Szolnok Megyei Néplap, 1988. március (39. évfolyam, 51-77. szám)

1988-03-01 / 51. szám

Ára: 1,80 forint SZOLNOK MEGYEI VILÁG PROLETÁRJAI EGYESÜLJETEK! XXXIX. évi. 51. sz., 1988. március 1., kedd A MEGYEI PÁRTBIZOTTSÁG ÉS A MEGYEI TANÁCS LAPJA A TARTALOMBÓL: Munkájuk nem látványos, mégis nélkülözhetetlen Magányos varjú a jégen Mennyit tanul ma a diák? A vereség nem rontott az örömön Shultz tovább ingázik Arab csúcsot sürget ülgír Eddig nem hozott kézzel­fogható eredményeket Shultz amerikai külügyminiszter közel-keleti ingadiplomáciá­ja. Az amerikai politikus vasárnap este, kairói meg­beszélései után mintegy két órás „munkavacsorán”, szá­molt be Samir izraeli kor­mányfőnek az arab főváro­sokban szerzett tapasztala­tairól. George Shultz hétfőn dél­előtt néhány órás látogatás­ra ismét Ammanba érke­zett. Megérkezése után ta­lálkozott Hasszán Ibn Talal trónörökössel, Zaid ar-Rifai miniszterelnökkel és Taher el-Maszni külügyminiszter­rel, akiknek tájékoztatást adott közel-keleti „békemisz- sziója” során szerzett ta­pasztalatairól. Eközben Jasszer Arafat, a PFSZ VB elnöke a francia televízióban vasárnap kije­lentette: kész a párbeszédre „bátor és felelős” izraeli po­litikusokkal. Sürgette, hogy az ENSZ Biztonsági Taná­csa az érdekelt felek bevo­násával kezdjen tárgyaláso­kat a megszállás felszámolá­sáról1, a palesztin területek ideiglenes ENSZ-ellenőrzés alá történő helyezéséről. Megerősítette, hogy szerveze­te aláveti magát a nemzet­közi jognak, elfogadja az ENSZ határozatait, beleértve ázokat is, amelyek Izrael „biztonságos határokhoz” va­ló jogát mondják ki. Sadli Rendzsedid algériai elnök vasárnapi beszédében sürgette, hogy „az arab vi­lág vegye kezébe a kezdemé­nyezést” a palesztin felkelés támogatásának dolgában, egyúttal pedig arab csúcsér­tekezlet megtartását szorgal­mazta, hogy azon tanulmá­nyozzák a kialakult helyze­tet. Hiányolta, hogy az arab országok között továbbra sincs egység a, palesztin nép sorsát, önrendelkezési és önálló államalapítási jogát illetően. Síkra szállt ugyan­akkor amellett, hogy a kér­dést nemzetközi konferencia keretében rendezzék. Bagdad ellen Iráni rakétatámadás Iráni rakéták csapódtak be hétfőn Bagdadban — je­lentették be az iraki fővá­rosban. A közlemény sze­rint a három föld-föld raké­ta célpontja a bagdadi rá­dió és televízió, illetve két katonai központ volt. A hét és fél éve háborúzó Irak és Irán között kíván közvetíteni teheráni látoga­tása során Turgut özad. A török kormányfő vasárnap érkezett az iráni fővárosba. Az ÍRNA iráni hírügynökség szerint Hosszéin Muszavi iráni kormányfővel idősze­rű regionális és más nemzet­közi kérdéseket tekintenek át, melyeknek „nagy jelen­tőségük lehet a térség béké­jének és az egyetértésnek a kialakításában”. A tervek szerint özal hat hét múlva Bagdadba is ellátogat. EZ IS LEHET A JŐVÓ ÚTJA Tőkés piacon is megjelennek termékcikkekkel Ügy tűnik, hogy a Kunmadarasi Vas- és Elektromos Ipari Szövetkezet — most már kisszövetkezet — a „helyben topogós” esztendők után az utóbbi néhány évben elindult az intenzív fejlődés útján. Köszönhető mindez annak, hogy jó öt évvel ezelőtt komolyabb fejlesztésekbe, nagyobb beruhá­zásokba kezdtek. Persze mint mondják, sze­rencsésebb lett volna már jó egy évtizeddel ezelőtt hozzáfogni a termelés mo­dernizálásához, mert akkor nem az a kép fogadná a láto­gatót, amit még ma is ta­pasztalni lehet a helyszínen: a modern üzemcsarnok mel­lett némi túlzással megálla­pítható, hogy apró kócerá- jokban is dolgoznak embe­rek, s ott folyik magas szín­vonalú termelés. Ez, mint a keviszesek vallják, jó is, meg nem is. A KEVISlZ-nek tehát egyetlen útja maradt: ez pe­dig a fejlesztés, ami az el­múlt egynéhány évben vi­szont egyre nehezebb volt, hisz a különböző elvonások szinte napról napra nőttek, s ráadásul az alacsony kere­seti lehetőség miatt előfor­dult, hogy jó szakemberek is faképnél hagyták őket. Ezért is keresték, kutatták, hogy mi is az a szervezeti forma, amely a jelenlegi körülmé­nyek között legjobban bizto­sítja a cég fejlődését. Így jutottak arra az elhatározás­ra, hogy kisszövetkezetté alakulnak, ami 1988 január elsejével meg is történt. Mint mondják, manapság kétségkívül ez a legelőnyö­sebb vállalkozási forma, mert nem sújtják különadók a termelést, s a keresetsza­bályozás merev korlátái megszűnnek, s ezért a telje­sítményarányos jövedelem jobban megvalósulhat. S ha ez így van, akkor ki cáfolná hogy nő a hatékonyság is. Kétségkívül jól gondol­kodnak a keviszesek, hisz az eredményeik is egy felfelé ívelő termelésről, hatékony fejlesztésekről és piacérzé­kenységről tanúskodnak. Például míg ’86-ban csupán 100 milliós árbevételt, és 13,8 milliós nyereséget köny­velhettek el, addig tavaly már 180 millió forintos ár­bevétel mellett nyereségük 23 millió forintra rúgott. (Folytatás a 3. oldalon) Szerelik a szövetkezetben gyártott hegesztő berendezések áramforrásait (Fotó: T. K. L.) A Ganz-Danubius Hajógyár tiszafüredi daru gyárában a portáldaruk mintegy 90 százaléka szovjet exportra kerül. A daruk vezérlőfülkéjében lévő elektromos blokkokat is itt állít­ják össze, amelyekből évente 50 készletet készítenek (Fotó: T. Z.) Negyvenezer hektárra Cukorrépavetii- mag Nagycenkröl Megkezdték a cukorrépa­vetőmag kiszállítását a Pető- házi Cukorgyár nagycenki üzeméből. A mag kikészíté­sére egy új nyugatnémet gépsort állítottak munkába; a berendezésért répamaggal fizetnek. A gyár jó kapcso­latokat épített ki egy NSZK- beli vetőmagokat előállító céggel, melynek szaporíttat- ja a legújabb nyugatnémet fajtákat. A magot részint a külföldi partner vásárolja vissza, részint a hazai ter­melőknek adják el. Az idei tavaszon 110 ezer hektáron vetnek cukorrépát a gazdaságok, s több mint 40 ezer hektárnyi területen a Nagycenkröl érkezett vető­magot teszik a földbe. A Petőházi Cukorgyár fogja össze az ország egyetlen cu­kortermesztési rendszerét. Az Agroinnova tavalyi mérlege Tegnap délelőtt Szolnokon, az igazgató tanács ülésén ér­tékelték az Agroinnovációs Közös Vállalat múlt évi gaz­dálkodásának eredményeit. Az Agroinnova 1987-es ár­bevétele és nyeresége majd­nem kétszerese volt a terve­zettnek, pedig a vállalat ko­rábbi esztendőkben legsike­resebb tevékenysége a TAM adalékos műtrágyázási mód­szer alkalmazása iránti ér­deklődés jelentősen vissza­esett, a módszert az előző esztendei 120 ezer helyett tavaly csak 40 ezer hektá­ron alkalmazták. (A közös vállalat partnereinek „tar­tózkodását” az okozta, hogy a Központi Népi Ellenőrzési Bizottság a TAM szabadal­maztatásához kapcsolódó pénzügyi szabálytalanságo­kat állapított meg és gazda­sági bírság kiszabásáért bí­rósági eljárást kezdeménye­zett. Az ügyet első fokon tárgyaló bíróság megállapí­tása szerint azonban az Ag­roinnova a vitatott kérdé­sekben szabályosan járt el.) Az említett gondok miatt az Agroinnovánál alaptevé­kenységnek számító agroké­Mihail Gorbacsov Jugoszláviába látogat Mihail Gorbacsov, az SZKP KB főtitkára a Jugoszláv Államelnökség és a JKSZ Központi Bizottságának meghívá­sára március közepén hivatalos baráti látogatást tesz Jugo­szláviában — közölték hétfőn Belgrádban. Bővül az együttműködés Indiában tárgyal a magyar külügyminiszter A hivatalos indiai látoga­táson tartózkodó Várkonyi Péter külügyminisztert hét­főn Üj-Delhiben fogadta Ra- maszvami Venkataraman köztársasági elnök és Sankar Dajal Sarma alelnök. Várkonyi Péter először négyszemközt találkozott Natvar Szingh külügyi ál- lamminiszterrel. A tárgya­lások egyik témakörét a két­oldalú kapcsolatok képezték: a két ország viszonyát vitás politikai ügyek nem terhe­lik, a figyelem tehát az együttműködésnek kölcsö­nös érdekeltségen nyugvó bővítésére irányult. Egyetér­tés volt abban, hogy biztosí­tani kell a magas szintű sze­mélyi politikai érintkezések folyamatosságát. Mindkét fél hangsúlyozott fontosságot tu­lajdonított a gazdasági-ke­reskedelmi együttműködés elmélyítésének. A legtöbb nyereséget találmányok hozták miai „ágazat” csupán 10,5 millió forintos árbevételt és 151 ezer forintos vállalati eredményt „produkált”, igen eredményesek voltak viszont a PTR System nevű, a kör­nyezetet szennyező olajos iszapok megsemmisítésére kidolgozott szabadalomhoz kapcsolódó üzletek. Ezek ré­vén a közös vállalat ötmillió 305 ezer forint árbevételt és egymillió 138 ezer forint vállalati eredményt köny­velhetett el tavaly. Az „alapon kívüli tevé­kenységek” közül mind az ipari termékgyártás (mező- gazdasági gépekhez üzem­idő-számlálókat, gépko­csikhoz fogyasztáscsökken­tőket, mérőműszereket gyár­tottak a cég üzemeiben), mind a szolgáltatás (mező- gazdasági gépek javítása, kút ja vitás, gépjárművek diagnosztikai bemérése) je­lentős árbevételt, ám mégis veszteséget „hozott”. A vál­lalat a kereskedelmi, a mű­szaki áruk forgalmazása és a kiskereskedelmi egységek üzemeltetése révén 2,7 mil­liós nyereségre tett szert. A leghasznosabbnak a ta­lálmányok tulajdonjogának értékesítéséhez, a kutatási és fejlesztési tevékenység­hez, a találmányhasznosítás­hoz kapcsolódó munkák vol­tak: 15 millió forintos árbe­vételükből származik az Ag­roinnova vállalati eredmé­nyének túlnyomó többsége. Az idei új szabályozók a közös vállalat pénzügyi helyzetére kedvezőtlenül hatnak — hangzott el az igazgató tanács ülésén — a bérbruttósítás, a társadalom­biztosítási járulék fizetésé­nek új rendje és a készletek átértékelése miatti „veszte­ségek” ellensúlyozására azonban minden remény megvan. A vállalat újabb találmányok, műszaki új­donságok — például a radio­aktív izotópok ásványi anya­gokkal való megkötésére al­kalmas eljárások és egy, az öntödék légszennyeződését korlátozó módszer — gya­korlati bevezetésére készül. Megkezdte a kísérleteket a kipufogógázok ólomtartal­mának csökkentését segítő hazai berendezés kidolgozá­sára is, ft« "y B Injg '0 ’fB íj* ÄA rj|J 2 if.' **9\M jf& yi »# dffe ®JP jj f^9 &£h 5?’3 '3

Next

/
Thumbnails
Contents