Szolnok Megyei Néplap, 1988. április (39. évfolyam, 78-102. szám)

1988-04-01 / 78. szám

Ára: 1,80 forint SZOLNOK MEGYEI VILÁG PROLETÁRJAI EGYESÜLJETEK! xxxix. évf. 78. sz., 1*88. április í., péntek A MEGYEI PÁRTBIZOTTSÁG ÉS A MEGYEI TANÁCS LAPJA „Városok háborúja” Sevardnadze Afganisztánról A genfi dokumentumok garanciát jelentenek Egyoldalú tűzszünet Irak csütörtökön egyoldalú tűzszünetet jelentett be az egy hónapja kiújult „váro­sok háborújában”. Egy bag­dadi katonai szóvivő közlé­se szerint helyi idő szerint éjféltől beszüntetik a Te­herán és más iráni városok ' ellen irányuló rakétatáma­dásokat. A szóvivő a tűzszünetet „udvariassági gesztusnak” nevezte, mivel a Turgut özal török miniszterelnök pénte­ken kezdődő bagdadi látoga­tása idejére érvényes, s el­utazása után hat órával ér majd véget. Mint ismeretes, a török kormányfő közvetí­tő szerepet vállalt a két szomszédos ország közötti háborúban. Hol tartanak a genfi af­gán—pakisztáni tárgyalá­sok? Mire lehet számítani? Mik azok a „genfi dokumen­tumok”? — ezekre és ha­sonló, az afganisztáni ren­dezéssel kapcsolatos kérdé­sekre válaszol a Rabotni- cseszko Delo csütörtöki szá­mában megjelent interjújá­ban Sevardnadze szovjet kül­ügyminiszter. Mint szavaiból kitűnik: a „genfi dokumentumok” há­rom szerződéstervezetet je­lentenek, amelyeket az af­gán és a pakisztáni kormány között az ENSZ-főtitkár megbízottjának közvetítésé­vel folyó tárgyalásokon dol­goztak ki Genfben 1982 jú­niusa óta. Az első: kétoldalú megegyezés az országaik kö­zötti viszony elveiről, így a be nem avatkozásról és az intervencióról történő le­mondásról. A második: nyi­latkozat a Szovjetunió és az Egyesült Államok részéről biztosítandó nemzetközi ga­ranciákról. A harmadik: két­oldalú megállapodás a me­nekültek önkéntes hazatéré­séről. A „kapcsolatok doku­mentumával” és az „értel­mezésről szóló memoran­dummal” (ez az ellenőrzés­hez stb. kapcsolódó techni­kai kérdéseket szabályozza) (Folytatás a 2. oldalon.) MA: Ünnepi ügyeletek 4. oldal A rádió és a televízió jővö heti műsora 5—6. oldal A szenvedő hős 7. oldal Közel-Kelet Shultz újabb körútja A Jászkiséri Vas- és Fémipari Kisszövetkezet az Alumínium- árugyár részére bérmunkában különböző nagyságú lábasokat és szeletsütőket készít. Képünkön a szeletsütő mélyhúzását végzik az asszonyok. Belföldre ebből a termékből 75 ezer kerül (Fotó: T. Z.) Cél: a közlekedés biztonsága Versenyek, vetélkedők a megelőzés érdekében Az OKHB múlt évi mérlege Tizenkét százalék osztalék a részvényeseknek A szolnoki bankszervezet az átlagosnál jövedelmezőbben dolgozott Március 30-án tartotta évzáró közgyűlését az Orszá­gos Kereskedelmi és Hitelbank Részvénytársaság. A részvényesek — a 7,6 milliárd forint összegű alaptőke tulajdonosai — a Pesti Vigadóban hallgatták meg Kis Pál elnök-vezérigazgató beszámolóját. A bank a terve­zettnél nagyobb, 5,2 milliárd forint nyereséget ért el mű­ködésének első évében. Ez 3,2 százalékos jövedelmező­séget jelent a 160 milliárd forintos „mérlegfőösszegre” vetítve. Az Országos Kereskedelmi és Hitelbank hálózata 50 vá­rosra terjed ki, megyénkben Karcagon, Kunszentmárton- ban és Szolnokon képvisel­teti magát. A szolnoki bank az OKHB pénzforgalmából 5 százalékkal, a nyereségből pedig 9 százalékkal részese­dik. Az átlagosnál lényege­sen magasabb jövedelmező­séget főként takarékos költ­séggazdálkodással és szolgál­tatásaik sokoldalúságával érték el a szolnokiak. A négymilliárdos átlagos for- góeszköz-kölcsönállomány mellett 700 váltót számítol­tak le másfél milliárd forint értékben. Üj üzletágakat in­dítottak be (lízing, faktoring, kötvénykibocsátás, értékpa­pír-forgalmazás), bekap­csolódtak vállalkozások lét­rehozásába és jövedelmező vállalkozási lehetőségek fel­tárásába. Az OKHB fő üzletága a banki eszközök háromne­gyed részét alkotó kölcsön­zés. A rövidlejáratú forgó­eszközhitelek állománya 1987. év végén 10 százalék­kal alacsonyabb volt, mint az év elején. Erre ösztönöz­tek a Magyar Nemzeti Bank szigorító intézkedései, ame­lyek igen érzékenyen érin­tették a bankot, mivel a múlt év folyamán forrásai­nak nagyobb részét a jegy­banktól felvett refinanszíro­zási hitel adta. Az üzletfelek által elhelyezett betétek ál­lománya jelentősen nőtt, és elérte a források 28 százalé­kát. Sikeresen élt az OKHB a bankközi hitelfelvételi le­hetőségekkel és új részvé­nyeket is bocsátott ki. Ezek a folyamatok jutnak kifejezésre a bank mérlegfő­összegének és jövedelmező­ségének kedvező alakulásá­ban, és tették lehetővé, hogy a részvényesek számára 12 százalék osztalékot fizessen. Ez után a vállalatoknak már nem kell adózniuk. A köz­gyűlés döntése szerint az OKHB alaptőkéjének 3 mil­liárd forintos növelésére to­vábbi részvényeket hoz for­galomba 1 millió forintos és 500 ezer forintos névérték­ben. A részvények iránt Szolnokon is igen nagy az érdeklődés. Mind az 1988. évi népgaz­dasági terv, mind á kormány stabilizációs programja elke­rülhetetlenné teszi a szigorú pénzpolitika folytatását. A pénzforrások szűkítése kö­vetkeztében a bank csak 2— 3 hónapos időtartamra tud kölcsönszerződést kötni part­nereivel — igazodva a jegy­banki refinanszírozás gya­korlatához és a vállalati be­tétek összetételéhez. Gondot okoz az egymilliárd forintot (Folytatás a 3. oldalon) Már csütörtökön elindult újabb közel-keleti közvetítő kőrútjára George Shultz amerikai külügyminiszter. Római pihenő után a hét elejétől ismét felkeresi a közel-keleti térség érintett országait, hogy újólag meg­kísérelje megszerezni támo­gatásukat az általa javasolt tervezethez. Sihultz azt java­solja, hogy formális nemzet­közi konferencia megtartásá­val kezdjenek közvetlen tár­gyalásokat Izrael és arab szomszédai között. Egyidejű­leg a megszállt arab terüle­teknek biztosítsanak egyfaj­ta korlátozott önkormányza­tot, hároméves időszakra, s ebben az időszakban dolgoz­zák ki a végleges rendezést, amelynek biztosítania kell Izrael állami létét, biztonsá­gát, de érvényesítenie kell a palesztinok nemzeti jogait is. A Shultz féle tervezet nem foglalkozik érdemben a palesztinok képviseletének kérdésével. Szolnokon április 4-én 8 órakor a Munkásőr úti te­metőben lévő szovjet hősi emlékműnél koszorút he­lyeznek el a város üzemei­nek képviselői. Koszorúzás lesz 9 órakor a felszabadulá­si emlékműnél is, a városi pártbizottság, a városi ta­nács, a társadalmi és tömeg­szervezetek, a fegyveres tes­tületek, az ideiglenesen ha­zánkban állomásozó szovjet katonai alakulatok, a városi üzemek nevében. Ezután 10 órakor a Hősök téri szovjet emlékműnél a megyei párt- bizottság, a megyei tanács, a társadalmi és tömegszerveze­tek, a fegyveres testületek, az ideiglenesen hazánkban állomásozó szovjet katonai alakulatok, a megyei üzemek nevében helyezik el a kegye­let koszorúit. Ugyanezen a napon 11 órakor a Megyei Művelődési és Ifjúsági Köz­pontban kitüntetéseket ad­nak át a munkában élenjá­róknak. Jászberényben április 3-án emlékeznek meg hazánk fel- szabadulásáról: 9 óra 30 perckor a szovjet hősök te­metőjében a városi pártbi­zottság és a vállalatok kép­viselői koszorúznak. A Lehel vezér téri felszabadulási em­lékműnél és a szovjet hősi emlékműnél 10 órakor nagy­gyűlés kezdődik. A városi Tegnap délelőtt Szolnokon ülést tartott a megyei közle­kedésbiztonsági tanács el­nöksége. Beszámoló hangzott el a közlekedési helyzet alakulá­sáról, az elnökség elmúlt évi munkájáról. Jó hírként ad­taik számot arról, hogy ta­valy sikeresen befejeződött a 4-es számú főközlekedési út szolnoki átkelési szakaszá­nak, és Törökszentmiklós egy kisebb távolsági belte- területi útrészének burkolat- cseréje. Kevésbé kedvező az a tapasztalat, hogy újólag bebizonyosodott: a járműve­zetők elméleti és gyakorlati felkészültsége — különösen a magángépkocsik esetében — nem kdelégétő. Mindez tükröződik baleseti statiszti­ka tavalyi alakulásában ds, amely 1986-hoz képest 6,? százalékos emelkedést mu­tat. Míg tavalyelőtt 617, az elmúlt évben 652 baleset történt a megyében. Tizen­hat százalékról 14,6-ra csök­pártbizottság és a városi ta­nács, a tömegszervezetek, a pártalapszervezetek és a vál­lalatok tisztelegnek koszo­rúikkal a felszabadulásért harcoló katonák emléke előtt. Az ünnep tiszteletére március 30-án felszabadulá­si hangversennyel köszön­tötték az ünnepet a jászbe­rényi általános iskolások. Üj létesítményt is avattak: a Kossuth Üti Általános Isko­la Rákóczi úti épületének tornatermét vehették át a gyerekek. A Kossuth téri szovjet hő­si emlékműnél rendeznek koszorúzási ünnepséget Kar­cagon 4-én 9 órakor. A meg­emlékező szavak után a vá­rosi pártbizottság és tanács, a pedagógus pártalapszerve­zetek, a társadalmi és tö­megszervezetek, a fegyveres erők, az ideiglenesen ha­zánkban állomásozó szovjet katonai alakulatok, a válla­latok képviselői helyezik el a hála és a kegyelet koszo­rúit az emlékműnél, majd a Déli temetőben lévő felsza­badulási emlékműnél és a szovjet katonai síroknál. Április 3-án 9 órakor kez­dődik a megemlékezés Kis­újszálláson a szovjet hősök sírjánál. Koszorút helyeznek el a városi pártbizottság, a városi tanács és az ideigle­nesen hazánkban állomásozó kent az ittas vezetők száma, noha még ez a helyzet sem tekinthető megnyugtatónak. Szó volt arról is, hogy a megyében az elnökség irá­nyításával öt szakbizottság tevékenykedik. Nevükhöz ta­valy 894 előadás fűződött, de ők szervezték az óvodások, iskolások versenyeit, vetél­kedőit, amelyeken mintegy ötezren bővíthették közleke­dési ismereteiket. Mindeze­ken kívül számos, felnőtte­ket megmozgató versenyt is rendeztek. Ami a KBT megyei elnök­ségének idei, főbb feladatait illeti, itt az élre a fiatalok, különösen a gyerekek közle­kedési biztonságának a foko­zása kívánkozik. Ennek az eredményessége érdekében kérik a szülők, a pedagógu­sok, a járművezetők továb­bá a társadalmi és a tömeg- szervezetek — főleg az MHSZ, KISZ, Vöröskereszt, népfront — még fokozottabb támogatását. szovjet katonai alakulatok nevében. A szovjet hősi em­lékműnél 9 óra 30 perckor lesz megemlékezés és ünnep­ség. A városi tanács, a váro­si pártbizottság, a fegyveres testületek, az ideiglenesen hazánkban állomásozó szov­jet katonai alakulatok, a tö­megszervezetek- és mozgal­mak valamint a város dolgo­zóinak képviselői koszorúz­nak. Az oktatási intézmé­nyek nevében virágot he­lyeznek el az emlékműnél. Az ünnep tiszteletére hála­staféta indul a városban. Kunszentmártonban 2-án 9 órakor a Köztársaság téri felszabadulási emlékműnél koszorúznak a városi párt- bizottság, a városi tanács, a tömegszervezetek- és moz­galmak, a vállalatok, a fegy­veres testületek képviselői. Mezőtúron 2-án 9 órakor a temetőben lévő szovjet hősi síroknál a Vetőmag Vállalat és a Fémfeldolgozó Szövet­kezet gyáregységének dolgo­zói helyezik el koszorúikat. A városi ünnepség 10 órakor lesz a Kossuth téri szovjet hősi emlékműnél. A megem­lékező szavakat koszorúzás követi: a városi tanács, és a városi pártbizottság, a társa­dalmi és tömegszervezetek, a fegyveres erők. az ideiglene­sen hazánkban állomásozó szovjet katonai alakulatok, a városi üzemek képviselői tisztelegnek koszorúikkal az ünnep előtt. (Folytatás a 3. oldalon) Tegnap megyénkbe látogatott B. Sztukalin, a Szovjetunió magyarországi nagykövete, akit a megyei pártbizottságon Szabó István, a Központi Bizottság tagja, a megyei pártbizottság első titkára fogadott, és aki a nagykövetet elkísérte a Tiszamenti Vegyiművekbe, majd azt követően a Jászszentandrási Haladás Termelőszövetkezetbe. Képünk a Tiszamenti Vegyi­művekben az üzemlátogatás során készült a nagykövetről — balról a harmadik —* és kí­séretéről (Részletes tudósításunk a 3. oldalon) Felszabadulásunk ünnepén Koszorúzások, ünnepségek, kitüntetések megyeszerte Megyénk települései hazánk felszabadulásának 43. év­fordulójára készülnek. A zászlódíszbe öltözött városokban, községekben megemlékezésekkel, koszorúzási ünnepségekkel, kitüntetések adományozásával köszöntik az ünnepet.

Next

/
Thumbnails
Contents