Szolnok Megyei Néplap, 1983. december (34. évfolyam, 283-307. szám)

1983-12-01 / 283. szám

XXXIV. évi. 283. sz., 1983. dec. 1. csütörtök A MEGYEI PÁRTBIZOTTSÁG ÉS A MEGYEI TANÁCS LAPJA Kádár János és Erich Honecker megbeszélései Berlinben Kitüntetés átadása — Díszebéd — Hazaindult a Központi Bizottság első titkára Kádár János, a Magyar Szocialista Mun­káspárt Központi Bizottságának első tit­kára tegnap délelőtt baráti látogatásra Berlinbe érkezett. Kíséretében van Szű­rös Mátyás, az MSZMP Központi Bizott­ságának titkára, Karvalics László ég Kótai ®éza, a KB osztályvezető-helyettesé. Ká­dár János Erich Honeckernek, az NSZEP KB főtitkárának, az NDK Államtanácsa elnökének meghívására érkezett a demok­ratikus német állam fővárosába. A berlini Ostbahnhofon Erich Honecker üdvözölte Kádár Jánost és kíséretét. A fo­gadtatáson jelen volt Herrmann Axen, az NSZEP Központi Bizottságának titkára és dr. Szalai Béla, a Magyar Népköztársaság berlini nagykövete. ca Hz idén 440 milliárdnt hagyunk a boltokban A belkereskedelmi miniszter sajtótájékoztatója 3. oldal fl tudomány világa 4. oldal A Fűrész- Lemez- és Hordóipari Vállalat szolnoki fűrész gyáregysége napon .0 280 köbméter fenyőrönköt dolgoz fel. Évente mintegy 37 ezer köbméternyi fűrészárut állítanak itt elő Kádár János, az MSZMP KB első titkára és ZriclT Honecker, az NSZEP KB főtitkára, ar. NDK ÁllamJinácsának elnöke a berlin-niederschönhauseni kastélyban (Telefotó — KS) Tegnap délelőtt — egy órával megérkezése után — Kádár János a niederschön- hauseni kastélyban megkezd­te hivatalos megbeszéléseit vendéglátójával, Erich Ho- neckerrel. A találkozón a két államférfi áttekintette Ma­gyarország és az NDK kap­csolatainak alakulását és a nemzetközi helyzet időszerű kérdéseit. Szerda délben a kastély fogadótermében bensőséges hangulatú ünnepség kereté­ben Kádár János átadta Erich Honeckernek a Ma­gyar Népköztársaság gyé­mántokkal ékesített Zászló­rendje kitüntetést, amelyet hetvenedik születésnapja al­kalmából adományozott ki­Kádár János: Kedves Elvtársak! A magyar nép ismeri és nagyra értékeli azokat a ki­magasló eredményeket, ame­lyeket a Német Demokrati­kus Köztársaság népe a Né­met Szocialista Egységpárt vezetésével a szocialista tár­sadalom építésében elért. Az első német munkás-paraszt állam létrejötte és fejlődése Marx és Engels szülőföldjén Európa második világháború utáni történelmének kiemel­kedően fontos tényezője. A szocializmus útján járó Né­met Demokratikus Köztársa­ságnak a két világrendszer határán jelentős szerepe van a béke és biztonság megőr­zéséért. a különböző társa­dalmi berendezkedésű orszá­gok békés egymás mellett éléséért vívott küzdelemben. Kedves Erich Honecker. elvtárs! Ezek az eredmények, a Né­met Demokratikus Köztársa­ság fejlődése, elvi alapokon magasló érdemeinek elisme­réséül az Elnöki Tanács a demokratikus német állam vezetőjének. Az ünnepségen jelen völ- tak a Német Szocialista Egységpárt Politikai Bizott­ságának tagjai, köztük Willi Stoph miniszterelnök, vala­mint a Kádár János kísére­tében levő személyiségek, köztük Szűrös Mátyás, az MSZMP Központi Bizottsá­gának tiktára és dr. Szalai Béla magyar nagykövet. A kitüntetés átadásakor Kádár János rövid beszédet mondott. Válaszában Erich Honecker megindult szavak­ban mondott köszönetét az elismerésért. nyugvó nemzetközi tevé­kenysége elválaszthatatlanul összeforrtak az ön nevével, aki a Német Szocialista Egy­ségpárt Központi Bizottságá­nak élén és magas állami tisztségében erejét nem kí­mélve munkálkodik. A né­met munkásosztály hű fiát, a bátor antifasisztát, a kom­munista eszmék megvalósítá­sának következetes harcosát tiszteljük önben, aki min­denkor elkötelezetten szol­gálta népét, pártját és a szo­cializmus nemzetközi ügyét. Nagyra becsüljük állhatatos tevékenységét szocialista közösségünk összeforrottsá- gának erősítéséért és a nem­zetközi kommunista és mun­kásmozgalom egységének megszilárdításáért. A jelenlegi feszült nem­zetközi helyzetben megkü­lönböztetett jelentősége van azoknak a kezdeményezések­nek. amelyeket Ön személye­sen is tesz szocialista közös­ségünk béketörekvéseivel összhangban földrészünk és az egész világ békéjének és biztonságának megvédéséért, az enyhülés vívmányainak megőrzéséért. Pártunk és népünk igaz barátját tiszteljük önben, aki sokat tett és sokat tesz szocializmust építő orszá­gaink együttműködésének további fejlesztéséért, a né­peink közöti barátság elmé­lyítésért. Találkozóink, kö­zöttük a ma délelőtti tár­gyalásaink is arról tanús­kodnak. hogy pártjaink, or­szágaink, népeink viszonyát az internacionalista testvéri barátság, az élet minden te­rületére kiterjedő, töretlenül fejlődő és gyümölcsöző együttműködés jellemzi. Meggyőződésünk, hogy ha­gyományosan jó kapcsolata­ink továbbfejlesztése egy­aránt szolgálja népeink ér­dekeit, a szocialista közösség egységének erősítését és a béke egyetemes ügyét. Kedves Elvtársak, Bará­taink! A Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa Enich Ho­necker elvtársnak az első német munkás-paraszt állam felvirágoztatásában, a nem­zetközi kommunista és mun­kásmozgalomban, a szocia­lista országok közösségében kifejtett eredményes interna­cionalista tevékenysége és a Magyar Népköztársaság és a Német Demokratikus Köz­társaság kapcsolatainak el­mélyítésében szerzett kima­gasló érdemei elismeréséül — 70. születésnapja alkalmá­ból — a Magyar Népköztár­saság gyémántokkal ékesí­tett Zászlórendje kitüntetést adományozta. Kedves Honecker elvtárs! Megtiszteltetés számomra, hogy mostani látogatásom alkalmával ezt a kitüntetést átadhatom önnek, akit hosz- szú évek óta ismerek és tisz­telek, s akivel a közös cé­(Folytatás a 2. oldalon.) Pártjaink, népeink viszonyát internacionalista, testvéri barátság jellemzi Ülést tartott a megyei pártbizottság Az MSZMP Szolnok me­gyei Bizottsága 1983. novem­ber 30-án Majoros Károly elvtársnak, a megyei pártbi­zottság első titkárának el­nökletével kibővített ülést tartott. Részt vett az ülésen Szabó Borbála elvtársnő, a párt Központi Bizottságának tagja.. Az ülésen a megyei párt- bizottság tagjain kívül részt vettek: a megyei pártbizott­ság osztályvezetői, a járási és városi pártbizottságok el­ső titkárai, a megyei tanács tisztségviselői, a tömegszer­vezetek és tömegmozgalmak megyei vezetői, az ipari üze­mek, vállalatok igazgatói, párbtitkárad, az ipari és ter­melőszövetkezetek elnökei, a megyei érdekképviseleti szervek, a tudományos szer­vezetek meghívott vezetői. A megyei pártbizottság meghallgatta és elfogadta: — Mohácsi Ottó elvtárs­nak. a megyei pártbizottság titkárának előterjesztésében a megye iparának helyzeté­ről és a további feladatok­ról szóló jelentést. A vitában felszólalt: Feke­te István, a Szakszervezetek megyei Tanácsának titkára, Hajós Ferenc, a törökszent­miklósi Baromfifeldolgozó- ipari Vállalat igazgatója, Pozsonyi Miklósné, a Bőr- és Textilipari Szövetkezet elnö­ke, Szabó Béla, a tiszaföld- vári Lenin Termelőszövetke­zet elnöke, Szalai László, a Tiszamenti Vegyiművek igazgatója, Sziráki András, a Mezőgazdasági Gépgyártó Vállalat igazgatója, Szolnoki János, a megyei pártbizott­ság tagja, a Martfűi Növény­olajgyár villanyszerelője, Tóth Lajos, a tiszafüredi já­rási pártbizottság első tit­kára, Varga András, a Kis­iparosok Országos Szerveze­tének megyei titkára. Varga Imre, a párt Központi Bi­zottsággá ggzdalsápoldtikáí osztályának munkatársa, Vándorfi Róbert, a megyei pártbizottság tagja, a Kő- olajkutató Vállalat vezér- igazgatója. A megyei pártbizottság személyi kérdéseket tárgyalt: A megyei pártbizottság Barta László elvtársat, a megyei tanács elnökét — mi' vei nyugdíjazását kérte — saját kérésére felmentette a megyei párt-végrehajtóbi- zottsági tagsága alól. A megyei pártbizottság Mohácsi Ottó elvtársat fel­mentette megyei titkári funkciójából, tekintettel ar­ra, hogy más fontos beosz­tásba kerül. Az ülésről közlemény a december 3-i, szombati lap­számban jelenik meg. A megyei tanács ülése Tegnap soron kívül ülést tartott Szolnok megye Ta­nácsa. Az ülésen részt vet­tek és felszólaltak: Majoros Károly, a megyei pártbizott­ság első titkára és Papp La­jos államtitkár, a Miniszter- tanács Tanácsi Hivatalának elnöke, továbbá jelén volt Budzsáklia Mátyás, a párt Központi Bizottságának osz­tályvezető-helyettese. A megyei tanács személyi kérdéseket tárgyalt. A megyei tanács Barta László megyei tanácselnököt — miivel nyugdíjaztatását kérte — eddig végzett mun­káját megköszönve, felmen­tette tanácselnöki funkció­jából. A megyei tanács a Haza­fias Népfront megyed elnök­ségének javaslatára Mohácsi Ottót megválasztotta a me­gyei tanács elnökének. * * * Mohácsi Ottó 1933-ban Zagyvarékason született. A Marx Károly Közgazdaság­tudományi Egyetemet 1957- ben végezte el. A Magyar Nemzeti Bank Szolnok me­gyei Igazgatóságán dolgo­zott 1957-től 1973-ig külön­böző beosztásokban. A me­gyei pártbizottság apparátu­sába 1973-ban került a gaz­daságpolitikai osztály veze­tője lett. 1978-ban választot­ták meg a megyei pártbi­zottság titkárának, e funk­ciót töltötte be napjainkig. A BVM Kunszentmár­toni gyárában mestergerenda sablont is gyártanak. Ebben az évben ötvenet szállítanak ebből a termékből az alsózsolcai társgyárnak

Next

/
Thumbnails
Contents