereberé­ken nem kevesebb, mint 405 terméket értékesítettek szer­te az országban, a Dunántúl­tól a Nyírségig. A három kategóriában nagy. közepes és kis tsz- ek között meghirdetett ver­senyben. tavalyi eredménye alapján a Tiszaföldvári Le­nin, a mezőtúri Magyar— Mongol Barátság, valamint a Kisújszállási Nagykun Tsz végzett az első helyen. Az immár hagyományos és országosan is évről évre szép eredményeket hozó innová­ciós versenyt 1988-ra is meg­hirdették. A Teszöv várja, hogy az idén és a jövőben a már hagyományos résztve­vőkön kívül más gazdaságok alkotó emberei is színre lép­nek és ötletekkel, találmá­nyokkal segítik a nagyobb gazdasági célok elérését. Tervezik, hogy jövőre, az idei teljesítmények alapján első ízben „Az év legszelle­mesebb újítása” díjat is oda­ítélik. Mihail Gorbacsov, az SZKP KB fűtitkára s Ronald Reagan amerikai elnök megbeszéléseik harmadik napján, május 31-én a moszkvai Kremlben (Telefotó — MTI) att húsz perccel később kez­dődött a tervezettnél. A moszkvai csúcs kereté­ben kedden újabb szovjet— amerikai megállapodásokat írtak alá, így a csúcstalál­kozó harmadik napját ösz- szesen tíz dokumentum fém­jelzi. A két ország külügymi­niszterei megállapodást ír­tak alá, amely előírja az interkontinentális balliszti­kus rakéták és a tengeralatt­járókon telepített balliszti­kus rakéták indításáról való előzetes, kölcsönös értesítést. Az aláírás napján életbe lé­pő dokumentum értelmében a Szovjetunió és az Egyesült Államok kötelezettséget vál­lal, hogy a nukleáris ve­szély csökkentésére létreho­zott központokon keresztül értesítést küld az indítások időpontjáról, körzetéről, il­letve a becsapódás helyéről, és ez minden hadászati bal­lisztikus rakétaindításra vo­natkozik. Sevardnadze és Shultz megállapodást írt alá arról is, hogy a két ország közös kísérletet végez, amely a földalatti kísérleti nukleáris robbantások hatóerejét kor­látozó 1974-es szerződés el­lenőrzését szolgálja (au­gusztusban Névadóban, szep­temberben pedig Szemipala- tyinszkban végeznek- kísérleti robbantást ellenőrzési mód­szerek kidolgozása céljából.) A szovjet kulturális mi­niszter és az USIA igazgató­ja kulturális együttműködés­ről és cserékről szóló, há­roméves programot tartal­mazó megállapodást írt alá. Megállapodás született ar­(Folytatás a 2. oldalon) MA: Viharos ősz, csendesebb tavasz Mezőtúron 3. oldal A tévé képernyője előtt 5. oldal Ára: 1,80 forint SZOLNOK MEGYEI VILÁG PROLETÁRJAI EGYESÜLJETEK! XXXIX. |évf. 130. «z„ 1988. június 1„ szerda A MEGYEI PÁRTBIZOTTSÁG ÉS A MEGYEI TANÁCS LAPJA fafeldolgozás Szolnokon jjjnrek/ / A Fűrész- Lemez és Hordóipari Vállalat IggöPj szolnoki gyáregységében a Szovjetunióból beér- kező évi 70 ezer köbméter hengeres fenyőfa fel- dolgozását végzik. A vasúton szállított alap- anyagokat kipakolják, majd hossz és vastagsági méret alapján osztályozzák. (Ez a felfűrészelésre váró előkészítés). Az előkészített alapanyagot lengyel keretfűrészekkel dolgozzák fel. Az alap­anyag 60 százaléka főtermék, fűrészáru. 40 szá­zaléka pedig melléktermék.

Next

/
Thumbnails
Contents